Acts 26

Póro anondá simátímakain-kwasai.

súwana Ágárípa Pórontavai séna ánivo simánkaraan-aimba anondá simátimiyo súwana Póro ayáámba mósá tuwéna simánkaron-ainkomba anondá síndayavena séna kentáásí anóndako Ágárípaao Yútaa-kwaasi simásínkaraan-aimba enaúrankaꞋa anondá sénaundayavai sirunkó aamoí kwéiye. Yútaa-kwaasiti ááinkwara ámáánkwaraꞋa kaweꞋá umái kwéisaandayavai sirunkó kaweꞋá kwéintavai íma sívón-kaiyé sé kesáái kaweꞋá umái isáníyone. kemá iyámpóírakemba kesí Yútaa-kwaasivimba méꞋa YérúsaremuvaꞋa koméꞋa kemó ówándawaina ááimba Yútaa-kwaasi amápaꞋa suwánaraawe. ámáán-kawaa-kwaasiti aampaꞋá arupí umái kuráumne. ámáán-kawaa-kwaasi Áánútuna imáyáaya éta asirayán-ámpátá kwégwareta minámpáꞋá arupí umái kuráumne. Yútaa-kwaasi ayáátáákaꞋa suwánaraamba pósa sésáinasamo ésa kentáváí áraiꞋa siyé sénááowe. naaóváꞋá Áánútu kentáá síkwáꞋnáyavai árair-aimba simátímakomba paáríníntavai amuꞋmakáumnemo siráunda-aintavai aaivimbá maisínkaraawe. kentáá síkwáꞋná sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasivinkemba Yútaa-kwaasi noꞋwáámba aaváyaavimba eénáínkaꞋa Áánútuna imáyáa mósá kwémaresa mináráír-áímbá amuꞋmáráantemba mirá kwéundayavai aaivimbá maisínkaraawe. Yútaa-kwaasiyono. Áánútu kwaási pukémpinkemba kanaán-umai usásintinkaniye-aintavai nóra isará íma áraire kwéseo.

ááéma kemá imáyáa éꞋa Ísu Násáretivakewaina aampaꞋá kwégowai sáwíꞋa umátinkanaumne-imayaa uráumne. 10 YérúsaremuvaꞋa mirá ówánana mono-káwáá-kwáásí siꞋmárówaꞋa Áánútuna kwaási sáwívarawai tíꞋmai ándávaꞋa tínkaraawanasa tínkamiyasa púwóro sumbá kegwáráꞋá mirán-oro siráumne. 11 aasiyaasi-táwai monoꞋ-náúmpímpáꞋá kwénaaeꞋa Ísun-aai simái sáwíꞋa ígwáe séꞋa tínkambaeꞋa iráumne. sirunkó ikaaꞋá vówaꞋa némpaꞋ-naopimpakwaraꞋa kwénaaeꞋa tínkambaeꞋa kuráumne.

12 anóndako Ágárípaao mindáyavai mono-káwáá-kwáásí aúvái agaimái simúwaꞋa Támásikasi-naopaꞋa maimaéꞋa kówánda 13 kwáyáꞋwái ságayamba aaváúgómbó usáyaatarai-sagayamba tuwówana kwíyómpakemba kuména kesinepakéné kesé kun-kwáásí tinepakéné sán-kówata 14 marapátá tuvamówánanaya aaiyé suꞋmai súwaꞋa isááwánana simásimena Yútaa-kwaasi tááivinkemba séna Sóroo nóintavai kembá sáwíꞋa kwéono. póímo ándámo kwímakaawanamo ayáámbo kawésíntemba emá mirá kwéone súwana 15 Ísóigoo nááwaꞋono séwánana Ísóigo séna kembá Ísumba sáwíꞋa kwéumasinkaanaꞋa úne. 16 usásinaao. kesí mayáí mayáínkwáe séꞋa usásinankeꞋa enaúrankaꞋa paárúnda ívéꞋo suwánáándarakemba agarááránkáanda-aimba simátímaꞋmae iyíníyone. 17 aiꞋmáráana Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye simátímínasa évakaꞋa áwááꞋo aíyaꞋa miwí tiyáámpinkemba airánaumne. 18 simátímínasa túnín-ampaꞋa ivátuwesa sámo kain-ámpáꞋá teró. Sáátáánigona asirayámbá tuwésa Áánútuna asirayámbá tamáyáaro. simátímínasa kesááiyavesa áraire sésa aráápamai maíyaꞋa miwítí sáwí-imayaa maitiyuwéꞋa Áánútundei-iꞋa umátinkaunda-kwaasivimba mótinkanaumne Ísu simásímakaiye.

19 anóndako Ágárípaao kwíyómpakemba simásímakain-aimba íma tuwéꞋa úwoi mirá kwéune. 20 aivaꞋá Támásikasi-naopaꞋa simátimeꞋa naaémba YérúsaremuvaꞋa simátimeꞋa minkákémbá Yútaa-kwaasiti maraváꞋá simátimeꞋa óꞋonkaa-kwaasiti maraváꞋá simátimeꞋa séꞋa kentí sáwí-imayaa tuwéꞋa ÁánútumpaꞋa téꞋa kaweꞋ-máyáí mayáíyasa tuwánésa sésa ÁánútumpaꞋa tiráawain-owe sígwáe séꞋa simátímaꞋmaeꞋa kuráumne. 21 mindáyavai anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa máyaawandaraꞋa Yútaa-kwaasi kembá tátokesa tuvuwónáe siráambanivo 22 Áánútu súwaꞋnaa úmaena ívékwaraꞋa kwéiyisaꞋa maankáꞋá méꞋa anón-kwaasiye úwoi-kwaasiye kesáái kwésimatimeꞋa Áánútun-aai simátímakowai agaimakáan-aimba Mósesi agaimakáin-aimba kwésimatimunda-aimba mimbórá-áímbá kwésimatimune. 23 maará sésa Áánútumo usásinankaiwaiyavesa agaimarésa sésa áíꞋa índaiꞋa íyana aivaꞋnáꞋá pukáimpinkemba usásinankaniye-aimba agaimakáamba pósa Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye pukáimpinkemba usásinkain-aimba isésa sámo kain-ámpáꞋá kwígwáe sésa agaimarésamo siráan-aimba kemá kwésimatimune Póro siráiye.

24 Pórombo simánkaraan-aimba anondá kwésimatimuwana Vésétasi anónkaꞋa séna Póroo uwoaóꞋá kwéone. aúváíma awánamae kwéiye po uwoaóꞋá kwéone Vésétasi súwana 25 Póro séna anóndakoo íma uwoaóꞋá kwéumpo súnda-aimba árair-aimba arupí-aimban-iye. 26 súnda-yantaaꞋa íma aúpáꞋá uráavo amápa-kwaasi táápimba siráamba egwáráꞋá mináímbá ísaraampo kemá íma inkaiséꞋa úwoi kwésimamune. 27 Áánútun-aai simátímakowai tááiyavai áraire kwéseno. árairemo kwésemba áꞋa ísaraumne Póro súwana 28 Ágárípa séna ákí-aimba simásimenda-imayaa e Ísun-aaiyavai áraire sénaumne-imayaa oónó súwana 29 Póro séna íma ákí-aintavai íma ayáátáár-aintavai kwésune. kembó asááuraan-andaoma íma keinárawapimba kwaínkwáe kwésundanivo Ísun-aaiyavai áraire siráundantemba kesáái kwéisaan-kwaasiye esé mirá sénááontavai ÁánútumpaꞋa námúnaa kwésune Póro siráiye.

30 súwasa Ágárípaawe Vésétasiye Pénáisiye amápa-kwaasiye usásinesa 31 mááꞋaruvaꞋa kumbésa keáímbá sésa íma sáwíꞋa uráintavai ándávaꞋa ankésa tuvuwíyana puwíno siráawe suwaná 32 Ágárípa Vésétasintavena séna Árómáani-kamaani-aiva-kawaanakonopaꞋa kónaumne ímo siráinkakai ayúrankaanana kówisina mináímbá siráimba po aiꞋmárénana Árómáani-kamaani-aiva-kawaanakonopaꞋa kwíno Ágárípa siráiye.

Copyright information for `KZE