Acts 27

Póro Árómáa-naopaꞋa kuráin-kwasai.

súwana Vésétasi toꞋmayaa éna séna Ítári-maravaꞋa Árómáa-naopaꞋa nompí-sípívímbá kwígwáe séna Póronkwara évakar-anda-kwaasigwaraꞋa moórá-kwaasigontavai kárákwimae kwínkwáe séna méankowana minkwáásígó áwíꞋa Yúríyasi kwemá Árómáani-aiva-kwaasigona i-kwáásítí kawáánákómbá méankowana moórá-nompi-sipi Átámítivakemba kwáyowana Ésiyaa-maragona awámpákáꞋ-náópaꞋa kónáe súwata mindómpí-sípívímbá usáateta Másétóniyaa-maravake Tésárónaikaa-naopaken-kwaasi áwíꞋa Árísítakasi kwesé usáateta kweémeta usá aaváyaavimba Sáítóni-naopaꞋa marapáꞋá kunásávaawananaya Yúríyasi Póromba arumbá umánkena séna úwoi ená kwaási kotuwánenasa ímo tokénda-yantaaꞋa áméro súwana mirá úwata koyauweréta mindómpí-sípívímbá usáateta kwégowananaya úndá toréna nompí-sípí tátoꞋmarowana íma kúwata nonavuvumpaꞋá kwáyom-barago áwíꞋa Sáíparasi-marama kwáyopaꞋa mináyámpáꞋá úndá íma torówata mivátá kweémeta Sírísiyaa-maravaꞋa Pámpíriyaa-maravaꞋa kóyaaiteta Árísiyaa-maravaꞋa Máíraa-naopaꞋa marapáꞋá kunásávaawananaya moórá-nompi-sipigo Arekesándiyaavake-sipigo Ítári-maravaꞋa kónáe sú-sipigo kwáyowana i-kwáásítí kawáánákó awánéna mindómpí-sípívímbá mósinkaraiye.

mósinkowata kówándaya sáwíyan-unda toréna mindómpí-sípígó íma aíntówata évakaꞋ-noꞋwaamba kwaéta mirá úmaeta Náítasi-naor-egwaata kówándaya anón-unda toréna nompí-sípí aiꞋá tosétuwowata sínaaempakenta koyauweréta nonavuvumpaꞋ-márágó áwíꞋa Kíríti-maravaꞋa úndá íma torópaꞋa kweémeta ayááíváꞋ-márámá áwíꞋa Sáómóni-maravaꞋa kóyaaiteta uwí-nónawampakavamba suwesaraayáváí úmaeta kweémeta Árásea-naokona egwaaꞋá kawe-kwáúné supaꞋá ayáátáákaꞋa komáyaawananaya aivaꞋ-mónó-káwáánákó Yútaa-kwaasiti anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa avumpin-dáúmpáꞋá kwéiyun-kanaa ánásowana minkánáá úndá toráí-kánáá uwí-nónkó tuvántááva kwéuwasa inkaisésa íma nompí-sípívímbá kwénaaun-kanaa túwana Póro imáyáa éna simátimena séna 10 ívétaamo nompí-sípívímbó kónaundayaamo sáwí-yantaaꞋa kesinetá paáriniye. íma náaindaane suꞋmainivo nompí-sípíyé kwaásiye aúyoranaaowe. mináímbá kemá áꞋa ísaraunda póta aáno ménaumne Póro súwana 11 i-kwáásítí kawáánákó Póron-aai íma iséna nompí-sípímó avúsúmai kúwain-aaiye misípígó avowán-ááiye suꞋmai iséna Póron-aaiyavai íma áraire-imayaa úmba 12 misípígó kwáyompaꞋa úndámo toráí-kánáá íma kaweꞋá ún-ayampaꞋa mésa sáwíva-kwaasi sésa tuwéta Víníki-naopata komáyáananaya úndá toráí-kánáá ánásainata kónaumne sumbá Víníki-naopaꞋa Kíríti-maravaꞋa kwáyon-daopaꞋa kaweꞋ-nónkwaumpaꞋa ímo úndámo torón-kwaumba kwáyowasa mináímbá siráawe.

anón-unda torówana uwí-nónkó aíntásarain-kwasai.

13 suwaná tiyáánepakemba sáwíyan-unda torówasa awánésa sésa Víníki-naopata kónaumne sésa nompímbó túwówanamo tátoꞋmatuwe máyon-anda mósá tavisimái kwémaresa uwatá Kíríti-maragona uwí-nónawampakavanta kówándaya 14 Kíríti-maravakemba anón-unda toréna 15 mindómpí-sípí tátorowana íma aíyámbaꞋmai kúwana avúsúmae nááún-tamayoꞋa tuwówana úndáo kweyááríkaꞋa améntamaena kúwana 16 nonavuvumpaꞋá sáwíyam-barago áwíꞋa Kóta-mara kwáyowana úndá íma kwétoropata kówándaya tínaaempaꞋo kárárumakesamo tavisímaesamo íyú-sipi tavisimái 17 anó-sipivimba marésa anó-sipi tawísívo sésa ándánei asááumai kawer-úmárówana Árípiyaa-mara-ayampaꞋa uwí-nómpímbá nonáámááí-omaꞋa kwáyowasa minómákáꞋá aiꞋá máikwiyivo sésa úndáo avúsúmai kwégon-ampanta ayúꞋmai móruna márówana kwempaꞋá kúwana 18 usá aaváyaavimba minúndá paaí kwétorowasa óísamba taaímbai uwí-nómpáꞋá kwétuwesa 19 usá aaváyaavimba misípívímbó mayáímó máyón-kwaasi mayáí-yántááꞋá nompáꞋá kwétuwowana 20 minánón-úndá paaí kwétorowata ayáátáákaꞋa aaváúmá oꞋá íma awánéta sípígomo kwínín-amba íma awánéta imáyáa éta kentáásí maráyá íma awánaandaya maavátáyá ánásanaumne-imayaa uráundayaawe.

21 imáyáa ówándaya ayáátáákaꞋa toómbá íma kwénowana Póro túrankaꞋa taména séna Kíríti-maravaꞋa kwéteta seéwánda íma kesáái ísaraawe. isékai sáwíꞋo ií-yántááꞋó náaindaambo tuwáí íya awánáúsino. 22 ánivo tirumbá asiramái máéro. nompí-sípíyé suꞋmai sáwíꞋa ínívo kwaási íma puwónaundayaawe. 23 Áánútuna imáyáa mósá kwémaraunda ívéꞋ-noꞋwaamba kwemá kwená kwayóꞋnáꞋá aiꞋmáráísana kwíyómpakemba kesópaꞋa kumbéna 24 séna Póroo asiramái maiyó. emá Árómáani-kamaani-aiva-kawaanakonopaꞋa kwinaná enáái isáníye. Áánútu embá kaweꞋá umánkáimba póna esémo kwégon-kwaasi kárákwiyinasa íma puwónááowe siráiye. 25 mindáyavai asiramái máéro. simásímíntemba Áánútu mirá ínímba áꞋa isáúmne. 26 úndáo nompí-sípí améntayuwainata nonavuvumpaꞋá maragóná awámpátá kónaumne Póro siráiye.

27 súwana uwí-nómpímbá áwíꞋa Étériyaa-nompimba sísamaivakemba éíyaimba kumbaimái-noꞋwaamba úndá toréna améntámaena kúwasa noꞋwáán-avuntamba sípivim-bayai-kwaasi sésa maragóná egwaatá kwégumne sésa 28 ándá-ayairaꞋa umbaimó tón-tantaaꞋa aríkwímakesa nompímbá tuꞋmái tavisimái awánomba mindónkwááúmbá ayáátáákaꞋa 120-raꞋa kwáyowasa kwégwesa óꞋa móyuꞋmai awánomba ákíraꞋa 90-raꞋa úwasa 29 maragóná awámpáꞋá óntamba kwáyaindaraꞋa tuvamúnavo sésa táátavai ésa éíyain-anda ayútúwówana ánaaempakemba nompímbá kuména tátorowasa avekáá iraráínata nóin-tantaara kwáyáiya awánanae sésa 30 nompí-sípívím-báyáí-kwáásí imáyáa ésa aúpáꞋá kónaumne-imayaa ésa kampaꞋá sésa aipakén-ándá ayútuwanae sésa sáwíya-sipi nompáꞋá móruna túwówana 31 Póro i-kwáásíyé miwítí kawáánákóntáváíyé séna sípivim-bayai-kwaasimo ímo anó-sípívímbó máésamo ésamo amápaꞋa ánásanaaowe Póro súwasa 32 i-kwáásí sáwíya-sipigona ándá káráyuwowana kóuraiye.

33 kóúwana sáwíyankaꞋa irataróꞋa Póro séna sísamaivakemba éíyaimba kumbaimái-noꞋwaamba kánoꞋa méꞋa íma toómbá náráavo ívéꞋa toómbá naaró. 34 kemá asiramái simátimeꞋa séꞋa toómbá néꞋa túma kaweꞋá ínaꞋa méꞋa íma ánásanaaowe 35 Póro simásuwena amápa-kwaasi túrankaꞋa toómbá mairéna Áánútuntavena súwi séna toómbá topámbai nówasa 36 awánowana tirumbá kaweꞋá úwata toómbá naáwándaya 37 mindómpí-sípívímbá sáwíva-kwaasi 276 kwaasi máyaawanda-kwaasi toómbá naáwánanaya 38 símúꞋa vówanaya misípí umbaí tówasa mimpímbó kwáyon-tomba áwíꞋa úwíti-tomba nompímbá maisuꞋmárówana etóyóí úwata maémaumne.

nonkó tuvántáávanena misípí tawísíyukain-kwasai.

39 máyaawananaya irataróꞋa úwasa awánomba íma awánom-barama kwáyowasa awánomba miváꞋá nonkó irówana kaweꞋ-nónaamaai kwáyowasa awánésa sésa meivátá íyónanaya kaweꞋ-nónaamaaivaꞋa póna sípigo úwoi iyíníye sésa 40 sípigombo tátorain-anda káráyuwowana nompáꞋá kumúwasa avúsúmaesa nááún-tamayokaꞋa kárárumaron-anda ayútuwesa aipaꞋá ampantá aríkwímaresa úndáomo kweyááríkaꞋa avúsínata nonáámááívaꞋa kónáe sésa 41 kuwaná nompímbá nonáámáái-omaꞋa kwáyowana mimpímbá misípígó aiꞋá mááritowana nonkó áyámivaꞋa tuvántáávanemena tawísíyukaiye.

42 tawísíyuwowasa i-kwáásí sésa ándá-kwaasi nombá tuvámbai kóvainivo tínkamonae suwaná 43 i-kwáásítí kawáánákó Póromba áwaꞋnaa ena séna íma tínkamoro simásuwena séna nombó tuvámbaimo kaweꞋó uréwai nompímbá ásávareꞋa tuvámbaeꞋa aápaꞋa koró. 44 évakarawai ímo nompímbó tuvámbai awánarewai nompí-sípígóná taai-ayáí mairéꞋa minkáꞋá tátokeꞋa avúsúmaeꞋa aápaꞋa koró súwata mirá éta amápa-kwaasiya kaweꞋá umáíya aápata kóyo uráundayaawe.

Copyright information for `KZE