Acts 28

Mórata-maravata kóyoraunda-kwasaiya.

aápata kaweꞋá umáíya komáyaawanasaya mindónávúmpáꞋ-márágó áwíꞋa Mórata-marawe suwatá ísaraumne. aaꞋá téna táúgwiꞋa kwéuwasa mimbárávákén-kwáásí kaweꞋá umásinkesaya iramá agaisínkówata siyáánta kwégauvowananaya Póro irááríꞋa komaimaéna mimpímbá máagaimarowana kokoꞋá úwana kwaaivainkó téna Póro ayáánkaꞋa tauntorówasa kwaási awánésa keáímbá sésa moórá-kwaasi tuvúwísana púwísana nompí-sípívímbá timbá nonkómá íma tuvúkáimba póna ívéꞋa kwená anondáma maéna iraankavayaankó váínana puwíníye keáímbá kwésuwana Póro ayáámba tuvimpín-úwana miníráánkáváyáámbá taráꞋmaena iravímbá tuvamúwana íma Póromba áíꞋa úwasa minkwáásí Pórontavai imáyáa ésa intoráínana puwíníyo. marapáꞋá tuvaména puwíníyo-imayaa ésa ayáátáákaꞋa aúrampimba avúꞋmaresa mésa amuꞋmatuwé máyówana íma aveꞋá puwúwasa imáyáa móruna ésa sésa minkwáásí ísóigoman-iye siráawe.

suwaná mimbárávákén-ánón-kwáásígó áwíꞋa Pápáriyasi kwená maramá egwaaꞋá kwáyowai kaweꞋá umásinkenaya másinkowata kwená naaúmpata kaumbo-nóꞋwáámbá kogwaéwánanaya Pápáriyasi avowámbá kokotámba ankéna ayánómbá naaegwáráꞋá kwéuwana máyowana Póro kwenópaꞋa kwéna awánéna ÁánútumpaꞋa námúnaa kwésena ayáándei aneꞋá tátorowana mináíꞋá ánásowasa awánésa tíꞋo ún-kwaasi tíꞋmaesa PóronopaꞋa tuwaná miráumai asóvamatinkava kúwasa 10 aamoi-yántááꞋá símúwata máyaawanasaya nompí-sípívímbá kónáe séwánda-tawaiya ímo makáawanda-yantaaꞋa símúwata kuráumne.

Árómáa-naopaꞋa kuráunda-kwasaiya.

11 moórá-nompi-sipigo Arekesándiyaavakemba áwíꞋa keáváráwáí-ísóí-sípígó éna úndámo toráí-kánáá mimbárágóná nonkwaaúmpímbá kwáyowata kaumbo-kwíyómbá maisuwéta mindómpí-sípívímbá usáateta kweémeta 12 Sísari-maravaꞋa Sáírákusu-naopaꞋa kwéta marapátá ásáveta kaumbo-nóꞋwáámbá kwaéta 13 nompí-sípívímbá usáateta kwéta Árísiyamu-naopaꞋa kógwaeta usá aaváyaavimba sínaaempakenta úndá toréna siméntámenaya kwéguwata kaeꞋ-nóꞋwáámbá kógwaeta Ítári-maravaꞋa Pútíyori-naopaꞋa marapáꞋá ásávaawanasaya 14 Ísun-aai ísówai máyówata kotuwánaawanasaya simásimesaya sésa moórá-sontaa keséya ménaaowe suwatá miráumaiya moórá-sontaa miwísé maéta Árómáa-naopata marapátá kówándaya 15 Árómáa-naopakemba Ísun-aai ísówai kówánda-ainta isésa aampaké kotiránáe sésa Ápíyasi-naopaꞋa máákéti-marukaꞋa amápa-kwaasi kwááyumo kwaí-námbá kaumbo kwáyopaꞋa tuwaná Póro tuwánéna ÁánútumpaꞋa aamoí úwana arunkó kaweꞋá uráiye.

Póro Árómáa-naopaꞋa mérain-kwasai.

16 Póro arunkó kaweꞋá kwéuwata Árómáa-naopaꞋa kówánanaya mindáópaken-kamaani-kwaasi Pórontavai séna íma ándá-naumpaꞋa maé úwoi-naumpaꞋa ménana i-kwáásígó enkáꞋá kárákwiyiniye súwana 17 kaumbo-nóꞋwáámbá maisuwéna Póro mindáópakemba Yútaa-kwaasiti anóndarawaꞋa tááyowasa kwená naaúmpaꞋa tuwaná simátimena séna kesí kwaásiyono. Yútaa-kwaasi simái íma sáwíꞋa uráumpo kentáá síkwáꞋnái ámáámba íma káráraundanivo Yérúsaremu-naopaꞋa kembá tátoꞋmai Árómáani-kamaani-i-kwaasiraꞋa tíméwasa ándávaꞋa sínkaraawe. 18 sínkaresa sínkamiyanesa kesáái avakáá-omba íma isasá ayúrankanae sewasá 19 Yútaa-kwaasi mináímbá kárówaꞋa kesí ááimba íma sáwíꞋa uróntavai séꞋa Árómáani-kamaani-aiva-kawaanakonopaꞋa konaná kesáái isáníye. kesí Yútaa-kwaasi aaí simátinkanae íma súnda kesáái isáínkwáe séꞋa Árómáani-kamaani-aiva-kawaanakonopaꞋa tiráumne. 20 Yútaa-kwaasiya Áánútumo usásinkaiwaimbo amuꞋmakáundawain-aai séwánasa tátokesa siyáánkaꞋa asááuraamba póꞋa tááyamai tuwánéꞋa simátimenae Póro súwasa 21 isésa miwí sésa Yútiyaavakemba Yútaa-kwaasi íma entáváí aúvái agaimái túwáawana tiráiye. íma évakarawai aaí másimasimesaya entáváí sáwí-aimba íma kwésimankaawe siráawe. 22 amápaꞋ-mapaꞋa Ísuna aampaꞋá kwégontavai sáwíꞋa kwéumatinkaamba kwéisaumpo mináímbá simásímínata ísáano siráawe.

23 simásuwesa moórá-tawai Póro simátiminin-kanaa marésa komésa minkánáá túwasa sáwíva-kwaasi Póro máyopaꞋa tuwaná aaváyaavinkemba ááimba ásárena Áánútu kwená kwaási kwégawaain-aimba simátímaꞋmaena noꞋwáámba móanasaraiye. naaóváꞋá Mósesi agaimakáin-aimpinkene Áánútun-aai simátímakowai agaimakáan-aimpinkene Ísun-aai simátímaꞋmaena iyéna Ísun-aaiyavai áraire sígwáe séna simátimuwasa 24 isésa évakarawai sésa árair-aine suwasá évakarawai sésa kampar-áíné suwasá 25 miráumai aaisankáá simái taaínkaar-uwaná Póro séna naaóváꞋá Áánútun-amanko moóráwaimba Áánútun-aai simátímakowaimba áwíꞋa Áísáyaamba simámuwana kentíkwáꞋnáyomba simátímakomba mináímbá árair-aimban-iye. 26 Áísáya agaimaréna séna

Áánútu séna minkwáásíyáváí kosimátime se kwéisaambanivo íma ísámai kaweꞋá kwéowe. kwéawanaambanivo íma awánamai kaweꞋá kwéowe.
27 miwítí imáyáao umbaí kwétaisana tááko aaimó isáíyávéna ávón-kaisaná túranko awánaiyavena ávón-kwégaivo ímo mirámó ésamo ésa tááꞋo isésamo túrambo awánésamo kesááimo isésamo miwítí sáwí-imayaaomo tuwésamo kesópaꞋo tenkákáí sáwí-imayaa maitiyuwéꞋa kaweꞋá umátinkausino Áánútu siráiye
Áísáya agaimaréna siráiye. Póro simásuwena
28 séna kemá mirá kwéowaꞋa póꞋa simátimeꞋa séꞋa Áánútu sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá kwémetinkain-aimba óꞋonkaa-kwaasi kosimátímakaundaya Áánútun-aai kwéisaawe 29 Póro mináímbá simásuwowasa [ Yútaa-kwaasi kwesimá kwesiman-esa aaisa-símaesa kóuraawe.]

30 kóuwana Póro mindáópaꞋa ména kaer-ímá maisuwéna kwená óntamba naankaꞋá kwétuwena máyomba sáwíva-kwaasi kwenópaꞋa tuwaná aamoí éna 31 Áánútu kwená kwaási kwégawaain-aimba Ísóigo Ísu Káráísitin-aai simátímaꞋmaena iráiye. kámááni-kwaasi mináíntáváí íma aambá aúnúwana asiramái simátímaꞋmaena iráiye.

kemá Árúku súnda-aimba ánásaiye.

Copyright information for `KZE