Acts 4

Pítaante Yóninte aaivimbá maitínkaraan-kwasai.

anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa Pítaae Yóniye kwésimatimuyasa tóyo ésa monoꞋ-máyáí-kwáásíyé monoꞋ-nánkáꞋó kárákwirowaiye Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásíyé tóyo ésa miwí táái taisésa áwááꞋa suwasaráí mindárai Ísu pukáimpinkemba usásinkain-aimba simátímúyasa úwoi-kwaasi isésa sésa Ísu pukáimpinkemba usásinkaintavesa amápa-kwaasi pukémpinkemba usásinanaaowe suwasá mináímbá isésa kamparé sésa áwááꞋa kwésesa mindárai tátoresa sésa eénáimba póta aaváyaavimba aaivimbá maitinkánaumne sésa kawáá-kwáásí ándávaꞋa tínkómbanivo úwoi-kwaasi sáwívaꞋa 5,000 kwaasi mindárai tááiyavesa árairema siráawe.

aaváyaavimba aaivimbá maitinkánaumne sésa kwáúmba aaváyaavimba Yérúsaremu-naopaꞋa Yútaa-kawaa-kwaasiye anón-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé miráumai-kwaasi miwí táái isánáe sésa torupésa aivaꞋ-mónó-káwáánákó áwíꞋa Ánásiye kwená akún-ándá-kwáásíyé Káyavaasiye Yóniye Arekesándaawe torupamái mésa Pítaante Yóninte tááyowasarai miwítópaꞋa tuyasá tísaa esa sésa aísamaimo pukáin-kwaasi nóra urááiyo. nááwana asirayáná keináraivimba kwáyáintavaiya kaweꞋá umánkaraaiyo. nááwa áwíra tékai kaweꞋá umánkaraaiyo suwaná Áánútun-amankoma kwempímbá anómba umánkowana Pítaa séna Ísareri-kawaa-kwaasiye anón-kwaasiye ísáaro. aísamaimo pukáin-kwaasi kaweꞋá umánkaraundayaveꞋa kwésisaa-owe. nóra séra kaweꞋó umánkaraundayaveꞋa kwésisaa-owe. 10 avoraꞋá simátíménda keinárawate amápar-Isareri-kwaasiye ísáaro. Ísu Káráísitima Násáretivakewaimba taairaꞋá tuvúwówana Áánútu pukáimpinkemba usásinankaraiwaimba kwenáwíkaꞋa súyana kwená asirayánkó minkwáásí kaweꞋá umánkáísana keinárawapimba kaweꞋá umái máyáísaꞋa kwéawanaawe. 11 Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba Ísun-aai agaimaréna séna

óntan-damba on-kwáásí moórá-ontantavesa sáwíꞋa kwéiye sésa maisukáawe. aáno minóntánkó ávonkaamba uráiye
mináímbá Ísuntavena agaimaréna siráiye.
12 kwewé suꞋmai sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpátá mésinkanintaawe. Áánútu séna kwenáwíkare suꞋmai kwená asirayánkówé suꞋmai kwaási sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkaniye Pítaa siráiye.

13 Pítaa mináímbá kwésimatimena Pítaae Yóniye íma tááꞋa kwégowasarai asiramái simátímúyasa minkáwáá-kwáásí tuwánésa táátavai ésa mindáraimo úwoi-kwaasirai ímo aúváívimbo awánaroyawaiyavesa pósa táátavai ésa sésa Ísuwe kwénaauyantavesarai mirá kwéoiye sésa 14 awánomba Pítaante YóninteyopaꞋa aísamaima kaweꞋá umánkaron-kwaasi máyowasa awánésa mindáraimo simátimenaaon-aintavesa avakáá uwááesa ivátiyuwesa 15 sésa máápaꞋa kúmókaiyo suwasaráí kúmúyasa minkáwáá-kwáásí iséise esa sésa 16 mindáraiye nóra ónaumno. óꞋom-bayai kaweꞋ-máyáímá mairááyamba pósa Yérúsaremuvaken-kwaasi amápaꞋa ísáamba póta íma kamparéyá sénaundayaanivo 17 óꞋon-oꞋon-daopaken-kwaasi íma isánááontaveta mindáraiyaveta simátimeta séta Ísu áwíkaꞋa íma simátímékaiyo sénaundayaaniye sésa 18 tááyowasarai íyúyasa sésa Ísun-aai íma simátímékaiyo. Ísu áwíꞋa íma taakaiyó suwasaráí 19 Pítaae Yóniye sésarai kemó mirá simásinkaiyakaimo Áánútun-aaimo tuwékaimo Áánútu aúrampimba kawerá íníya ke mináímbá ókwaraꞋa ísáaro. 20 keiráímá awárauyan-tantaa ísarauyan-tantaaꞋa íma tuwáyauvo úwoi simátimeyauye suyasá 21 kawáá-kwáásí óꞋonkwaraꞋa asiramái simátímatuwesa sésa ánivo úwoi kárúwaakaiyo sirá. aísamaima kaweꞋá umánkaron-kwaasi kae-kwááí aíyayaan-iraꞋa 40 iraꞋa íma kweyááríkaꞋa kwénaauwasarai kaweꞋá umánkóyasa úwoi-kwaasi isésa Áánútu áwíꞋa mósá maróntavesa mindárai íma tínkamesa úwoi kárúwaakaiyo siráawe.

asiramái ménaumne sésa námúnaa siráan-kwasai.

23 kárúwaakaiyo suwasaráí Pítaae Yóniye kentí kwaásitopaꞋa tésarai mono-káwáá-kwáásíyé anón-kwaasiye simátímakaan-aimba másimátímúyasa 24 isésa ÁánútumpaꞋa námúnaa sésa Ísóigoo kwíyómba maramá uwí-nómbá tarórumarena miwán-arumpimba tarórumaraanda-yantaakakwaraꞋa kwégawaa-one. 25 naaóváꞋá emá sunaná enamankómá ená kwayó-kwáásí kentáá síkwáꞋnáomba Tévítimba kusimámuwana agaimaréna maará séna

nóintavai óꞋom-baravakewai áwááꞋa sésa nóintavai ámááyu-aimba suwááesa áúkaawe.
26 óꞋom-baravaken-kawaa-kwaasi tokwaa úmae tayorupésa Ísóigonte kwemó usásinkaiwainte ááiꞋa tiyamátinkanae siráawe
mináímbá Tévíti agaimaréna siráiye.
27 mináímbá paárúwasa Yérúsaremu-naopaꞋa Érótiye Póntiyasi Páírátiye óꞋonkaa-kwaasiye Ísareri-kwaasiye torupésa Ísuna ámááyu-aimba sésa emó usásinankaandawaimba ená kawe-kwáyó-kwáásí Ísuntavesa ámááyu-aimba siráawe. 28 naaóváꞋó emó mirá ónááowemo siráanda pósa torupésa mirá uráawe. emó ímo mirá ónááowemo siráandarakai íma Ísumba tuvúkáasino. 29 Ísóigoo mono-káwáá-kwáásí tááimo simáímo káráraamba ísaraanda po súwaꞋnaa íníyonda póta íma inkaiséta enáái úwoi asiramái simátimenaundayaawe. 30 ená asirayámbá símínata tíꞋo índa-kwaasiya asóvamatinkavata konó. ená kawe-kwáyó-kwáásígó áwíꞋa Ísuwe súnanaya kwená asirayánkó óꞋon-oꞋom-bayaima kaweꞋ-máyáímá paáriniye 31 námúnaa simásúwówana torupamái máyón-daumpaꞋa toraaꞋnááraꞋa úwana Áánútun-amankoma miwívímbá anómba umátinkowasa Áánútun-aai asiramái simátímaꞋmae kuráawe.

náaindaamba moórá-mora umátímakaan-kwasai.

32 Ísuna aampaꞋá kwéguwai mimbórá-ímáyáá kwéesa mésa kentí náaindaantavesa íma kendéí kendeiye kwésesa úwoi moórá-mora-umai tímaꞋmaesa kuwasá 33 aantá-kwaasi ávááraumai asirayánkwáráꞋá mésa Ísu pukáimpinkemba usásinkain-aimba asiramái simátímaꞋmaesa kwégwesa Áánútu aantá-kwaasi túwaꞋnaa úntavesa kaweꞋ-máyáí maimaé kwéguwasa 34 Ísuna aampaꞋá kwéguwai maramá naambá makówai óꞋon-kwaasi kwétimesa óntamba mairésa aantá-kwaasi tímúwasa taaínkaar-umai íma makón-kwaasi tímakaamba pósa Ísuna aampaꞋá kwéguwai amápa-tantaaꞋa íma aáváán-túwówana 36 moóráwai áwíꞋa Yósépi póna kwegwáráꞋá mirá éna moórá-marama óꞋon-kwaasigomba aména óntamba mairéna aantá-kwaasi tiména kwemá Árívái-andarakewai Sáíparasi-ayampakemba tamáyowasa aantá-kwaasi moórá áwíꞋa simámesa Kíríki tááivinkemba Páánápáasiye sésa kwántámai-kwiꞋa tirávayainaꞋa iyémó suwáímá minóntámbá tímakaiye.

Copyright information for `KZE