Acts 5

Ánánáesinte Sáváeraantei kwaasái.

Páánápáasi minóntámbá tímúwasarai moóráwai áwíꞋa Ánánáesi awainínkó áwíꞋa Sáváerae mésarai moórá-marama óꞋon-kwaasi kwétimesarai óntamba mairésarai taaináyauyo-aimba awainínkómbá simámuwana mirá íníyone súwana minóntámbá taaínkaar-urena évakaꞋa kwesáváí maéna évakaꞋa maimaéna aantá-kwaasi mói tiména kampaꞋá séna amápaꞋa timúne súwana Pítaa séna Ánánáesiyo Sáátáánigo áísaa umai isánáe sintáváí owé se mararákén-óntámbá amápaꞋa timúne siráanda Áánútun-amankomba kampaꞋá simáukaane. mimbárámá ená maramá isa tuwé óntamba mairé ená óntamba isa évakaꞋa timé íma sáwíꞋa éma mararákén-óntámbá évakaꞋa timúne íma sénda amápaꞋa timúne séndama sáwíꞋa ómpo íma kwaásiye suꞋmai kampaꞋá simátíyukaampo Áánútun-amankomba kampaꞋá simáukaane Pítaa súwana Ánánáesi iséna puꞋmaéna tuvamúwasa mináímbá ísaraan-kwaasi ávááraumai táátavai uwasá ívé-kwaasi tésa puwúmba taasááúmaesa maimaésa máutaraawe.

máutaawana awainínkó sáwíyankaꞋa ména awaikómó puwún-aimba íma ísarena Pítaa-iyaitopaꞋa túwana Pítaa séna keináraiti mararákén-óntámbá amápara símakaiyo súwana minínínkó séna owé amápaꞋan-iye kampaꞋá súwana Pítaa séna enawaikóe esé mimbórá-ímáyáá ékai Ísóigon-amankomba kampaꞋá simáuꞋmai awánayae sirááiye. enawaiꞋó mágwéutaan-kwaasi tésa embá tamaimaésa máutanaaowe Pítaa súwana 10 puꞋmaéna Pítaa aísamaivimba tuvamúwasa ívé-kwaasi tésa puwúmba taawánésa maimaésa awaikómbó utamánkópaꞋa máutowasa 11 Ísóigona kwaásiye óꞋon-kwaasiye isésa táátavai uráawe.

óꞋon-oꞋom-bayai kaweꞋ-máyáígóná kwaasái.

12 aantá-kwaasi kwaási túrankaꞋa óꞋon-oꞋom-bayai kaweꞋ-máyáímá maimaésa íyúwasa Ísuna aampaꞋá kwéguwai anóm-bonoꞋ-namba Sórómoni áúgwimai úmakopaꞋa aasiyaaí torupamái kwémauwasa 13 óꞋon-oꞋon-akwaꞋa sáwívaꞋa Ísóigon-aaiyavesa áraire sésa miwísé torupamái maémáémbanivo óꞋon-kwaasi tuwánésa sésa kawe-kwáásín-owe sésa táátavai ésa íma miwísé torupamái máyówasa 15 aantá-kwaasimo uráamba isésa tíꞋo ún-kwaasi tuvaipímbá taagwiyaꞋmaésa naambáruꞋa mátinkesa sésa Pítaa kwénaaena amankóꞋnaanko taaugwétáínasa asóvaigwae suwasá 16 óꞋon-oꞋon-daopakemba tíꞋo ún-kwaasigwara tirumpimbá taraváá-kwámbá máyon-kwaasigwaraꞋa tíꞋmaesa Yérúsaremu-naopaꞋa mátínkówana Áánútu Pítaamba áwaꞋnaa úwasa amápaꞋa asóvasaraawe.

kawáá-kwáásí aantá-kwaasi sáwíꞋa umátínkaraan-kwasai.

17 mirá kwéuwana aivaꞋ-mónó-káwáánákóe kwená kwaási Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásíyé sésa amáparawai íma kentáásiraaima kwáráavo aantá-kwaasi tirááíma kwáráawe sésa tíyántavai ésa 18 tátoꞋmai ándávaꞋa tiyúwówana 19 mindóꞋwáámbá kwáúnkaꞋa Ísóigona kwayóꞋnákó kwíyómpakendako ontamá tisuwéna tíꞋmaena máápaꞋa móruntinkena séna 20 anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa uméꞋa aúná-amba kwaási kaweꞋá umái maíꞋmaiꞋa ónááon-ankona ááimba usimátíméro súwasa 21 isésa irataróꞋa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa umésa mináímbá simátímakaawe.

anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa moórávaꞋa kwésimatimuwasa moórávaꞋa aivaꞋ-mónó-káwáánákóe kwená kwaásiye tésa ándá-kwaasi táái isánáe sésa Ísareri-anon-kwaasi tááyowasa tésa monoꞋ-nánkár-í-kwáásíyávésa sésa aantá-kwaasi ándávaꞋa máyáavo kotíꞋmaeꞋa teró suwasá
22 kumbá íma máyówasa koyauwerésa tésa sésa 23 ándá-namba ontamá umásuwesa i-kwáásí ontaráꞋá máyáawata onta tisuwéta awánáúndaya íma máyáawata úne suwasá 24 mono-káwáá-kwáásíyé monoꞋ-nánkáꞋó kárákwirowaiye isésa táátavai ésa sésa mindá nóraya ónaundayaꞋiyo simásuwesa sáwívar-imayaa kwéuwana 25 moóráwai téna séna ándávaꞋa mátíyukaan-kwaasi anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa mésa kwésimatimewaꞋa tuwánáúmne súwasa 26 monoꞋ-nánkáꞋó kárákwirowaiye kwembó áwaꞋnaa un-kwáásíyé kotíꞋmaesa kwempaꞋá tésa sésa úwoi-kwaasi miwí táái isésa sínkamovo sésa kwempaꞋá 27 tíꞋmaesa aaimó isáí-kwáásítópaꞋa mátínkówana aivaꞋ-mónó-káwáánákó 28 séna áꞋa simátimeta séta minkwáásígón-áái kwenáwíkaꞋa íma simátímaꞋmaeꞋa koróyá siráundaya isaꞋá áꞋa simátíméwasa Yérúsaremuvaken-kwaasi amápaꞋa ísáyaraawaꞋa ke kampa-kúvímbá sinkéta minkwáásí tuvúkáawe kwésewe aivaꞋ-mónó-káwáánákó súwasa 29 Pítaa-iyai óꞋon-aanta-kwaasiyonkwaraꞋa sésa Áánútun-aai aivar-áínkómá póna kwaási tááigomba usáyaaitaraimba póta kentááiya íya iséta Áánútun-aaiya iséta miráyá ónaumne. 30 keinárawaꞋa Ísumba taairaꞋá inkámúwana puwúwana kentáá síkwáꞋnáona Ísóigo Áánútu Ísumba pukáimpinkemba usásinankena 31 séna anón-kwaasi póna sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkaniye séna ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá móankena Ísareri-kwaasi kentí sáwí-imayaa tuwéꞋa ÁánútunopaꞋa tíyana kentí sáwí-imayaa maitiyuwáníye séna Áánútu Ísumba pukáimpinkemba usásinankena ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá móankaraiye. 32 mináímbá iséta kaweꞋá umáíya kwésimatimunanaya Áánútun-amanko mináímbá kaweꞋá umái kwésimatimiye. Áánútuma kwenáái ísámai kaweꞋá kwéowai kwenamambá kwétimisana Áánútun-amanko mináímbá kwésimatimiye aantá-kwaasi siráawe.

33 simásúwówasa aaimó isáí-kwáásí isésa tirumbá sáwíte úwasa tínkamonae-imayaa uwaná 34 miwítí avumpinkémbá moóráwai usásinena ámáán-kawaa-kwaasigo áwíꞋa Kámérieri kwemá usásinena miwí táái káráyuwena kwemá Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkemba aasiyaasí simáti simati kwéuwasa kwenáwíꞋa mósá makáawai kwemá usásinena aantá-kwaasiyavena séna sáwíyankaꞋa máápaꞋa kumónááowe súwasa máápaꞋa kúmúwana 35 séna Ísareri-kwaasiyono. minkwáásíyáváí mirá ónáemo síyamba kakaariyá íma mirá éꞋa ísáíyuweꞋa mirán-oro. 36 ááéma moóráwai áwíꞋa Tiutaásí usásinena séna anón-kwaasi únda póꞋa kesirááíye séꞋa kwaránááowe súwasa sáwíva-kwaasi 400 kwaasi kwarówana moóráwai Tiutaásímbá tuvuwúwana puwúwasa kwembó kwaꞋmaésamo nááún-kwaasi kóyáwé ésa kwená mayáí ivátukaawe. 37 minkákémbá túwíꞋo aawásó-tawai moóráwai Kárírivakewai áwíꞋa Yútási usásinena tááyowasa sáwíva-kwaasi kwenarááíma kwaꞋmaésa kwéguwana moóráwai tuvuwúwana puwúwasa kwembó kwaꞋmaésamo nááún-kwaasi kóyáwé umáguraawe. 38 mindáyavai imáyáa éꞋa minkwáásíyómbá íma ándávaꞋa mátiyuweꞋa tíyúwéwasa máéro. miwítí mayáígóná ááimbo marará-kwáásítí imáyáavinkembo énamo éna ánásaniye. 39 miwítí mayáígóná ááimbo Áánútuna imáyáavinkembo ínaꞋo éꞋa íma kanaán-umai karánááovo úwoi kwaíkwaiꞋa íníye. Áánútumpakembo ínaꞋo éꞋa minkwáásí sáwíꞋo umátinkeꞋo éꞋa ÁánútunkwaraꞋa sáwíꞋa umánkanaaowe Kámérieri súwasa aaimó isáí-kwáásí isésa kwenááiyavesa owé sésa 40 aantá-kwaasi tááyowasa íyúwasa túwírukuꞋa nésa asiramái sésa Ísun-aai kwená asirayámbá íma simátíméro sésa tiꞋmákaawe.

41 tiꞋmárówasa kwéesa tigaeyáváí uráasina Áánútu imáyáa timúwana tirunkó kaweꞋá úwasa sésa Áánútu asirayámbá símakaisata Ísuntaveta asiramáíya máyaundaya pósa síꞋo iníꞋa umásínkáantaanivo sirunkó kawetá isatá máyaumne aantá-kwaasi simásuwesa 42 aasiyaasi-táwai anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa kwaásiti naúmpimpaꞋa Ísuna áséi-kwasai simátímaꞋmaesa kwénaaesa Áánútumo usásinankaiwai Yútaa-kwaasiya kwéamuꞋmaraundayawai kwemá Ísuman-iye sésa simátímaꞋmaesa kuráawe.

Copyright information for `KZE