Acts 7

Sítíveni monor-ánón-kwáásí simátímakain-kwasai.

mirá simásúwówana aivaꞋ-mónó-káwáánákó Sítívenimba áísaa ena séna kwésen-aimba árair-ainaꞋi. kampar-áínáꞋiyo súwana Sítíveni séna kesivoísáí kesuwaaísáíyó simátíménda ísáaro. naaóváꞋá kentáá síkwáꞋnáo Ááváramu íma ÁránaavaꞋa komáyonkaꞋa Mésópótemiyaa-maravaꞋa máyonkaꞋa Áánútu asirayánkwáráwáí kuména Ááváramuntavena séna ená maragwárá enamááraawigwaraꞋa tiyuwé kwinaꞋá moórá-marama agarááránkáandavaꞋa koméniyone súwana iséna mimbárámá Káútéa-kwaasiti maraváꞋá tuwéna teémena ÁránaavaꞋa tamáyowana avowá puwúwana Áánútu aiꞋmarówana teémena maaváꞋá máyaundavaꞋa túwana minkánáá Áánútu íma maramá amúmba asiramái séna aáno maambárámá enkwárá enaísaavutantambo íyawaigwaraꞋa timénaumne. Áánútumo súmba Ááváramu iyámpói íma maránkaronkaꞋa mináímbá simámena moórá-ainkwaraꞋa séna enaísaavutantambo íyawai óꞋon-kwaasiti maraváꞋá koméwasa umbai-máyáí timésa sáwíꞋa umátínkéwana sáwívar-ima 400 ima ánásainaꞋa sáwíꞋo umátinkanaaowaima sáwí-meyamba timénaunda pósa enaísaavutantambo íyawai mimbárámá tuwésa maaváꞋá tésa kesí imáyáa mósá maránááowe séna mináímbá naaóváꞋá Áánútu Ááváramuntavena séna aáno maambárámá enkwárá enaísaavutantambo íyawaigwaraꞋa timénaumne siráimba mináímbá simái tarúmarena póna túraꞋa kárámai araaꞋéna uwó Áánútu siráiye.

súwana Ááváramu ména Áísákaamba ankéna avakaumboé-noꞋwaamba kwaéna áúraꞋa kárámai araaꞋéna umánkowana Áísákaa anón-éna Yákópomba ankéna áúraꞋa kárámai araaꞋéna umánkowana Yákópo anón-éna sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-iyampoi tinkéna túraꞋa kárámai araaꞋéna umátínkávaꞋa kuráiye.

mirá umátínkávaꞋa kúwasa mináváráwáínónda tíváko áwíꞋa Yósépintavesa naaénkewai íma kentááráꞋá kárákwiyiniye sésa tirumbá sáwíꞋa umánkesa áíꞋmaesa óꞋon-kwaasivaꞋa mátimesa óntamba máyówasa miwí Yósépimba áíꞋmaesa kweémesa Ísípi-maravaꞋa máánkówana Áánútu kwesé máyowasa 10 umbai-máyáí amésa sáwíꞋa umánkómbanivo Áánútu kwesé ména áwaꞋnaa ena kawer-ímáyáá aména kwená umbai-yántááꞋá ánásamankowana mimbárámá Ísípi-marara-kawaanako Yósépina kawer-ímáyáá iséna séna Ísípi-maravaꞋa amápa-kwaasiraꞋa kaweꞋá umái kárákwiye kesí náaindaankaꞋa mirán-uwo súwana kwemó súntemba kwéuwana 11 naaémba ayawaimá téna Ísípi-maravare Kénááni-maravare amápar-ayampaꞋa ayawaimá tówasa tááiyavai ésa kentáá síkwáꞋnáyomba toómbá íma kentáávímbá kwéraiye. 12 Ísípi-maravaꞋa toómbá kwáyáiye-aimba isáúmpo komeéyán-oro Yákópo séna áánimbaaꞋa tiꞋmarówasa komeéyá úmaesa 13 tivowánópaꞋa tamáyówana mintómbá ánásowana óꞋa kuwaná Yósépi miwítí egwaaꞋá tamaéna séna kemá Yósépi kentíváꞋa úne súwasa kesí imáyáao pukáane súndayaawe suwaná Ísípi-marara-kawaanako Yósépina ááimba iséna awaaísáí tuwánówana 14 Yósépi awaaísáí simátimena kesivombá kosimámiyana ená akúmbá tíꞋmae ÍsípivaꞋa tiyó Yósépi siyé. kosimáméro Yósépi súwana avowámá iséna kwená akúmbá 75 kwaasi tíꞋmaena ÍsípivaꞋa kaweꞋá umái komésa púwúwasa 16 naaémba miwí tísaavutomba tiyáántámba maimaé teémesa SékémuvaꞋa máutomba naaóváꞋá Ááváramu Émon-andaraken-kwaasima óntamba tímatukom-baravaꞋa máutaraawe.

17 ánivo kentáá síkwáꞋnáyomba Ísípi-maravaꞋa komésa sáwíva-kwaasi agairáawe. Áánútu Ááváramuntavena asirayán-áímbá séna Kénááni-marama enaísaavutantambo íyawai timénaumne siróntemba timínín-kanaa ákíse únkaꞋa 18 moóráwai Ísípi-marara-kawaanako Yósépimo naaóváꞋó pukóntavena kwená mayáí-áímbá íma ísarowai póna 19 kentáá síkwáꞋnáya umbai-máyáí tiména maimái sáwíꞋa kwéumatinkowasa iyámpói máápaꞋa tiyuwówasa pukáawe.

20 iyámpóíyomba púwúwana minkánáávímbá Mósesi kawer-óígwárár-íyámpóí ánkarena anówama naaúmpaꞋa aúpáꞋá ánkarowana kaumbo-kwíyómbá putuwéna 21 máápaꞋa áíꞋmaena móru ánkarowana Ísípi-kawaanako ayáámúnkoma awánómba aráái tówana kesáánine séna kárákwirowana anón-úwasa 22 Ísípi-kwaasi miwítí ááimba kwésimamaꞋmae íyúwana Mósesi kwéisena anón-éna kwemó mayóm-bayaigoe kwenááigoe kaweꞋá uráiye.

23 Mósesi mirán-kwáásí ména kae-kwááí aíyayaan-ima 40 íma maisuwéna kesí kwaási Ísareri-kwaasi kotuwánanae séna kúmba 24 Ísípi-kwaasigo Ísareri-kwaasigomba sáwíꞋa umánkowana Mósesi tuwánéna Ísareri-kwaasi áwaꞋnaa ena Ísípi-kwaasigomba tuvúwúwana puwúwana 25 Mósesi imáyáa éna séna Áánútu mimbáyáírátávéna usásisinkaraimba póꞋa Ísípivakemba Ísareri-kwaasi tíꞋmaeꞋa koónaunda mimbáyáíyávésa owé sénááowe siráimbanivo Ísareri-kwaasi íma mirán-ímáyáá uwaná 26 Mósesi kogwaéna usásinena kúmba Ísareri-kwaasi kaekó ááiꞋa tíyóyana tuwánéna tiyoráínda-imayaa éna séna kaeꞋnáraiyo mimbórá-naoraama óívo ááiꞋa tiyaáyavo súwana 27 aivaꞋó ááimbaꞋmaimo tiyón-kwaasigo Mósesimba améntáyuwena séna nááwa embá usásinankaraisa kentáásí kawááíꞋa éwa aaiyá kwésimasimeno. 28 tíndaumo Ísípi-kwaasimo tuvuwónanamo puwéiraintena kembá mirá íníyono súwana 29 Mósesi iséna inkaiséna kweéme kweémena Mítíyani-maravaꞋa óꞋon-kwaaiti maapaꞋa koména kaer-íyámpóí matínkaraiye.

30 Mósesi kaer-íyámpóí matinkéna ména kae-kwááí aíyayaan-ima 40 íma maisuwéna moórá-tawai kavóná-maravaꞋa kwégwena Sáínai-omapaꞋa egwaaꞋá kwáyonkaꞋa kwéguwana sáwíyan-taivinkemba irá kwégena íma mintáí kówana Áánútuna kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewaima mimpímbá máyowana mintáí íma kówana 31 Mósesi awánéna anón-imayaa éna egwaaꞋá koména awánówana Áánútu séna enaíkwáꞋná Ááváramune Áísákaane Yákópone miwítí Áánútu úne súwana Mósesi mináímbá iséna ayántámbá tówana úwoivaꞋa karakówana 33 Ísóigo séna máyaunda póna áꞋoram-barama kwáyáipaꞋan-ivo kaweꞋ-máráváꞋá méraapaꞋan-ivo maambárámá sáwíꞋa ónavainivo aísamai ánáamba ayútuwaao. 34 ÍsípivaꞋa kesí kwaási sáwíꞋo kwéumatinkaawasamo iviꞋó kwétaamba tuwánáúnda póꞋa túwaꞋnaa ónaumpo usásinenaꞋa aiꞋmáráana kweéme kweéme ÍsípivaꞋa kuré kesí kwaási Ísareri-kwaasi kótíꞋmae Kénááni-maravaꞋa kwaaó Áánútu Mósesintavena siráiye.

35 kwembá Mósesimba Ísareri-kwaasi tínaaemba umánkesa sésa nááwa embá usásinankaraisa kentáásí kawááíꞋa éwa aaiyá kwésimasimeno siráawe. siráan-kwaasiyavena Áánútu mináímbá siráiye. kwembá Mósesintavena Áánútuna kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewaima sáwíyan-taivinkemba aaí simámakaiye. kwembá Mósesimba Áánútu kawáá-máyáí aména aiꞋmarówana Ísípivakemba Ísareri-kwaasi kótíꞋmaena Kénááni-maravaꞋa kuráiye. 36 kwemá Mósesima ÍsípivaꞋa ímo awárom-bayai óꞋom-bayai mayówasa sésa úwoi tíꞋmae kóuwo suwaná tíꞋmaena kúmba nonkó áwíꞋa naae-nóné supaꞋá kwéna ímo awárom-bayai kaweꞋ-máyáí komaéna tíꞋmaena kúmba kavóná-maravaꞋa kae-kwááí aíyayaan-iraꞋa 40 iraꞋa komáyówana ímo awárom-bayai kaweꞋ-máyáí maimaéna iráiye. 37 kwemá Mósesima simátimena séna Áánútumo kembó usásisinkarainten-umai naaémba moóráwaimba kentísaavutantambo íyawaivinkemba usásinankaniye. Áánútun-aai simátiminiwaimba usásinankaniye. 38 kwemá Mósesima kavóná-maravaꞋo Áánútuna kwaási Ísareri-kwaasimo méraapaꞋa miwísé ména kentáá síkwáꞋnáyonte ména Áánútuna kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewai kwesé ména Sáínai-omapaꞋa umáyowana Áánútuna kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewai Áánútuna ámáámba simámuwana ímo ánásai-aimba simámuwasa simátímaꞋmaesa kuráanta kwéisaumne.

39 Mósesin-aai simátímúmba kentáá síkwáꞋná íma isésa tínaaemba umámesa ÍsípivaꞋa tayauweránáe-imayaa uwaná 40 naaémba Áánútu Mósesimba ááyowana omápaꞋa umáyowasa Mósesi awaaó áwíꞋa Érónintavesa sésa Mósesi Ísípivakembo síkaiwaiya náávara kóuraiyo. íma awánáúndavata kóuraivo moórá-isoigomba tarórúmarewata kwenarááíya kwáráano sésa 41 óntandankakemba purumakan-áráákaamba úmaresa minkámpár-ísóígóná aamoimá umánkesa póíma tuvúꞋmái kwénesa úmakon-tantaatavesa aamoí ésa toóníꞋa umái kwénowana 42 mindáyavena Áánútu ánaaemba umátiyuwowasa kwíyóntavesa aaváúyávésa otávésa kesí ísóigoman-iye siráawe. mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai agaimaréna séna

Ísareri-kwaasiyono. kavóná-maravaꞋa kae-kwááí aíyayaan-iraꞋa 40 iraꞋa méꞋa póíma tuvúꞋmái neémáémba íma kentávéꞋa ísámai neémáémbanivo
43 kentí kampar-ísóígóntávéꞋa ísámai kwená ampanta-námbá maimaéꞋa kwénaaowe. minkámpár-ísóígó áwíꞋa Mórókowe siráawe. okáán-tántááꞋá tarórumakeꞋa áwíꞋa Erevááníyé kwéseꞋa toré kwénaaowe. minkámpá-káér-ísóíráí úmareꞋa kesí ísóigowe kampaꞋá séꞋa áwíꞋa maé kwéiyowe. mirá uráantaveꞋa kentí maravákémbá tiꞋmáráanaꞋa kweémeꞋa moórá-maravaꞋa áwíꞋa Pépíróni-maravaꞋa koménaaowe
Áánútun-aai simátímakowai agaimaréna siráiye.

44 naaóváꞋá kavóná-maravaꞋa Áánútu Mósesimba agaráárankena Áánútuna naambó ampantaráꞋó ónááomba maará ónááowe séna agaráárankowasa Áánútumo súntemba mirán-dámbá umái maimaésa kavóná-maravaꞋa kwénaaowe. 45 naaémba miwí táánimbaaꞋa kentáá síkwáꞋnáyomba mindámbá maimáyówana Yósúwa tíꞋmaena Kénááni-maravaꞋa kúmba Áánútu túwaꞋnaa ena mimbáráváꞋó máyón-kwaasi kwatuwówasa kóuwasa koyavíresa mindámbá minkáꞋá mámaresa máyówana naaémba Tévíti Ísareri-kwaasiti kawáánáꞋá máyompimba mindámbá úwoi kwáyowana 46 Tévíti kaweꞋá umái máyowana Áánútu aamoí umánkowana Tévíti Áánútumba áísaa ena séna ená naambá ónaum. íya ónaumno. emá Yákópona Ísóigoma po owé sinaꞋó éꞋa ená naambá ónaumne súwana 47 Áánútu séna emá íma íníyompo enááninko Sórómoni kesí naambá íníye siráimbanivo 48 Áánútu kwíyómpaꞋo máyáimba kwaási úmakaan-daumpaꞋa íma máyáiye. mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai agaimaréna séna

49 Ísóigo séna kwíyómpaꞋa kárákwiyeꞋa mararáꞋá kárákwiyunda póꞋa úmaraniyonda-naumpaꞋa íma úwoi marapáꞋá kumbénaumne. 50 kesáváí mintántááꞋá amápaꞋa tarórumakaumne Ísóigo siráiye
agaimaréna siráiye Sítíveni siráiye.

Sítíveni mináímbá simátímatuwena aaimó isáí-kwáásíyáváí simátimena séna
51 keinárawaꞋa tirunté máráamba méꞋa póꞋa Áánútuna aampaꞋó ímo kwáráan-kwaasiraaniꞋa umái méꞋa Áánútun-aai kwéisaambanivo íma ísámai kaweꞋá kwéowe. kentíkwáꞋnáyomba Áánútun-amankomba tínaaemba umámemaentemba kemá mirá kwéowe. 52 kentíkwáꞋnáyomba Áánútun-aai simátímaꞋmaesa kwéguwai amáparawai sáwíꞋa umátinkesa Áánútuna kawe-kwáyónáꞋá kumíníye-aimba simátímakowai tínkamuwasa pukáawe. naaémba kwemá kumúwaꞋa kuntaruꞋá umái tuvúwúwana pukáiye. 53 ánivo kwíyómpakewaima Áánútuna ámáámba simátímakowaꞋa keinárawaꞋa ísaraambanivo íma ísámai kaweꞋá uráawe Sítíveni siráiye.

Sítívenimba óntandei tuvúkáan-kwasai.

54 Sítíveni mináímbá simátimumba aaimó isáí-kwáásí ávááraumai tirunkó sáwíꞋa úwasa iꞋnaiyámbá mésa tíyántavesa uwaná 55 Sítívenimba Áánútun-amanko kwempímbá anómba umánkarowana kwíyómpaꞋa awánómba Áánútuna ságayamba kwáyowana Ísu ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá máyowana Sítíveni awánéna 56 séna awánaaro. kwíyómba taaínkaar-isaná Áánútu ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá Ísuma kwaási úrandako máyáimba awánaraumne súwasa 57 miwí anónkaꞋa kwááꞋa tésa kwenáái íma isánáe sésa táákaꞋa tiyáándei awááésa Sítívenimba tarááparaapa ésa 58 tátokesa taagwiyaꞋmaésa marur-awámpáꞋá máyuwesa óntamba mairésa tuvúkáawe. Sítívenintavesa kampar-áímbá siráawai paákár-únánkwátói ayútuwowana ívé-kwaasi áwíꞋa Sóro minúnánkwátói kárákwirowasa 59 Sítívenimba óntandei tuvútoꞋnaa uwaná ÍsóigonkaꞋa námúnaavinkemba séna Ísu Ísóigoo kesimambá kumbaimaénaꞋa púwóno séna 60 arauntaúmbá airéna anónkaꞋa séna Ísóigoo sáwíꞋa kwéumasinkaambanivo miwí íma sáwíꞋa umátinke miwítí sáwí-imayaa maitiyuwaaó Sítíveni simásuwena pukáiye.

Copyright information for `KZE