Colossians 1

kemá Póro maanáímbá maanáúváívímbá agaimaráúmpo ísáaro. moóráwai áwíꞋa Tímóti kentáásí kwaásigo kesé máyáísaꞋa agaimaráúmpo ísáaro. Áánútu kwená imáyáavinkemba kentávéna séna aantá-kwaasi-iꞋa éma Ísu Káráísitin-aai kosimátímaꞋmae naauwó séna siꞋmákaivo ísáaro. Kórósi-naoapakewai Áánútuna kwaási Ísu Káráísitiye tarúmaimo máyáawai kwembá íma aúwáamba asiramáímo máyáawai ísáaro. Áánútu kentáásivowa úwoi túwaꞋnaa ena paru kwéumatinkaintaveꞋa námúnaa kwésune.

keinárawataveꞋo imáyáamo éꞋo námúnaamo kwésunda Áánútu Ísu Káráísiti avowámpáꞋá súwi kwésune. Ísu KáráísitinkaꞋa agevamái méꞋa Áánútuna kwaási amáparawaivimba kentirumbó kwétimen-aimba iséꞋa mindáyaveꞋa ÁánútumpaꞋa súwi kwésune. aivaꞋá moóráwai áwíꞋa Épávarasi árair-aimba áséi-kwasai simátimuwaꞋa ísaraankaꞋa kwíyómpaꞋo Áánútumo toꞋmayaa úmakaimba imáyáa éꞋa amuꞋmaréꞋa máyáamba póꞋa Ísu KáráísitinkaꞋa agevamái méꞋa Áánútuna kwaásivimba kentirumbá kwétimewe. aivaꞋá Áánútu úwoi túwaꞋnaa in-áímbá simátimuwaꞋa iséꞋa séꞋa árair-aimban-iye suwaná mináínkó kaweꞋó umátínkaraintemba mináséí-áínkó amápaꞋ-maravaꞋa kóyáwé éna kaweꞋá kwéumatinkaiye. Épávarasi mináséí-kwásáí simátímaꞋmae iráiwai kwembá sirumbá ámakaundawai keséya kaweꞋ-máyáí kwémayaiwai súwaꞋnaa ena keinárawapimba Ísu Káráísitina mayáí kogwémaena íma ivátuwena tasimásimena séna Áánútun-amanko Kórósi-kwaasi imáyáa tímísasa kwaásivimba tirumbá kwétimesa kwétuwaꞋnaa-owe siráiye.

súwaꞋa iséꞋa námúnaa símae kwéiyeꞋa námúnaavinkemba maarán-áímbá kwésune. Áánútu kwembó arááímo kwétain-tantaaꞋa sáma kamátinkainaꞋa awánewana Áánútun-amanko kawer-ímáyáá timínaꞋa 10 Ísóigombo arááímo kwétainiꞋa íyana tuwánéna aamoí ínaꞋa miráumai mémpinkemba óꞋon-oꞋon-kaweꞋ-mayai kwémaeꞋa Áánútumba kaweꞋá umái kwéawanaantaveꞋa námúnaa kwésune. 11 Áánútu kwená asirayámbá óꞋoran-asirayandei asiramátinkainana umbai-yántááꞋó kentópaꞋo tínímba íma mindáyaveꞋa imáyáa éꞋa asiramái ménaaontavena kwená asirayámbá timínana 12 Áánútu kwená kwaásiyavena toꞋmayaa umái ságayan-ayampaꞋa kárákwirain-ayampaꞋa makáimba kaweꞋá umátinkena toꞋmayaa úmakaimba timíníye. mindáyavena kentirunkó kaweꞋá ínaꞋa Áánútu kentáásivompaꞋa súwi sénááontaveꞋa námúnaa kwésune.

Káráísitina ááine kwená mayáíyégóná kwaasái.

13 Sáátáánigo túnkwi-ayampakewaina asirayánkó tátokaimpinkemba Áánútu sirénaya ááninko kwená imáyáa kwéiwai kárákwiraipaꞋa mósinkowanaya 14 ááninko sáwí-imayaaomo tátokaimpinkenta iyásinkenaya kentáásí sáwí-imayaa maisíyukaiye. 15 Áánútun-aneꞋó súrandeiya ímo awánáúndaya Áánútumo máyáintemba Ísu Káráísiti máyáiwaintaamo awánáúndayaamo mindá Áánútunta kwéawanaundayaawe. Áánútu kwíyómba maramá íma tarórurainkaꞋa Ísu Káráísiti ména tarórurain-tantaakomba amápaꞋa usáyaaitaraiye. 16 Áánútu súwana Ísu Káráísiti amápa-tantaaꞋa tarórurena kwíyómpaꞋo kwáyáin-tantaare marapáꞋó kwáyáin-tantaare awánáúnda-yantaare ímo awánáúnda-yantaare kwíyómpaꞋo kárákwiraawaiye asirayánkwáráwáíyé anómbo máyáawaiye mirán-tántááꞋá amápaꞋa taróruraiye. ááninko áwíꞋa mósá maránááontavena Áánútu súwana ááninko mirán-tántááꞋá amápaꞋa taróruraiye. 17 amápa-tantaaꞋa íma kwáyáinkaꞋa ááninko máyáísana amápa-tantaaꞋo taróruraimba kwená asirayándéí tátokaisana kwenamááramaaꞋa kwáyáiye. 18 aꞋnómpínkén-ímáyááó amápa-kuraꞋo kárákwiraintemba Áánútuna kwaási Káráísitin-áúraamba owaná kwemá tiꞋnónkáámbá éna kárákwiraiye. kwemá aivaríꞋa éna amáparawai usáyaaitanintavena kwená kwaásiraꞋa kárákwiraiwai póna kwená kwaási aúnáiꞋa umái máyáawaina ááimba póna Áánútu pukáimpinkemba usásinankaraiye. mindáyavena kwemá tarórurain-tantaakomba amápaꞋa usáyaaitaraiye. 19 Áánútuna imáyáavinkemba kwená asirayámbá amápaꞋa Ísu Káráísitimpimba kwáyáísana 20 Áánútu imáyáa éna séna kesááninko taairaꞋá puwínana kwená naaemá kumínímba póꞋa amáparawai paru umátínkáanasa kwíyómpaken-tantaare marapákén-tántááré simái tarútinkaanasa kesópaꞋa paru umái ménaaowe séna sáwí-imayaaomo tátokaimpinkenta iyásínkaraiye.

21 Áánútu mináímbá keinárawatavenagwaraꞋa siráiye. ááéma sáwíꞋa éꞋa sáwí-imayaa kwéeꞋa póꞋa Áánútuna némpaꞋa méꞋa kwená namuro-kwáásíráámbá umái máyómbanivo 22 ááninko marapáꞋá kumbéna pukáimba póna mindáyavena simái tarútinkena Áánútundei-iꞋa umátínkarainana sáwí-aimba kempímbá íma kwáyainana aaivimbó maitinkánín-aimba íma kwáyainana ÁánútunopaꞋa mótinkanintavena pukáiye. 23 ááninko mirá uráivo aivaꞋá Ísu Káráísitin-aai áséi-kwasai ísaraankaꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái méꞋa Áánútumo toꞋmayaa úmakaimba imáyáa éꞋa amuꞋmaréꞋa máyáamba póna mináímbó asiramáímo imáyáamo úmae iyéꞋo ímo kaer-ímáyáámó éꞋo kwenkáꞋó agevamáímo ménaaombo éna Áánútu ááninko keinárawaꞋa ÁánútunopaꞋa mótinkainana kempímbá sáwí-aimba íma kwáyainana aaivimbó maitinkánín-aimba íma kwéniye.

Ísóigona kwaási túwaꞋnaa uráin-kwasai.

kemá Póro mináséí-kwásáígóna mayáí-kwáásí únasa amápaꞋ-maravaꞋa simátímaꞋmaesa kóyáwé kwéowe.
24 kwétuwaꞋnaa-unda síꞋa iníꞋa kwéumasinkaambanivo sirunkó kaweꞋá kwéiye. Ísu Káráísiti kentávéna séna kesí kwaási kesúwawaakaamba umái máyáan-kwaasi kwétuwaꞋnaa-indaraꞋa áíꞋa índaiꞋa umánkanaaowe siráinkaꞋa minúmbáí-yántááꞋá kesópaꞋa tiráisaꞋa mimbáyáí kwémayaundanivo kwétuwaꞋnaa-unda síꞋa iníꞋa kwéumasinkaamba sirunkó kaweꞋá kwéiye. 25 Áánútuna kwaásiraꞋa mayáí maéꞋa kwenáái amápaꞋa simátímaꞋmae iyéꞋa kaweꞋá umátinkeꞋa túwaꞋnaa ónaundayavena Áánútu usásisinkaraiye. 26 ááéma Áánútu mináímbá aúpáꞋá makáimba ááémo paáruron-kwaasiye minkáꞋó paáruraan-kwaasiye íma ísaraawana ívéꞋa Áánútu kwená kwaási kwéagaraatinkaiye. 27 Áánútu toꞋmayaa umái aúpáꞋá makáimba imáyáa éna séna amápa-kwaasiyaveꞋa óꞋoran-kawe-tantaaꞋa toꞋmayaa úmakaunda agaráátinkanaumne siráiye. toꞋmayaa umái aúpáꞋó makáimba maarán-iye. Káráísiti kempímbá máyáimba póꞋa kwesé óꞋora-sagayan-ayampaꞋa ménaaowe. Áánútu mirán-áímbá isáígwáe séna ívéꞋa kwená kwaásiya kwésimasimintaawe. 28 mindáyaveta amáparawaiya Ísu Káráísitin-aaiya kwésimatimune. amáparawai Ísu Káráísitiye tarúmaimo mésa táákaevayan-kwaasiraamba umái mésa Áánútun-aaiyavesa asiramái imáyáa kwéesa ménaaontaveta Áánútumo símakain-kawer-imayaanei simátímaꞋmaeta kwéiyeta séta kárákwiyoro kwésune. 29 mimbáyáí áúgwaraꞋ-mayai kwénintaveꞋa siyáántán-kwimai kwémayaumne. Ísu Káráísiti óꞋoran-asirayamba kwésimisana minásíráyánkó kaweꞋá umásínkáisaꞋa siyáántán-kwimai mimbáyáí kwémayaumne.

Copyright information for `KZE