Colossians 2

maanáímbó simátíménda ísáaro. keinárawate Áréótísiyaa-naopakewaiye kembó ímo suwánaraawaiye anón-imayaa éꞋa námúnaa séꞋa kawerá umáíya máyaao-imayaa kwéeꞋa anóm-bayairaamba umái kwémaeꞋa keinárawate miwísé asiramái ménaaontavena sirááíma kwétaiye. moórá-morawaivimba kentirumbá kwétimeꞋa mimbórá-ímáyáá kwéeꞋa Áánútun-aai ísámai kaweꞋá éꞋa íma kaer-ímáyáá éꞋa asiramái ménaaontavena sirááíma kwétaiye. Áánútumo aúpáꞋó makénamo agaráátínkaraimba mináínkóná ááimba ísu Káráísitima isaná mináínkómbó kaweꞋó umáímo isánááontavena sirááíma kwétaiye. Áánútuna kawer-ímáyááwé kawer-áíné Káráísitimpimba kwáyáimba Káráísiti kweyáá imáyáaya símísata kwéisaumne. mináímbá isánááontaveꞋa kwésimatimune.

Ísóigoemo tayarúmaimo méꞋa maíꞋmaiꞋa úmae íyóro-kwasai.

évakarawai kampar-áímbá kentirumbá airaráíyaꞋa kawer-áímbán-iye séꞋa kwáráavo séꞋa mináímbá kwésimatimune. keinárawate íma méꞋa ándávaꞋa némpaꞋa máyaundanivo keinárawataveꞋa imáyáa kwéune. Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋo asiramáímo imáyáamo kwéeꞋo mimbórá-ímáyáámó kwéeꞋo máyáantaveꞋa keinárawataveꞋa imáyáa kwéunana sirunkó kaweꞋá kwéiye.

mináímbá isánááontaveꞋa anóm-bayai mairáunda póꞋa Ísu Káráisitiye taméꞋa séꞋa kentáásí Ísóigoman-iye kwésemba póꞋa kwesé tayarúmaimo méꞋa maíꞋmaiꞋa úmae íyóro. taaigó ánúꞋo maravímbó kuménamo taaimó tátoraisanamo asiramáímo kwáyáintemba Ísu Káráísiti keinárawate máyainaꞋa asiramái méꞋa kwenááiyaveꞋa áraire símae iyíyana kentirumpimbá anómba íníye. moóráwai áwíꞋa Épávarasi Ísu Káráísitin-aai simátimuwaꞋa iséꞋa asirayán-ímáyáá kwéeꞋa aamoí úmae íyóro.

évakarawai kampar-áímbá simátimesa ááéraan-kwaasiti aambá kwarésa kwaántá-kwaasiti aambá kwarésa íma Ísu Káráísitin-aaivinkemban-ivo kwaásiti imáyáavinkemba úwoi-aimba pósa kampaꞋá simátiyuwesa tátoraavo kárákwiyoro. Áánútuna asirayámbá amápaꞋa Káráísitimpimba kwáyáísana kwaási kunaúkáisaꞋa 10 kwesé tarúmai máyáawana asirayámbá tímísaꞋa minásíráyánkwáráꞋá kasenkuíꞋa umái máyáawe. kwemá kárákwiraawairare asirayánkwáráwáíráré amáparawairare kárákwiyena asirayámbá tímísaꞋa kasenkuíꞋa umái máyáamba póꞋa évakarawai kampaꞋá simásiyuwesa tátoraavo séꞋa kárákwiyoro.

11 Yútaa-kwaasiya Áánútuna kwaásiya úne séta súraꞋa kárámaiya araaꞋéna kwéumpo keinárawaꞋa íma mirá kwéovo keinárawatavena Ísu Káráísiti maará uráiye. kentí sáwí-imayaao tátokaimpinkemba iyátinkena kwenaneꞋá méaraapatinkaimba póꞋa Áánútuna kwaásin-owe. 12 Ísu Káráísiti pukáisasa utámakaavo keinárawaꞋa nombó péráamba púwówasamo utámáráanteniꞋa kwéowe. Áánútu Káráísitimba pukáimpinkemba usásinankowaꞋa mindáyaveꞋa séꞋa áraiꞋa asirayámbá tokéna mirá uráiye séꞋa Káráísitiye tarúmai máyáantaveꞋa usásintínkáanteniꞋa kwéiye. 13 óꞋonkaa-kwaasi ombá sáwíꞋa kwéeꞋa sáwí-imayaayaveꞋo tirááíyaveꞋo kwéon-ambo kwakáantaveꞋa Áánútuna némpaꞋa máyómbanivo Áánútu Káráísitinte tarútinkena aúnáiꞋa umátínkaraiye. kesáá Áánútuna ámáámba íma ísámai kaweꞋá kwéowananaya kesáámó sáwíꞋo ówándaya aúváívimba agaimarówana kentáásí sáwí-meyamba kentáásópaꞋa íma tíníntavena Ísu Káráísiti taairaꞋá pukáimba póna kesáámó sáwíꞋo ówándayaawe sáwí-imayaawe Áánútu maisiyuwénaya Ísu Káráísitimbo pukáimpinkembo usásinankaraintemba usásisinkenaya aúnáiꞋa umásinkenaya kentáásí sáwí-imayaayavena íma imáyáa úmae kwéiyiye. 15 Ísu Káráísiti taairaꞋá pukáinkaꞋa Sáátáánigona asirayáné kwená kwayóꞋnárawati asirayáné maisuwéna usáyaaitaraimba ááiꞋo tiyésamo kwaásimo tínkankesamo tiyáántámbo taantembá Ísu Káráísiti miráumai amáparawai túrankaꞋa usáyaaitaraiye.

16 Ísu Káráísitimo keinárawatavenawe séna uráintaveꞋa kampar-áímbá simásiyuwaavo séꞋa kárákwiyoro. évakarawai évaka-tomba aambá aunésa anón-kanaa aambá aunésa kwíyómbo tayain-kánáá aambá aunésa saavaatiráꞋá aambá aunésa mirán-tántááꞋá aambá áúnkaavo keinárawaꞋo mirán-tántáákómbó ímo kwaráíyasamo aaivimbó maitinkáíyamba íma ísáaro. 17 mintántááꞋá aánomo paárinin-tantaakona awaaméꞋa umái agaráátínkaraimba mintántáákóná ááimba Ísu Káráísitima éna áꞋa paáruraiye.

18 évakarawai kampaꞋá sésa kwaási úwoisan-tantaaꞋan-iye sésa kwíyómpaken-kwayoꞋnarawati imáyáa mósá maréꞋa aamoí oró kampaꞋá kwésemba miwí táái íma ísáaro. miwí kaainkáámbó awánaan-aimba kwésimatimesa sésa mindáyaveta amáparawai usáyaaitaraumne kwésesa miwítí sáwí-imayaavinkemba kampar-ímáyáá kwéesa miwí túma maé kwéiyesa 19 Ísu Káráísiti kentááráꞋó kárákwiraiwaimba íma tátoraamba áúkaawe. aꞋnónkó amápar-auwawaakaꞋo kárákwiraisanamo ánúnkomo amápa-kuraꞋo tátokaisanamo anómbo intembá Káráísiti kwená kwaásiraꞋa kárákwimai tátokaisasa Áánútuna imáyáavinkemba anómba kwéovo minkámpá-kwáásí Káráísiti kentááráꞋó kárákwiraiwaimba íma tátoraamba áúkaawe. mindáyaveꞋa miwí táái íma ísáaro.

Káráísitinte tarútinkena aúnáiꞋa umátínkarain-kwasai.

20 Ísu Káráísitimo pukáintemba keinárawaꞋa kwemó uráinteniꞋo uráamba kwaántá-kwaasiti aambá kwégwarowana minánkó tátokompinkemba Káráísiti iyátínkaraiye. marapákén-kwáásí aambá áúmbakaan-tontavesa sésa íma néꞋa íma uwáꞋnamai awánéꞋa íma tátoꞋmai awánaaro kwésen-aimba nóra séra kwégwaraao. 22 mináímbá kwaásiti imáyáavinken-aimba marapákén-tántááꞋá póna nánááomba úwoi násuwanaaowe. 23 mirán-áímbá kwésesa kwíyómpaken-kwayoꞋnarawati imáyáa mósá marésa karuwaaꞋá kwéesa kampaꞋá sésa kwaási úwoisan-tantaaꞋan-iye sésa kentú-augwiyaamba toró sewasá évakarawai tuwánésa kampaꞋá sésa kawer-ímáyáágwáráwáín-owe sembánivo mirán-ámbá kwáráamba sáwí-imayaayavesamo tirááíyavesamo kwéomba íma kanaán-umai maisuwáínana ánásanivo úwoi kwaíkwaiꞋa íníye. mindáyaveꞋa íma kawer-ímáyáágwárá-kwáásín-owe seró.

Copyright information for `KZE