Ephesians 1

kemá Póro maanáúváí agaimaráúmpo ísáaro. Áánútu kwená imáyáavinkemba kentávéna séna aantá-kwaasi-iꞋa éma Ísu Káráísitin-aai kosimátímaꞋmae naauwó séna siꞋmákaivo ísáaro. Évésasi-naopakewai Ísóigona kwaási Ísu Káráísitiye tarúmai máyáawai íma ivátuweꞋa asiramái máyáawai ísáaro. Áánútu kentáásivowe Ísóigo Ísu Káráísitiye úwoi túwaꞋnaa esarai paru kwéumatinkaayantaveꞋa námúnaa kwésune.

Káráísitinte tarúsinkenaya ításinkarain-kwasai.

Áánútuma Ísu Káráísiti avowámá éna Ísu Káráísitinteya tarúsinkenaya kwíyómpaꞋa kwenópakemba asirayámbá siménaya kaweꞋá kwéumasinkaisata póta kwentávéta súwi kwésune. naaóváꞋá Áánútu maramá íma tarórurainkaꞋa Ísu Káráísitiyeya tarúmaiya ménaundayavenaya kwenaúrankaꞋa kwendéí-íꞋa onanayá kentáávímbá íma sáwí-aimba kwénintavena ítámakaiye Áánútu kentááyávéna imáyáa éna naaóváꞋá séna Ísu Káráísitina mayáíyávéꞋo éꞋa kesáánimbaa kesiyáámúmbaariꞋa ónááowe séna kwená imáyáavinkemba aamoí éna mirán-áímbá siráimba póna mirá uráiye. ááninkomba arumbá ámakaiwainte tarúsinkenaya anón-kaweꞋa umásinkenaya úwoi súwaꞋnaa umásinkaraimba póta kwená ááimba óꞋoran-aaimba mósá kwémaraumne.

pukáintavena sáwí-imayaaya maisiyuwénaya misáwí-ímáyááó tátokainta iyásinkenaya kentááyávéna óꞋoran-imayaa kwéimba úwoi ávááraumai súwaꞋnaa enaya póna kentáásí sáwí-imayaa maisíyukaiye. naaóváꞋá kwená kawer-ímáyáávínkémbá aúpáꞋá toꞋmayaa úmakaimba ívéꞋa kwévaarisata kwéawanaumne. Káráísiti kesí imáyáa íníye siráintemba póna 10 Áánútumo siráin-kanaamo tínímba amápa-tantaaꞋo taróruraimba kwíyómpakene marapákéne komaéyamae úmarainana Káráísiti anóndako mindáraꞋa kárákwiyiniye.

11 Áánútu kwená imáyáavinkemba toꞋmayaa úmakaimpinkemba mirá kwéiye. imáyáa éna toꞋmayaa úmakaimba póna Yútaa-kwaasi kwená kwaási-iꞋa úndayavenaya Káráísitinte tarúsinkenaya ításinkaraintaawe. 12 aivaꞋá Káráísitimba amuꞋmaréta máyaundawai kwená ááimba óꞋoran-aaimba isatá mósá kwémaraumne.

13 miráumai óꞋonkaa-kwaasi árair-aimba kawer-ámpáꞋá métinkaniye mináséí-áímbá iséꞋa Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwesé tarúmai máyáamba Áánútu kesimambá timénaumne simái asirámakaintemba mirá uráimba póꞋa kwená kwaási-iꞋa umái méꞋa ísaraawe. 14 Áánútun-amanko keséya máyáintaveta séta áraiꞋa Áánútu kwená kwaásiyavena simái asirámakainta kesópata tíníye. áraiꞋa Áánútu kwená kwaásiya tátokaampinkemba iyásinkanintaawe kwéseta mindáyaveta kwená ááimba óꞋoran-aaimba mósá kwémaraumne.

15 agairáúnda árair-aimba póꞋa keinárawaꞋa Ísóigo Ísuwe aráápamai méꞋa Áánútuna kwaásiti imáyáa éꞋa máyáawe-aimba iséꞋa 16 ÁánútumpaꞋa súwi símae iyéꞋa keinárawaꞋa túwaꞋnaa umai námúnaa súnda 17 ÁánútumpaꞋa maarán-áíntávéꞋa áísaa une. Ísóigo Ísu Káráísiti avowámá kentáásivowama óꞋoran-aaimba kwáyáiwai kwemá kwenamambá timínana kentí imáyáa kaweꞋá umátinkena Áánútumba agaráátinkainaꞋa póꞋa kaweꞋá umái awánanaaowe. 18 kentí imáyáa ságamatinkena tááyaraintaveꞋa kwesémo ménaaombo amuꞋmaréꞋo máyáantaveꞋa mindáyaveꞋa námúnaa kwésune. kwemá kwená kwaási kaweꞋó umáímo ménaaomba toꞋmayaa úmarena simái asirámakaimba awánanaaontaveꞋa námúnaa kwésune. 19 kwenááiyaveta áraire kwésundawaivinta kwená asirayánkó mayáímá kwémayaimba minásíráyámbá usáyaaitarain-asirayanko isaꞋá awánanaaontaveꞋa námúnaa kwésune. Áánútu minásíráyándéí Káráísitimba pukáimpinkemba usásinankena kwenayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá kwíyómpaꞋa móankaraiye. minásíráyámbá kwenááiyaveta áraire kwésundawaimba símakain-asirayamba mimbórá-ásíráyámbán-iye. 21 Káráísiti amáparawairaꞋa kárákwirena kwíyómpaꞋo kárákwiraawairare asirayánkwáráwáíráré aivaráwáíráré ívéꞋo túwíꞋo kwáyáiwairare naaémbo túwíꞋo kwéniwairare kárákwiraiye. 22 Áánútu amáparawairaꞋa kárákwiyinintavena kwembá usásinankena kwená kwaásiyavena imáyáa éna simámena séna usáyaaitayan-IsoigoiꞋa uréma amáparawairaꞋa kárákwiyuwo siráiye. 23 aꞋnómpínkén-ímáyááómó amápa-kuraꞋo kárákwiraintemba Áánútuna kwaásiya Káráísitina áúraamba únanaya kwemá siꞋnónkáámbá éna kárákwiraiye. aꞋnónkó kweyááraꞋa íma máyáísana áúwawaako íma mirá éna mimbórá-kúwawaaꞋo kwáyáintemba Káráísiti amápa-kuwawaaꞋa aaómísamai-iꞋa umásinkena kwegwáráꞋá aaómísamai-iꞋa umái máyáiye.

Copyright information for `KZE