Galatians 4

simátíménda-aimba ísáaro. moóráwai puwéna kesááninko kesí náaindaamba mayáníye siráinana kwemá aanávó póna iyámpói máyaindayavena úwoi-kwaasiraamba umái máyainasa avowámó simátímakainda-kwaasi kwená náaindaankare miníyámpóíráré kárákwirewana avowámó siráintemba anón-éna mindááíndáámbá mayáníye. ááéma kesáá miráumai iyámpóíraamba umái méta kwaántá-kwaasiti aambá kwégwaraawananaya minkwáántá-kwáásí tááigo kentáá tátokowana Áánútumo siráin-kanaa túwana ááninkomba aiꞋmarówana marapáꞋá kumúwana moórá-ininko maránkarowana Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba kwégwarena ména minámáánkó kentáá tátokaimpinkemba iyásinkanintavenaya Áánútuna iyámpóí-ita umásinkanintavenaya mirá uráiye.

Áánútu keinárawaꞋa kwená iyámpóí-iꞋa ontávéna ááninkon-amaankomba aiꞋmarówana kentirumpimbá kumbáyáimba póꞋa ÁánútuntaveꞋa kesivowé kwésemba mindáyaveꞋa kwaántá-kwaasi tááigo íma tátokaiwai éꞋa Áánútu áánimbaariꞋa ombá póna áánimbaatavenamo toꞋmayaa uráin-tantaaꞋa timíníye.

Póro Kárésiyaa-kwaasiyavai anón-imayaa uráin-kwasai.

ááéma íma ÁánútunopaꞋa téꞋa ísaraamba kampa-tántááré kwaántá-kwaasiti imáyáawe mósá makáawana minímáyááó keinárawaꞋa tátokaimbanivo ívéꞋa ÁánútumpaꞋa tiráawana keinárawaꞋa kwemá kwétuwanaisaꞋa nóra éra úwoisan-tantaare aamoimó tain-tántááré miváꞋá tirumbá kwantéꞋa minkwáántá-kwáásítí imáyáa mósá maréꞋa miwítí mayáímó kwémayaantaveꞋa owé kwéseo. 10 ánivo évaka-tawaiye évaka-kwiyone évaka-tawaimo toómbó kwénaantavaiye évakar-iye mintántáákóntávéꞋa kampaꞋá séꞋa anón-kanaawe kwéseꞋa anón-imayaa kwéomba 11 keinárawapimba maseꞋmasááꞋa kwéowanaꞋa sáwíva-tantaakwara Áánútun-aaigwaraꞋa kwétatoraawana póna kesí mayáígó íma áúgwaraꞋ-mayaima iyé-ímáyáá kwéunana sirunkó umbaí kwétaiye.

12 kesí kwaásiyono. asiramái simátíménda-aimba ísáaro. kembó tátokain-amba tuwéꞋa keinárawakaamba umái máyaumpo keinárawaꞋa kembó tátokain-amba tuwéꞋa kenkááníꞋa oro. keinárawapimba komáyaawanda íma sáwíꞋa umásínkówana 13 síꞋa úmbanivo íma kówanda méꞋa áséi-kwasai simátimewanaꞋa ísaraawe. 14 sáwí-siꞋo úmba kesúma sáwíꞋa úwaꞋa mirá-síꞋó úwain-aaroi íma inkaiséꞋa siyuwéꞋa kaweꞋá umái kárákwiraawe. kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaraꞋi. Ísu KáráísitiyaꞋiyo. komáyowaꞋo kárákwiraantemba kenkáꞋá miráumai kárákwireꞋa 15 súwaꞋnaa ékai túramba píꞋmai símakaasino. kaweꞋá umái kárákwireꞋa aamoí umásínkaraambanivo ívéꞋa mirán-áámóí-yántááꞋá íma kwáyáimba nóintavaiyaꞋiyo. 16 árair-aimbo simátímakaundayaveꞋa kentávéꞋa kesí namuro-kwáásí iyé-ímáyáá kwéowe.

17 Ísu Káráísitina áséi-kwasaigomba kwaéꞋnáeꞋa kwéowai sáwí-imayaavinkemba kentirumbá kwéairaresa sésa kwenáái ísáavainivo kesááiya isáígwáe sésa kentirumbá kwéairaraawe. 18 kawer-ámpáꞋá métinkanae sésamo kentirumbó airaránááombo éna mindá kaweꞋán-iye. kemó keinárawapimbo maéwándawe moórá-naopaꞋo tamáyaundawemo kawer-ámpáꞋá métinkanaemo síyanamo éna kaweꞋán-ivo miwí áséi-kwasaigomba kwaeꞋnaér-esa kentirumbá kwéairaraawe. 19 kesí iyámpóíyono. aaraimó iyámpóímo tínkáawanamo umbai-yántááríꞋo intembá keinárawataveꞋo imáyáamo únda sirunkó umbaí kwétaivo KáráísitinkaaniꞋo ónááomba minúmbáí-yántááꞋá ánásaniye. 20 anón-imayaa éꞋa keinárawapimba koméꞋo aaimó simátimenaunda kaweꞋá umái isánááon-imayaa kwéunana sirunkó aamoí kwéiye.

Ékaante Séraanteyavai kwántámai-aimba siráin-kwasai.

21 keinárawapinkemba évakarawai séꞋa Mósesi siráin-amaamba kwaráúndaya Áánútu aamoí umásinkaniyemo kwésewai minámáánkóná ááimba íma kaweꞋá umái kwéisaavo simátíménda ísáaro. 22 naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna Ááváramu kaer-íyámpóí tinkómba moórá-iyampoi kwayór-ínínkó ánkarowana moórá-iyampoi aivar-ínínkó ankówana 23 kwayór-ínínkóná iyámpói miwítí imáyáavinkemba ánkaraivo aivar-ínínkóntávéna Áánútu séna iyámpói ankáníyone simái asirámakonkaꞋa ánkaraiye. 24 mináínkómbó kwántámai-aimbo sendá ísáaro. mindá kaer-áímbá simái tarúmakaiye. moórá-aimba Árépiyaa-maravaꞋa Sáínai-omapaꞋa Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba póna moórá-ininko áwíꞋa Éka kwayór-ínímbá póna kwenárááꞋmaaꞋa kwayó-kwáásí pósa ámáánko tátokaipaꞋa máyáawe. mináínkóná ááimba maarágwáráꞋá éna Yérúsaremu-naopaꞋa marapáꞋá kwáyáin-daopaꞋa isasá mindáópaken-kwaasi ámáánko tátokaipaꞋa máyáawe. 26 ánivo moórá-aimba simái tarúmakain-aimba maarán-áímbán-iye. aúná-naoꞋa Yérúsaremuvakaan-daoꞋa kwíyómpaꞋa kwáyáipaꞋa ámáánko kwaási íma tátokain-daopaꞋan-iye. ánivo mináínkóná ááimba maarágwáráꞋá éna Áánútun-aaiyaveta áraire súndawaiya kentáá sinówaraamba uráiye. 27 mináíntávéna Áísáya Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

ageínínkó iyámpóímo ímo ánkarainda-ininko arunkó kaweꞋá íno. aúkain-ininko árááꞋmaaꞋa sáwívaꞋa maíyasa kwaaigwárár-ínínkó árááꞋmaaꞋa sáwíyamba ménaaomba póna ímo áíꞋo kwéinanamo iyámpóímo ánkarainda-ininko arunkó kaweꞋá ísana aamoí kwéiye
agaimaréna siráiye.

28 kesí kwaásiyono. Áánútu Áísákaamba ankáníyone simái asirámakainkaꞋa ánkaraintemba keinárawatavena Áánútu simái asirámakainkaꞋa póꞋa kwená iyámpóín-owe. 29 naaóváꞋá anóvowiti imáyáavinkemba ánkaron-iyampoigo éna Áánútun-amaankona imáyáavinkemba ánkaron-iyampoigomba sáwíꞋa umánkaraimba pósa mirán-kwáásí mésa mirá-sáwíꞋá kwéowe. 30 naaóváꞋá aúváívimba agaimaréna séna

kwayór-ínínkónté ááninkonte tiꞋmaraaó. tivowámá puwínda aivar-ínínkó ááninko kwená náaindaamba mayánímbanivo kwayór-ínínkó ááninko íma mayáníye
agaimaréna siráiye.
31 kesí kwaásiyono. kesáámá íma kwayór-ínínkó áráámaata úmpo aivar-ínínkó áráámaata úne.

Copyright information for `KZE