Galatians 5

Ísu sáwí-imayaaomo tátokaimpinkemba iyátínkaraindavaꞋa maéꞋa miráumai máéro siráin-kwasai.

Ísu Káráísiti séna sáwí-imayaaomo tátokaimpinkemba iyátinkanaumne séna iyásínkaraimba póꞋa keinárawaꞋa iyátínkaraindavaꞋa méꞋa moórágwaraꞋa tátoranin-ampaꞋa íma kwáráaro.

kemá Póro simátimumpo kaweꞋá umái ísáaro. arupí umái máyáawain-owe Áánútu síníntaveꞋa túraꞋa kárámai araaꞋéna oro kwésemba mináíntávéꞋo owémó síyanamo éna Ísu Káráísiti keinárawatavaiye sénamo pukáin-anko íma túwaꞋnaa íníye. túraꞋa kárámai araaꞋéna orómó kwésewaiyaveꞋa avoraꞋá súmpo ísáaro. Yútaa-kwaasiti ámáámbo kwaréꞋo túraꞋo kárámaimo araaꞋénamo éꞋo éꞋa Yútaa-kwaasiti ámáámba amápaꞋa kwaꞋmaéꞋa koró. keinárawapinkemba évakarawai séꞋa ámáámbo kwaráúnda Áánútu suwánéna arupí umái máyáawain-owe síníye-imayaa kwéowai Ísu Káráísitiyemo tarúmaimo máyáamba ivátuweꞋa Áánútumo úwoi kwétuwaꞋnaa-imba tínaaemba umámakaawe. keinárawaꞋa mirá kwéovo kesáá maará éta Ísu Káráísitiye aráápamai máyaunanaya Áánútun-amanko súwaꞋnaa imbá pónaya kentááyávéna séna arupí umái máyáawain-owe sínímba amuꞋmaréta méta séta áraiꞋa mirá síníyeya kwésune. Ísu Káráísitiye tarúmaiya máyaundaya moóráwaimo áúraꞋo kárámaimo araaꞋéna ínana ímo áúraꞋo kárámaimo araaꞋéna ínanamo ínímba mindá íma anón-tantaaꞋan-ivo Ísu Káráísitiyemo aráápamaimo máyaundaya túwaꞋnaa umai máyaundaya mindá anón-tantaaꞋan-iye.

Ísu Káráísitina aampaꞋá aamoí ésa kwégwaraamba moóráwai minámbá áúntuwaisaꞋa ívéꞋa Ísu Káráísitina árair-aimba íma kwégwaraawe. Áánútu kwená kwaási-iꞋa umátinkaindayavena tááyaraiwai minámbá íma áúntukaivo kwaási áúntukaawaꞋa íma kwégwaraawe. kwaási maarán-áímbá sésa kisaamó moórámo kampindaisaná amápaꞋa kwégampindaiye kwésevo kentúraꞋa kárákwiyoro. 10 keináraware kesááwé Ísóigowe tarúmaiya máyaundayaveta asiramái simátimeꞋa séꞋa kemó imáyáamo úndantemba mirán-ímáyáá íyata mimbórá-ímáyáá ónaundayaawe kwésunda póna kampar-áímbá séna kentirumbá kwéairaraiwai kemá íma awánáúnda-kwaasi kwemá sáwí-meyamba mayáníye-aimba ísaraumne.

11 kesí kwaásiyono. évakarawai kentávésamo kampaꞋá sésa arupí umái máyáawain-owe Áánútu síníntaveꞋa túraꞋa kárámai araaꞋéna oró-áímbá kwésiyemo kampaꞋó kwésemba mináímbó paaímó kwésundarakai íma sáwíꞋa umásínkáasino. kemá simátimeꞋa séꞋa Ísu Káráísitimba taairaꞋá tuvúwúwana kentááyáváíyé séna pukáiye-aimba kwésimatimunda-aintavesa áwááꞋa kwésevo túraꞋa kárámai araaꞋéna oró-áímbó kwésundarakai íma áwááꞋa síyésino. 12 kampar-áímbó simátimesamo kentirumbó kwéairaraawai miwí túma kárámai sáwíꞋa umásuwaaro-imayaa kwéune.

13 kesí kwaásiyono. sáwí-imayaaomo tátokaimpinkembo iyátinkaindayavena Áánútu tááyamai mirá uráimba póꞋa áꞋa iyátinkaisaꞋa máyáantaveꞋa sáwí-yantaataveꞋo tirááíyaveꞋo kwéomba íma kwaréꞋa kwempá-kwempaꞋa tirumbá timéꞋa túwaꞋnaa umai máéro. 14 mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

kesáváí-ímáyáámó ontembá kentí
kwaásiti imáyáagwaraꞋa oro
agaimaréna siráiye. Áánútumo siráin-amaankona ááimba mirán-áímbán-iye.
15 ánivo keinárawaꞋa keíyái aaisambá séꞋa áwááꞋa séꞋa ónááombo éꞋa sáwíꞋa umái ánásanaaovo kárákwiyoro.

Áánútumbo arááímo tainíꞋo ésa sáwí-imayaagomba tirááíyavai ésa on-kwásáí.

16 simátíménda ísáaro. Áánútun-amanko kwésintemba miráumai maíꞋmaiꞋa éꞋa Áánútumbo arááímo tainíꞋo éꞋo éꞋa sáwí-yantaataveꞋo tirááíyaveꞋo kwéon-ambo íma kwaránááomba mindá kanaán-ivo mirán-oro. 17 sáwí-imayaayaveꞋo tirááíyaveꞋo kwéomba isaná Áánútun-amankombo arááímo tainíꞋo kwéomba isaná minkáér-ímáyááó tiyankéya kwéivo Áánútun-amankomo kentúraꞋo kárákwiraimbo éꞋa sáwí-yantaataveꞋo tirááíyaveꞋo kwéon-amba íma kwaránááowe. 18 Áánútun-amankomo sintembó mirámó éꞋo éꞋa séꞋa Áánútun-amankomba arááíma tainíꞋa kwéunana póna Yútaa-kwaasiti ámáánko kembá íma tátokaiye kwésewe.

19 kwaási miwítí imáyáavinkemba avoraꞋá maará kwéowe. áwáyo-tantaariꞋa ésa anómba sáwíꞋa ésa sáwíꞋo kwéon-tantaatavesa íma tigaeyávésa ésa 20 kígaumo umándai-yantaako áwíꞋa mósá marésa kwaántá-kwaasiyonti imáyáa mósá marésa uwaaꞋá kwévesa pukaaꞋá kwéagayesa tíyámba kwéumatinkesa aaisambá kwésesa tirumbá sáwíꞋa kwéumatinkesa áwááꞋa kwétiyesa miwí tááigo usáyaaitainkwae sésa íma tágárotamai kaweꞋá umái mésa taaínkaar-umai mésa 21 túran-anda kwéesa uwoꞋaóꞋ-nómbá kwénesa uwoꞋaóꞋá kwéesa uwoꞋaóꞋ-nómbó nánááontavesa torupamái mésa mirán-tántááꞋá kwaásiti imáyáavinkemba kwéowaꞋa simái ságamatimeꞋa ókwaraꞋa simái ságamatimeꞋa séꞋa mirámó kwéowai Áánútumo kárákwirain-ayampaꞋa íma ménaaovo kárákwiyoro kwésune.

22 ánivo Áánútun-amanko tirumpimbá máyáiwai maará umátínkáisasa kwémaewe. tirumbá kwétimesa tirunkó kaweꞋá ésa paru umái mésa asiramái maésa íma tívón-káínasa mésa túwaꞋnaa umai kaweꞋá umátinkesa miwítí mayáí kaweꞋá umái kwémaesa 23 miwí túma íma maé iyésa miwí túraꞋa kárákwimai kaweꞋá ésa mirámó kwéowaina ááimba íma aambá áúnkaiye. 24 Ísu Káráísitina kwaási sáwí-imayaayavesamo tirááíyavesamo kwéon-imayaao kentáá tátoꞋmai tavisivó sésa sáwí-imayaayavesamo tirááíyavesamo kwéon-amba tínaaemba umámesa tukáawe.

25 Áánútun-amanko aúnáiꞋa umásínkaraisata aúnáiꞋa umái máyaunda póta kwenamankómó kwésintenta umáíya kwáráano. 26 kentúma íma maé iyéꞋa kesááigo usáyaaitainkwae íma séꞋa kawe-tántááꞋó índayaveꞋa íma simái sáwíꞋa oró.

Copyright information for `KZE