Hebrews 11

Áánútun-aaiyavai áraire sésa kwenkáꞋá agevamái máyáan-ankona kwaasái.

Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái máyáan-amba maarán-ámbán-iye. Áánútu toꞋmayaa uráin-tantaataveta séta árai-tantaaꞋan-iye séta amuꞋmaréta méta súrandeiyaamo ímo awánaraunda-yantaataveta séta áraiꞋa kwáyáiye kwésune. kentáá síkwáꞋnáma Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái asiramái máyóntavena Áánútu séna kaweꞋán-owe siráiye.

naaóváꞋá Áánútu séna kwíyómba maramá paáruwo súwana paárúwata mináíntávéta áraire kwéseta kwéisaumne. ímo awánáúnda-yantaapinken-tantaaꞋnei awánáúnda-yantaaꞋa Áánútu taróruraiye.

naaóváꞋá moóráwai áwíꞋa Épeo Áánútun-aaiyavena áraire séna póí tuvúꞋmái agaimái Áánútumba ámakowana awaaó áwíꞋa Kááini kwemá toómbá ákáꞋmai Áánútumba amúwana Épeo Áánútumo sirónteniꞋo úntavena Kááinimo ámakowaimba usáyaaitaraiye. Épeo Áánútun-aaiyavena áraire séna kwenkáꞋá agevamái máyontavena Áánútu ámakon-tantaaꞋa awánéna kaweꞋán-iye séna kwembá awánéna arupí umái máyaandawai óne siráiye. naaóváꞋá Épeo pukówasa kwentávésa sésa Áánútun-aaiyavena áraire séna kwenkáꞋá agevamái máyon-kwaasiman-iye kwésewata ísámaeta kwéiyumne.

naaóváꞋá moóráwai áwíꞋa Ínóki Áánútun-aaiyavena áraire séna kwenkáꞋá agevamái máyontavena Áánútu púwivo séna kunáíꞋmaena kwíyómpaꞋa móankarowasa avakáá uwááesa túwómbanivo Áánútumo áíkomba íma awánaraawe. Ínókimba Áánútumo ímo kunáíkonkaꞋa marapáꞋó máyonkaꞋa moóráwai Ínókin-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna Áánútuma aamoí ínkwáe-iꞋa úmae iráiye agaimaréna siráin-aintaveta séta Ínóki Áánútun-aaiyavena áraire séna kwenkáꞋá agevamái méraiye kwésune. ÁánútunopaꞋo kwétewai Áánútu ména kwembó avakáá ónááon-kwaasi kaweꞋá umátínkáin-aintavesa aivaꞋá sésa árair-aimban-iye sésa kwenópaꞋa kwétewe. ímo árair-aimban-iyemo sésamo ésa íma kwenópaꞋa ténááowe. miráumai Áánútun-aaiyavesamo ímo áraire sésamo kwenkáꞋó ímo agevamáímo máyáawai Áánútu íma aamoí umátinkaniye.

naaóváꞋá Áánútu Nówaamba naaémbo nonkó tuwaaténa kwaási tínkaminiye-aimba simámuwana iséna séna áraire séna non-avóvomayaapaꞋo kwínín-damba úmarena kwená aarai-íyámpóíye kwenanáávúꞋmaare umáyówana nonkó miwí íma nawíkaraiye. Nówaa Áánútun-aaiyavena áraire súntavena Áánútu Nówantavena séna arupí umái máyaane súwana Áánútumo marapá-kwáásímó sáwí-meyambo timínín-aimba iséna simátímakaiye.

naaóváꞋá Áánútu Ááváramuntavena séna ená maramá tuwé aménaunda-maravaꞋa kwaaó súwana áraire séna kwená maramá tuwéna ímo awánarom-baravaꞋa Áánútumo amúpaꞋa kuréna Áánútumo aménaumne siróm-baravaꞋa koména mináíntávéna áraire séna óꞋom-baravaken-kwaasigoraamba kwááyu-namba úmarena méraiye. mimbárá Ááváramuntavenamo siróntemba ááninko Áísákaante anówainko YákóponteyavenagwaraꞋa timénaumne siróm-baravaꞋa Ááváramu-iyaise mésaya kwááyu-namba úmaresaya méraawe. 10 Ááváramu miráumai ména moórá-naopatavena imáyáa éna Áánútumo kwíyómpaꞋo toꞋmayaa úmakain-daopaꞋa asirayán-ávómbá kwaíkwaiꞋa ínín-daopatavena imáyáa éna amuꞋmaréna méraiye.

11 Ááváramu awainínkó áwíꞋa Séraa Áánútun-aaiyavena áraire siráiye. Áánútu simámena séna iyámpói ankáníyone súwana áraiꞋa kwemó sinteníꞋa owáímán-iye séna iyámpóímo ankánaunda-kanaa ánásaraiye séna íma imáyáa éna asirayámbá maéna ámúꞋa kauréna iyámpói ánkaraiye. 12 miráumai Ááváramu iyámpói ankómba anónuꞋmai kómpinkemba sáwíva-kwaasi aísaavutantamba ónááowaiyavena kwíyómpaꞋo oꞋó sáwívaꞋo kwáísanamo nompáꞋó nonáámááímo sáwívaꞋo kwáyáintemba mirán-kwáásí uwasá íma kanaán-umai táámparaawe.

13 maanáúváívímbó túwíꞋo agaimakáunda-kwaasi Áánútun-aaiyavesa áraire símae kwéiyesa kwenkáꞋá agevamái maivá kwéiyesa pukáawe. Áánútu asiramái séna mirá umátinkanaumnemo siráin-tantaaꞋa íma máyómba némpaꞋa kwáyowasa úwoi aaí isésa aamoí ésa sésa marapátáámó máyaundaya óꞋom-baravaken-kwaasiraamba umáíya sáwíyankaꞋa ménaumne símae kwéiyesa pukáawe. 14 mirán-áímbó kwésen-kwaasi miwítí mara-úrapaꞋa imáyáa kwéuwata ísaraumne. 15 miwímó tukóm-barayavesamo imáyáamo urésaraai koyauweránááon-amba kwáyomba pósa awánaraasino. 16 íma mirá ésa kwíyómpaꞋo usáyaaitarain-ayampaꞋa imáyáa uráawe. mindáyavena Áánútu aamoí éna séna kesí kwaásiman-owe séna póna miwítí maruꞋá toꞋmayaa uráiye.

17 Áánútu Ááváramuntavena asiramái séna enááninko Áísákaampinkemba enaísaavutantambo ónááowai paáronaaowe siréna naaémba moórá-aimba áísaa umai isánáe séna enáánimba Áísákaamba tuvú-simiyo súwana Ááváramu séna Áánútu simásimena séna enááninko Áísákaampinkemba enaísaavutantamba ónááowe siráimba áraiꞋa miráumai paárumasinkaniye séna Áísákaa mimbórá-íyámpóí úwana íma tátorena áíꞋmaena tuvuwíndayavena kwéena 19 imáyáa éna séna Áánútu kanaán-umai puwíndavinkemba usásinankaniye séna tuvuwíndayavena úwana Áánútu séna étuwaao súwana ivátuwena ááninkomba inkamúwana puwóntenkaaniꞋa kwéumpinkemba áíkaiye.

20 Áísákaa Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena Áánútumo naaémbo paárinin-tantaatavenamo sirón-aintavena ááninkai Yákóponte Ísonte kwaaróꞋá tumátínkaraiye. 21 naaémba Yákópo anónuꞋmai kéna puwíndayavena kwéena tááúnkaꞋa tátorena kívaena Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena Áánútuna imáyáa mósá maréna naaémbo paárinin-tantaatavenamo sirón-aintavena Yósépi ááninkai kwaaróꞋá tumátínkaraiye. 22 naaémba Yósépi anónuꞋmai kéna puwíndayavena kwéena Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena simátimena séna Áánútu kentáásí kwaási Ísareri-kwaasi Ísípi-maravakemba ayúꞋmai tíꞋmaena kentáásí maraváꞋá mótinkaindaraꞋa kesiyáántámba maimaésa máútaaro Yósépi siráiye.

23 naaémba Mósesi anóvowi kwembá ánkaresarai awánésarai kawer-íyámpóímán-iye sésarai Áánútun-aaiyavesarai áraire sésarai kwenkáꞋá agevamái máyóyantavesarai Ísípi-maravaken-anon-kwaasigo iyámpóíyomba tínkantuwaaromo sirón-aintavesarai íma táátavai uyambá mináímbá karésarai Mósesimba aúpáꞋá ánkaroyana kaumbo-kwíyómbá ánásowana minánón-kwáásígó ayáámúnko áíꞋmaena kwená naaúmpaꞋa móankarowana 24 naaémba Mósesi anón-úwasa awánésa sésa Ísípivaken-anon-kwaasigo ayáámúnko ááninkoman-iye kwésuwana Mósesi Áánútun-aaiyavena áraire séna kwenkáꞋá agevamái máyontavena mirámó sun-áímbá ánaaemba umátimena séna kemá íma kwenáánimba úne siráiye. 25 Ísípivaken-kwaasi sáwívar-oisamba marésa sáwíꞋo kwéontavesa aamoí kwéumba Mósesi ááémo ánásanin-tantaatavena íma arááíma kwétowana séna umbai-yántááꞋó siménááombo éna kanaán-iye séna Áánútuna kwaási kwená kwaási póna máyón-ayampaꞋa koména 26 imáyáa éna séna Áánútu kentááyávéna tiráníwaine séna usásinankaraiwaina mayáí mayánaunda póna umbai-yántááꞋó kempáꞋó tínímba minánkó Ísípi-kwaasiti sáwívar-oisamba mayánaunda-ankomba usáyaaitaraiye séna Áánútuma kaweꞋ-méyámbá simíníye-imayaa éna mirá uráiye.

27 naaémba Mósesi Ísípi-maravaꞋa tuwéꞋa kónaumne sirónkaꞋa anón-kwaasi áwááꞋa áúwana Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena kwenáároi íma inkaiséna úwoi kówéna Áánútumba íma túrandei awánarowaimba imáyáavinkemba awánarontavena úwoi kóuraiye. 28 naaémba ÍsípivaꞋa Áánútuna kwayóꞋnákó kwíyómpakewai moórá-mora-naumpimpakemba aivar-íyámpóí tínkamindayavena kwéuwana Mósesi Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena Ísareri-kwaasiti aivar-íyámpóí íma tínkaminkwae séna Ísareri-kwaasiyavena póí tuvukéꞋa ááto-tairaꞋa naaemá péꞋmareꞋa mimpóí kemá naaró súwasa mirá uráawe. mindáyavesa áwíꞋa tésa páásova-tanone siráamba mindá tíyótaasa-tanone siráawe.

29 naaémba Ísípi-maravaꞋa Ísareri-kwaasi tuwésa tésa anón-donko áwíꞋa naae-nóné supaꞋá tésa Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái máyóntavena mindónkó tuwínkaaꞋa úwasa nonáámááíravamba táatowasa Ísípivaken-kwaasi kwaꞋmaésa tésa mindómpímbá tuwaná mindónkó kunátawisena minkwáásí tínkantasaraiye.

30 naaémba Ísareri-kwaasi sésa Yéríko-naopaken-kwaasi kotínkantuweta mimbáráváꞋá koménae sésa kumbá Áánútu mirán-oro sirómba áraire siróntavesa mindáóꞋa óntandeimo iíꞋo úmakopaꞋa kóukuyauku uwááesa tóyo eémesa avaꞋmoraéraꞋa mirá ésa avakaetégomba komirá uwaná kweyááríkaꞋa miníꞋá tawísímaena marapáꞋá kumúwasa Yéríko-kwaasi tínkantuwesa koméraawe. 31 Ísareri-kwaasi Yéríko-naopaꞋa íma kurónkaꞋa kaeꞋnárai tiꞋmárówasarai mindáópaꞋa kotivúntamai awánayae sésarai kuyambá moórá-ininko áwíꞋa ÁréꞋapi eénánkáꞋá nááún-ininkona naaúmpaꞋa kuyaná Áánútun-aaiyavena áraire séna minkáéꞋnárai aúpáꞋá tiyuwówasarai tirááiye. Ísareri-kwaasi Yéríko-naoapaken-kwaasi kotínkantuweꞋa koménae sésa kurónkaꞋa Yéríko-kwaasi Áánútun-aaiyavesa íma áraire sirówai tínkamesa ÁréꞋapi Áánútun-aaiyavena áraire sirón-inimba íma inkánkaawe.

32 amáparawai tááimo agáyáanda ayáátáár-aimba imbá póꞋa amáparawai táái íma agayánaumne. miwí túwíꞋa Kítíyono úwana Péréke úwana Sámúsoni úwana Yépeta úwana Tévíti úwana Sámúwéri úwasa Áánútun-aai simátímakowaiye miráumai-kwaasi ésa 33 Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái máyóntavesa pósa miwívínkémbá évakarawai namuro-kwáásí usáyaaitesa arupí umái miwítí kwaásiraꞋa kárákwiyesa Áánútumo asiramáímo séna mirámó ónaumnemo siróntemba umái máyówana Áánútu aváár-íyán-tóikaꞋa awáá urówana íma vówasa mésa 34 miwívínkémbá évakarawai anóniꞋa pisíntukowasa miwítí namuro-kwáásí tínkamonae suwaná Áánútu tíyótinkowasa kaweꞋá umái mésa íma asiramái máyówana Áánútu asiramátinkowasa mésa miwítí namuro-kwáásí tínkantuwesa méraawe. 35 évakar-inimba Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái máyontavena miwí timááraamo pukómpinkemba Áánútu usásintinkaraiye.

namuro-kwáásí évakarawai tátoresa sésa Áánútumbo tínaaembo umámiyataamo éta íya tínkameta étinkanaumpo Áánútumbo tínaaembo ímo umámiyataamo éta tínkamonaumne suwasá Áánútumba íma sínaaemba umámenaumne sésa imáyáa ésa púwónana Áánútu súwaꞋnaa ínata kwíyómpata maíꞋmaita ónaumne suwasá tíꞋa úniꞋa umátínkówasa pukáawe.
36 Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái máyóntavesa miwítí namuro-kwáásí évakarawaiyavesa tuwíráái sésa tínkambae kwéiyesa évakaꞋa tíyayaankaꞋa asááumai tíꞋmaesa ándávaꞋa mágwétiyuwesa 37 évakarawai óntandei tínkamuwasa púwúwasa évakaꞋa maánkááraꞋnei taasaꞋnaasá kwéumasuwesa évakaꞋa taánasatanei túvimba airaꞋnaará kwéuwasa kwévuwuwasa évakarawai íma kawer-únánkwátói urésa sipisípi-ayau-unankwatoi uwasá évakaꞋa méme-ayau-unankwatoi urésa íma kaweꞋ-náúmpímpáꞋá kwégwaesa úwoivimpaꞋa kogwáísagwai ésa íma toómbá makówasa sáwíꞋa umátinkesa umbai-yántááríꞋa umátinkesa 38 kawe-kwáásí-íꞋa umái máyóntavesa tiꞋmátuwowasa kówésa kwaásimo ímo máyópaꞋa kwénaaesa omápaꞋa mésa maipíné muri-áívíné kwaésa miráumai mésa kawe-kwáásímá pósa sáwíꞋo umátínkówaivimba íma máúmba keyááraꞋa maémáéwe.

39 mirán-kwáásí Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái máyóntavena Áánútu séna kaweꞋán-owe siráivo marapáꞋá máyónkaꞋa Áánútumo mirá umátinkanaumnemo siráin-tantaaꞋa íma awánowana 40 Áánútu miwíyávéna amuꞋmáráaro séna naaémbo keséyaamo ménaaon-kwaasiyavena imáyáa éna kawer-ámbá kentááwé miwíyé kasenkuíꞋa umásinkanin-anta kwisínkaraiye. mindáyavesa marapáꞋó máyónkaꞋa íma awánaraawe.

Copyright information for `KZE