Hebrews 12

Áánútu kentáásivowai-iꞋa kwéin-kwasai.

miwí miráumai máyómbanivo kesáá maaráyá ónaumne. miwí Áánútun-aaiyavesa áraire siráawai torupamáímo máyómpimbo kesáá avumpinkáántá máyaunasaraanta Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái máyón-amba kwéagaraasinkaawata mindáyaveta umbai-yántááꞋá ivátuweta kentáámó sáwí-imayaaomo tátokaimba ivátuweta kwaásimo isaaisésaraambo kwégwesaraambo mimbórá-ímáyáámó kwégwaraantemba Áánútumo agaráásínkarain-ampata íma sívón-káínata asiramáíya kónaumne. kwaásimo isaaisésaraambo kwégwesaraambo ayááíváꞋó kwáyáim-beyantavesamo imáyáamo ontembá Ísuntavetaawe suꞋmai imáyáaya onó. Ísu imáyáaya símakaisata Áánútun-aaiyaveta áraireya kwésunanaya imáyáaya kwésimimba póta Áánútuweya aráápamai maíꞋmaita úmaeta iyónaundayaawe. Ísu naaémbo arunkó aamoí ínín-imayaa éna póna taairaꞋó puwíníntavena íma aꞋáo séna taairaꞋó púwón-antavesamo tigaeyávésa kwéomba íma imáyáa éna póna Áánútu kawáá uráiwai ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá maraꞋá máyáiye.

ÍsuntaveꞋa imáyáa oró. marapáꞋó máyonkaꞋo sáwí-kwaasi sáwíꞋo umánkávaꞋo íyúwanamo asiramáímo maimaénamo iráimba imáyáa éꞋa íma tívón-káínaꞋa íma ivátuweꞋa asiramái máéro. sáwí-yantaataveꞋa kárákwimaeꞋa kwéiyeꞋa asiramái máyáampinkemba íma tínkamowaꞋa pukáawe. Áánútu asiramátinkanintavena séna kesiyáámúmbaare kesáánimbaare ísáaro súwana agaimaréna siráin-aimba imáyáa oró. maarán-áímbá séna

  • Ísóigo arumbá tímakaiwai arupí kwéumatinkena kesáánimba owémó kwésiwaiyavena kesáái isáígwáe séna kwétinkamiye. mindáyavai kesááninkoo Ísóigo arupí umánkáimba íma úwoisan-tantaaꞋan iyé-ímáyáá éma sáwíꞋo uráanda asiramái simámakaimba enarunkó íma sáwíꞋa íno
agaimaréna siráiye.
umbai-yántááꞋó kentópaꞋo kwétimba Áánútu kaweꞋá kwéumatinkena kwená iyámpói owaná póna mirá kwéumatinkaiye. amápar-iyampoi kaweꞋá ónááontavesa miwí tinóvowi arupí kwéumatinkaawe. Áánútu amápaꞋa kwená iyámpói umbai-yántáápínkémbá arupí kwéumatinkaimba umbai-yántááꞋó kwáyáiwai Áánútuna iyámpóin-ovo umbai-yántááꞋó ímo kwáyáiwai óꞋowiti iyámpóin-owe. moórá-ainkwaraꞋa súnda ísáaro. marapákén-késívóisaiya arupí umásínkaraawata miwí táái iséta miráumai kwíyómpaken-kentaasivo áái iséta kaweꞋá umái méta minánón-áímbá miráyá onó. 10 sáwíyan-kanaa marapákén-késívóisaiya miwítí imáyáavinkemba arupí umásínkáantaanivo Áánútu kaweꞋá umátinkanae séna kaweré suꞋmaiya umáíya ménaundayavenaya kwemó kaweꞋó umáímo máyáintemba miráyá ónaundayavenaya arupíya kwéumasinkaiye. 11 arupí kwéumasinkaindarata sirunkó umbaí kwétainata íya aamoí éta naaémba minúmbáí-yántáákó kaweꞋá umásinkaindarata minúmbáí-yántáákóná anondá paru umái kaweꞋá umái ménaumne.

mirám-baaran-oro siráin-kwasai.

12 miráumai kárákwiyeꞋa tiyáántán-kwimai méꞋa 13 arupí-amba imáyáa umái kwáráaro. keinárawapinkemba évakarawai tuwánésa sáwí-amba kwáráavo séꞋa kaweꞋá umái méꞋa arupí-amba kwáráaro.

14 tiyáántán-kwimai amáparawaiye paru umái máéro. ímo kaweré suꞋmai umáímo máyáawai Ísóigomba íma awánanaaovo kaweré suꞋmai umái máéro. 15 keinárawapinkemba évakarawai Áánútu úwoi kwétuwaꞋnaa-iwaimba auwáúnavo séꞋa kárákwiyoro. keinárawapinkemba évakarawai tirunkó sáwíꞋa índarakemba misáwí-ímáyááó amápa-kwaasivimba kóyáwé iváínivo kárákwiyoro. 16 sáwí-yantaataveꞋa tirááíyaveꞋa ováínivo kárákwiyoro. naaóváꞋá moóráwai áwíꞋa Íso Áánútuntavena íma imáyáa éna sáwíꞋo uráintemba keinárawapinkemba évakarawai mirá ováínivo kárákwiyoro. kwemá Áánútuntavena íma imáyáa kwéuwaimba moórá-tawai áái kwéankowana ávákontavena séna ená toómbá nasímínana mintónkóná anondá emá aivar-íyámpóí aúrénana kenkáísivowa kawe-kwááróꞋá tumánkaniye séna 17 ména naaémba moórá-imayaa éna kesivo kawe-kwááróꞋá tumásinkainkwae séna anón-iviꞋa tówana avowámá ávákomba kawe-kwááróꞋá tumánkena póna kwembá íma tumánkowana ááémo sáwíꞋo uráin-tantaako avowámá kawe-kwááróꞋá tumánkanin-amba ítáraiye. keinárawapinkemba évakarawai mirá-sáwíꞋá ováínivo kárákwiyoro.

18 naaóváꞋá Ísareri-kwaasi Sáínai-omar-andampaꞋa komáyówana anón-irama kwégena tinepáí kwégowasa uwaná anómba túnkuwana anón-unda torówana 19 uwíremba anónkaꞋa aúꞋmai iyúwana aaigówé suꞋmai séna kwaásiye póíye maanómákáꞋó tíyaꞋo éꞋa óntandei tínkamiyasa puwónááowe súwasa mináímbó ísón-kwaasi táátavesa ésa sésa ókwaraꞋa moórá-aimba íma sínata isánáe sésa táátavesa ésa 21 awánon-tantaaꞋa anómba táátavesa uwaná Mósesi séna sááte kéna siyántámbá taráiye siráiye. naaóváꞋá Ísareri-kwaasi mirán-tántááꞋá koawánaraavo keinárawaꞋa mirán-tántááꞋá íma kogwéawanaawe.

22 íma mirá éꞋa ÁánútunopaꞋo tiráamba maarááníꞋa kwéowe. moórá-omako áwíꞋa Sáíyono-omapaꞋa téꞋa Áánútu asirayánkwáráwáíná naaópaꞋa téꞋa kwíyómpaꞋa aúná-naoꞋa Yérúsaremu-naokaan-daopaꞋa téꞋa kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋo sáwívaꞋo torupamáímo mésamo Áánútu áwíꞋo mósá marésamo aamoí kwéopaꞋa téꞋa 23 aivaꞋó ÁánútunopaꞋo tésamo kwená kwaási-iꞋa umái máyáapaꞋa tiráawe. kwíyómpaꞋa aúváívimba miwí túwíꞋa agaimakáiye. Áánútu amáparawai miwímó máyáawaina ááintavena tísaa íníwainopaꞋa téꞋa marapáꞋó arupí umáímo máyówanamo Áánútumo kasenkuíꞋo umátínkaraiwai kwíyómpaꞋa miwí timantómbó máyáapaꞋa téꞋa 24 ÍsunopaꞋa Áánútu aúná-aimbo simáímo tarúmakaimba kwéagaraasinkaiwainopaꞋa tiráawe. naaóváꞋá Kááini ávákomba Épeomba tuvuwúwana puwúwana kwená naaemá kumúwana mindáyavena anondá sáwí-meyamba amínkwáe siráimbanivo Ísuna naaemó kunkáimba kwaási kaweꞋá kwéumatinkaimba kwenópaꞋa tiráawe.

25 Áánútu keinárawatavenamo aaimó sínda-aimba íma araaiséꞋa kárákwiyoro. naaóváꞋá Mósesi marapáꞋá ména Áánútun-aai simátimuwasa arááíraawai sáwí-meyamba mairáawe. miráumaimo kwíyómpakewaimo simátiminda-aintaamo araaisénááowai áraiꞋa sáwí-meyamba mayánááovo kárákwiyoro. 26 naaóváꞋá Áánútu Sáínai-omapinkemba aaí súwana anóm-barima taráimbanivo ívéꞋa asiramái séna moórá-kanaa tínímba ókwaraꞋa anóm-barima taaó senaná kwíyónkowe maraówé anóm-barima táníye siráiye. 27 ókwaraꞋa anóm-barima taaó sénaumnemo siráin-ainkona ááimba maarán-iye. marímo tánín-tantaaꞋa naaóváꞋó tarórurain-tantaaꞋa póna ánásanivo maríma ímo kanaán-umai táínda-yantaaꞋa kwaíkwaiꞋa íníye.

28 miráumai marímo tánímba Áánútu kentááráꞋá kárákwiraimba póna íya siyuwánímba póta sirunkó kaweꞋá ínata aamoí éta kwentávéta éta kwenáwíꞋa mósá maréta kwená imáyáa mósá máráandayavenaya aamoí íníye. 29 kankambó aúꞋmaimo iravímbó agaisúwáantemba Áánútu mirá ínata póta kwená imáyáa mósá maréta ménaumne.

Copyright information for `KZE