Hebrews 13

Áánútu aamoí ínkwáe-iꞋa oro siráin-kwasai.

Ísu Káráísitiye tarúmai máyáawai Áánútuna akúníꞋa umái máyáamba póꞋa moórá-morawaivimba kentirumbá kwétimeꞋa íma ivátuwaaro. namu-kwaasímó tíyaꞋo éꞋa toómbá naambá kwétimeꞋa íma iváꞋá tiyúwáaro. évakarawaimo mirámó uráamba íma marapá-kwáásí kaweꞋá umátínkaraavo kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa mirá umátínkaraavo íma kwíyómpakewai owé-ímáyáá uráavo marapákén-kwáásí owé-ímáyáá uráawe. mindáyaveꞋa namu-kwaasí túwaꞋnaa oro. Áánútuna kwaásivinkemba kwená kwaási onkákémbá évakarawai tíꞋmaesa ándávaꞋa mótínkáamba miwísé ándáraamba umái maémáyáambanivo mindáyaveꞋa imáyáa éꞋa túwaꞋnaa oro. umbai-yántááꞋá miwívímbá kwáyáin-kwaasi keinárawapinkwaraꞋa miráumai umbai-yántáákáámbá kwáyáiwain-ovo imáyáa éꞋa túwaꞋnaa oro.

aaraimó kwaaimó máyáawasa kwaaimó aaraimó máyáawasa kwéon-amba kawer-ámbán-ivo aaraí íma sáwí-ankaꞋa nááówasa kwaaí íma sáwí-ankaꞋa nááówasa miráumai máyáavo aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné íma oró. mirámó íyanamo éna Áánútu sáwí-meyamba timíníye.

Áánútu séna

  • íma tiyuwéꞋa túwaꞋnaa ónaumne
mináímbá siráintaveta asiramái méta séta

  • Ísóigo kwésuwaꞋnaa-imba póꞋa kwaásimo
  • sáwíꞋo umásinkaiyamba íma sááꞋa káníye
séna Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna siráimba póꞋa óntantaveꞋa íma anón-imayaa éꞋa mirán-tántáákó kembá tátorainaꞋa sáwíꞋa iíyáváínivo makáan-tantaataveꞋa séꞋa mindá kanaán-iye seró.

ááéma kentí anón-kwaasi Áánútun-aai simátímakaawaiyaveꞋa imáyáa oró. miwímó máyón-aaine pukáan-aaine imáyáa éꞋa Áánútuwemo aráápamaimo maémáéntemba mirá oró. Ísu Káráísiti naaóváꞋó uráintene minkáꞋó mirá uráintene ívékwaraꞋa mirá kwéintene naaénkwaraꞋa mirámó íníntene. mindáyaveꞋa toómbá aambá áúmbakaan-amba kwaránááomba íma túwaꞋnaa ínívo Áánútu úwoi súwaꞋnaa umáíya kwéasiramasinkaivo óꞋon-oꞋom-bonor-aimba kampaꞋ-mónór-áímbá iséꞋa kwáráavainivo kárákwiyoro.

10 Ísu Káráísitimo puwénamo kwenáúmo Áánútumbo ámakaintavenaya kwésuwaꞋnaa-imbanivo mono-náúmpáꞋó monoꞋ-máyáí-kwáásímó póímo tuvúꞋmáímo Áánútumbo ámén-kwaasi íma kanaán-umai kwétuwaꞋnaa-iye. 11 aivaꞋ-mónó-káwáánákó kwaási sáwíꞋo uráantavena póí tuvukéna naaemá umaéna Áánútuna aokaꞋ-náúmpáꞋá iréna mindááémá tuvimpín-úmáráísasa mimpóí mindáókona aaumépaꞋa íma nésa agaisukáawe.

12 miráumai Ísu Káráísiti kentááyávéna imáyáa éna sáwí-imayaa maitiyuwánaumne séna íma aꞋáo súwasa áíꞋmaesa mindáókona aaumépaꞋa móankaresa tuvúwúwana puwúwana kwená naaemá kunkáiye. mirámó uráimba póímo tuvúꞋmáímo Áánútumbo ámén-kwaasi íma kanaán-umai kwétuwaꞋnaa-ivo kentáá kwésuwaꞋnaa-iye. 13 Ísumba áíꞋmaesa mindáókona aaumépaꞋa móankaresa tuvúwúwana pukáimba miráumai monoꞋ-náúmpáꞋó póímo tuvúꞋmáímo Áánútumbo ámén-amba tuwáúnasaya kwembó simáímo sáwíꞋo umánkaraantemba kentáágwáráꞋá simái sáwíꞋa umásínkáamba póta íya kwentá auwánaumne. 14 marapáꞋó kwaíkwaiꞋo ínín-daoꞋa íma kwáyáintaveta kwíyómpaꞋo maíꞋmaitaamo ónaunda-naopata imáyáaya éta póta íya kwentá auwánaumne.

15 Áánútumbo póímo áméntemba Ísu Káráísiti kentááyávénawe séna pukáintaveta Áánútuna kwaási úne súndawaiya aamoí umánkámae kwéiyeta kwenáwíꞋa mósá maréta íya túwáano. 16 kaweꞋá umátinketa túwaꞋnaa eta íyaamo túwáandayavena Áánútu aamoí íníye.

17 kentí anón-kwaasi táái iséꞋa kwésentemba mirán-oro. keinárawakaꞋa kaweꞋá umái kárákwimae kwéiyesa naaémba Áánútumba mimbáyáíyávéꞋa simámenaaowe. miwí tááimo ísámaimo kaweꞋó íyasamo ésa aamoí íyaꞋa mindáyaveꞋa kaweꞋá umái ménaaowe. miwí tááimo ímo ísámaimo kaweꞋó íyasamo ésa miwítí mayáí umbaí táínaꞋa mindáyaveꞋa íma kaweꞋá umái ménaaowe.

18 imáyáa éta kentáásirumpinta íma aaí kwáyáísata amápa-tantaataveta arupíya ónáeya kwésumpo kentááyávéꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa símae íyóro. 19 asiramái simátimeꞋa séꞋa ókwaraꞋa kentópaꞋa sáwíyankaꞋa kónaunda-amba Áánútu paárinintaveꞋa námúnaa seró súne.

námúnaa siráin-kwasai.

20 Áánútu paru kwéumatinkaiwaina ááinko éna Ísóigo Ísu pukáimpinkemba usásinankarowana puwúwanamo kwená naaemó kunkáintavena póna simái tarúmakain-aimba kwaíkwaiꞋa ínana sipisípiraꞋo kárákwiraiwaimo intembá Ísóigo Ísu kentááráꞋá kwégarakwiyiye. 21 Áánútuna imáyáavinkeniꞋa ónááontavena Áánútu asirayámbá timíníntaveꞋa námúnaa kwésune. Áánútu kentáásirumpinta mayáí kwémayaimba Ísu Káráísitina asirayándéí kwembó arááímo taim-báyáí Áánútu mayáníntaveꞋa námúnaa kwésune. Ísu Káráísiti áwíꞋa aasiyaasí anómba kwaíkwaiꞋa kwéimba árair-aimba intávéꞋa námúnaa kwésune.

22 kesí kwaásiyono. asiramái simátimeꞋa séꞋa asiramátinkanaundayaveꞋa maanáúváímá agaimái timúnda íma ayáátáár-aimban-ivo kwempaꞋá méꞋa ísáaro. 23 moórá-aimba ísáaro. moóráwai áwíꞋa Tímóti ándávakemba kwéayurankaamba póna ááémo tínaꞋo éꞋa kentópaꞋo kóndaraꞋa áíꞋmaeꞋa kónaumne.

24 kentí anón-kwaasiyavetaawe Áánútuna kwaási amáparawaiyavetaawe simátimeꞋa séꞋa kaweꞋá umái máéro kwésune. Áánútuna kwaási Ítári-maravakewai simátimesa sésa kaweꞋá umái máéro kwésewe.

25 Áánútu úwoi kwétuwaꞋnaa-intaveꞋa námúnaa kwésune.

kesáái ánásaiye.

Copyright information for `KZE