Hebrews 7

mono-káwáánákó áwíꞋa Méókísétekina kwaasái.

minkwáásígó Méókíséteki kwemá Sérími-naopaken-kwaasiti kawáánákó éna Áánútu usáyaaitaraiwaina mono-káwáánákó úwana naaóváꞋá Ááváramu namuro-kwáásítí anón-kwaasiye ááiꞋa tiyéna usáyaaitaron-ayampakemba túwana Méókíséteki Ááváramumba aampaꞋá awánéna kaweꞋá umánkowana Ááváramu namuro-kwáásítí óísambo mayómba siyáánkairaꞋa taaímbakena Méókísétekimba moórá-inkwima ámakaiye. Méókísétekintavesa mináwíkóná ááimba kawe-káwáánákómán-iye sésa kwántámai kwésewe. kwemá Sérími-naopaken-kwaasiti kawáánákó áwíkona ááimba paru-káwáánákómán-iye sésa kwántámai kwésewe. Méókíséteki aíkwáꞋná túwíkwara anóvowi túwíkwaraꞋa íma agaimakáamba kwáyáísana kwembó ánkarain-kanaawe pukáin-kanaawe íma agaimakáamba kwáyáiye. kwenáái mirán-áímbá íma kwáyáintavena Áánútu ááninkoraaniꞋa umái ména mono-káwáánáríꞋa umái maíꞋmaiꞋa íníye.

maanáímbá imáyáa oró. kentáá síkwáꞋnáma Ááváramu anón-kwaasi úmbanivo kwemá Méókísétekimba namuro-kwáásítí óísampinkemba moórá-inkwima ámakaimba póta mindáyaveta séta Méókísétekima Ááváramumba usáyaaitaraiye kwésune. moóráwai Ááváramu aísaavutantamba uráiwai áwíꞋa Árívái kwenándáraken-kwaasivinkemba évakarawai monoꞋ-máyáíráꞋá usásintinkaraiye. Áánútuna ámáámpinkemba moórá-amaanko séna Ísareri-kwaasiyono. kentí óísamba kwémayaampinkemba aasiyaasí siyáánkairaꞋa taaímbarempinkemba moórá-inkwima kentí kwaási Árívái-andaraken-kwaasi tíméro siráiye. Méókísétekimo Árívái-andaraken-kwaasigomo uráinkakai séta Ááváramu kwembá moórá-inkwima ámakaimba ámáánko siráiniꞋa uráiye súsino. ánivo Méókíséteki íma Árívái-andaraken-kwaasigon-ivo Ááváramumo siyáánkai-inkwimo kwimakáimpinkemba moórá-inkwima úwoi maimaéna kaweꞋá umánkena Áánútumo Ááváramuntavena kaweꞋá umánkanaumnemo simáímo tarúmakaiwaimba kaweꞋá umánkaraiye. anón-kwaasigo sáwíyan-kwaasigomba kaweꞋá umánkáimba mináímbá iséta póta Méókísétekima Ááváramumba usáyaaitaraiye kwésune. Árívái-andaraken-kwaasi siyáánkai-inkwivinkemba moórá-inkwi kwémayaawai kwévuwon-kwaasin-ovo Méókíséteki siyáánkai-inkwivinkemba moórá-inkwima maráiwaintavena Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna kwemá aúvamai úwoima máyáiye kwésisana póna kwemá Árívái-andaraken-kwaasi usáyaaitaraiye. imáyáa éꞋa séꞋa Ááváramuma Méókísétekimba moórá-inkwi ámakonkaꞋa ÁríváigwaraꞋa ámakaintenkaaniꞋa éna kwemá moórá-inkwima kwémayaiwai ámakaintenkaaniꞋa uráiye. 10 Ááváramu Méókísétekimba awánéna moórá-inkwima ámakonkaꞋa Árívái íma paárurena aíkwáꞋnágo arumpimbá máyonkaꞋa uráintaveꞋa mindáyaveꞋa séꞋa ÁríváigwaraꞋa Méókísétekimba ámakaintenkaaniꞋa uráiye kwésune.

11 naaóváꞋá Áánútu ámáámba simátímakonkaꞋa Árívái-andaraken-kwaasi monoꞋ-máyáí maésa póí tuvúꞋmái Áánútumba aménááontavena Áánútuma usásintinkena Érónimba aivaꞋ-mónó-káwáánáꞋá usásinankaraiye. Árívái-andaraken-kwaasiti mayáímó arupí kwéumatinkainkakai Áánútu íma moórágwaraꞋa aivaꞋ-mónó-káwáánáꞋá usásinankaisino. íma Éróninkaan-kwaasin-ivo Méókísétekinkaan-kwaasi usásinankaraiye. 12 Áánútu séna aúná-aivaꞋ-mono-kawaanaꞋa usásinankanae súmba póna ááéraan-amaamba monoꞋ-máyáí-kwáásí Áánútuntavesa ísámai póí tuvúꞋmái kwéamen-amaamba ivátuwena aúná-amaamba simásimuwata ísaraumne. 13 mináímbá Ísóigo Ísu Káráísitintavena séna íma Árívái-andarakemban-ivo moórá-anda Yútaa-andarakemba paáruraiye. naaóváꞋá Mósesi monoꞋ-máyáí-kwáásíyávéna sirónkaꞋa íma Yútaa-andaraken-kwaasiyavena siráiye. íma Yútaa-andaraken-kwaasin-ovo Árívái-andaraken-kwaasi Áánútuntavesa imáyáa ésa póí tuvúꞋmái óntan-taareiraꞋa agairáamba ísaraumne.

Ísu Méókísétekiraam-bono-kawaanaꞋan-iye kwaasái.

15 mináínkóná ááimba maarán-iye. Áánútu aúná-amba agaráátinkena aúná-aivaꞋ-mono-kawaanaꞋa Méókísétekinkaan-kwaasi usásinankaraiye. 16 íma Árívái-andarakemban-ivo asirayámpínkémbá maíꞋmaiꞋa éna íma ánásaniwai aivaꞋ-mónó-káwáánáríꞋa umái usásinankaraiye. 17 mindáyavena Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

  • moóráwai áwíꞋa Méókíséteki anóm-bono-kawaanako uráintemba emá mirám-báyáí maimaé iyíníyone
Ísu Káráísitintavena siráiye.
18 ááéraan-amba Árívái-andaraken-kwaasiti monoꞋ-máyáígó íma asiramái kwáyontavena íma túwaꞋnaa umai arupí umátinkowana Áánútu ááéraan-amba ivátuwena moórá-amba kawer-ámbá agaráásinkowata áraire séta asiramái méta Áánútunopata kwégune.

20 Árívái-andarakemba monoꞋ-máyáí-kwáásí usásintinkonkaꞋa úwoi usásintinkesa íma aaí simái tarúmakaambanivo Áánútu Ísu Káráísitimba aivaꞋ-mónó-káwáánáꞋá usásinankonkaꞋa aaí simái tarúmakaiye. mindáyavena agaimaréna séna

  • Ísóigo séna emá mono-káwáánákómó éma maíꞋmaiꞋa íníyone séna mináímbá íma karáníye
Áánútu kwenááninkontavena simái tarúmakaiye.
22 mináínkó ááéraan-ainkomba usáyaaitowana Áánútu simái tarúmakontavena Ísu Káráísiti séna mináímbá árair-aimba kwaíkwaiꞋa íníye siráiye.

23 moórá-aimba ísáaro. ááéma monoꞋ-máyáí-kwáásí sáwívaꞋa mésa pósa púwúntemba anondáraꞋa óꞋowima mimbáyáí usá maimaé iráambanivo 24 Ísu Káráísiti maíꞋmaiꞋa éna íma puwíníwai aivaꞋ-mónó-káwáánákóná mayáí usá maimaé iyéna 25 maíꞋmaiꞋa éna kentááyávéna imáyáa éna ÁánútumpaꞋa áísaa úmae kwéiyena póna kanaán-umai sáwí-imayaavinkenta kwéiyasinkaiye. Ísu KáráísitinkaꞋa agevamáíya méta Áánúmpata kwégunda-kwaasiya sáwí-imayaavinkenta kwéiyasinkaiye.

26 Ísu Káráísiti aivaꞋ-mónó-káwáánákómá éna Áánútuntavena imáyáa éna sáwí-aimba kwempímbá íma kwáyáísana kaweré suꞋmai umái ména marapáꞋá sáwí-kwaasivimba máyonkaꞋa íma sáwíꞋa uréna kwíyómpaꞋa asirayán-áyámpáꞋá uména mirán-áíváꞋ-mónó-káwáánákómá ména kanaán-umai amápa-tantaaꞋa kwésuwaꞋnaa-iye. 27 kwaásimo sáwíꞋo kwéuntavesawe miwímó sáwíꞋo kwéuntavesawe Árívái-andaraken-kwaasi aivaꞋ-mónó-kwáásí póí tuvúꞋmái Áánútumba ámaꞋmae iráambanivo Ísu Káráísiti sáwíꞋo ií-áímbá kwempímbá íma kwáyowana póna miwímó uráantemba íma póí tuvúꞋmái Áánútumba ámaꞋmae iyéna kwaásimo sáwíꞋo ontávénawe séna mimbórá-táwai puwéna mimbáyáí ánásaraiye. 28 ámáán-aimpinkemba aivaꞋ-mónó-kwáásí usásintinkowasa marará-kwáásí pósa sáwíꞋa uráambanivo minámáánkó ánaaemba Áánútu simái tarúmarena séna mirá ónaumne séna kwenáánimba kasenkunákómbá usásinankowana aivaꞋ-mónó-káwáánáríꞋa umái maíꞋmaiꞋa kwéiye.

Copyright information for `KZE