John 1

ááinkaꞋa maramá íma kwáyonkaꞋa Áánútuna imáyáama agaráátínkáiwaima kwenáwíꞋa Áánútun-aaigoman-iye. Áánútun-aaigoma aasiyaasí ména Áánútuwe ména kwemá Áánútuma póna ááinkaꞋa Áánútun-aaigoma Áánútuwe ména amápa-tantaaꞋa úmarowana Áánútu imáyáama amúwana amápa-tantaaꞋa minkánáá paárurain-tantaaꞋa úmakaiye.

Áánútun-aaigoma kwaásimo maíꞋmaiꞋo ónááowaina ááimban-iye. miraúmai kwemá kwaásivimba sáma kamátinkena túnín-ayampaꞋa sáma kaisaná túnín-tantaakoma sámo kain-tántáákómbá íma usáyaaitena uvisínkaiye. moóráwai áwíꞋa Yóni máyowana Áánútuma aiꞋmaréna sámo kain-áímbá maimaé amápa-kwaasivaꞋa kwinasá mináímbá isésa sésa áraiꞋa Ísu Káráísitima kwaási sáma kamátinkaiwaiman-iye sígwáe súwana Yóni kwemá íma sámo kamátinkainaꞋa póna sámo kamátinkaindawain-aai maimaéna kuráiye. Áánútun-aaigoma amápa-kwaasivimba sáma kamátinkaiwaiman-iye. Yóni simátímakainkaꞋa Áánútun-aaigoma marapá-kwáásívímbá kumpaáruraiye.

10 Áánútun-aaigoma maramá tarórumakena marapáꞋá kumbáyowasa marapá-kwáásí kwená ááimba íma kaweꞋá umái awánaraawe. 11 kwenamáápaꞋa kumbáyowasa kwenamááraa íma paru umánkombanivo 12 évakarawai paru umánkesa kwentávésa sésa áraiꞋa Áánútunopakemba kunkáiye suwaná póna miwíyávéna séna Áánútuna iyámpóíyomban-owe siráiye. 13 kwaási kentí imáyáavinkeniꞋa umái kwématinkaavo Áánútuna iyámpói íma miráumai Áánútuna iyámpóíraaniꞋa kwéowe. Áánútu kwená imáyáavinkemba umátínkáimba pósa Áánútuna iyámpóíraaniꞋa kwéowe.

14 Áánútun-aaigoma kwaásima aúkena marapáꞋá ména kentáávímbá máyowata awánaraumne. paru-yántáákwárá arupí-yantaakwaraꞋa kwempímbá sáwívaꞋa kwáyon-kwaasi póna ságayankwara-kwaasi úwata awánaraumne. avowámá ááninkomba kímborawaimba póna ságayamba amúwana miságáyánkwáráꞋá máyowata awánaraumne.

15 Yónima kwentávéna amápa-kwaasi simátimena séna kembá íma masínkaraankaꞋa kesínaaembo tíníwaima kweinónkáámbá paárurena ména póna kembá usáyaaitaraiye siráunda-aimba minkwáásíyávéꞋa siráumne siráiye.

16 paru-yántááꞋá kwempímbá sáwívaꞋa kwáyáiwaima póna kentáá kaweꞋá kwéumasinkavata kwiyé. 17 naaóváꞋá Áánútu Mósesimba aiꞋmaréna séna kesí ámáámba simátimiyo séna naaémba Ísu Káráísitimba aiꞋmaréna séna parumó ií-yántááꞋá arupí-yantaaꞋa móruntimiyo siráiye. 18 naaóváꞋ-naovakwara ívékwaraꞋa marará-kwáásí Áánútun-aneꞋa íma awánaraambanivo kímborawai ááninkoma kwesé ména mimbóráíꞋa umái ména póna kwéagaraasinkaintaawe.

Yóni nombó pétinkaraiwaina kwaasái.

Mátíyu 3:1-12, Mááka 1:7-9, Árúku 3:15-17

19 Yérúsaremu-naopakemba Yútaa-kawaa-kwaasi monoꞋ-máyáí-kwáásínté Árívái-andaraken-kwaasiyonte tiꞋmárówasa YóninopaꞋa tésa áísaa esa sésa emá nááwaꞋono suwaná 20 Yóni íma umémpaꞋa tuwómba avoraꞋá séna Áánútumo usásinankaiwaima Káráísitima íma kemá úne súwasa 21 emá nááwaꞋo. Íráiyaa naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakaiwaiyaꞋono suwaná Yóni séna ímaniye súwasa miwí sésa naaóváꞋá Áánútu séna kesáái simátiminiwai Mósesiraan-kwaasi aiꞋmáráanana kumíníye siráimba kwemá ewáꞋono suwaná Yóni séna ímaniye súwasa 22 miwí sésa nááwaꞋono súnaya simásimenda-aimba siꞋmákaawaiya kosimátimenaumne suwaná 23 Yóni simátimena séna Áánútun-aai simátímakowaima áwíꞋa Áísáya naaóváꞋá agaimaréna séna

kavóná-maravaꞋa moóráwai ména aayamáírakemba séna Ísóigona aambá kwirankánááomba kwená aambá arupí íyana minámpáꞋá kwíno
siráimba mindá kemá úne Yóni súwasa
24 taáísaa-un-kwaasivinkemba évakaꞋa ámáán-kawaa-kwaasi miwímá 25 Yónimba áísaa esa sésa emó sémo Áánútumo usásinankaiwaima íma kemá úne. íma kemá Íráiyaama úne. Áánútun-aai simátiminiwaima Mósesiraan-kwaasi íma kemá úne. emó siráandanivo nóintavai nombá kwévetinkaano suwaná 26 Yóni séna kemá noné suꞋmai kwévetinkaunana kentí avumpimbó moóráwaimo máyáimba íma kwéawanaamba póna 27 aáno kesínaaemba tíndawaima kwemó aaimó síndavimba kemá aaimá sendamá uwóvíꞋa ónaumne. kwená mayáímá kwémayaundayaveꞋa póꞋa kemá úwoi-kwaasi úne Yóni siráiye. 28 Yótáni-nonkona menávápáꞋá Pétáni-naopaꞋa Yóni nombá kwévetinkowasa áísaa uwaná Yóni mináímbá siráiye.

Ísuna kwaasái Yóni simátímakain-kwasai.

29 simásuwena usá aaváyaaraamba Ísumo túmba Yóni awánéna simátimena séna kentí sáwí-imayaayavesa ísámai sipisípi-araaꞋo tuvúwówanamo púwísasamo Áánútumbo áméntemba kwétin-kwaasi amápa-kwaasiti sáwí-imayaayavena ísámai maitiyuwáíndayavena póna puwíníye. mindáyavena Áánútu aiꞋmáráísana kúmímba póna puwíníye. 30 kembá íma masínkaraankaꞋa kesínaaembo tíníwaima kweinónkáámbá ména kembá kwéusayaaitaiyemo siráunda-aimba minkwáásíyávéꞋa siráumne. 31 Áánútumo usásinankaiwain-aai iséꞋa nááwantavesa seéo siráunda isaꞋá nombá kwévetinkaunda pósa Ísareri-kwaasi kwembá kaweꞋá umái awánanaaowe Yóni siráiye.

32 Yóni awánaron-aimba simátimena séna Áánútumo usásinankaiwaintaveꞋa séꞋa nááwaꞋiyo siráunda kwíyómpakemba Áánútun-amankoma mááiraamba úmaena kwenaneꞋá kumbáísaꞋa awánéꞋa sáákaꞋa makáunda póna Áánútu siꞋmákaiwaima séna nombá kwévetinkenana kesimankómá moórá-kwaasigo aneꞋá kumbaína emá awáné se Áánútun-amankoma tirumpimbá anómba umátinkaniwaiman-iye siráin-aimba sáákaꞋa makáundaraꞋa póna mirámó imbá awánéꞋa simátimeꞋa séꞋa kwemá Áánútu ááninkoman-iye Yóni siráiye.

Éndaruwe Pítaae Ísun-ánaaemba kwakááyan-kwasai.

35 simásuwena usá aaváyaaraamba Yóniye kwená kwayó-kwáásíráíyé mésaya 36 Ísumo kúmba awánésaya uwaná Yóni séna minkwáásí Áánútu aiꞋmákain-kwaasi póna amápa-kwaasiti sáwí-imayaayavena ísámai puwíníye. kentí sáwí-imayaayavesa ísámai sipisípi-araaꞋo tuvúwówanamo púwísasamo Áánútumbo áméntemba amápa-kwaasiti sáwí-imayaayavena ísámai puwíníye súwasarai 37 mindárai isésarai Ísun-ánaaemba kwáróyana 38 Ísu kogwanténa métuwanena séna nóintavaiyaꞋoyo súwasarai miwí tááivinkemba sésarai Araapaiyo náávara kwémaeno kwántámai sésarai anóndakoo náávara kwémaeno suyaná 39 Ísu séna taawánaakaiyo súwasarai kwesé kuyambá mindáúmpáꞋá komésaya aaváúmá toraétáápaꞋa marónkaꞋa komáyáawe.

40 Yóni siráin-aimba iséna Ísun-ánaaemba kwakón-kwaasi moóráwai áwíꞋa Éndaru kwemá Sáímoni Pítaa ávákoma póna 41 aivaꞋá awaaómá avakáá-umai awánéna séna Áánútumo usásinankaiwaima Mésíyaa máyáísaꞋa awánaraumne sirái. Mésíyaawe-kwiꞋa kwántámai Kíríki-kwaasi tááivinkemba Káráísitiye sembá mináwíkóná ááimba Áánútumo usásinankaiwaiman-iye kwésewe. 42 Sáímonimba áíꞋmaena ÍsunopaꞋa tuyaná Ísu awánéna séna Yóni ááninkoma úne. enáwíꞋa Sáímoniye. moórá-kwiꞋa Pítaawe simánkaumne Ísu siráiye. miwí tááivinkemba Pítaawemo sembá anón-ontankowe kwésewe.

Vírípiye Nátáníyoe Ísun-ánaaemba kwakááyan-kwasai.

43 usá aaváyaaraamba Ísu séna Káríri-ayampaꞋa kónáe séna Vírípimba avakáá-umai áíꞋmaena séna kesínaaemba kwaraaó siráiye. 44 kwemá Pétésáítavakemba Éndarunte Pítaantei naaópaken-kwaasiman-iye. 45 Vírípima Nátáníyomba avakáá-éna séna Mósesiye Áánútun-aai simátímakowaiye Áánútun-aai aúváívimba agaimarésamo siráan-kwaasigonta awánaraumne. kwemá Násáreti-naopakemba Yósépi ááninko áwíꞋa Ísuman-iye súwana 46 Nátáníyo séna kesáámó súndaya Násáreti-naopakemba íma kawe-kwáásímán-iye kwésune súwana Vírípi séna taawánaao súwasarai 47 kuyambá Ísu Nátáníyomba awánéna séna mendá áraiꞋa ÍsarerinaꞋa íma kampar-ímáyáámá kwáyáindaꞋa kwétiye súwana 48 Nátáníyo áísaa ena séna nóintavaiya kesí imáyáama suwánéwa seénó súwana Ísu séna Vírípima íma ááyarainkaꞋa ená naaópaꞋa víki-taaigona ááinkaꞋa máyaanaꞋa kesí imáyáavinkemba awánaraumne súwana 49 Nátáníyo séna anóndakoo emá Áánútu ááninko e Ísareri-kwaasi kentáásí kawáánáꞋá óne súwana 50 Ísu séna víki-taigona ááinkaꞋa máyaanaꞋa kesí imáyáavinkemba awánaraumne súndayavai kentáváí se áraire Áánútu ááninko óne kwésene. ená naaópaꞋa máyaanaꞋa imáyáavinkemba awáraundayavai sénda po mintántáákómbá usáyaaitanin-tantaaꞋa naaémba awánaniyone. 51 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa kwíyómpaꞋa sokón-tawaai taaínkaaꞋa ínasa kwíyómpakemba kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawaisopaꞋa kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa iré kunke íyaꞋa tuwánanaaowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE