John 10

sipisípigona kusaváꞋó kárákwiraan-kwasai.

Ísu séna áraiꞋa simátimeꞋa súmpo ísáaro. sipisípi kusaváꞋó kónáe síyawai ímo sipisípigona ontavímbó usávekesamo ésa kusarákémbó maatésamo ésa miwí umóyándáraware sénááowe. sipisípiraꞋa kárákwiraiwai ontavímbá usá kwéveraiye. miráumai ontará kawáánáꞋá onta tiyánkáísana usáverena kwená sipisípi túwíꞋa utaisasá kwenáái isésa kwenópaꞋa kowaná sipisípi kusavínkémbá tíꞋmaena aivaꞋá kwisasá kwenáái ísáantavesa ánaaemba kwégwaraawe. ánivo óꞋon-kwaasi táái íma ísámai tínaaemba íma kwaꞋmaésa kwéesa inkaisésa kóyáwé kwéowe Ísu mirá simátimuwasa mináínkóná ááimba íma ísaraawe.

Ísu sipisípiraꞋa kárákwirain-kwasai.

mináínkóná ááimba íma ísóntavena Ísu séna áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa sipisípigona ontamá kemá úne. íma kunkáundaraꞋa évakarawai tiráawai umóyándáraware. miwí táái sipisípiyonko íma ísaraawe. kemá ontamá úne. kesópaꞋo tíyaꞋo éꞋa usáveraaro senasá usáveraiyaꞋa kárákwiyonaumne. toómbó naíyávésamo ésa kunákárúwaresa násuwesa óꞋa usáveranaaowe. 10 umóyán-ámpá-kwáásímó tíyawaimo ésa kwaási tínkambai áwáávi-tantaaꞋa ónááombanivo kemá kunkáunda pósa óꞋoran-kaweꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe. 11 sipisípiraꞋa kaweꞋá umái kárákwiraundanaꞋa úne. sipisípiraꞋo kaweꞋó umáímo kárákwiraindaꞋa séna kesí sipisípi túwaꞋnaa ónaumne séna puwíníye. 12 ánivo óntantavaiye sésa sipisípiraꞋa tavíkáawai áwáávite in-íyánkómbá awánésa sipisípi ivátiyuwesa kóuwana sipisípiyomba vamái kwatúwáísasa kówitawaaꞋa umáguraawe. 13 miwí sipisípiraꞋo taviyí-ímáyáámá tuwésa óntane suꞋmaimo mayáí-ímáyáá kwéowe. 14 sipisípiraꞋa kaweꞋá umái kárákwiraundanaꞋa úne. kesivo kembá súyaisaꞋa kemá kesivombá aúyáunana mirámó úndantemba kesí sipisípi amápaꞋa túyáunasa kembá kwésuyaawe. kesí sipisípima túwaꞋnaa ónaundayaveꞋa póꞋa kemá puwónaumne. 16 kesí sipisípi évakaꞋa óꞋon-kusavaꞋa máyáamba póꞋa kotíráanasa kesáái ísámai tésa mimbóráíꞋa umái máyaiyaꞋa amáparawairaꞋa kárákwiyonaumne. 17 púwóndavinkemba usásinanaunda-imayaama kesivomá símísaꞋa kemá owé súndayavena kwenarumbá kwésimiye. kemó ímo owé súndarakai íma kanaán-umai sínkamosino. kesí imáyáavinkemba puwónaunda póꞋa kanaaráꞋá puwónaumne. púwóndavinkemba kanaán-umai usásinanaumne. kesivomá simásimena séna mirán-uwo séna mirámó ónaunda-asirayamba símakaiye Ísu siráiye.

19 Ísu mináímbá súntavesa Yútaa-anon-kwaasi imáyáa ésa taaínkaar-uwasá 20 évakarawai sésa taraváá-kwámbá arupimbá máyáintavena uwoꞋaóꞋá kwéiye. nóra séra kwenáái kwéisaao suwasá 21 évakarawai sésa taraváá-kwámbó arupimbó máyáinkakai íma mirá-áímbá sisinó. taraváá-kwámbó arumpimbó máyáinkakai íma aúgavitan-kwaasi aúramba kaweꞋá umái awánéna máísino siráawe.

Yútaa-anon-kwaasi tínaaemba umánkaraan-kwasai.

22 Yútaa-kwaasi anóm-bonoꞋ-nambo uráan-kanaamo túntemba Yérúsaremu-naopaꞋa tanómba kwégauvunkaꞋa minkánáá táúgwi-kanaa póna túwana 23 Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa ména Sórómoni áúgwimai úmakopaꞋa kwéguwasa 24 Yútaa-anon-kwaasi torupésa taúkúmaresa áísaa esa sésa entávéta sáwívar-imayaaya kwéune. Áánútumo usásinankaiwai kwéamuꞋmaraundawaima ewá ónómpo arupí umái sinatá ísáano suwaná 25 Ísu séna simátimunaꞋanivo íma ísaraawe. kesivo simásímakaim-bayaima kwémayaunda póna kesí ááimba avoraꞋá kwévaariye. 26 keinárawaꞋa íma kesí sipisípiyomba póꞋa kesááiyaveꞋa íma áraire kwésewe. 27 kesí sipisípi túyáúnasa kesáái ísámai kesínaaemba kwégwaraawaꞋa 28 imáyáama timúnasa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa kwéomba pósa íma puwónááowe. kawáá úndavinkemba íma kanaán-umai tayaviyénááowe. 29 kesivomá símakaimba kwená asirayánkó amápar-asirayankomba usáyaaitaisasa kesivomá kawááimpinkemba íma kanaán-umai tayaviyénááowe. 30 kesé kesivoé mimbóráíꞋa kwéuye Ísu siráiye.

31 súwasa Ísumo sún-aintavesa Yútaa-anon-kwaasi ókwaraꞋa tuvuwónáe sésa óntamba máyówana 32 Ísu simátimena séna kesivomá simásímakaim-bayai kaweꞋ-máyáímá kwémayaunaꞋa kwéawanaavo nóim-bayaiya mayáúndayavaiya sínkamonaaoo súwasa 33 íma kaweꞋ-máyáíyávéta inkamónáeta kwéumpo Áánútumba akáꞋáámba simánkaandayaveta inkamónaundayaawe. marapá-kwáásígómá séma Áánútuma úne séndayaveta inkamónaundayaawe suwaná 34 Ísu séna Áánútun-aai aúváívimba ímo kampar-áímbó kwáyáin-auvaivimba agaimaréna séna Áánútu séna ísóigoman-owe siráiye agaimaréna siráiye. Áánútun-aai simátímakowaiyavena séna ísóigoman-owe siráiye. 36 kesivomá ításinkena siꞋmákaisaꞋa marapáꞋá kunkáumpo Áánútu ááninko úne kwésundayaveꞋa Áánútumba íma akáꞋáámba kwésimankaumne. 37 kesivoná mayáímó ímo kwémayaundarakai kentávéꞋa kwíyómpakemba kunkáiye séꞋa íma áraire sesinó. 38 kwíyómpakemba kunkáiye séꞋa íma áraire sembánivo kesí mayáíyávéꞋa Áánútuna mayáímá kwémayaiye séꞋo éꞋa minkáꞋá séꞋa kwesé avowáe mimbóráíꞋa kwéoye sénááowe Ísu súwasa 39 moórágwaraꞋa tátoranae sésa umbá tátoꞋmai tovíráyuwowana kóuraiye.

40 Ísu miwí tiyuwéna Yótáni-nomba kóaatena ááéma Yóni nombá pétinkaropaꞋa komáyowasa 41 kwaásiyomba torupésa sésa Yóni ímo awánáúnda-mayaima mairáimbanivo minkwáásíyávéna simásímakain-aimba árair-aimba siráiye suwasá 42 sáwíva-kwaasi Ísuntavesa áraiꞋa Áánútunopakemba kunkáiye siráawe.

Copyright information for `KZE