John 11

Árásárási pukáin-kwasai.

moóráwai áwíꞋa Árásárási Pétáni-naopaꞋa máyowana áíꞋa úwasarai ámánaakai túwíꞋa Máríyaae Máátaae mimbóráváꞋá mésaya Máríyaa óꞋon-tawai áséi-kwiyumba úm-basawemba Ísu aísamairaꞋa atímarena kwenaꞋnóntáunei uwátukai-ininko éna tiyóvígomba áíꞋa kwéuwasarai minúnándáráí moóráwaintavesarai sésarai Ísumba kosimáme se anóndakoo enarumbá ámakaandawaimba áíꞋa kwéiye kosimámiyo suyaná kosimámuwana Ísu iséna séna Árásárásimbo áíꞋo kwéimba íma puꞋmái ánásaindayavena áíꞋa kwéivo Áánútu áwíkwara ááninko súwíkwaraꞋo mósá maránááontavena áíꞋa kwéiye Ísu séna Máátaante Máríyaante Árásárásinte kwenarumbá tímakomba póna áíꞋa kwéun-aimba iséna kae-táwai aáno maéna minkáꞋá kwená kwayó-kwáásíyávéna séna ókwaraꞋa Yútiyaa-ayampata kónaumne súwasa sésa anóndakoo Yútaa-anon-kwaasi óntandei tuvuwónáe sésa kwéopaꞋa ókwaraꞋa mináyámpáꞋá kónáe kwésene suwaná Ísu miwí simátimena séna túnkwisasamo kombá íma sáma kaisasá pósa tanaambá kwévaavo sámo kaisasamó kombá íma tanaambá kwévaawe. mirámó ontembá isaꞋá ívé-kanaa kaweꞋá umái mayáímá mayánaumne Ísu séna 11 kentáásí kwaásigo Árásárási aúmá kwégwaimba póꞋa usásinankaandayaveꞋa kónaumne súmba 12 Árásárási pukóntavena Ísu súmbanivo kwená kwayó-kwáásí imáyáa ésa aún-kwaiguráimba póna usásinaniye-imayaa ésa sésa anóndakoo kaweꞋá imbá póna áíꞋa érankaniye suwaná 14 Ísu avoraꞋá séna Árásárási pukwiyé. 15 áíꞋo ipaꞋá íma kwesé máyaunda kaweꞋá imbá póta kwenópataamo kondá suwánéꞋa kentáváí áraiꞋa Áánútumpakemba kunkáiye simásinkanaaowe súwana 16 kwená kwayó-kwáásívínkémbá moóráwai áwíꞋa Tómáasi kwááyu áwíꞋa ávárawaama kwemá simátimena séna Yútaa-anon-kwaasi Ísumba inkamónááomba póta kweséya puwónáeta kónaumne Tómáasi siráiye.

Ísuma puwíyampinkemba usásinanaaowaina ááimban-iye kwaasái.

17 súwana Ísu Pétáni-naopaꞋa kúmba Árásárási puwúwasa utámárówana éíyaimba kwaúnkaꞋa Ísu koísaraiye. 18 Pétáni-naoꞋa YérúsaremuvaꞋa egwaaꞋá pósa 19 Máátaante Máríyaante tiyóvígo pukóntavesa Yútaa-kwaasiyomba iviꞋá kogwétesa máyówana 20 Ísu kwétiyemo sumbá Mááta iséna kwétupaꞋa kúwana Máríyaa naaúmpaꞋa máyowana 21 Mááta Ísuntavena koséna anóndakoo emó maankáꞋó máyaandarakai kesiyóvi íma púwísino. 22 ívéꞋo Áánútumbo áísaa inanamó éna mirá íníye-imayaa kwéune súwana 23 Ísu séna enayóvi pukáimpinkemba usásinaniye súwana 24 Mááta séna naaén-kanaama tínana pukáindavinkemba usásinaniye-imayaama kwéune súwana 25 Ísu séna púwómpinkemba kwéusasinaawemo sewáíná ááimba kemá úne. aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowaina ááimba kemá úne. kesááiyavesa áraire sésa kenkáꞋá agevamái máyáawaimo ésa puwónááombanivo usásinanaaowe. 26 mésa kesááiyavai áraire sésa kenkáꞋá agevamái máyáawaimo ésa íma puwónááowe. mindáyavai emá áraire kwéseno Ísu Máátaantavena súwana 27 Ísóigoo emá Áánútumo usásinankaiwai kwéamuꞋmaraundawai óne. Áánútu ááninko óne. marapáꞋá kumíníyondawai emá óne Mááta siráiye.

28 Mááta simásuwena kwéna áúnkontavena aúpáꞋá áápimba simámena séna anóndako kwétena kwéaayaiye súwana 29 Máríyaa iséna avekáán-umai usásinena kwétupaꞋa kúmba 30 Ísuma Máátaamo taawánónkaꞋa ména íma naaópaꞋa túmba 31 Máríyaa usásinenamo kúmba Yútaa-kwaasi iviꞋá ton-kwáásí awánésa imáyáa ésa sésa utamánkáapaꞋo iviꞋó táíndayavena kwiyé sésa kwaꞋmaésa kumbá 32 Ísu máyonkaꞋa Máríyaa kwéna anóndakoman-iye séna aísamaivimba kívairena séna Ísóigoo emó maankáꞋó máyaandarakai kesiyóvi íma púwísino súwasa 33 Máríyaae kwenánaaemba kwakón-kwaasiye iviꞋó tombá Ísu tuwánówana arumbá éna umbai-yántáákómá arumbá sáwíꞋa úwana 34 tísaa ena séna náánkara utamánkaraao súwasa anóndakoo taawánaao suwaná 35 Ísu iviꞋá tómba 36 Yútaa-kwaasi awánésa sésa pukáiwaimba aruntávéna umánkáiye suwasá 37 évakarawai sésa aúgavitan-kwaasi aúramba kaweꞋá umánkaraimbanivo nóra séna íma asóvamankaisana pukáiyo siráawe.

Ísu Árásárásimba usásinankarain-kwasai.

38 suwaná Ísuna umbai-yántáákómá arumbá sáwíꞋa úwana utamánkaropaꞋa kúmba murí-áívímbá mámakesa óikaꞋa óntandei awáá umásúwówana Ísu koawánéna 39 séna óntamba akwátúwáaro súwana Mááta pukówai ámánaako séna Ísóigoo éíyain-tawai kwáímba póna ánkúte íníye súwana 40 Ísu séna áꞋa simámeꞋa súnda kesááiyavaimo áraire sémo kenkáꞋó agevamáímo mémo e Áánútuna kaweꞋ-máyáímá awánaniyone súwasa 41 óntamba akwátúwówana Ísu kwíyómpaꞋa awánéna séna kesivoó kesáái kwéisaandayaveꞋa súwi súne. 42 kesáái kwéisaampo maanáímbá kwésunda pósa maankáꞋá máyaan-kwaasi kentávésa áraiꞋa Áánútu aiꞋmákaisana kunkáiye sénááowe simásuwena 43 anónkaꞋa séna Árásárásiyo iyuwó súwana 44 pukówaima iráimba ampaantanéí avakúmá ánáan-kwisuwesa aíyayaankaꞋa asááúmaresa aꞋnómpáꞋá káátamaresa mirán-úmakon-tantaakwaraꞋa iyúwana Ísu séna iyátúwéwana máíno siráiye.

anón-kwaasi Ísuna ámááyu-aimba siráan-kwasai.

Mátíyu 26:1-5, Mááka 14:1-2, Árúku 22:1-2

45 Yútaa-kwaasiyomba MáríyaanopaꞋa kun-kwáásí Ísumo úmba awánésa sésa áraiꞋa Áánútunopakemba kunkáiye suwasá 46 évakarawai ímaniye sésa ámáán-kawaa-kwaasitopaꞋa kosésa Ísumo ún-aimba simátímúwasa 47 mináímbá isésa ámáán-kawaa-kwaasiye mono-káwáá-kwáásíyé aaimó ísón-kwaasi tááyesa sésa íma awánáúnda-mayai maémáyáimba póta nóraya ónaumno. 48 úwoimo túwáananamo éna mirám-báyáímá maémáyainda pósa amáparawai kwenááiyavesa áraire sénááowe. minkáꞋá Árómáani-kamaani-kwaasi tésa anóm-bonoꞋ-namba tayawísíyuwesa kentáámá amáparawaima sáwíꞋa umásínkáávainivo nóraya ónaumno suwaná 49 moóráwai áwíꞋa Káyavaasi minkánáá aivaꞋ-mónó-káwáánáꞋá póna séna íma kaweꞋá umái kwéisaawe. 50 Yútaa-kwaasi amápaꞋa púwóvo séna moóráwai puwíníye Káyavaasi siráiye.

51 mináímbó súmba íma kwená imáyáavinkemba siráivo minkánáá aivaꞋ-mónó-káwáánáꞋá máyontavena póna Áánútu imáyáama amúwana paárumai séna Yútaa-kwaasi amáparawaiyavena ísámai Ísu puwíníye. 52 íma Yútaa-kwaasiye suꞋmai Áánútu árááꞋa ovó óꞋon-oꞋom-baravaken-kwaasi mimbóráíꞋa umái méigwae séna Ísu puwíníye. 53 Káyavaasi mináímbá súwasa minkákémbá Yútaa-anon-kwaasi Ísuna ámááyu-aimba suwaná 54 mindáyavena Ísu íma Yútaa-anon-kwaasi túrankaꞋa kwéna tiyuwéna ugóná ayááíváꞋá Éváráímu-naopaꞋa kúmba kwená kwayó-kwáásíyé koméraawe.

55 komáyówana tíyótaasa í-tánón-kánáá sáwíyankaꞋa tínímba pósa tirumbó kaweꞋó íyanesa naaóꞋ-naokemba Yérúsaremu-naopaꞋa koyorupésa 56 Ísuntavesa mivá maavaꞋa awánésa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa torupésa sésa tanómbo opaꞋá tíní. íya tíníyo siráawe. 57 mono-káwáá-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye sumbá Ísumbo awánésamo ésa simásimiyata tátóráano sumbá mindáyavesa úwoi-kwaasi sésa tanómbo opaꞋá tíní. íya tíníyo siráawe.

Copyright information for `KZE