John 13

Ísu kwená kwaási tísamairaꞋa nombá pétinkarain-kwasai.

tíyótaasa í-tánón-kánáá aaváyaaraamba kwáyowana ívékaamba Ísu imáyáama éna séna marapáꞋá tuwéꞋa kesivonópaꞋa kuntauweréꞋa iyónaunda-kanaama kwétiye séna marapá-kwáásí kwenááima ísón-kwaasi ávááraumai imáyáama tiména miwíyáváíyé séna puwíníye súwana Sáátáánigo Sáímoni ááninkomba áwíꞋa Yútási Isakéríótimba Ísuna kuntaruꞋá uwó-ímáyáámá ámakowasa Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé toómbá kwénowana avowámá amápar-asirayamba ámakowana póna Áánútunopakemba kunkáunda póꞋa kuntauweréꞋa iyónaumne-imayaama Ísu éna póna toómbá némáyonkakemba usásinena paákákén-únánkwátói ayúꞋmarena táúri úsúmaena táávepimba nombá atímarena kwená kwayó-kwáásí tísamairaꞋa nombá pétinkena táúrinei uwátuwena Ísuma Sáímoni PítaanopaꞋa túwana séna Ísóigoo íma kesísamairaꞋa nombá pésinkaao súwana Ísu séna kemó úndama ívéꞋa íma kwéisaanda po aáno isáníyone súwana Pítaa séna kesísamairaꞋo nombó pésinkendayaveꞋa aꞋáo síma simaꞋa ónaumne súwana Ísu séna enaísamairaꞋo ímo nombó pérankaanamo éma kesí kwaási-iꞋa íma íníyone súwana Pítaa séna Ísóigoo ená kwaási-iꞋa ónáe súmpo sísamairare suꞋmai íma pésinkenda síyayaampakwara siꞋnómpákwáráꞋá nombá pésinkaao súwana 10 Ísu séna nombó pékaawaimo ésa íma amápa-kuvaꞋa nombá peránááovo tísamairare suꞋmai nombá peránááowe. keinárawaꞋa nombá pétasaawana kímborawai íma nombá pékaiye súmba 11 Ísu kwená kuntaru-kwáásígómbá ísarontavena séna keinárawaꞋa nombá pétasaawana kímborawai íma nombá pékaiye siráiye.

12 Ísu simásuwena tísamairaꞋa nombá pétinkayuwena paákákén-únánkwátóimo ayúꞋmaromba maimái úmaena ménamo toómbó némáyopaꞋa kwéna tísaa ena séna kemó úndawaina ááimba ára kwéisaao. 13 kentávéꞋa séꞋa amápa-tantaaꞋa agaráásinkaandawaima Ísóigoma ónemo sembá áraiꞋa mirán-kwáásímá úne. 14 kemá kentí agaráátinkainaꞋa Ísóigoma póꞋa tísamairaꞋa nombá kwévetinkaundayaveꞋa kemá moórá-mora-umai nombá pétinkaaro. 15 kemó kentí kwayóꞋó maráúndantemba keinárawakwaraꞋa mirán-oro. 16 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa kwayó-kwáásímó ésa miwítí anón-kwaasigomba íma usáyaaitanaaowe. tiꞋmákaiwain-aai maimaésa kosimátímakaawaimo ésa tiꞋmákaiwaimba íma usáyaaitanaaowe. 17 miráumai kemó uráunda áꞋa awánaraavo mirámó íyambo éꞋa tirumbá kaweꞋá ónááowe. 18 keinárawapinkemba íma amáparawaiyaveꞋa súmpo ítátinkaunda-kwaasi áꞋa túyaraumne. Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna kesé moórávinkembo toómbó naráiwaima kesí kuntaru-kwáásímán-iye agaimaréna siráimba áraiꞋa siráiye. 19 íma paáruraisaꞋa simátimunda póna aánomo paárínaꞋa kentávéꞋa séꞋa áraiꞋa séna Áánútunopakemba kunkáiye sénááowe. 20 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa tiꞋmáráanasa kwíyawai táái ísámai kaweꞋá íyanten-umai kesáái ísámai kaweꞋá ónááowe. kesááimo isáíyanten-umai siꞋmákaiwain-aai isánááowe Ísu siráiye.

moóráwai kesí kuntaruꞋá íníye Ísu siráin-kwasai.

Mátíyu 26:20-25, Mááka 14:17-21, Árúku 22:21-23

21 Ísu simásuwena kwenarumbá umbaí tówana séna áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa keinárawapinkemba moóráwai kembá namuro-kwáásíráꞋá agaráátinkaniye súwata 22 kwená kwayó-kwáásí moórá-mora-umai méta kwenaúvínaayaivimba éta nááwantavena siíyó séta 23 kwená kwayó-kwáásí Ísuma kembá arumbá símakowaima Ísuna egwaaꞋá máyaawanana 24 Sáímoni Pítaa kentávéna aúwánáán-awaameꞋa éna séna nááwantavai seénó se áísaa uwo súwaꞋa 25 avakáá-umai áísaa eꞋa séꞋa Ísóigoo emó sénda nááwaꞋiyo séwánana 26 Ísu séna kemó toómbó nompí tuꞋmái aménaunda-kwaasi kwemán-iye séna toómbá maimaéna nompímbá tuꞋmái mindáꞋá Sáímoni Isakéríóti ááninko áwíꞋa Yútásimba amúwana 27 mintómbá mayówana Sáátáánigo kwenarumpimbá iyúwana Ísu simámena séna emó ónáe sindaíꞋa maaránkaꞋa uwó Ísu súwasa 28 toómbó kwénaapaꞋo máyón-kwaasi Ísumo sún-ainkona ááimba íma ísámai kawer-umbá 29 sésa Yútási óntankaꞋa tavíkówaintavena Ísu séna ímo óísambo makáan-kwaasi évakaꞋa timiyó Ísu siyé sésa tanómbo káúvón-kanaaratavai sésa toómbá meéyán-uwo Ísu siyé suwaná 30 Yútási Ísumo amún-tomba maimaéna avekáán-umai máápaꞋa kumúwana túnkuraiye.

aúná-amaambo simátímakain-kwasai.

31 Yútási máápaꞋa kumúwana Ísu séna ívéꞋa kwaási úrandako súwíꞋa anómba umái kwévaarisana kesí mayáígómá Áánútu áwíꞋa anómba umái kwévaariye. 32 kesí mayáígómá Áánútu áwíꞋa anómba intembá ívéꞋa Áánútu kesúwíꞋa anómba íníye. 33 kesí iyámpóíyono. sáwíyankaꞋa kesé méꞋa tiyúwáanaꞋa sivakáá ónááowe. Yútaa-kwaasiyaveꞋo áꞋo simátimeꞋo súndantemba kentávéꞋa séꞋa íyóndaraꞋa íma kanaán-umai iyónááowe. 34 aúná-amaamba simátíménaꞋa kesirumbó timúndanten-umai moórá-mora-umai kentirumbá tíméro. 35 moórá-mora-umaimo kentirumbó timíyasamo ésa tuwánésa sésa Ísuna kwayó-kwáásín-owe sénááowe Ísu siráiye.

Pítaa ánaaemba umásinkaniye siráin-kwasai.

Mátíyu 26:31-35, Mááka 14:27-31, Árúku 22:31-34

36 Ísu simásuwowana Sáímoni Pítaa áísaa ena séna Ísóigoo náávara iyíníyono súwana íyóndaraꞋa ívéꞋa íma sínaaemba kwaráníyompo aáno sínaaemba kwaráníyone súwana 37 Pítaa séna Ísóigoo nóintavaiya ívéꞋa íma ánaaemba kwaránaumno. íma póꞋa áwaꞋnaa umai púwónana kaweꞋá íníye súwana 38 Ísu séna áwaꞋnaa umai puwónaumnemo sénda kemá áraiꞋa simámeꞋa séꞋa kokórigomo ímo ááimo siráindaraꞋa kaumboráꞋá kentáváí séma íma awánáúnda-kwaasiye síníyone Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE