John 18

Ísumba tátokaan-kwasai.

Mátíyu 26:47-56, Mááka 14:43-50, Árúku 22:47-53

Ísu simásuwena kwená kwayó-kwáásíyé Kítáróni-nomba kóaatesa taai-kanáágúnévímbá komáyówana Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé mintáí-kánáágúnévímpáꞋá kóyo untavéna Yútási Ísuna kuntaru-kwáásí mintáí-kánáágúnéváꞋá awánéna miváꞋá kúmba ámáán-kawaa-kwaasiye mono-káwáá-kwáásíyé i-kwáásígwárá monoꞋ-nánkár-í-kwáásígwáráꞋá tiꞋmárówana Yútási tíꞋmaena taánasatagwara ánáyatankwaraꞋa maimaésa oómbá toꞋmaésa mintáí-kánáágúnéváꞋá kumbá Ísu kwenópaꞋo tínín-tantaakomba awánéna kwená kwaásivinkemba usásinena miwí túrampaꞋa koména tísaa ena séna nááwana avakáá-íya kwéoo súwasa Ísu Násáretivakewaintaveta kwéavakaa-une suwaná miwántávéꞋo sembá kemá úne súwana Yútási Ísuna kuntaru-kwáásímá póna miwísé máyomba kemá úne Ísu súwasa miwí tayauwérópaꞋa tanaambá vowaná Ísu moórágwaraꞋa tísaa ena séna nááwana avakáá-íya kwéoo súwasa Ísu Násáretivakewaintaveta kwéavakaa-une suwaná Ísu séna áꞋa simátimunda maandá kemá úne. kembó sivakáá ontavéꞋa maankwáásí étinkaiyasa koró Ísu súmba Áánútuntavai siráimba símakaanda-kwaasi íma sáwí-amba kwakáawe sirónkaꞋa póna paárumai mináímbá súwana 10 Sáímoni Pítaa taánasatama ámúrandavinkemba taúꞋmaena aivaꞋ-mónó-káwáánákóná kwayó-kwáásí ááꞋa agáúsuwomba minkwáyó-kwáásígó áwíꞋa Márákáasi kwenááꞋa agáúsuwowana 11 Ísu Pítaantavena séna ená taánasatama ámúrandavimba kwiyuwó. síꞋa índaiꞋa umásinkanaaombanivo kesivoná mayáímá íma tuwánáúnda póꞋa mirámá ónaumne Ísu siráiye.

Ísumba áíꞋmaesa ÁnásinopaꞋa máánkaraan-kwasai.

12 Ísu súwasa i-kwáásíyé miwítí anón-kwaasiye monoꞋ-nánkár-í-kwáásíyé Ísumba tátoꞋmai ayáánkaꞋa asááúmaesa 13 áíꞋmaesa aivaꞋá moórá-kawaanaꞋa áwíꞋa ÁnásinopaꞋa máánkówana kwemá Káyavaasi aísáánkoma póna minkánáámá Káyavaasima aivaꞋ-mónó-káwáánákómá póna 14 ááéma simátimena séna Yútaa-kwaasi amápaꞋa púwóvo séna moóráwai puwíníye siráiwaina aísáánkonopaꞋa máánkaraawe.

Pítaa íma awánáúnda-kwaasiye siráin-kwasai.

15 máánkówasarai Ísuna kwayó-kwáásíráí moóráwai Sáímoni Pítaawe moóráwaiye Ísun-ánaaemba kwaꞋmaésarai kuyambá aivaꞋ-mónó-káwáánákó moóráwaimba awánasuwowana aaimá ísópaꞋa Ísumba ánkaropaꞋa umáyowana 16 Pítaa aan-taaréívímbá máyowana aivaꞋ-mónó-káwáánákómá awánówaima usauweréna ontaráꞋóárákwiron-arasigontavena simámuwana ontá tiyankówana Pítaamba áíꞋmaena usáverowana 17 minárásígó Pítaamba awánéna áísaa ena séna minkwáásígóná kwayó-kwáásíyáꞋono súwana Pítaa séna aꞋáo ke óꞋon-kwaasi úne súwasa 18 táúgwitavesa ésa mayáí-kwáásíyé i-kwáásíyé iramá agaimarésa tiyáámba kwégauvuwana Pítaa mináímbá simásuwena iraráꞋá koména ayáámba kauráiye.

aivaꞋ-mónó-káwáánákómá Ísumba áísaa uráin-kwasai.

Mátíyu 26:59-66, Mááka 14:55-64, Árúku 22:66-71

19 Pítaa iraráꞋá kwégauvuwana aivaꞋ-mónó-káwáánákómá Ísuntavena séna simátímakaanda-aimba simásimiyo. ená kwayó-kwáásíyáváígwáráꞋá simásimiyo súwana 20 Ísu séna Yútaa-kwaasiti anóm-bonoꞋ-naumpare sáwíyam-bonoꞋ-naumpare simáti simati eémáyaunda avoraꞋá seémáyaunda íma aúpáꞋá simátimakaumpo 21 nóintavai kwésisaa-ono. kesááimo ísaraawai tísaa inasá simátimakaunda-aimba ísaraamba pósa sénááowe súwana 22 monoꞋ-nánkár-í-kwáásígó Ísumba tuvuwéna séna aivaꞋ-mónó-káwáánákómó simpímbá íma mirá siyó súwana 23 Ísu séna sáwí-aimbo súndarakai misáwí-áímbá ááéma avoraꞋá isinó. kawer-áímbó súndayavai nóinkakena sínkamono súwana 24 Ánási aiꞋmarówasa ayáámpinken-anda íma ayútuwesa mindánankwaraꞋa áíꞋmaesa Káyavaasi aivaꞋ-mónó-káwáánákónópaꞋa máánkaraawe.

Pítaa íma awánáúnda-kwaasiman-iye siráin-kwasai.

Mátíyu 26:71-75, Mááka 14:69-72, Árúku 22:58-62

25 aivaꞋ-mónó-káwáánákónópaꞋa Ísumba máánkówana Pítaa iraráꞋá ména ayáámba kwégauvuwasa iraráꞋó máyón-kwaasi áísaa esa sésa egwárárá minkwáásígóná kwayó-kwáásí oónó suwaná mináímbá umémpaꞋa tuwéna séna ke ímaniye súwana 26 aivaꞋ-mónó-káwáánákóná kwayó-kwáásí Pítaantavena séna emá minkwáásígóe taai-kigáúváꞋá máyaayaꞋa tuwánaraunda áraira súno séna Pítaama ááꞋa agáúsukowai akún-ándárákéwáímá súwana 27 Pítaa moórágwaraꞋa séna ke ímaniye súwana kokórigo áái siráiye.

Ísumba áíꞋmaesa PáírátinopaꞋa máánkaraan-kwasai.

Mátíyu 27:1-2, 11-14, Mááka 15:1-5, Árúku 23:1-5

28 kokórigo áái súwasa irataróꞋa Káyavaasina naaúmpakemba Ísumba áíꞋmaesa kámááni-anondakona pááimpaꞋa máankesa sésa íma Yútaa-kwaasiti naaúmpaꞋan-ivo óꞋon-kwaasiti naaúmpaꞋa iyéta tíyótaasa í-tánómbá íya náúnavaiyaawe sésa íma íyúwana 29 Árómáani-kamaani-kawaanako áwíꞋa Páíráti kunákárúwena kuntísaa ena séna minkwáásí nóinkakena aaivimbá mayankánáe séo súwasa 30 ímo sáwíꞋo uráinkakai íya áíꞋmaeta túsino suwaná 31 Páíráti séna keyááríkaꞋa áíꞋmaeꞋa kentí ámáámbo makénten-umai simánkáaro súwasa miYútáá-ánón-kwáásí sésa Árómáani-kamaani-kwaasi moóráwaimbo tuvúꞋmáímo utaíyáváí aambá áúntukaawe sumbá 32 ááéma Ísu simátimena séna taairaꞋá mói sínkamiyaꞋa puwónáumne siráin-aimba paárúwasa áíꞋmaesamo kumbá mináíntávésa uwaná 33 Páíráti naaúmpaꞋa kuntauweréna iyéna Ísumba ááyena séna emá Yútaa-kwaasiti kawáánárá oónó súwana 34 Ísu séna ená imáyáavinkena sísaa ó. kwaási simámakaawa sísaa oónó súwana 35 Páíráti séna kemá íma Yútaa-kwaasima úne. ená kwaásiye mono-káwáá-kwáásíyé áíꞋmaesa kesópaꞋa tiráavo norá ónasawaꞋiyo súwana 36 Ísu séna kemó kawááíꞋo úndama íma marapáꞋá kwáyáiye. kemó kawááíꞋo úndamo marapáꞋó kwáyáinkakai kesí kwayó-kwáásí ááiꞋa tíyáásino. Yútaa-kwaasi kembá tátoraavo sésa ááiꞋa tíyáásino sésa tátokaawe. kemó kawááíꞋo úndama íma marapáꞋá kwáyáiye súwana 37 Páíráti áísaa ena séna kawáánárá oónó súwana Ísu séna áꞋa séne. mindáyaveꞋa marapáꞋá kumúnana masínkaraimba póꞋa arupí-aimba kwésimatimune. arupí-aintavesamo aamoimó owáí kesááima kwéisaawe súwana 38 Páíráti séna nói-aina arupí-aimban-iyo siráiye.

Ísumba arááꞋa tuvúwóro siráin-kwasai.

Mátíyu 27:15-31, Mááka 15:6-20, Árúku 23:13-25

Páíráti simásuwena kunákáruwena Yútaa-kwaasitavena séna kwemó sáwíꞋo uráimbo simásímakaamba avakáá únda íma isáúmpo
39 tíyótaasa í-tánón-kánáá tintembá moórá-kwaasi ááyaawaꞋa ándávakemba ayúrankaundantemba minkánáámó tinkáꞋá Yútaa-kwaasiti kawáánárá ayúrankanaumno tísaa ena súwasa 40 anónkaꞋa sésa ímanivo kwembá íma ayúranke Párápásimba ayúrankaao suwaná Párápásima ááite tiyéna umóyánté in-kwáásímán-iye sésa kwembá ayúrankaao siráawe.

Copyright information for `KZE