John 19

suwaná Páíráti i-kwáásí simátimuwasa Ísumba áwí-andanei áwírukuꞋ-nesa anón-kwaasiti kánumoꞋan-iye sésa áwí-andama owepamái Ísu aꞋnómpímbá kuvérankesa naaeyayán-únánkwátói anón-kwaasiti unáánkwátóiman-iye sésa umánkesa kanaárááꞋa ankésa moórá-mora-umai kwenópaꞋa tésa sésa Yútaa-kwaasiti kawáánáꞋá óne sésa tiyáándei tuvútoꞋna uráawe.

tuvútoꞋna uwaná moórágwaraꞋa Páíráti kunákáruwena amápa-kwaasiyavena séna maísáaro. íma sáwíꞋa uráintaveꞋa áíꞋmaeꞋa túrankaꞋa máankaraanaꞋa awánaaro. íma sáwíꞋa uráiye súwana Ísu kunákáruwena aꞋnómpímbá áwí-andagwara naaeyayán-únánkwátóigwaraꞋa kunákárúwowana Páíráti simátimena séna minkwáásígómbá awánaaro súwasa mono-káwáá-kwáásíyé monoꞋ-nánkár-í-kwáásíyé awánésa anónkar-anonkaꞋa sésa taairaꞋá tuvuwíyana puwíno suwaná Páíráti séna kwemá íma sáwíꞋa uráimba póꞋa kemá íma tuvuwónaumpo keinárawaꞋa áíꞋmaeꞋa taairaꞋá máyuvuworo súwasa Yútaa-kwaasi sésa kwemá séna Áánútu áánimba úne seémáyaimbanivo kentáásí ámáánkoma séna mirámó síndawaimba tuvuwíyana puwíno símakaampimba póta tuvuwónaumne suwaná Áánútu áánimba úne siráin-aimba Páíráti isówana ávááraumai ááꞋa kówana naaúmpaꞋa kuntauweréna umaéna Ísumba áísaa ena séna náávakewaiyaꞋono súwana Ísu iséna íma aaí súwana 10 Páíráti séna kemó áísaa únda nóra se íma aaí kwéseno. kemó aaimó senasamó ésa ayúrankanaaowe. kemó senasamó ésa taairaꞋá tuvuwíyama puwíníyone. minásíráyámbá tokáumne súwana 11 Ísu séna Áánútumo minásíráyámbó ímo ámakainkakai íma toráasino. Áánútu ámakaivo síꞋmaenamo enkáꞋó másínkaiwaina sáwí-mayaigoma ená sáwí-mayaigomba usáyaaitaraiye siráiye.

12 Ísu súwana Páíráti mináímbá iséna séna nóraꞋiyo ke minkwáásí ayúrankanaeꞋa kwéune súwasa Yútaa-kwaasi anónkaꞋa sésa emó ayúrankemo éma íma Árómáani-kamaani-aiva-kawaanakona kwaási-iꞋa kwéone. Ísu séna kemá kawáánákómá úne siráintavai Árómáani-kamaani-aiva-kawaanakomba usáyaaitanae siráintavai mindáyavaiye séma íma ayúrankaao suwaná 13 Páíráti mináímbá iséna Ísumba áíꞋmaena máápaꞋa óntan-ayaumá kwáyom-barupaꞋa Yútaa-kwaasi tááivinkemba áwíꞋa Kápata-marupimba kumbéna aaivimbá maitínkarom-barupaꞋa kumbéna Yútaa-kwaasiyavena séna kentí kawáánákómán-iye súwana tíyótaasa í-tánón-kánáámá aaváyaaraamba tíníye úwana ívékaamba kwáyáꞋwái sáwíyankaꞋa tíníye úwana Páíráti Yútaa-kwaasiyavena séna kentí kawáánákómán-iye súwasa 15 ímaniye sésa anónkar-anonkaꞋa sésa taairaꞋá tuvuwíyana puwíno suwaná Páíráti tísaa ena séna kentí kawáánákómbá taairaꞋá tuvuwíyaneꞋa kwéowe súwasa mono-káwáá-kwáásí sésa Árómáani-kamaani-aiva-kawaanako kweyááma kentáásí kawáánákómán-iye suwaná 16 Yútaa-kwaasi tááigo usáyaaitontavena Páíráti séna Ísumba taairaꞋá tuvúwóro séna tímakaiye.

Ísumba arááꞋa tuvúkáan-kwasai.

Mátíyu 27:32-44, Mááka 15:21-32, Árúku 23:26-43

17 Páíráti timúwasa i-kwáásí Ísumba áíꞋmaesa taaimá tuvuwónááon-taima kwenkáꞋá ámúwana áúgwaataꞋmaena tuvuwónááon-ayampaꞋa kúmba mináyámpáré sésa áwíꞋa aꞋnómayaampare Yútaa-kwaasi tááivinkemba Kórígótaavare mináyámpáꞋá kúwasa 18 taairaꞋá aíyayaampimba tuvúsúmaresa kae-kwáásíráí Ísuna évarevar-akwampaꞋa taairaꞋá tuvúsúmaresa Ísumba avumpimbá tuvúsúmarowana 19 Páíráti kwená mayáí-kwáásíyávéna séna Ísu Násáretivakewaima Yútaa-kwaasiti kawáánáꞋán-iye séꞋa agaimái taairaꞋá aráápamankaaro súwasa 20 kaumbo-kwáásí tááivinkemba Yútaa-kwaasi tááivinkenkwara Árómáani-kwaasi tááivinkenkwara Kíríki-kwaasi tááivinkenkwaraꞋa agaimái aráápamankarowasa sáwíva-kwaasi awánomba tuvúwún-ayampaꞋa anón-daopaꞋa egwaaꞋá kwáyontavai sáwíva-kwaasi mináúváímá awánésa táámpamai ísówasa 21 Yútaa-mono-kawaa-kwaasi Páírátintavesa sésa Yútaa-kwaasiti kawáánáꞋán-iye íma mirá simái agayáámpo kwemá séna Yútaa-kwaasiti kawáánáꞋá úne mirá simái agayaaó suwaná 22 Páíráti séna áꞋa agaimakáumne siráiye.

23 i-kwáásí Ísumba taairaꞋá aíyayaampimba tuvúsúmaronkaꞋa kwená unáánkwátói maimaésa éíyainkaꞋa taaímbaresa moórá-mora-i-kwaasi éíyain-kwaasi minúnánkwátói maimaésa moórá-ampaanta paákár-únánkwátói íma arúmakon-ampaantama maimaésa sésa 24 taráráivo séta aávéiya kwétiyaananaya nááwa usáyaaitena mayáníyo sumbá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • kesí unáánkwátói taaímbai maimaésa moórá
  • kesí ampaantarátávésa aávéima tiyaráawe
sirónkaꞋa pósa i-kwáásí mirá uráawe.

25 i-kwáásí mirá uwasá Ísuna kwaási taairaꞋá tuvúkón-taigona ááimpimbo máúmba Ísumba anówa úwana kwenáúnko Kórópasi awainínkó áwíꞋa Máríyaa úwana Mágátáraa-naopaken-ininko áwíꞋa Máríyaa úwasa miráumai-inimba taaigoná ááimpimba máyówana 26 Ísu kwenanówamba awánéna kembá Yónimba suwánéna anówantavena séna mindá enáánimban-iye séna 27 kentávéna séna mindá enanóman-iye súwaꞋa iséꞋa kesí naaúmpaꞋa móankareꞋa kárákwiraumne.

Ísuma pukáin-kwasai.

Mátíyu 27:45-56, Mááka 15:33-41, Árúku 23:44-49

28 minkákémbá Ísu imáyáama éna amápaꞋ-mayaima ánásaumne súmba sáwí-imayaagomo tátokaimpinkemba iyátinkaunda-mayai amápaꞋ-mayai ánásasuwaumne séna Ísun-aai Áánútuna aúváívinkemba paárinintavena Ísu séna nontáváí kwésinkaiye súwana 29 ándá-aran-domba ikaaꞋ-nómbá anavéúmpímbá kwáyowana paru-táyánáma mindómpímbá tuꞋmaéna oviyen-támayopimba kinúvaimaena naínkwáe séna Ísu óikaꞋa mósá marówana 30 Ísu néna séna amápaꞋ-mayaima ánásasuwaumne séna aꞋnómbá kívaimai avowa ayáámpimba kwenamambá toꞋmaréna pukáiye.

Ísuna akwámpímbá kwaantáándéí agaivaráin-kwasai.

31 Ísu kweyááríkaꞋa puwúwana Yútaa-kwaasima agándon-kanaama tíyótaasa í-tánón-kánáámá aaváyaaraamba tíníye úwasa pósa sésa agándai-kanaaraꞋa puwíyan-kwaasi taairaꞋá máévo sésa PáírátinopaꞋa tésa sésa puwíyan-kwaasi íma úwoi tiyúwéwasa taairaꞋá máéro. tísamaima ankaisíyasa ááéma puwíyasa taairakémbá marapáꞋá maitiyúwáaro suwaná 32 Páíráti owé súwasa i-kwáásí Ísuna évarevar-akwampaꞋa taairaꞋá tuvúsúmaron-kwaasi tísamaima koankaisésa 33 ÍsunopaꞋa tumbá áꞋa pukóntavesa kwenaísamaima íma ankáísúmba 34 moórá-i-kwaasigo Ísuna akwámpímbá kwaantáándéí agaivówana naaegwárá nonkwáráꞋá kunkáiye.

35 mindámó awánáúndawaima simátímakaumne. awánéꞋa árair-aimba súnda póꞋa iséꞋa séꞋa áraire sénááowe. 36 Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna kwenayáátámba íma ankaisíníye agaimaréna sirónkaꞋa pósa i-kwáásí mirá uráawe. 37 moórávaꞋa agaimaréna séna kwaantáándéímó agaiváíndawaimba avuwónááowe agaimaréna sirónkaꞋa póna paáruraiye.

Ísumba utamánkaraan-kwasai.

Mátíyu 27:57-61, Mááka 15:42-47, Árúku 23:50-56

38 Yósépima Árímátíyaa-naopakewaima Ísun-aai isówai póna Yútaa-anon-kwaasi táároi inkaiséna kwenáwíꞋa áúyotukomba póna Ísuma puwúnkaꞋa PáírátinopaꞋa téna séna Ísun-auma utánáivo simiyó súwana Páíráti séna kanaámpó mayáníyone súwana Yósépi Ísun-auma komayówana 39 Níkótimasima ááéma ÍsunopaꞋa noꞋwáámba tiráiwai áséi-kwiyumba úm-basawemba anóm-basawemba kaeꞋá maimaéna Yósépimba kóáíꞋmaesarai 40 Ísun-auma komaimaésarai ampaantavímbá mináséí-kwíyúm-básáwénkwáráꞋá asááúmaesarai tésarai Yútaa-kwaasi miráumai utaantembá pósarai miráumai utarááiye. 41 Ísumbo tuvúkáan-ayampaꞋa taai-kigáúmá kwáyowana utaráam-buri-aima ímo kwaási utaróm-buri-aima kwáyowasarai 42 agándai-kanaama sáwíyankaꞋa tíníye sésarai mimbúrí-áímá egwaaꞋá kwáyontavesarai Ísumba mimpímbá máutaraaiye.

Copyright information for `KZE