John 20

Ísuma pukáimpinkemba usásinkain-kwasai.

Mátíyu 28:1-8, Mááka 16:1-8, Árúku 24:1-12

sontaaráꞋá irataróꞋa íma sán-karowana Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininkoma utamánkaropaꞋa kwéna koawánómba murí-áígóná óikaken-ontamba maisukówana koawánéna isaaiséna Sáímoni Pítaante kenté tasimásimena séna kentáásí anóndakon-áúma murí-áívínkémbá maimaésa náávara makááo súwakai Pítaae kesé utamánkóm-buri-aivaꞋa kónáe sékai isaaisékai kówáyamba kemá Pítaamba kóyaaita kwéꞋa aivaꞋá murí-áívímbá kówánda kívaireꞋa ampaantawé suꞋmai kwáyomba awánéꞋa íma murí-áívímbá usáverááwánana Sáímoni Pítaa téna murí-áívímbá usáverena awánómba ampaantawé suꞋmai kwáyowana Ísu aꞋnónkákén-ámpáántá moórá-ayampaꞋa kwáyowana awánówaꞋa murí-áívímbá aivaꞋá kówándawai usávereꞋa awánéꞋa séꞋa áraiꞋa pukáimpinkemba usásinkaiye séwándanivo Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna pukáindavinkemba usásinaniye siráimba íma ísámai kaweꞋá ówáyamba 10 kenkáísí naaópakai kuráuye.

Ísu paárúwana Máríyaa awánarain-kwasai.

Mááka 16:9-11

11 naaópaꞋa kówáyana Máríyaa murí-áígó óikaꞋa ména iviꞋá kwétena kívairena murí-áívímbá awánómba 12 kae-kwáásí kwayán-únánkwátóigwaraꞋa Ísumba utamánkóm-barupimba mésarai moóráwai aꞋnómpáꞋá maúwana moóráwai aísamaivaꞋa maúwana umái máyóyana Máríyaa tuwánówasarai 13 sésarai menínínkóo nóintavai iviꞋá kwétaano suyaná Máríyaa séna kesí Ísóigomba maimaésa náávara makááo séꞋa íma kwáyáísaꞋa kwéawanaumne 14 simásuwena tagwántámai awánómba Ísuma úmbanivo íma aúyówana 15 Ísu séna menínínkóo nóin-ivira kwétewa nááwana kwéavakaa-ono súwana Máríyaa séna taai-kigáúráꞋá tavíkáiwaima iyé-ímáyáá éna séna emó maimaémo náávaꞋo maké simásimiyo. komayánáivo súwana 16 Ísu séna Máríyaao súwana mégwantena kwenááivinkemba séna Araponai súmba maanáípínkémbá kwántámai séna kesí Ísóigoo súwana 17 Ísu séna kesivonópaꞋa íyóndayavai kwéumpo íma tátoraao. kesívárawaisai kosimátime se kesivo kentivonópaꞋa iyúne. kesí Ísóigo kentí ÍsóigonopaꞋa iyúne súwana 18 Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko Ísuna kwayó-kwáásí kosimátimena séna Ísóigomba awánáúmne séna Ísóigomo sún-aimba simátímakaiye.

Ísuna kwaási kwembá awánaraan-kwasai.

Mááka 16:14-18, Árúku 24:36-49

19 misóntááóná enónkaꞋa Ísuna kwayó-kwáásí Yútaa-anon-kwaasiyavena tááꞋa kówasa naaúmpaꞋa umésa ontá umái ítáyuwowana Ísuma paárumai túrankaꞋa ména séna aánoumai máéro séna 20 ayáánarumpin-avigwara akwámpín-ávígwáráꞋá agaráátinkowasa miwítí Ísóigomba awánésa pósa ávááran-aamoi umánkówana 21 Ísu moórágwaraꞋa séna aánoumai máéro. kesivomó siꞋmákaintemba umái keinárawaꞋa tiꞋmáráanaꞋa kesí mayáímá komáyáaro séna 22 kwenááma aútimena séna Áánútun-amankomba tíménana kesé méniye. 23 sáwí-imayaamo maitiyuwáíyanamo éna misáwí-ímáyáámá ánásaniye. ímo maitiyuwáíyanamo éna misáwí-ímáyáámá úwoi kwaíkwaiꞋa íníye Ísu siráiye.

Tómáasi Ísumba awánarain-kwasai.

24 Ísuma paárúwasa kwená kwayó-kwáásí awánasuwonkaꞋa Tómáasi kwááyu-awiꞋa ávárawaao kwemá óꞋopaꞋa máyomba 25 túwasa simámesa sésa Ísóigoma paárisata awánáúmne suwaná Tómáasi séna ayáánarumpin-avigwara akwámpín-ávígwáráꞋó awánéꞋo tátorekai séꞋa pukáimpinkemba usásinkaiye súsino súwana 26 avakaeté-noꞋwaamba maisuwésa Tómáasigwarar-umai ókwaraꞋa kwená kwayó-kwáásíyé naaúmpaꞋa umésa ontá umái ítáyuwowana Ísuma paárumai túrankaꞋa ména séna aánoumai máéro séna 27 Tómáasintavena séna siyáánarumpimba tátoꞋmai awáné sukwámpímbá tátoꞋmai awáné se kentáváí kamparé sénavainivo áraire siyó súwana 28 Tómáasi séna kesí Ísóigoo emá kesí Áánútu óne súwana 29 Ísu séna ááéma íma suwánarempo kamparé siráandaniye. ívéꞋa suwánáánda po áraire kwésene. ímo suwánewaimo ésa árairemo sésamo ésa aamoí ésa tirumbá kaweꞋá ónááowe Ísu siráiye.

30 Ísuma kwená kwayó-kwáásí súrankaꞋa óꞋon-oꞋom-bayai-awaameꞋa agaráásinkowaꞋa évakaꞋa maankwándááívímbá íma agaimaráúndanivo évakaꞋa agaimakáumne. 31 Ísuma Áánútu áánimba póna kwemá usásinankaiwaiman-iye séna maanáúváímá agaimakáunda póꞋa Ísuntavesa áraire sénááowe. mirámó síyawaimo ésa Ísuwe tarúmai maíꞋmaiꞋa ónááowe séꞋa mindáyaveꞋa maanáúváímá agaimakáumne.

Copyright information for `KZE