John 5

nonkwaaúmpáꞋá Ísu moóráwaimba asóvamankarain-kwasai.

aáno Yútaa-kwaasi monotávésa tanómba kaumakónkaꞋa Ísu Yérúsaremu-naopaꞋa kurái. Yérúsaremu-naokona óntan-kurivaꞋa ontamá kwáyomba áwíꞋa sipisípigona ontamá miwáná egwaaꞋá nonkwaaúmbá áwíꞋa Pétéséta-nonkwaaumba kwáyowana mindónkón-awampaꞋa kwááyu-namba évaꞋaasei-namba kwáyowasa mindáúmpátá tíꞋa ún-kwaasiyomba évakaꞋa túgavitan-kwaasiyonte tíyayaamba kararón-kwaasiyonte mésa

[ nonkómó pívíꞋnamaemo kúmba amuꞋmarésa máyówana
moórá-mora-tawai kwíyómpakewaima nompímbá kumúwana nonkómá pívíꞋnamae kúwana aivaꞋá nompímbá kumúwaimba áíꞋa éránkaraiye.] tíꞋo ún-kwaasiyompimba moóráwai ména ayáátáákaꞋa 38 iraꞋa áíꞋa kwéun-kwaasi máyowana Ísu awánéna ayáátáákaꞋa áíꞋa kwéiye-imayaama éna áísaa ena séna embá asóvaiyavai kwéankaiyo súwana séna nonkómá pívíꞋnamae kwíndaraꞋa síꞋmaimo nompímbó sinkáníwaima íma máyáiye. kemá kumónáeꞋa úndanivo moóráwai kembá kumáyaaitena nompímbá aivaꞋá kúmísana kesíꞋa úwoi kwáyáiye súwana Ísu séna usásinaao. ená tuvaiꞋá maimaé kwaaó súwana avekáán-umai áíꞋa érankowana kwená tuvaiꞋá maimaéna kuráiye.

Yútaa-kwaasi monor-áímbá kwéison-kanaaraꞋa mirá úwasa
10 Yútaa-kawaa-kwaasi asóvamankon-kwaasiyavesa sésa ívéꞋa agándaan-kanaama po ená tuvaiꞋá maimaé kwégonda aambá áúmbakaawe suwaná 11 séna asóvamasinkaraiwaima séna ená tuvaiꞋá maimaé kwaaó siráiye súwasa 12 miwí áísaa esa sésa ená tuvaiꞋá maimaé kwaaómó siráiwai nááwaꞋiyo suwaná 13 sáwíva-kwaasivimba Ísuma áúyokuwana póna asóvamankarowai séna áwíꞋa íma isáúnda-kwaasiman-iye siráiye.

14 simásuwena aáno anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iyúmba Ísuma avakáá-umai awánéna séna áíꞋa éránkáimba po sáwíyamba sínkáivo se sáwí-imayaa ivátuwaao súwana 15 iséna Yútaa-kawaa-kwaasi kosimátimena séna asóvamasinkaraiwaima Ísuman-iye súwasa 16 Yútaa-kwaasi monor-áímbá kwéison-kanaaraꞋa Ísuma asóvamankarontavesa Yútaa-kawaa-kwaasi Ísumba sáwíꞋa umánkámae íyúwana 17 Ísu séna kesivo aasiyaasi-táwai mayáímá kwémayaimba póꞋa miráráán-umai mayáímá mayánaumne súwasa 18 agándon-kanaaraꞋa asóvamankarontavaigwara Áánútuma kesivomán-iye siróntavaigwaraꞋa pósa Yútaa-kawaa-kwaasi sésa tuvuwónáe síma simaꞋa umbá Áánútuma kesivomán-iye sirónten-umai Áánútuwe kesé mimbóráíꞋa umái máyauye siráimba pósa Yútaa-kawaa-kwaasi sésa tuvuwónáe siráawe.

avowáná kwaasái Ísu siráin-kwasai.

19 suwaná Ísu simátimena séna áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa ááninkoma póꞋa íma kesí imáyáavinkemba únda kesivomó imbá awánéꞋa mirá kwéune. kesivomó intembá ááninko kwéune. 20 kesivo ááninkomba arumbá siména amápa-tantaaꞋo kwéimba kwéagaraasinkaiye. usáyaaitanim-bayai agaráásinkainaꞋa mimbáyáí máyáanaꞋa táátavai ónááowe. 21 kesivomá pukáampinkembo usásintinkaintemba ááninko kesí imáyáavinkemba usásintinkanaeꞋa kwéune. 22 kesivo séna íma aaivimbá maitinkánaumpo aaivimbó maitinkáním-bayai kesááninkomba ámakaumne siráiye. 23 aaivimbó maitínkáanda-mayai símakaimba pósa kesivo áwíꞋo mósá máráantemba ááninko súwíꞋa mósá maránááowe. kesúwíꞋo ímo mósá maráíyawaimo ésa kesivomá siꞋmákaiwai áwíꞋa íma mósá maránááowe.

24 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa kesááimo isésamo áraiꞋa aiꞋmákaiwaima Áánútuma iyémó kwésiyawaima áꞋa ááimba ásámai aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa kwéowe. kwaási máyáawaina ááimba Áánútuna némpaꞋa kwaémáyaimba Áánútuna egwaaꞋá tamáyáamba póꞋa íma aaivimbá maitinkánaumne. 25 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa moórá-kanaa kwétinasa pukáiyan-kwaasi Áánútu ááninko-saai isánááowe. isáíyawaima usásinesa maíꞋmaiꞋa ónááowe. 26 kesivomá kwaási máyáawaina ááimban-iye. asirayámbá siména séna mirámó úndantemba kwaási máyáawaina ááimba óne siráiye. 27 kemá kwíyómpakemba kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai únana póna kesivo kentávéna séna aaivimbó maitinkáníyonda-mayai amúne siráiye. 28 mináíntávéna íma tááꞋa kaíno. moórá-kanaamo tínímba utamátínkaren-kwaasi amápaꞋa kesáái isésa 29 utamátínkarepakemba usásinanaaowe. kaweꞋó uréwaimo usásinesa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe. sáwíꞋo uréwaimo usásinaiyaꞋa aaivimbá maitinkánaumne. mináíntávéna íma tááꞋa kaíno Ísu siráiye.

Ísumba kwená ááin-kwasai.

30 Ísu simásuwena séna íma kesí imáyáavinkemba úndanivo siꞋmákaiwaima simásímakaintemba mirá kwéune. íma kesí imáyáavinkemba úndayaveꞋa arupí umái aaivimbá maitinkánaumne. kesivo simásímakainten-umai aaivimbá maitinkánaumne. 31 keyáámo kesáváímó súndarakai kamparé sesinó. 32 moóráwaigwaraꞋo kentávénamo kwésimba áraiꞋa kwésiye. 33 keinárawaꞋa évakarawai tiꞋmárówasa Yóni nombá pétinkaiwaimba koáísaa uwaná Yóni kentávéna séna árai-kwaasiman-iye. kosimátíméro siráiye. 34 kesí ááimbo sénááontavai íma anón-imayaa úndanivo Yóni kentáváí siráin-aintavai áraire síyaꞋa sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkanae-imayaa kwéeꞋa mináímbá kwésimatimune. 35 oómbó aampaꞋó kúraꞋmae konten-umái Yóni kentí aampaꞋó kúratinkowaꞋa sáwíyankaꞋa aamoí uráawe. 36 moórá-yantaakoma Yónima kentávéna siráin-ainkomba usáyaaitaraiye. kesivomó simásímakaim-bayaima kwémayaunana mimbáyáígómá kesí ááimba kwévaariye. kesivomó siménamo siꞋmákaim-bayai kwémayaunasa kesí ááimba kwéawanaawe. mintántáákómá Yónima kentávéna siráin-ainkomba usáyaaitaraiye. 37 kesivo siꞋmákaiwaima kwegwáráꞋá kentávéna simbánivo kwenáái ísámai íma kaweꞋá éꞋa kwenaneꞋá íma awánaraawe. 38 siꞋmarówaꞋo kunkáundayaveꞋa íma áraire kwésemba póna Áánútun-aai íma tirumpimbá kwáyáiye. 39 keinárawaꞋa séꞋa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónaumne séꞋa Áánútun-aai aúváívimba awána-awana kwéowe. mináúváívímbá kesí ááimba agaimárówaꞋanivo íma kaweꞋá umái ísaraawe. 40 kaweꞋó umáímo iséꞋo kesópaꞋo tékaankasi aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa osino.

41 kwaási kesúwíꞋa anómba umásinkanaaowe-imayaa íma kwéune. 42 Áánútumbo ímo tirumbó áménkaꞋa kwétuwanaumne. 43 kesivomá simásímakaintaveꞋa kunkáundanivo íma kaweꞋá umásínkaraawe. ánivo moóráwaimbo kesivomó ímo simámakaindawaimo tínaꞋo éꞋa kaweꞋá umánkanaaowe. 44 keinárawaꞋa séꞋa kwaási kentáá súwíꞋa anómba umásinkanaaowe séꞋa póꞋa kesáái íma áraire kwésewe. Áánútuma kentáá súwíꞋa anómba umásinkaniye sékaankasi kentávéꞋa áraire sesinó. 45 kesivo aúrankaꞋa íma aaivimbá maitinkánaunda póna Mósesi naaóváꞋá ámáán-aimba agaimakáiwai aaivimbá maitinkáníye. Mósesi kwésuwaꞋnaa iyémó sewáímó éna kwemá aaivimbá maitinkáníye. 46 Mósesi kesáái agaimarómba póꞋa Mósesin-aaiyaveꞋo árairemo kwésekaai kesááiyaveꞋa áraire sesinó. 47 Mósesimo agaimakáin-aintaveꞋa íma áraire kwésemba póꞋa kesááiyaveꞋa íma áraire kwésewe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE