John 6

Ísu sáwíva-kwaasi toómbá tímakain-kwasai.

Mátíyu 14:13-21, Mááka 6:30-44, Árúku 9:10-17

naaóváꞋá Áánútu Yútaa-kwaasi tíyótaasa í-tánón-kánáá sáwíyankaꞋa tíníye kwéuwana Káríri-kwaaunkona menávápáꞋá Ísuma nompí-sípívímbá kwéna minkwáúnkóná moórá-awiꞋa Táípíriyasi nompáꞋá kúmba tíꞋo ún-kwaasiyomba asóvamatinkarowasa awánaresa pósa kwenánaaemba kwárówasa Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé nompí-sípívínkémbá marapáꞋá ásávesa omápaꞋa umáyówasa sáwíva-kwaasi ÍsunopaꞋa kwéiyuwana tuwánéna imáyáama éna séna naaémba mirá ónaumpo aivaꞋá Vírípimba áísaa umai isánáe séna áísaa ena séna náávakena toómbá meéyámbaꞋmaiya tíménara nánááoo súwana Vírípima séna sáwívar-ontankaken-tomba 200 kinaaraken-tomba meéyámbaꞋmaiya timúnasaya naasinó súwana moórá-kwayo-kwaasi Sáímoni Pítaa áváko áwíꞋa Éndaru kwemá séna moórá-iyampoigo évaꞋaasei-tonkwara kaeꞋ-nóyáákwáráꞋá makáimbanivo sáwíva-kwaasi máyáawe súwana 10 Ísu kwená kwayó-kwáásíyávéna séna maraꞋá máéro simátíméro súwasa simátímúwasa maraꞋá máúmba minkwáásívínkémbá sáwíva-kwaaima 5,000 kwaaima máyówana 11 Ísu mintómbá maisokéna Áánútuntavena súwi simásuwena toómbá topán-topan-umai kwená kwayó-kwáásíráꞋá timúwasa miwímá tímúwana toómbó nontenkáán-umai noyááꞋa miráumai nowaná tímúꞋa vówasa miwítí imáyáaomo úniꞋa uwaná 12 kwená kwayó-kwáásíyávéna séna mintón-ayai íma úwoivaꞋa tuwéꞋa máyáaro súwasa 13 évaꞋaasei-tompinkemba nésamo túwón-ayaivinkemba sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-unampimba áítumai ógwitowasa 14 Ísumo úmba awánésa sésa Áánútun-aai simátímíwaima íya awánáúnda-awaameꞋa isatá awánáúmne sésa kwéamuꞋmaraundawaiman-iye sésa 15 kentáásí kawááíta íníyemo sumbá Ísu miwí tirumpimbó sun-áímbá iséna íma mirá ónaunasa sewé séna tiyuwéna omápaꞋa iráiye.

Ísuma non-avóvomayaapaꞋa kuráin-kwasai.

Mátíyu 14:22-23, Mááka 6:45-52

16 Ísu omápaꞋa umáyowasa enónkaꞋa kwená kwayó-kwáásí nonkwaúnkón-awampaꞋa kumésa 17 KápénéamuvaꞋa kónáe sésa nompí-sípívímbá usámaaisesa kuwaná Ísuma íma usauwerówana noꞋwáámba aúkúwana 18 anón-undaoma kwétena nonkómá tuvántááva kwéuwasa 19 tamayóꞋnei nombá tuwíntámaesa ayáátáákaꞋa kuwaná Ísu non-avóvomayaapaꞋa kwénaaena nompí-sípígóná egwaaꞋá túwasa awánésa táátavesa kwéuwana 20 Ísu séna kemá úmpo tááꞋa kaivó aáno máéro súwasa 21 aamoí ésa sésa nompí-sípívímbá usámaaisaao suwaná avekáán-úwana nompí-sípígó non-awámpáꞋá kúpaꞋa kuráiye.

Ísumba avakáá uráan-kwasai.

22 aaváyaavimba menávápáꞋá komáyón-kwaasi sésa tíndauma kímbora-nompi-sipima kwáyáísana Ísuma íma mimpímbá kwisasá kwená kwayó-kwáásí miwíyé suꞋmai kuráavo Ísuma náávara máyáiyo siráawe. 23 évaka-kwaasi nompí-sípívímbá Táípíriyasivakemba kwétoyo-esa tíndauraamba Ísu Áánútuntavena súwi súwasa kwaásiyomba toómbá néiron-ayampaꞋa tésa 24 Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé íma máyóntavesa tivakáá ónáe sésa mindómpí-sípívímbá usámaaisesa KápénéamuvaꞋa kuráawe.

Ísu maíꞋmaiꞋa ónááon-tomba úne siráin-kwasai.

25 Kápénéamu-ayampaꞋa kumbá Ísumba awánésa sésa kesí anóndakoo nósa-tawai maaváꞋá tiráano suwaná 26 Ísu séna maísáaro íma kawer-áwááméꞋá agaráátínkaraundayaveꞋa kwésivakaa-ovo toómbó naráantaveꞋa kwésivakaa-owe. 27 toómbó ímo kwaíkwaiꞋo índa-tontaveꞋo éꞋa íma mayáímá maéꞋa kwaási maíꞋmaiꞋo ónááon-tontaveꞋo éꞋa mayáímá máyáaro. mintómbó timénaunda kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai mintómbá timénaumne. Áánútu kesivomá kentávéna séna aamoí kwéumankaumne. kesí mayáímá mayaaó simbá póꞋa mintómbá timénaumne súwasa 28 áísaa esa sésa nóraumaiya Áánútuna mayáímá mayánaumno suwaná 29 Ísu séna kentávéꞋo séꞋo áraiꞋa Áánútuma aiꞋmákaisana kunkáiwai iyémó sembá mindá Áánútuna mayáímá maéꞋa sewé súwasa 30 nóra awaameraꞋi. ímo awánáúnda-awaameꞋo inatáámó éta awánétaamo éta séta áraiꞋa Áánútuma embá aiꞋmáráísama kunkáandawaima óne. nóim-bayai-awaamera íníyono sésa 31 kentáá síkwáꞋnáma kavóná-maravaꞋa mésa kwíyómpaken-tomba áwíꞋa máána-tomba némáembanivo emó uráandawaimo éna íma mindá usáyaaitaraiye. naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna kwíyómpaken-tomba timúwasa naráawe agaimaréna siráiye suwaná 32 Ísu séna maísáaro Mósesimo tímakon-tomba íma kwíyómpaken-tomban-iye. kesivomá kwíyómpaken-tomba kawe-tómbá kwétimiye. 33 kwíyómpakembo marapáꞋó kunkáiwaima kwemá Áánútuma kwétimin-tomban-iye. kwentávéꞋa póꞋa maíꞋmaiꞋa ónááowe súwasa 34 sésa sénda-tomba aasiyaasi-táwai simiyó suwaná 35 Ísu séna kemá maíꞋmaiꞋa ónááon-tomba úne. kesópaꞋa kwétiyawai íma tááima kwétinkaiye. kenkáꞋá aráápamai kwémaiyawai íma nontávéna kwétinkaiye. 36 áꞋa simátimeꞋa séꞋa kesí mayáí-áwááméꞋá awánaambanivo kesááiyaveꞋa íma áraire sésa kenkáꞋá íma aráápamai kwémaewe. 37 ánivo kesivomó kwésimin-kwaasimo éꞋa kesópaꞋa ténááowe. kesópaꞋo tíyan-kwaasiyaveꞋo éꞋa íma kóro sénaumne. 38 kesí imáyáa kwaránaundayaveꞋa kwíyómpakemba íma kumbáyaumpo siꞋmákaiwaina imáyáa kwaránaundayaveꞋa kumbáyaumne. 39 siꞋmákaiwaima simásimena séna amúnda-kwaasi sáwí-amba kwáráavo se kawááuwo. naaén-kanaama puwíyampinkemba usásintinkaano. 40 kesivomá simásimena séna kesááninkoo embá awánésa sésa Áánútu ááninkoman-iye síyawaima aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe siráiye. naaén-kanaama puwíyampinkemba usásintinkanaumne Ísu siráiye.

41 kemá kwíyómpaken-tomba úne Ísu súntavesa Yútaa-anon-kwaasi tirunkó sáwíꞋa kwéuwasa iséise kwéesa 42 sésa kwemá Ísuma Yósépi ááninkoman-iye. anóvowi átaamo tuwánáúndayaanivo nóra sénawa kwíyómpakemba kunkáumne kwésiyo suwaná 43 Ísu simátimena séna íma mirá iséise oró séna 44 kesópaꞋa íma úwoima ténááovo kesivo kembá siꞋmákaiwaima tááyainaꞋa kesópaꞋa tíyaꞋa naaén-kanaama puwíyampinkemba usásintinkanaumne. 45 mindáyavai naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai agaimarésa sésa Áánútu amápa-kwaasi simái agaráátinkaniye siráawe. kesivon-áái ísámai kaweꞋá íyawai kesópaꞋa ténááowe. 46 kesivombá íma awánaraavo kemá Áánútunopakemba kunkáundawai keyááma kesivombá awánaraumpo kesivon-áái ísámai kaweꞋá íyawai kesópaꞋa ténááowe. 47 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa kesááiyavesa áraire sésa kenkáꞋá aráápamai kwémaewai aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa kwéomba ááimba kwéasaawe. 48 kemá maíꞋmaiꞋa ónááon-tomba úne. 49 kentíkwáꞋnáma kavóná-maravaꞋa mésa máána-tomba neémesa úwoi putáráawe. 50 ánivo kwíyómpaken-tomba mirán-tómbá náíyawaima úwoi maíꞋmaiꞋa ónááowe. 51 kemá kwíyómpaken-tomba maíꞋmaiꞋa ónááon-tomba úne. mintómbó nésamo ésa maíꞋmaiꞋa ónááowe. kesúma timúnaꞋa naantávéꞋa póꞋa maíꞋmaiꞋa ónááowe Ísu siráiye.

52 Ísu súwasa Yútaa-anon-kwaasi tirunkó sáwíꞋa kwéuwasa iséise ésa sésa nóra éna mindáꞋá kwenáúma simínata nánaumno suwaná 53 Ísu simátimena séna áraiꞋa súne. kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai póꞋa kesúmo ímo néꞋo kesí naaemó ímo néꞋo éꞋa íma maíꞋmaiꞋa ónááowe. 54 ánivo kesúma kesí naaemá naawáí aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa kwéomba ááimba kwéasaamba póꞋa naaén-kanaama puwíyampinkemba usásintinkanaumne. 55 kesúma kawe-tómbán-iye. kesí naaemá kaweꞋ-nómbán-iye. 56 kesúma kesí naaemá naawáí kesé tarúmai máyáawaꞋa kemá miwísé tarúmai máyaumne. 57 kesivo siꞋmákaiwaima maíꞋmaiꞋa kwéintaveꞋa kemá maíꞋmaiꞋa kwéune. kemá maíꞋmaiꞋa kwéundayaveꞋa póꞋa kesúma naawáí maíꞋmaiꞋa ónááowe. 58 kentíkwáꞋnáma toómbá neémesa úwoi putáráawe. kemá súnda-tomba kwíyómpaken-tomba íma mirán-tómbán-iye. kemó súnda-tomba mintómbá naawáí aasiyaasí maíꞋmaiꞋa ónááowe Ísu séna 59 Kápénéamu-naopaꞋa monoꞋ-náúmpáꞋá mináímbá simátímakaiye.

60 Ísu simásuwowasa kwenánaaemba kwakón-kwaasi tirunkó sáwíꞋa kwéuwasa ísámai iséise ésa sésa kwemó sin-áínkómá íya sinkáin-aimba póna umbaí kwétaiye suwaná Ísu arumpin-ímáyáámá éna simátimena séna mináíntávéꞋa kayókáawe. 62 kemó kwíyómpakembo kwaási úrandaꞋo kumpaáruraundawaimo kuntauweréꞋo íyónaꞋo suwánéꞋo éꞋa nóra imáyáawa ónááoo. 63 kwaásiti asirayánkó íma túwaꞋnaa ivo Áánútun-amanko aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa kwéumatinkaiwaiman-iye. mirámó intembá kemó súnda-aimba aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááon-aimba imbánivo 64 évakarawaima kentávéꞋa séꞋa kampaꞋá siyé kwésewe Ísu súmba Ísuma kampaꞋá siyémó sun-áímbá kwená kuntaruꞋó íníwainkwaraꞋa naaóváꞋá ísaronkaꞋa póna évakarawai kentávéꞋa séꞋa kampaꞋá siyé kwésewe Ísu simásuwena 65 séna mindáyaveꞋa áꞋa simátimeꞋa séꞋa kesópaꞋa íma úwoima ténááovo kesivomó tááyainaꞋa ténááowe siráiye.

66 Ísu súwasa kwenánaaemba kwakón-kwaasi évakarawai Ísumba iváꞋá auwésa kwesé íma kwénaauwana 67 Ísu kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasiyavena séna kegwárárá iváꞋá kwésiyuwaao séna tísaa úwana 68 Sáímoni Pítaa séna anóndakoo nááwa ewa kónaunawa seénó. emá aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónaumne-aimba kwésene. 69 ívéꞋa entávéta séta áraiꞋa séne. Áánútunopakemba kaweꞋnáꞋá óneya kwésune súwana 70 Ísu simátimena séna kemá sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasima ítátinkaundanivo keinárawapinkemba moórá sáwínaꞋa paáriniye súmba 71 Sáímoni Isakéríóti ááninko áwíꞋa Yútásintavena séna Yútási kwemá kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasivinkemba Ísuna kuntaruꞋá mayáníwaiman-iye. kwentávéna mináímbá siráiye.

Copyright information for `KZE