John 7

Ísu áúnavaꞋmaati kwaasái.

minkákémbá Yútiyaa-ayampaken-kwaasi Ísumba tuvuwónáe kwésuntavena Ísuma Yútiyaa-ayampaꞋa íma kwénaaena Káríri-ayampaꞋa kwénaauwana Yútaa-kwaasimo kwááyu-nambo ésamo tanómbo kwégauvon-kanaama sáwíyankaꞋa túwasa Ísu áúnavaꞋmaaꞋa akáꞋáámba simánkesa sésa maanáyámpáꞋá tuwéma Yútiyaa-ayampaꞋa kwaási torupanááopaꞋa ená mayáímá komáénasa pósa ená kwaási ená kaweꞋ-máyáí awánanaaowe. amápa-kwaasi suwánanaaowe síyawaima íma aúpáꞋá mayáímá mayánááomba po amápa-kwaasi túrankaꞋa mayáí komayaaó sésa Ísun-áúnavaꞋmaaꞋa kwentávésa íma imáyáa ésa sésa Áánútunopakemba kunkáiye sésa mináímbá simámúwana Ísu simátimena séna amáparawai kesí ááimba suwánanaao-kanaama íma tiráivo kemá úwoi kwíyasa tuwánésa marapá-kwáásí kembá íma áwááꞋa tíkaavo miwíyávéꞋa séꞋa kentí mayáímá sáwíꞋa kwéowe súndayavesa kembá áwááꞋa síkaawe. tanómbo opaꞋá koró. amáparawai kesí ááimba suwánanaao-kanaama íma tisaꞋá ívéꞋa íma tanómbo opaꞋá kúmpo kemá koró séna Káríri-ayampaꞋa méraiye.

Ísu YérúsaremuvaꞋa kuráin-kwasai.

10 Ísu máyomba áúnavaꞋmaaꞋa tanómbo upaꞋá kuwaná naaémba kwemá aúpáꞋá kúwasa 11 Yútaa-anon-kwaasi Ísumba kwéavakaa-esa sésa náávara máyáiyo sésa tísaa uwasá 12 Ísuntavesa úwoi-kwaasi sáwívar-aimba iséise ésa sésa évakarawai sésa kawe-kwáásímán-iye suwasá évakarawai sésa ímanivo kampaꞋnaampa-kwáásímán-iye sésa 13 Yútaa-anon-kwaasi sáwíꞋa umásínkáavo sésa íma avoraꞋá sumbá aúpáꞋá siráawe.

14 Yútaa-kwaasimo kwááyu-nambo ésamo tanómbo kwégauvon-kanaama évareva kwáyowana avumpin-táwai Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa uména kwenááima simátimuwasa 15 Yútaa-anon-kwaasi isésa táátavai ésa tóipimba tiyáámba áákesa sésa monor-áímbó isópaꞋa íma koména ísaraimbanivo nórapakena ísaraiyo suwaná 16 Ísu minímáyáámó umbá iséna séna kesí imáyáavinkemba íma simátimeꞋa Áánútu siꞋmákaiwaina imáyáavinkemba simátimune. 17 keinárawaꞋa imáyáama éꞋa séꞋa náávaken-aina simásímakaiyo. kwená imáyáavinkenaꞋi. Áánútuna imáyáavinkenaꞋiyo-imayaama kwéowe. Áánútumo siráiniꞋa ónáe síyawai miwímó ésa simátimunda-ainkona ááimba isánááowe. 18 kesáváí-ímáyáávínkén-áímbá síyawai kesúwíꞋa mósá maráígwáe sésa kentí imáyáavinkemba kwésevo tiꞋmákaiwai áwíꞋa mósá maránáe síyawai íma kampaꞋnaampáꞋá sembá árair-aimba kwésewe. 19 Mósesi ámáámba simátímakombanivo íma ísámai kawer-urére sembá sínkamonae kwésewe súwasa 20 úwoi-kwaasiyomba sésa íma tuvuwónáe-imayaa kwéeta máyaumpo enarumpimbá taraváá-kwámbá máyáísa mirán-áímbá séne suwaná 21 Ísu séna monor-áímbá kwéisaan-kanaaraꞋa íma awánaraan-awaameꞋa uráunda póꞋa kemá sáwívar-imayaa kwéowe. 22 kentíkwáꞋnárakemba sésa iyámpói matínkaraawasa avakaumboé-noꞋwaamba kwaésa túraꞋa araaꞋéna umái karánááowe suwaná naaémba Mósesi mináímbá agaimakómba pósa évaka-tawai monor-áímbá kwéisaan-kanaaraꞋa mirá kwéowe. 23 Mósesina ámáámba íma ankáíraamba póꞋa agándai-kanaaraꞋa mirám-báyáímá iyámpói túraꞋa kwéowe. ánivo agándai-kanaaraꞋa moóráwaimba asóvamankaraunda póꞋa mayáímá mayaánavo séꞋa áwááꞋa kwésiyewe. 24 íma awáné-aase aintáváí íma simátínkáaro. áraiꞋa awánáíyan-aintavai simátínkáaro Ísu siráiye.

25 Ísu simásuwowasa évakarawai Yérúsaremu-naopaken-kwaasi sésa minkwáásíyáváíya tuvuwónáewa kwéseo sésa 26 kwemá avoraꞋá kwenááima simátímísaꞋanivo íma aaivimbá mayánkaraawe. anón-kwaasiyomba sésawa kwemá Áánútumo usásinankawaima Káráísitiman-iye mirá kwéseo. íya kwéseo. 27 maankwáásígóná naaópaꞋa awánáúndanivo Áánútumo usásinankaiwaina naaópaꞋa íma awánáúndavakemba tíníye siráawe.

28 minkákémbá Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa simátimena séna kembá ára suwánéra kesi máápaꞋa ára awánéra mirá kwéoo. íma kesí imáyáavinkemba kunkáumpo moóráwai siꞋmákaisaꞋa kunkáumne. kwemá áraite siwáímán-iye. kwembá íma awánaambanivo 29 kemá áꞋa awánáúnda siꞋmákaisaꞋa kwenópakemba kunkáumne súwasa 30 mináímbó súnkakemba tátoranae suwááesa kwená kanaamá íma tiróntavesa íma tátorowasa 31 úwoi-kwaasivinkemba évakarawai sésa Áánútumo usásinankaiwaima tíndaraꞋa kwená mayáígóná awaamékoma amápaꞋ-mayaigomba usáyaaitaniye-imayaa kwéeta Ísuna mayáígómá mirám-báyáígómá póna Ísu Áánútumo usásinankaiwaiman-iye kwésune siráawe.

Ísumba koyátoraaro sésa tiꞋmákaan-kwasai.

32 úwoi-kwaasiyomba mináímbá sumbá ámáán-kawaa-kwaasi isésa miwíyé mono-káwáá-kwáásíyé i-kwáásíyávésa sésa Ísumba koyátoraaro sésa tiꞋmárówasa kuwaná 33 Ísu séna sáwíyankaꞋa keinárawate méꞋa siꞋmákaiwainopaꞋa íyónaꞋa 34 sivakáá uwááeꞋa íma suwánéꞋa umáéndavaꞋa íma kanaán-umai iyónááowe súwasa 35 Yútaa-anon-kwaasi iséise ésa sésa náávara kwíndayavena síyómpo avakáá uwááeta íya awánanaumne. Kíríki-ayampara Yútaa-kwaasi máyáapara kwéna kwenáái simátiminiyo sésa 36 kwemá séna sivakáá uwááeꞋa íma suwánéꞋa umáéndavaꞋa íma iyónááowe simbá póta mináínkóná ááimba íma ísaraumne siráawe.

maíꞋmaiꞋa ónááon-donkona kwaasái.

37 Yútaa-kwaasi kwááyu-nambo ésamo tanómbo kwégauvon-kanaaraꞋa moórá-kanaama kwáyowana minkánáá anón-kanaama úwana minkánááráꞋá Ísu usásinena anónkaꞋa séna nontávénamo kwétinkaindawai kesópakemba tamandaaró. 38 Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna siráintemba nonayumpinkémbó usausa intenkáámbó kesááiyavesa áraire síyawaima tirumpinkémbá nonayumpinkémbó intembá íníye Ísu súmba 39 Áánútun-amankontavena siráiye. Ísu íma kwíyómpaꞋa kuntauwékáintavena Áánútun-amanko íma kunkáiye. Ísu imáyáa éna séna kemá púwóndavinkemba usásineꞋa kesivonópaꞋa iyéꞋa Áánútun-amankomba aiꞋmáráanana kuména kesááiyavesa áraire síyawai tirumpimbá kumbéniye-imayaa éna Ísu mináímbá simátímakaiye.

Ísuntavesa imáyáama taaínkaaꞋa uráan-kwasai.

40 Ísumo simátimumba kwaásiyomba isésa évakarawai sésa áraiꞋa kwemá Áánútun-aai simátímíwaiman-iye suwasá 41 évakarawai sésa kwemá Áánútumo usásinankaiwaima kwéamuꞋmaraundawaiman-iye suwasá évakarawai sésa Áánútumo usásinankaiwaima íma Kárírivakemba tíníye. 42 naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna Áánútumo usásinankaiwaima Tévítin-andarakemba Tévítina naaópaꞋa PétáremuvaꞋa marankáníye agaimaréna siráiye sésa umbá 43 Ísuntavesa imáyáama taaínkaaꞋa ésa 44 évakarawai sésa tátoranae sumbánivo íma tátokaawe.

45 íma tátoresa i-kwáásí mono-káwáá-kwáásítópare ámáán-kawaa-kwaasitopare koyauwérówasa nóra séra íma tátoꞋmai áíꞋmaeꞋa teéó suwasá 46 i-kwáásí sésa kwenááigoma amápa-kwaasi tááigomba usáyaaitaraiye suwasá 47 ámáán-kawaa-kwaasi tísaa esa sésa kenkwáráꞋá kampaꞋá simátiyuwaisara kwéseo. 48 anón-kwaasiye kesáá ámáán-kawaa-kwaasiyaawe íma áraiꞋa kwíyómpakemba kunkáiye kwésumpo kegwáráꞋá mirá seró. 49 úwoi-kwaasiye suꞋmai áraire kwésewe. miwímá Mósesina ámáámba íma ísáamba póna Áánútu tínkaminiye suwaná 50 ámáán-kawaa-kwaasivinkemba moóráwai áwíꞋa Níkótimasi ááéma ÍsunopaꞋa iráiwaima simátimena séna 51 kentáásí ámáánko séna íma úwoi séꞋa sáwíꞋa uráiye séꞋa kwenááima ísareꞋa kwená mayáí awánéꞋa aaivimbá mayánkááro kentáásí ámáánko siráiye súwasa 52 Níkótimasimba akáꞋáámba simánkesa sésa Kárírivakewain-ánaaemba kwaráánó. Áánútun-aai aúváívimba awánamai kawer-uréo. Áánútun-aai simátímíwaima íma KárírivakendaꞋan-ivo kwemá íma Áánútun-aai simátímíwaiman-iye sésa [ 53 kentí naaóꞋ-naoꞋa kóyáwé uwaná Ísu Óríve-ompaꞋa iráiye.]

Copyright information for `KZE