Luke 1

anóndako Tíóvíraasiyo moórá-kwasai sénaumpo isaaó. Áánútu kentáávímbá paáruraimba aivaꞋá awánaraan-kwaasi mintántáákón-áái simátímaꞋmaesa iráamba isasá kentáá kwésimasimewe. sáwívarawai mináímbá árair-aimba agaimakáamba mináínkóná ááimba kaweꞋá umái iséꞋa aivakén-áímbá avupinkén-áímbá naaénken-aimba agaimái amúne. ísaraanda-aimba árair-ainaꞋi. kampar-áínáꞋiyompo mindáyaveꞋa maanáúváímá agaimái amúmpo awáné isaaó.

Yónimba marankánín-aimba simámakain-kwasai.

Yútiyaaa-maravaken-kawaanako áwíꞋa Éróti máyon-kanaavimba moóráwai áwíꞋa Sékáraya kwemá Ápáísana akún-ándárákén-kwáásí ména Áánútuna monoꞋ-náúmpáꞋá mayáí kwémayowai máyowana awainínkó áwíꞋa Érísapeti kwemá Érónina akún-ándárákén-ínímbá póna Áánútuna monoꞋ-náúmpáꞋá mayáí kwémayon-kwaasiti akún-ándárákén-ínímbá úwasarai Áánútu aúrankaꞋa minákwáꞋá kaweꞋá umái mésarai Ísóigo arááíma kwégwaresarai kwená ámáámba kaweꞋá umái isésarai iyámpóí íyaaimba ageínímbá ména anónuꞋmai áráankamba karááiye.

anónuꞋmai áráankamba kamáguyasa Sékárayaana akúmbá Áánútuna monoꞋ-náúmpáꞋá mayáí kwémaesa mirá úmae kwéiyesa miwítí mayáí taaínkaar-ésa Sékárayaamba usásinankowana áséi-kwiyumba índa-yantaaꞋa agayáíndayavena Ísóigona anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iyúwasa 10 áséi-kwiyumba índa-yantaaꞋa agayáí-kánáámá amápaꞋa Yútaa-kwaasi mááꞋaruvaꞋa mésa ÁánútumpaꞋa námúnaa kwésuwana 11 Sékáraya Ísóigona anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iyúwana áséi-kwiyumbo ií-yántááꞋó agayáí-tááréígóná ayáánúrapaꞋa kwíyómpaken-kwayoꞋnaꞋa paárúwana 12 Sékáraya awánéna kantúmba éna inkaisúwana 13 kwíyómpakewai séna Sékárayaao íma inkaisiyó. ÁánútumpaꞋo námúnaamo sénda ísáíntavena enawainínkó Érísapeti iyámpói mayánívo miníyámpóígó áwíꞋa Yóniye siyó. 14 marankáínana enarunkó aamoí kwéinasa áꞋon-kwaasigwaraꞋa aamoí ónááowe. 15 marankáíndaraꞋa Áánútun-amanko miníyámpóígó arumpimbá anómba ínana ándá-aran-domba uwoꞋaóꞋ-nómbá íma naíno. Áánútu aúrankaꞋa kwenáwíꞋa anómba íníye. 16 kwemá anón-éna Ísareri-kwaasiyomba tavisínasa miwítí Ísóigo ÁánútumpaꞋa ókwaraꞋa ténááowe. 17 kwemá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Íráiyaa uráintemba asiramái ména Ísóigona aivaꞋá kwéna tivoísáíye táánimbaate tavisínasa tágárotamai ménaaowe. aaimó ímo isáíyan-kwaasi tavisínasa arupí-kwaasimo íyantemba miwí ésa kawer-ímáyáá ónááowe. miráumai Ísóigomo kumíníntavena kwená kwaási toꞋmayaa umátinkaniye kwíyómpakewai súwana 18 Sékáraya séna kesé kesuwainínté anónuꞋmai áráankamba kágurauvo nóra séra mináíntávéꞋa áraire sénaumno súwana 19 kwíyómpakewai séna kemá Képarieri méꞋa Áánútu aúrankaꞋa máyaunana kawe-kwásáí siména siꞋmáráísaꞋa móru simámundayavai 20 íma áraire sémpo emá íma aaí sindá ménana naaén-kanaa kemó súnda-yantaaꞋa paárína kaweꞋá umái aaí síníyone súwasa 21 mááꞋaruvaꞋa máyón-kwaasi Sékárayaamba amuꞋmatuwé mésa sésa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa nóintavena ayáátáákaꞋa máyáiyo kwésuwana 22 máápaꞋa kuména íma aaí súwasa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa kaainkááníꞋa umái awáraiye suwaná ayáán-awaameꞋa kwéena íma aaí súmba ména 23 kwená mayáí-kánáá ánásowana kwená naaópaꞋa kuráiye.

24 komáyowana awainínkó Érísapeti ámúꞋa paáréna aúpáꞋá évaꞋaasei-kwiyomba ména 25 séna Ísóigo kaweꞋá umásinkena mirá uráintaveꞋa aamoí éꞋa ayáátáákaꞋa iyámpói íma tinkáúnda misígáémó imbá kwéanasaiye Érísapeti siráiye.

Ísumba marankánín-aimba simámakain-kwasai.

26 Érísapeti ámúkwaꞋa ména avaꞋmoraé-kwiyomba maisuwówana Áánútu kwená kwayóꞋnáꞋá áwíꞋa Képarierimba kwíyómpakemba aiꞋmarówana Káríri-maravaꞋa Násáreti-naopaꞋa kuména 27 moórá-arasigomba áwíꞋa Máríyaamba simámindayavena kunkáiye. minárásígó íma kwaaí mairón-arasigo Tévíti-andaraken-kwaasiraꞋa áwíꞋa YósépinkaꞋa siváúmaresa ítámakowana 28 kwíyómpakewai MáríyaanopaꞋa kuména séna méꞋono. Áánútu aamoí umánkena esé máyáiye simámuwana 29 anón-imayaa uwááena séna mináínkóná ááimba nóran-aintavaiya siíyó kwésuwana 30 miwámá séna Máríyaao Áánútu aamoí umánkáívo íma ááꞋa kaíno. 31 ámúꞋo kaumáímo iyámpóímo maranké Ísuwe se áwíꞋa tamánkaniyone. 32 kwemá anón-éna anón-kwaasi-iꞋa ínasa usáyaaitamai-Isoigo ááninkoman-iye sénááowe. aíkwáꞋnáon-awiꞋa Tévítimo kawáá-máyáí mairóntemba Áánútu kawáá-máyáí amínana 33 Yákópon-andaraken-kwaasi kawáá-máyáí kwaíkwaiꞋa ínana minkáwáá-kwíꞋá íma ánásainda kwaíkwaiꞋa íníye Képarieri súwana 34 Máríyaa séna nóra se seénó. kemá íma kwaaí mairéꞋa úwoi máyaumne súwana 35 kwíyómpakewai séna Áánútun-amanko esé máyainana usáyaaitamai-Isoigona asirayámbá embá amína po maránkénasa óꞋoran-iyampoi Áánútu áánimban-iye sénááowe. 36 enamááraa-ininko áwíꞋa Érísapeti áráankamba kéna ámúꞋa kauráiye. ageínímbán-iye kwésewana ámúꞋa kauréna avaꞋmoraé-kwiyomba maisukáiye. 37 Áánútu amápa-tantaaꞋa etóyóí kwéena kwenkwáráꞋá mirá kwéumankaiye súwana 38 Máríyaa séna Áánútuna kwayór-árásí úmpo simásimendantemba Áánútu kembá mirá íníye súwana Áánútu aiꞋmákowai auwéna iráiye.

Máríyaa Érísapetina namuꞋá kuráin-kwasai.

39 iyúwana sáwíyankaꞋa Máríyaa ména usásinena avekáán-umai Yútiyaa-maravaꞋa omápar-ayampaꞋa moórá-naopaꞋa kwéna 40 Sékárayaana naaúmpaꞋa iyéna Érísapeti áwíꞋa mói tówana 41 Érísapeti Máríyaa amósámba isówana iyámpóígo anówan-arumpimba ména úwauwa úwana Áánútun-amanko Érísapeti arumpimbá anómba úwana 42 anónkaꞋa séna Áánútu kaweꞋá umánkena óꞋon-inimba kítokaꞋa kaweꞋá umátinkena embá anónkaꞋa kaweꞋá umánkaraiye. marankáníyonda-iyampoigonkwaraꞋa kaweꞋá kwéumankaiye. 43 íma súwíkwarar-inimba úndanivo kesí Ísóigomba marankáníyonda-inimba éma kesí namuꞋá kwétene. 44 enamósámba isáúnana sirumpimbá máyáin-iyampoigo aamoí éna úwauwa uráiye. 45 Áánútu simámakain-aimba áraiꞋa paáriniye séndayavena Áánútu kaweꞋá kwéumankaiye Érísapeti siráiye.

Máríyaa Áánútuna aamoí éna imá siráin-kwasai.

46 súwana Máríyaa séna kesí imáyáago Ísóigo áwíꞋa mósá kwémaraisaꞋa 47 Áánútuna kwayór-árásí úwoi-arasi únana kentávéna imáyáa isaná sirunkó kaweꞋá isaꞋá Áánútu kawer-ámpáꞋá mésínkaiwaimba aamoí kwéumankaumne. Áánútu anón-asirayankwarawai anómba umásínkáimba pósa kentávésa sésa Áánútu kaweꞋá umánkaraiye sénááowe. ívéꞋa máyáan-kwaasigwara naaémbo paáronaaon-kwaasigwaraꞋa mináímbá símaesa kónááowe. Áánútu óꞋorawaima éna 50 kwenaísamaivimbo máyáan-kwaasiyavena naaóváꞋó maémáen-kwaasigwara ívéꞋo máyáan-kwaasigwara naaémbo paáronaaon-kwaasigwaraꞋa arumbá umátínkámaena iyíníye. 51 Áánútu asiramái ména asirayám-báyáí maéna kentúwíꞋo mósá máráan-kwaasi tiꞋmátuꞋmakaiye. 52 Áánútu túwíꞋo kwáyáin-kwaasi sáwíyankaꞋa móruna umátinkena ímo túwíꞋo kwáyáin-kwaasi anónkaꞋa mósá kwéumatinkaiye. 53 táái kwétinkain-kwaasi kawe-tántááꞋá tiména sáwíva-tantaaꞋa makáan-kwaasi íma tiména tiꞋmátukaiye. 54 Áánútu kentáá síkwáꞋnágwara ÁáváramuntavaigwaraꞋa asiramái séna enkwárá enaísavutantambo íyawaigwaraꞋa sirumbá umátínkámae iyónaumne siráin-aimba áákaꞋa makéna kentáá Ísareri-kwaasiya kwená kwayó-kwáásíyá kwésuwaꞋnaa-iye Máríyaa séna 56 Érísapetiye ména kaumbo-kwíyómbá maisuwéna kwená naaópaꞋa kunkáiye.

Érísapeti Yónimba maránkarain-kwasai.

57 kumúwana Érísapetina kanaamá túwana iyámpói maránkówasa 58 Ísóigo arumbá umánkarain-aimba isésa kwenamááraawe kwená naaópakewaiye isésa anówankwaraꞋa aamoí umánkaraawe.

59 aamoí uwaná miníyámpóígó avakaumboé-noꞋwaamba kwaúwasa áúraꞋa kárámai araaꞋéna ónáe sésa avowá áwíꞋa Sékárayaawe simánkanae uwaná 60 anówama séna ímanivo kwenáwíꞋa Yóniye seró súwasa 61 miwí sésa íma ená kwaásivaꞋa mirán-kwíꞋá kwáyáiye suwaná 62 avowámbá ááꞋa kaúnkowasa tiyáándei umásítaiꞋa ésa nóran-kwira tamáminiyono suwaná 63 avowámá aúváí-kwandaai síméro séna umásítaiꞋa úwasa máámúwana agaimaréna kwenáwíꞋa Yóniye séna timúwasa awánésa anón-imayaa uwaná 64 Sékáraya agaimaréna óiꞋa etóyóí úwana aaí séna Áánútu áwíꞋa mósá marówasa 65 mindáópaken-kwaasi tááꞋa kówana Yútiyaa-maravaꞋa omápar-ayampaꞋa mináímbá kóyáwé umágúwasa 66 ísówai anón-imayaa ésa sésa miníyámpóígó naaémba nóran-kwaasiya méniyo sésa Ísóigona asirayámbá kwesé máyáiye siráawe.

Sékáraya siráin-kwasai.

67 miníyámpóígó avowámbá Sékárayaamba Áánútun-amanko anómba umánkowana Áánútun-aai simátimena séna 68 Áánútu kentáásí Ísóigo éna kwená kwaásiya Ísareri-kwaasiya súwaꞋnaa ena sáwí-imayaao tátoraimpinkemba iyásinkaindayavenaya kwéimba póta kwenáwíta mósá maránaumne. 69 Áánútu kwená kwayó-kwáásí Tévítin-andarakewaimba asirayán-kwáásí usásinankaraimba póna sáwíꞋo umáíyaamo máyaundavinkemba kawer-ámpátá mésinkaniye. 70 naaóváꞋá Áánútu mináímbá kwená kawe-kwáásí simátimuwasa agaimakáawe. 71 naaóváꞋá Áánútu kentááyávéna asiramái séna tíyámbo kembó umátínkén-kwaasi namuro-kwáásí tátokaampinkemba métiranaumne siráiye. 72 naaóváꞋá Áánútu kentáá síkwáꞋnáyavena arumbó umátinkanin-aimba séna kwená asirayán-áímbá áákaꞋo maránín-aimba siráiye. 73 Áánútu Ááváramu kentáá síkwáꞋnáyavena kentáásí namuro-kwáásítópakemba mésinkainata íma sááꞋa kwégainata kwená mayáí maéta 75 kwenaúrankaꞋa kaweꞋá umái arupí umái maíꞋmaiꞋa ónaunda-ainta asiramái siráiye. Sékáraya simásuwena séna 76 kesááninkoo entávésa usáyaaitayan-Isoigon-aai simátiminiyondawai óne sénááowe. aivaꞋá kwé Ísóigona aambá kwiyíníyone. 77 Ísóigo kwená kwaásiti sáwí-imayaa maitiyuwéna kawer-ámpáꞋá métinkanin-aimba kwésimatime Ísóigona aambá kwiyíníyone. 78 kentáásí Ísóigo ávááraumai arumbá umásinkenaya aaváúmó iyénamo sámo kaintembá kawer-ámpátá mésinkenaya sáma kamásinkanintaawe. 79 túnín-ayampaꞋo máyáawai puwónááontavena tááꞋa kaiwáí sáma kamátinkena kawer-ámpáꞋá métinkaniye Sékáraya siráiye.

80 súwana miníyámpóígó anón-éna kawer-ímáyáá kwéena kavóná-maravaꞋa ména Ísareri-kwaasi túrankaꞋa paárinin-kanaa kwétuwana kavóná-maravaꞋa méraiye.

Copyright information for `KZE