Luke 10

Ísu 72 kwaasi mayáí tímakain-kwasai.

naaémba Ísóigo sáwíva-kwaasi 72 kwaasi usásintinkena kaesé umásuwe kwemó kwínín-daopimpaꞋa aivaꞋá kónááowe séna ÁánútunopaꞋo ténááontavesa kwenáái kosimátímaꞋmae koró-áímbá simátimena séna kígauvaꞋa sáwíva-tomba ávu karáisasa mintómbá akaránááon-kwaasi esimáí-kwaasi máyáamba póꞋa kígaugona avowámpaꞋo námúnaa síyana mayáí-kwáásí tiꞋmaráínasa mintómbá akaránááovo koró. sipisípi-araaꞋa kwínana áwááisaantemo in-íyánkómó intenkáámbá on-kwáásívímbá tiꞋmaránaumne. óntambo inaainaaimó sií-únámbá íma maimaéꞋa kwéꞋa toón-únámbá íma maimaéꞋa kwéꞋa tísamai ánáamba íma maimaéꞋa kwéꞋa aampaꞋó kwégweꞋa ayáátáákaꞋa íma úwoi-aimba símae kwéꞋa moórá-naumpaꞋo iyéꞋa séꞋa paru umái máétaao serómó. síyana paru umái maíndawaimo éna mimpárú-áímbá kwempímbá kwénivo ímo paru umái maíndawaimo éna mimpárú-áínkó koyauweréna keinárawatopaꞋa tíníye. mayáí kwémayaiyawai meéyámbá máyáantavai timínda-naumpaꞋa uméwana timínda-tomba nánááowe. íma óꞋon-daumpimpaꞋa naaéꞋa timínda-naumpare suꞋmai umáéro. moórá-naopaꞋo kwíyasa naambá timésa toómbá timésa íyaꞋo kwéneꞋa mindáópaꞋo tíꞋo índa-kwaasi kwéasovamatinkeꞋa simátimeꞋa séꞋa Áánútu kwená kwaási kawááinin-kanaa kentópaꞋa sáwíyankaꞋa tíníye simátíméro. 10 moórá-naopaꞋo kwíyasamo naambó ímo timíyaꞋa aampaꞋá kwégweꞋa avoraꞋá simátimeꞋa séꞋa 11 kentí naaópakem-baramo sísamaivakenta uwátuwaundaya Áánútu keinárawaꞋa íma aamoí umátinkaintavai umásítaiꞋa umái agaráátinkaumne. ísáaro. Áánútu kwená kwaási kawááinin-kanaa sáwíyankaꞋa tíníye isaꞋá tínaaemba umámewe simátíméro. 12 simátimeꞋa séꞋa Áánútu kwaási máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kanaa tínímba naaóváꞋá Sótómu-naopaꞋa méraan-kwaasi sáwí-kwaasi sáwí-meyamba timínímbanivo keinárawaꞋo tínaaembo umátimenaaon-kwaasi sáwí-meyamba ávááraumai timíníye Ísu siráiye.

íma aaí ísaraan-kwasai.

Mátíyu 11:20-24

13 Ísu simásuwena séna Kórásini-naopaken-kwaasiye Pétésáítaa-naopaken-kwaasiye kárákwiyoro. naaóváꞋá Táyaa-naopaken-kwaasiye Sáítóni-naopaken-kwaasiye Áánútun-aaimo ímo ísaraawaivimbo óꞋon-oꞋom-bayai ímo awánaraam-bayaimo kwémayaawandamo awánarekai kentí sáwí-mayai tukáasino. sáwí-mayaimo tuwésamo úwoi-unankwatoimo úmaesamo kanamó aꞋmákáankakai Áánútu tuwánaraisino. 14 mindáyaveꞋa simátíménda ísáaro. maarán-ímáyáá kwéeꞋa Áánútu kwaási máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kanaa tínímba Áánútu Táyaa-naopaken-kwaasiye Sáítóni-naopaken-kwaasiye sáwí-meyamba anómba timíníye-imayaa kwéowe. kentí sáwí-meyanko minkáéꞋ-náópakewaiti sáwí-meyankomba usáyaaitaya-sawi-meyamba timíníye. 15 Kápénéamu-naopaken-kwaasiyono. kentúwíꞋa mósá maréꞋa séꞋa kwíyómpaꞋa iyónaumne sembánivo púwón-ayampaꞋa kónááowe Ísu simásuwena 16 kwená kwayó-kwáásíyávéna simátimena séna kentáái ísámai kaweꞋá kwéowai mirámó ombá kesáái ísámai kaweꞋá kwéovo tínaaemba kwéumatinkaawai kenkwáráꞋá mirá kwéowe. tínaaemba kwéumasinkaawai mirámó ombá siꞋmákaiwainkwaraꞋa mirá kwéowe Ísu siráiye.

72 kwaasi koyauwékáan-kwasai.

17 Ísu súwasa minkwáásí 72 kwaasi isésa kóyáwé urésa ÍsunopaꞋa tóyo ésa aamoí taumánkesa sésa Ísóigoo taraváá-kwántóntávéta séta Ísuna asirayámbá kwáyáintaveꞋa tiyuwé kóro kwésunasaya isésa kóuraawe suwaná 18 Ísu séna mirá owaná kwíyómpakembo tawáombo intembá Áánútu Sáátáánigona asirayámbá maisukáimba awánaraumne. 19 simátíménda ísáaro. asirayámbá timúnaꞋa póꞋa kwaaivaainkómó váindamo éꞋa íma puwíyana áwááisaantemo índa-uvowankomo váindamo éꞋa íma puwónááowe. tímakaunda-asirayanko Sáátáánigona asirayánkómbá kwéusayaaitaimba póna íma amápa-tantaako sáwíꞋa umátinkaniye. 20 taraváá-kwántómbá kentáái isésa kóuraantaveꞋa íma aamoí ovo Áánútu kwíyómpaꞋa aúváí-kwandaaivimba kentúwíꞋa agaimakáintaveꞋa aamoí oró Ísu siráiye.

Ísu Áánútu áwíꞋa mósá makáin-kwasai.

Mátíyu 11:25-27, Mátíyu 13:16-17

21 minkánáá Áánútun-amanko Ísumba imáyáa amúwana arunkó kaweꞋá úwana séna kesivoó kwíyómpakwara mararákwáráꞋá kárákwiraandawai óne. amápa-tantaaꞋa kwéisaumne sen-kwáásí íma simátime úwoi-kwaasi simátime mirámó iíyávéna kwéankaisaꞋa póꞋa enáwíꞋa mósá kwémaraumne Ísu simásuwena 22 simátimena séna kesivo amápa-tantaakaꞋa kárákwiyuwo séna símakaiye. amáparawai kesí ááimba íma kaweꞋá umái suwánaraavo kesivo kemá ááninko únana póna kesí ááimba suwánaraiye. amáparawai kesivoná ááimba íma kaweꞋá umái awánaraavo kesivombá póꞋa keyáá awánaraumne. kesivoná ááimbo agaráátinkaundawai kwéawanaawe Ísu siráiye.

23 Ísu simásuwena mégwantena kwená kwayó-kwáásíyáváíye suꞋmai séna awánaamba póna tirunkó kaweꞋá ínaꞋa máéro. 24 simátimeꞋa séꞋa naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowaiye anón-kwaasiye keinárawaꞋo kwéunda-mayai kwéawanaanten-umai awánanae sésa umbá íma awánaraawe. miwí keinárawaꞋo kwéisaanten-umai isánáe sésa umbá íma ísaraawe Ísu kwená kwayó-kwáásíyávéna siráiye.

Sámériyaavakewai namuro-kwáásí áwaꞋnaa uráin-kwasai.

25 moórá-tawai Ísu kwenáái kwésimatimuwana moóráwai ámáámba kaweꞋá umái ísarowai ÍsunopaꞋa téna áísaa umai Ísumba isánáe séna anóndakoo nóra umáíya aúnáiꞋa umáíya kwíyómpaꞋa maíꞋmaira ónaumno súwana 26 Ísu séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba awánáánda mináíntáváí nóran-imayaa kwéono súwana 27 minkwáásígó séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinken-ainko séna kentiruné kentí imáyáawe kentí asirayáné ÁánútumpaꞋa kentí Ísóigomba áméro séna kesáváí-ímáyáámó ontembá kentí kwaásiti imáyáagwaraꞋa oró siráiye súwana 28 Ísu séna áraiꞋa séndanivo mirámó é aúnáiꞋa umái kwíyómpaꞋa maíꞋmaiꞋa íníyone Ísu siráiye.

29 súwana minkwáásígó imáyáa éna óꞋon-kwaasi suwánésa kawe-kwáásímán-iye sígwáe séna Ísuntavena séna kesí kwaási nááwaꞋiyo súwana 30 Ísu séna simátíménda isaaó. moóráwai Yútaa-kwaasi Yérúsaremu-naopakemba Yéríko-naopaꞋa kónáe séna aampaꞋá kwimbá umóyán-kwáásí tátokesa kwená unáánkwátói ayúꞋmaesa tuvúꞋmáráawana puwíndayavena aampaꞋá máyáísana 31 moóráwai Áánútuntavenamo ísámaimo póíꞋo tuvúꞋmái kwéagayaiwai minámpáꞋá kwimbá aanéivaꞋa máyáísana kóawanena moórá-aaneivaꞋa kóyaaitaisana 32 moóráwai Árívái-andarakewai monoꞋ-náúmpáꞋá mayáí kwémayaiwai minámpáꞋá kwimbá aanéivaꞋa máyáísana kwená egwaaꞋá kwéna kóawanena moórá-aaneivaꞋa úwoi kóyaaitaisana 33 moóráwai Sámériyaavaken-kwaasi miwímá Yútaa-kwaasiti namuro-kwáásívínkémbá moóráwai minámpáꞋá kwimbá koawánéna arumbá umánkena 34 kwená egwaaꞋá koména masawémba ándá-aran-donkwaraꞋa umái avivimbá arankéna asááumankena mósá árámbai kwená tónki-poi arósáánumpimba ankéna áíꞋmaena kwááyumo ten-kwáásímó kwáén-daumpaꞋa móankarena kárákwirena 35 usá aaváyaavimba mindánkó avowámbá kae-táwai-mayaigona óntamba aména séna kaweꞋá umái kárákwire kwenaneꞋó túwénda-ontambo éꞋa ke téꞋa anondá embá máamenaumne simásuwena kóuraiye Ísu simásuwena 36 nóra umáíya aúnáiꞋa umái maíꞋmaira ónaumno súwaintavena Ísu áísaa ena séna umóyán-kwáásí tuvúkáan-kwaasigona kwaási minkáúmbó-kwáásívínkémbá nááwaꞋiyo Ísu súwana minkwáásígó séna arumbá umánkena áwaꞋnaa uráiwai kwená kwaásiman-iye súwana Ísu séna kwemó intembá komé mirá íníyone Ísu siráiye.

Máátaante Máríyaantei kwaasái.

38 Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé aampaꞋá kúmba moórá-ininko áwíꞋa Mááta máyon-daopaꞋa kúwana Ísuntavena séna kesí naaúmpaꞋa toómbá umandaaó súwana 39 uména aaí kwésuwana minínínkón-áúnko áwíꞋa Máríyaa Ísuntavena anón-kwaasima iyé-ímáyáá éna aísamaivimba taména kwenáái kwéisowana 40 Mááta amápa-tomba kwéagayena anóm-bayai kwémaena anón-imayaa éna ÍsunopaꞋa téna séna Ísóigoo kesúnko íma súwaꞋnaa isaꞋá keyáá anóm-bayai kwémayaumpo kentáváí íma imáyáa éma simámínana tasúwaꞋnaa íno súwana 41 Ísu arumbá umánkena séna Máátaao sáwíva-tantaaꞋa anón-imayaa ónana enarumbá umbaí kwétaivo 42 kesááimo kwéisaimba mindá anón-tantaaꞋa póna mindáyavena Máríyaa máyáimba póꞋa íma ivátuweꞋa aiꞋmáráanana kwíníye Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE