Luke 11

ÁánútumpaꞋo námúnaamo kwésen-kwasai.

Mátíyu 6:9-15, Mátíyu 7:7-11

Ísu moórá-tawai Áánútuwe aaí kwésuwasa kwená kwayó-kwáásí máyówana Ísu simásuwowana kwená kwaásivinkemba moóráwai séna Ísóigoo Yóni nombá pétinkaiwai kwená kwayó-kwáásí agaráátínkáísasa Áánútuwe aaí kwésentemba kentáá agaráásínkénata Áánútuwe aaí senó súwana Ísu séna Áánútuwe aaí sénááomba maará séꞋa seró.

  • kentáásivoo enáwíꞋa usáyaaitarain-awita
  • kesáá mósá kwémaraumne. kentááráꞋá kawáá-uwoya
  • kwésune.
aasiyaasi-táwai kentáásí toóntá simiyó. kwaásimo sáwíꞋo kwéumasinkewata mindáyaveta anondá íma sáwíꞋa umátinketa ivátá kwétuwaunaya miráumaiya kentáásí sáwí-imayaa maisiyuwaaó. sáwíꞋa ígwáe sésamo kentáámó íyamo e súwaꞋnaa íníyone. mirá-áímbá Áánútuwe seró Ísu siráiye. simásuwena simátimena séna moórá ená kwaási némpakemba noꞋwáán-avuntamba tína íma toómbá maké ená kwaásigona ontavaꞋá komé áísaa-e se kesí kwaási némpakemba timbá íma toómbá makáunana kánoꞋa máyáivo toómbá símínaꞋa mááméno sinaná kwená naaúmpakemba séna ontá umásuweta kesí aarai iyámpóíse suúyá kwaiguráumpo íma usásineꞋa aménaumpo kóaao síníye. kesí kwaási póꞋa aménaumne-imayaamo ímo kwéinanamo éna ayáátáákaꞋa inaaí kwésinana íma aigaemá ínana inaaí kwésindayavena usásinena amíníye. miráráán-umai simátimeꞋa séꞋa ÁánútunopaꞋo námúnaamo kwésemba áísaa úmae kwéiyiyana timíníye. ááyamae kwéiyiyana kentáái isáníye. kwéavakaa úmae iyíyana Áánútu agaráátinkaniye. 10 áísaa íyanamo éna Áánútu timíníye. kwéaayewanamo éna Áánútu kentáái isáníye. avakáá íyanamo éna Áánútu agaráátinkaniye. 11 keinárawaꞋa iyámpóígwara-kwaasi kentáánimbaaꞋo noyááꞋa simiyómó síyaꞋo éꞋa íma iraankavayaambá timénááowe. 12 kokóri-auma simiyómó síyaꞋo éꞋa íma áwááisaan-uvowamba timénááowe. 13 ánivo sáwí-kwaasi ombánivo kentáánimbaaꞋa kawe-tántááꞋá kwétimevo kwíyómpakemba kentáásivowa kaweré suꞋmai iwáí póna enamambá simiyó síyawai Áánútu kwenamambá timíníye Ísu siráiye.

Ísunte Píyésepuntei kwaasái.

Mátíyu 12:22-30, Mááka 3:20-27

14 moóráwai arumpimbá taraváá-kwámbá máyowana íma aaí kwésuwana Ísu mayauwówana kóúwana minkwáásígó aaí súwasa sáwívarawai awánésa táátavai uwasá 15 évakarawai sésa taraváá-kwántóntí kawáánáꞋá áwíꞋa Píyésepu asirayámbá amísana tokéna póna taraváá-kwámbá kwémaitiyuwaiye suwasá 16 évakarawai Ísumo sáwí-aimbo sínda isánáe sésa áraira Áánútumpakena kunkáana ímo awánáúnda-mayai máyénata awánaano suwaná 17 Ísu miwí tááma iséna simátimena séna moórá-andama ááiꞋa tiyésa pósa taaínkaar-umai mésa íma asiramáívakaamba kwémaewe. moórá-akumba usíyán-ákúmbá pósa taaínkaar-umai íma asiramáívakaamba kwémaewe. 18 Sáátáánigo kwaásimo ááiꞋo tiyésamo taaínkaaꞋo ésamo ésa íma asiramáívakaamba kwémaewe. kentávéꞋo sembá Píyésepu asirayámbá ámísana tokéna póna taraváá-kwámbá kwémaitiyuwaiye kwésemba 19 ánivo Píyésepuna asirayánkáꞋó taraváá-kwámbó kwémaitiyuwaundarakai kentí kwaásigwaraꞋa Píyésepuna asirayánkáꞋá taraváá-kwámbá maitiyúwáásino. mirán-áímbó síyasamo ésa kentí kwaási kampaꞋá kwésewe sénááowe. 20 ánivo kemá Áánútuna asirayánkáꞋá taraváá-kwámbá kwémaitiyuwaundayavena Áánútuna asirayámbá keinárawapimba kwévaarisaꞋa kwéawanaaowe. 21 asirayán-kwáásígó iwevóí tokéna kwená naakaꞋá kárákwiraisana kwená náaindaamba kaweꞋá umái kwáyáivo 22 moóráwai kwená asirayámbá usáyaaitaraiwai téna tainkámbai kwená iwevóí asiramái tátokain-iwevoi tayaviyéna kwená náaindaamba tayavírena taaín-timakaiye. 23 kembá íma kwésuwaꞋnaa-esa kesí namuro-kwáásíráámbá umái kwémaewe. íma súwaꞋnaa esa kwaási torupamái símémba kóyáwé kwéumagowe Ísu siráiye.

taraváá-kwánkó koyauwékain-kwasai.

Mátíyu 12:43-45

24 Ísu simásuwena moórá-aimba séna kwaási arumpinkémbá taraváá-kwánkó auwéna kavóná-maravaꞋa nombá íma kwáyáipaꞋa kogwénaaena séna náávara ménaumno séna avakáá uwááena séna tayauweréꞋa kesí naambá kwaási arumpimbá póꞋa koménaumne simásuwena 25 téna taawánaimba mindánkómbá kankambá kwiyúꞋmái kawer-umásukaisana taawánéna 26 tayauweréna avakaeté-taravaa-kwamba miwítí sáwí-mayai anómba uráawai kotíꞋmaena minkwáásígó arumpimbá tamáyáawana moórá-taravaa-kwamba arumpimbá máyáísana minkwáásígó sáwíꞋa umái máyáísasa naaémba sáwíva-taravaa-kwamba máyáawana kwemá anómba sáwíꞋa umái méraiye Ísu siráiye.

áraiꞋa tirunkó kaweꞋá kwéin-kwasai.

27 Ísu mináímbá simásuwowana sáwíva-kwaasivinkemba moórá-ininko Ísuntavena anónkaꞋa séna enanó embá maránkarena náámba ámakaiwaimba Áánútu kaweꞋá umánkaraiye súwana 28 Ísu séna áraiꞋa sémpo Áánútu kwenáái ísámai kaweꞋá kwéowaima anón-kaweꞋa kwéumatinkaiye Ísu siráiye.

ímo awánáúnda-mayai mayaaó siráan-kwasai.

Mátíyu 12:38-42, Mááka 8:12

29 súwasa sáwíva-kwaasi ÍsunopaꞋa tóyo uwaná simátimena séna ívéꞋo máyáan-kwaasi sáwí-kwaasiman-owe kentávéꞋa kwésemba Áánútumo aiꞋmákainamo e ímo awánáúnda-mayai máyénata awánaanomo kwésemba naaóváꞋá Áánútu Yónaamba uráintemba kembá mirá ínívo mináímbá imáyáa oró. 30 naaóváꞋá Nínívaa-naopaken-kwaasi Yónaa uráintavesa Áánútu aiꞋmákaiye siráantemba kemó ondá awánéꞋa Áánútu aiꞋmákaiye sénááowe. 31 naaóváꞋá Yútaa-kwaasiraꞋa kárákwirowai áwíꞋa Sórómoni kawer-ímáyáávínkémbá aaimá kwésimatimuwana moórá-ininko némpaken-kawaa-ininko Sórómonin-aai koisánáe séna kweémena kuráiye. ívéꞋa kemá Sórómonimba usáyaaitaraundawai máyaunaꞋa kesáái íma kwéisaamba póna naaémba Áánútu kwaásimo máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kanaa tínímba minínínkó keinárawaꞋa aaivimbá maitinkéna séna kemá némpakemba Sórómonin-aai taísaraumpo Sórómonimba usáyaaitaraiwai kentópaꞋa máyowaꞋa kwenááimo ísááraamba íma ísaraawe síníye. 32 naaóváꞋá Yónaa Nínívaa-naopaꞋa Áánútun-aai kosimátimuwasa isésa sáwí-imayaa tuwésa Áánútun-aai ísaraawe. ívéꞋa Yónaamba usáyaaitaraundawai máyaunaꞋa kesáái íma kwéisaamba póna naaémba Áánútu kwaásimo máyáawaina ááintavesa tísaa ínín-kanaa tínímba Nínívaa-naopaken-kwaasi keinárawaꞋa aaivimbá maitinkésa sésa Yónaa-aai iséta sáwí-mayai tukáundayaanivo Yónaamba usáyaaitaraiwai kentí naaópaꞋa máyowaꞋa kwenáái iséꞋo sáwí-mayaimo túwááraamba íma tukáawe Nínívaa-naopaken-kwaasi sénááowe Ísu siráiye.

túranko kentí imáyáavimbo sámo kwégain-kwasai.

Mátíyu 5:15, Mátíyu 6:22-23

33 oómbó kúraꞋmaraamba íma aúpáꞋá maráíyamba avoraꞋá mayáíyasa naaúmpaꞋo iyíyawai awánanaaowe. 34 miráumai túranko kentí imáyáavimbo sáma kaí-yántááꞋán-iye. túrankomo kaweꞋó umáímo awánáínanamo éna amápar-imayaa sáma káníye. túrankomo ímo kaweꞋó umáímo awánáínanamo éna amápar-imayaa túnkwiniye. 35 kentí sáma kaí-yántááꞋá túnkwiyavainivo kentúraꞋa kárákwimai kaweꞋá oró. 36 kentí imáyáago íma túnkwimba amápaꞋa sáma kwégaimba oómbá sáma kamátinkaintemba póna kentí imáyáago kentúraꞋa sáma kamátinkaniye Ísu siráiye.

mono-káwáá-kwáásí sáwíꞋa owé siráin-kwasai.

Mátíyu 23:1-36, Mááka 12:38-40, Árúku 20:45-47

37 Ísu mináímbá simásuwowana moóráwai ámáán-kawaa-kwaasigo ÍsunopaꞋa téna séna kesí naaúmpaꞋa toómbá umandaaó súwana toómbá naaíndayavena uména 38 íma ayáámba sese umásuwena toómbá kwénowana minkwáásígó awánéna áátavai éna imáyáa úwana 39 Ísóigo awánéna simámena séna kemá ámáán-kawaa-kwaasi anavéúne táávere paákáré suꞋmai kwésese ovo andáámpaꞋa sáwíꞋa uráisaꞋa túran-anda kwéeꞋa sáwíꞋa kwéowe. 40 sáwí-imayaagwara-kwaasi máyáawe. Áánútu paáká-tántááꞋá éna andáámpa-tantaare imáyáawe mindágwaraꞋa uráiye. 41 kentí imáyáamo arupí éꞋo kemó makén-tantaaꞋo ímo makén-kwaasi timéꞋo éꞋa kentí imáyáao kaweꞋá íníye.

42 kemá ámáán-kawaa-kwaasi kentí kígauvakemba sáwíyan-tonkwaraꞋa taaínkaar-umai siyáánkai makéꞋa moórá Áánútumba kwéameꞋa kaweꞋá kwéeꞋa mirán-áímbá ísámai iyéꞋanivo anón-amaamba iváꞋá tuꞋmaréꞋa póꞋa Áánútumba íma imáyáa kwéameꞋa óísaniyaain-kwaasi sáwíꞋa kwéumatinkaantavai kárákwiyoro. 43 kemá ámáán-kawaa-kwaasi monoꞋ-náúmpáꞋá uméꞋa kawer-áyámpáꞋá kwaási túrankaꞋo umáémba tiráái kwétaiye. marupáꞋó umáyáawasa kwaási tuwánésa kawer-áímbó sembá tiráái kwétaimba póꞋa kentúraꞋa kárákwiyoro. 44 kwaásimo maipímbó utámakaawanamo kaviraisasamó kwaási ímo awánaantemba kentirumpimbá mirá isaꞋá sáwíꞋa kwéowasa kwaási íma kwétuwanaamba póꞋa kárákwiyoro Ísu siráiye.

45 Ísu simásuwowana moóráwai ámáámba sún-kwaasigo Ísuntavena séna mirámó sénda kentáágwáráꞋá simáíya sáwíta kwéumasinkaane súwana 46 Ísu séna kemá ámáámba sen-kwáásí kemó ámáámbo simátímén-ainko umbaí kwétiyaisaꞋa mináímbá íma kwétuwaꞋnaa-omba póꞋa kárákwiyoro. 47 kentíkwáꞋná Áánútun-aai simátímakaawai tínkamuwasa púwúwaꞋa utamátínkaraapaꞋa konaarirí kwéowe. naaóváꞋá kentíkwáꞋná uráantaveꞋa kaweꞋá uráawe séꞋa utamátínkaraapaꞋa konaarirí kwéomba póꞋa kárákwiyoro. 49 naaóváꞋá Áánútu kawer-ímáyáávínkémbá séna kesáái simátimenaaowaiye agaráátinkanaaowaiye tiꞋmáráanasa miwívímbá kwénaaiyasa évakarawai sáwíꞋa umátinkesa évakarawai tínkamiyasa puwónááowe Áánútumo siráimba mináímbá paáruraiye. 50 naaóvákwárá avumpinkwárá naaénkwaraꞋa Áánútun-aai simátímakowaima tínkamuwasa pukáantavai póna misáwíꞋó uráawaina anondá-meyamba ívéꞋo máyáan-kwaasitopaꞋa tíníye. 51 aivaꞋó tuvúwanamo pukáin-kwaasigo áwíꞋa Épeo naaémba moóráwai áwíꞋa Sékáraya anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa máyowana moórá-ayampaꞋa Áánútuntavesamo ísámaimo póímo tuvúꞋmáímo agáyáan-ontan-tarei kwáyowana moórá-ayampaꞋa aivaꞋ-mónó-káwáánákówé suꞋmai iyún-ontama kwáyowana avumpimbá Sékáraya umáyowasa túvúwana pukáiye. minkáé-kwáásíráí avumpimbá tínkamuwasa pukáawaigwaraꞋa miwítí sáwí-meyamba ívéꞋo máyáan-kwaasi mayánááowe. 52 kemó ámáámbo sen-kwáásí árair-aimbo ímo aúpáꞋó tukáankakai mináímbá ísámai kawer-osinó. kemá íma ísámai kawer-ombá óꞋon-kwaasiti aambá aúnkaamba póꞋa kárákwiyoro Ísu siráiye.

53 Ísu mináímbá simásuwena máápaꞋa kumúwasa ámáámba sun-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye tirumpimbá áwááꞋa aéésa óꞋon-oꞋon-tantaatavesa áísaa umai ísáananamo 54 aaimó kaéꞋmái-aimbo sínaꞋo éꞋa aaivimbá mayankánáe sésa áísaa uráawe.

Copyright information for `KZE