Luke 12

íma kaumbo-káér-ainkwarariꞋa oró siráin-kwasai.

Mátíyu 10:26-27

mitáwai ávááraumai sáwíva-kwaasi torupésa sisipáá umái máyówana Ísu kwená kwayó-kwáásí simátimena séna ámáán-kawaa-kwaasi kaumbo-káér-ainkwara-kwaasiraamba ovó íma miráumai máéro. intóráín-tantaaꞋa sáwíyan-tantaaꞋa moórá-tonko áwíꞋa péréti mimpímbá kwémaraawana kwéintorena anómba intembá ámáán-kawaa-kwaasiti sáwí-aimba mirá kwéivo keinárawapimba misáwí-áínkó anómba tiváínivo kentúraꞋa kárákwiyoro. aúpáꞋó kwáyáin-tantaaꞋa amápaꞋa avoraꞋá paárínasa awánanaaowe. túnkaipaꞋa kwáyáin-tantaaꞋa avoraꞋá paárínasa awánanaaowe. noꞋwáámbo siráan-aimba sán-káíndaraꞋa síyasa isánááowe. aúpáꞋó siráan-aimba amápa-kwaasi túrankaꞋa síyasa isánááowe Ísu siráiye.

moóráwai áároi inkáíséro siráin-kwasai.

Mátíyu 10:28-31

Ísu simásuwena séna kesí kwaási simátíménda ísáaro. évakarawai tínkamiyaꞋa puwónááovo moórá sáwíꞋo umátinkai-yantaaꞋa íma kwéraivo íma miwíyávéꞋa inkáíséro. kemá simátimeꞋa séꞋa Áánútu máyáivo kwenáároi inkáíséro. kwemó tínkaminaꞋo puwónááombo éna kemá kanaán-umai sáwí-marupaꞋo iramó kwégaipaꞋa mátiyuwaniye. mináímbá ÁánútuntaveꞋa inkáíséro-aimba kwésune Ísu siráiye.

Ísu simásuwena séna sáwíyan-dumama téntékaan-dumama évaꞋaasei-numama sáwíyan-ontandei kae-tóyáráán-óntándéí kwémeyan-ovo Áánútu kíraan-dumama íma awinkaiwáímá póna awánaraiye. numamá kíto-tantaaꞋa awánaiwaima póna kwaásima anón-tantaaꞋa ovó íma tááꞋa kaíno. kentiꞋnóntáuma kwétaampaiwaiman-ivo íma tááꞋa kaíno Ísu siráiye.

Ísu áwíꞋa avoratá sénaunda-kwasai.

Mátíyu 10:32-33, Mátíyu 12:32, Mátíyu 10:19-20

Ísu simásuwena séna simátimeꞋa séꞋa amáparawai túrankaꞋa kentávésa sésa Áánútu aiꞋmáráísana kunkáiwai kesí anóndakoman-iye síyawaiyaveꞋa kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa kwíyómpakewai túrankaꞋa séꞋa kesí kwaásiman-owe sénaumne. ánivo kwaási túrankaꞋa kembá tínaaemba umásimiyawaiyaveꞋa kemá Áánútuna kwayóꞋnárawa túrankaꞋa sínaaemba umátimenaumne. 10 kembá kwaási úrandako kumpaáruraundawaimba simái sáwíꞋa umásinkanaaomba mindá Áánútu maitiyuwánívo Áánútun-amankomba simái sáwíꞋa umánkanaaomba mindá Áánútu íma maitiyuwáinana miwísé kwaíkwaiꞋa íníye. 11 kesí kwaási-iꞋa ontáváí tátoꞋmai tíꞋmaesamo anón-kwaasiye mono-káwáá-kwáásíyé túrankaꞋo mátínkaresamo aaivimbá maitínkéwaꞋo éꞋa nóran-aimbo síyamba íma tááꞋa káínana 12 Áánútun-amanko sénááon-aimba úwoi táákaꞋa tinkáínaꞋa sénááowe Ísu siráiye.

óísankwara-kwaasigo sáwí-imayaa uráin-kwasai.

13 súwana sáwíva-kwaasivinkemba moóráwai Ísuntavena séna anóndakoo kesivo púwísana kesuwaá amápa-tantaaꞋa mairéna íma taaímbai kwésimivo emá sinaná taaímbai násimino súwana 14 Ísu séna kesí kwaásiyo mináímbá íma koiséꞋa keáváráwaiti náaindaamba íma taaín-timenaumne simámena 15 amáparawaiyavena séna kwaási kaweꞋá umái máyáawaiti ááimba íma sáwívaꞋ-naaindaamba makáavo náaindaamba mayánáe seémeꞋa máyáavainivo kentúraꞋa kárákwiyoro Ísu siráiye.

16 simásuwena moórá-aimba simátimena séna moóráwai sáwívaꞋ-naaindaamba makáindawai kwená kígauvaꞋa sáwíva-tomba kwáyáísana 17 kwesáváí-ímáyáá éna sáwíva-tombo ákáꞋmaimo maránaunda-namba íma kwáyáivo nóra ónaumno. 18 mirámó éꞋa toómbá makáunda-namba tawísíyuweꞋa anón-damba úmareꞋa mimpímbá amápa-tomba ákáꞋmai maréꞋa kesí náaindaankwaraꞋa maránaumne. 19 mirámó éꞋo éꞋa kesáváí séꞋa amápa-tantaaꞋa íma aáváán-tuwáúnda toómbá námai iyéꞋa nombá námai iyéꞋa ayáátáákaꞋa úwoi méꞋa onaná sirunkó kaweꞋá kwéinaꞋa ménaumne kwésisana 20 Áánútu simámena séna sáwíꞋo úmae kwénaaonda-kwaasima óne. ívéꞋ-noꞋwaamba puwéma esáváí makáanda-naaindaamba túwénana nááwa mayáníyo Áánútu siráiye. 21 marapáꞋá esáváí-nááíndááné suꞋmai makáiyawai mirán-kwáásímán-ivo marapá-tántááré suꞋmai marésa Áánútumpaken-tantaaꞋa íma makáawe Ísu siráiye.

ÁánútumpaꞋa imáyáa áméron-kwasai.

Mátíyu 6:25-34

22 Ísu mináímbá simásuwena kwená kwayó-kwáásíyávéna séna kwésimtimeꞋa séꞋa miráráán-umai máyáamba íma anón-imayaa éꞋa toómbó nánááontaveꞋa íma anón-imayaa éꞋa kentúraꞋo unáánkwátóimo ónááontaveꞋa íma anón-imayaa oró. 23 toómbó nánááomba úwoisambanivo kwaásimo máyáamba anón-tantaaꞋan-iye. unáánkwátói ónááomba úwoisambanivo kwaási túma anón-tantaaꞋan-iye. 24 numagómpáꞋá imáyáa oró. numaó íma kígau kwéena toómbá ákáꞋmai naaúmpaꞋa makéna nánívo Áánútu miwítí toómbá tímísasa kwénaawe. Áánútu aúrankaꞋa numaómá kíto-tantaaꞋan-ivo kwaási anón-tantaaꞋa póna kentí toómbó éna timíníye. 25 keinárawaꞋa anón-imayaamo éꞋo éꞋa kentí maíyan-kanaama íma kanaán-umai ayáátáákaꞋa ménaaowe. 26 mindá sáwíyan-tantaaꞋa isaꞋá íma kanaán-umai ónááomba póꞋa óꞋon-oꞋon-tantaataveꞋa íma anón-imayaa oró. 27 kwaigwandáánkáꞋá imáyáa oró. kwaigwandáánkó íma kígau éna íma kwená unáánkwátói makáivo simátimeꞋa séꞋa naaóváꞋá Yútaa-kwaasiti anóndako áwíꞋa Sórómoni kwemá sáwívar-unankwatoiye konaariríyé makáiwai úwasa kwaási awánésa kaweꞋán-iye sumbánivo kwaigwandáán-aramba awánésa anón-kaweꞋan-iye kwésewe. 28 uváꞋá konaarirí-yántááré séna kwaigwandáámbá Áánútu uváꞋá makáiye. umá íma kwaíkwaiꞋa ínívo ívéꞋa ínasa aaváyaa kwaási agaisuwánááomba Áánútu mintántááꞋá imáyáa kwéena konaarirí-yántááꞋá makáiye. miráumai Áánútu kwaásiyavena imáyáa éna kentí unáánkwátói timínímba póꞋa keinárawaꞋa maarán-áímbá ímo seráámbá Áánútu íma kanaán-umai kwésuwaꞋnaa-iwaiman-iye kwésewe. 29 Áánútu kwétuwaꞋnaa-imba póꞋa toómbó nombó nánááontaveꞋa íma anón-imayaa oró. 30 moórá-mora-maravaken-kwaasi Áánútun-aai íma ísáan-kwaasi toómbó nombó nánááontavesa anón-imayaa kwéowe. toómbó nombó ímo kwéneꞋo éꞋa puwónááontavena kentivo mintántáátávéna imáyáa kwéivo íma anón-imayaa kwéeꞋa 31 Áánútu kwená kwaási kwégawaaintaveꞋa imáyáa íyana mintántááꞋá timíníye Ísu siráiye.

kwíyómpaꞋa kawe-tántáákóná kwaasái.

Mátíyu 6:19-21

32 Ísu simásuwena kwená kwayó-kwáásíyávéna séna kemá kesínaaemba kwégwaraawai kárákwiraumne. kentáásivomo simbá kesí kwaási kawáá ondá keinárawagwaraꞋa kawáá ónááowe. mirá íyana kesirunkó kaweꞋá íníye simbá póna íma tááꞋa kaíno. 33 kentí náaindaamba kwétimeꞋa meéyámbá mairéꞋa ímo makén-kwaasi tíméro. mirámó kwéiyana kentí kaweꞋ-méyámbá kwíyómpaꞋa kwáyáinasa kwaási íma umóyámbá íyana íma avíyaraamba káínana kaweꞋá umái aasiyaasí kwaíkwaiꞋa ínaꞋa minkáwéꞋ-méyántávéꞋa imáyáa éꞋa 34 marapáꞋó kentí óísambo kwáyainanamo éna marapátávéna tinkánívo kwíyómpaꞋo kentí óísambo kwáyainanamo éna kwíyómpatavena tinkáníye Ísu siráiye.

mayáí-kwáásímó kwétoꞋmayaa on-kwásáí.

35 Ísu simásuwena séna anón-kwaasigo aaraimá kwétokwaa on-tánómbá komandánáe séna kwínasa kwená mayáí-kwáásí unáánkwátói úmaresa mésa oómbá kúraꞋmakesa amuꞋmatuwé méwana téna tááyainasa avekáámbá onta tiyankánááowe. miwí kwétoꞋmayaa ontembá keinárawaꞋa kwétoꞋmayaa eꞋa amuꞋmaréꞋa máéro. 37 minánón-kwáásígó tínda kwená mayáí-kwáásí kokuꞋá mésa amuꞋmatuwé ménkaꞋa tínana tirunkó kaweꞋá íníye. áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa minánón-kwáásígó mayáí mayáíndayavena unáánkwátói ayúꞋmái móruna maréna minkwáásíyóntávéna maankáꞋá méwaꞋa toómbá tíméro síníye. 38 minánón-kwáásígó noꞋwáán-avuntanaꞋi. irataróraꞋiyo. tínda kwená mayáí-kwáásí kokuꞋá mésa amuꞋmatuwé ménkaꞋa tínana tirunkó kaweꞋá íníye. 39 simátíménda-aimba imáyáa oró. naankó avowámó umóyán-kwáásímó tínín-kanaamo isénaraai umóyán-kwáásí timbá kwétoꞋmayaa ena awánéna kwatúwáísana kwená naaúmpakemba umóyámbá íma máyáísino. 40 miráumai kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai kumónaundayaveꞋa póꞋa keinárawaꞋa íma imáyáa kwéiyankaꞋa kumúnavainivo kwétoꞋmayaa eꞋa simuꞋmaréꞋa máéro Ísu siráiye.

sáwíꞋa owasá kaweꞋá owasá uráan-kwasai.

Mátíyu 24:45-51

41 súwana Pítaa séna Ísóigoo emó sénda-aimba kentááyáváíyé suꞋmai kwése. amápa-kwaasiyavaigwarara kwéseno súwana 42 Ísóigo séna kaweꞋ-máyáímó kwémayaawai kawer-ímáyáágwárá-kwáásíyávéꞋa kwésune. miwítí anóndako séna kesí mayáí-kwáásíráꞋá kárákwireꞋa toómbá taaímbai tímaꞋmaeꞋa íyóro síníye. 43 miwítí anóndako téna mayáímó kaweꞋó umáímo mayáínda tatuwánáínana mayáímó kwémayaindawai tirunkó kaweꞋá ínana 44 minánóndákó séna kesí náaindaamba amápa-tantaakaꞋa kárákwiyoro síníye. 45 ánivo mimbáyáí-kwáásímó imáyáamo ésamo kesí anóndako ayáátáákaꞋa íma tíníye sésamo mayáí-ínínákwáꞋó tínkamesamo toómbó nésamo uwoaóꞋ-nómbó kwénesamo uwoaóꞋó ésamo 46 miwítí anóndako tínín-kanaa ímo ísaresamo ímo imáyáa kwéindaraꞋa téna anónkaꞋa tatínkambai Áánútun-aai ímo kwéisaan-kwaasi máyáapaꞋa mótinkaniye Ísu siráiye.

47 Ísu simásuwena séna mayáí-kwáásí miwítí anón-kwaasigon-aai isésa kwemó síndantemba íma íyamba máyáawana anón-kwaasigo téna anónkaꞋa tatínkaminiye. 48 ánivo mayáí-kwáásí miwítí anón-kwaasigon-aai íma isésamo ombá sáwíꞋa ésa máyáawana anón-kwaasigo téna sáwíyankaꞋa tatínkaminiye. Áánútu kawer-ímáyáá anómba tímakaiyawai anóm-bayai máyáaro. kawer-ímáyáá anómba tokáiyawai kwaási túwaꞋnaa oró Ísu siráiye.

Ísu kwaási taainánín-kwasai.

Mátíyu 10:34-36

49 Ísu simásuwena séna iramó kaintembá mayáímá máyáandayaveꞋa marapáꞋá kumbáyaunda mimbáyáí ánásainana kaweꞋá íníye-imayaa kwéune. 50 sáwíyankaꞋa kembá síꞋa índaiꞋa ónááontavena sirunkó umbaí kwétaisana síꞋo índaiꞋo ónááomba ánásainana sirunkó kaweꞋá íníye. 51 kentávéꞋa maarán-ímáyáá íma oró. kwaási amápaꞋa paru umái máyáantavena marapáꞋá kunkáiye. ímanivo marapáꞋá kunkáunda kwaási taaínkaaꞋa ésa évakarawai kesáái isáíyasa évakarawai íma isánááowe. 52 ívékwara aánogwaraꞋa moórá-naumpaꞋa évaꞋaasei-kwaasi mésa kesááiyavesa miwítí imáyáa taaínkaar-urésa kaumbonárau moórá-imayaa íyasa kaeꞋnárai óꞋon-imayaa óyááoiye. 53 avowámá moórá-imayaa ínana ááninko óꞋon-imayaa íníye. anówama moórá-imayaa ínana ayáámúnko óꞋon-imayaa íníye. anáávukoe óꞋon-oꞋon-imayaa óyááoiye. kesááiyavesa miráumai miwítí imáyáa taaínkaaꞋa ónááowe Ísu siráiye.

évaka-tantaakona ááimbo kwéisaan-kwasai.

Mátíyu 16:2-3, Mááka 8:11-13

54 Ísu sáwíva-kwaasiyavena séna ainámbó kwáyainaꞋo éꞋa séꞋa aaꞋá tíníye kwésiyana aaꞋá tíníye. 55 úndá toꞋmái ánásainaꞋo éꞋa séꞋa aaꞋá káníye kwésiyana aaꞋá káníye. 56 kwíyómpaꞋo awánéꞋo ombá séꞋa aaꞋá káníye. aaꞋá tíníye kwésemba mintántááꞋá awánaraawe. kaeꞋnáér-on-kwaasi póꞋa mirán-tántáákóná ááimba awánaambanivo Áánútu ívéꞋo kwéin-tantaakona ááimba íma awánaraawe Ísu siráiye.

aaimó arupímo ií-kwásáí.

Mátíyu 5:25-26

57 Ísu séna simátíménda-aimba ísáiyuweꞋa minkáér-ámpáꞋá taaínkaaꞋa uréꞋa moórá-ampare suꞋmai koró. 58 moórá-aimba ísáaro. aaimó simátinkanae síyawaimo tíꞋmae kwíyasa aampaꞋá mósimai paárumasuwesa koró. anón-kwaasimo mátimiyasamo ésa i-kwáásí timíyasa ándá-naumpaꞋa tinkánááowe. 59 ímo mirámó íyasamo ésa ándá-naumpaꞋa mótinkaiyasa íma ááéma ánásanaumne sésa amápaꞋ-meyamba tímatuwaiyasa ayútinkanaaowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE