Luke 13

sáwí-imayaamo ímo tuwáíyawaimo puwónááon-kwasai.

Ísu kwésimatimuwasa évakarawai tasimámesa sésa Káríri-maravaken-kwaasi évakarawai Áánútuntavesa ísámai póímo tuvúꞋmái agáyáamba kámááni-kwaasiti anóndako áwíꞋa Páíráti évakarawai tiꞋmáráísasa tínkamisasa pukáawe suwaná Ísu séna miKárírívákémbá pukáan-kwaasiyaveꞋa sembá miwítí sáwí-imayaao Kárírivakemba amáparawaiti sáwí-imayaagomba usáyaaitaraintavesa pukáawewa kwéseo. íma mirá kwéovo simátimeꞋa séꞋa kentí sáwí-imayaamo ímo tuwéꞋo ÁánútumpaꞋo téꞋo éꞋa keinárawakwaraꞋa puwónááowe. imáyáa oró. SíróamuvaꞋa ayáátááꞋ-namba tawiséna sáwíva-kwaasi 18 kwaasi tínkamisasa pukáawe. mindáyaveꞋa sembá miwítí sáwí-imayaao Yérúsaremuvakemba amáparawaiti sáwí-imayaagomba usáyaaitaraintavena pukáawewa kwéseo. íma mirá kwéovo simátimeꞋa séꞋa kentí sáwí-imayaamo ímo tuwéꞋo ÁánutumpaꞋo téꞋo éꞋa keinárawakwaraꞋa puwónááowe Ísu siráiye.

taaigó íma arambá iráin-kwasai.

Ísu kwántámai-aimba simátimena séna moóráwai kwená ándá-aran-kigauvaꞋa áséi-aramba íyain-taima uꞋmakáisana áruma kwíkáísana arambá komayánáe séna koawánaimba íma iráisana minkígáúráꞋá kárákwirain-kwaasiyavena séna kaumboráꞋá áúꞋa simbá mintáéramba komayánáeꞋa koawánáúnda íma arambá iráisaꞋa úmpo mintáímá tumásuwaao. maragóná anombá nasúwáívainivo tumásuwaao sisaná mindákó séna anóndako ímampoꞋa mintáíyááimpaꞋa oóꞋá túmakeꞋa agámoꞋa makéꞋa moórá-auꞋo sínda awánaanana arambó iyéna kaweꞋá ínívo mirámó ímo ínaꞋa tumásuwanaumne siráiye Ísu siráiye.

Ísu saavatiráꞋá moórá-inimba asóvamankarain-kwasai.

10 moórá-tawai Yútaa-kwaasi monor-áímbá kwéison-kanaaraꞋa Ísu monoꞋ-náúmpáꞋá uména aaí kwésimatimuwana 11 moórá-ininko taraváá-kwámbá arumpimbá máyon-ininko ména ayáátáákaꞋa sáwíꞋa umái ména 18 ima maisuwéna miráumai sáwíꞋa umái máyowana arósáánumba káínáívai kurówana íma kanaán-umai kokuꞋá máyowana 12 Ísu minínínkómbá awánéna séna enáíꞋa ánásaino séna 13 aneꞋá tátorowana avekáámbá arósáánumba arupí úwana kokuꞋá usásinena Áánútu áwíꞋa mósá marówana 14 Ísu agándon-kanaaraꞋa minínínkómbá asóvamankontavena monoꞋ-nánkáꞋá kárákwirowai arunkó sáwíꞋa úwana sáwíva-kwaasiyavena séna avaꞋmoraé-kanaa mayáí kwémayenkaꞋa síꞋa asóvamasinkainkwae séꞋo éꞋa téꞋa agándaan-kanaamo éꞋa íma teró súwana 15 Ísóigo séna kaumbo-káér-ainkwara-kwaasiman-owe. agándaan-kanaaraꞋa kentí purumakankwáráꞋá tónki-poigwaraꞋa naaúmpakemba ayúrankeꞋa áíꞋmaeꞋa nompáꞋá kowaná nombá kwénaiye. 16 minínínkó Ááváramu aísaavutantamba uráin-inimba isaná Sáátáánigo ayáátáákaꞋa 18 ima tátokaisaꞋa agándaan-kanaaraꞋa ayúrankaunaꞋa sáwíꞋa kwéone kwésewe Ísu súwasa 17 simáímo sáwíꞋo umánkówai mináímbá isésa tigaemá uwaná kaweꞋ-máyáí kwémayontavena úwoi-kwaasi tirunkó kaweꞋá uráiye.

taaérankona kwaasái.

Mátíyu 13:31-33, Mááka 4:30-32

18 Ísu séna Áánútu kwená kwaási kawááimba nóinkara kwégawaaiyompo maarán-áímbá simátínénaꞋa isánááowe. 19 Áánútu kwená kwaási kwégawaaimba maarámán-iye. moóráwai sáwíyan-taeranko áwíꞋa másátati mintáérámbá kígauvaꞋa uꞋmakáisana anón-éna amaimá móivarena kóyáwé uráisana numaómá mimpímpáꞋá ánáamba úmarena kwémaiye. Áánútumo kwená kwaási kwégawaaimba miráráámbá éna kwenááigo sáwíyamba kwaási tirumpimbá kunkwéna anómba kwéiye Ísu siráiye.

20 simásuwena séna Áánútu kwená kwaási kwégawaaimba nóinkara kwégawaaiyompo maarán-áímbá simátíménaꞋa isánááowe. 21 moórá-ininko péréti-tomba agayánáe séna kanaráán-tántáákó áwíꞋa páráwaaꞋa maimaéna intoráí-yántááꞋá sáwíyan-tantaaꞋa ayáúmaraisana kwéna intoréna kwéanon-iye. Áánútu kwená kwaásimo kawááimba miráráán-umai kwenááigo kwaási tirumpimbá sáwíyamba kunkwéna anómba kunkwéiye Ísu siráiye.

sáwíyan-ontaona kwaasái.

Mátíyu 7:13-14, Mátíyu 7:21-23

22 Ísu mináímbá simásuwena Yérúsaremu-naor-ampaꞋa kúmba naaóꞋ-naoꞋa kwenáái simátímaꞋmaena kúwana 23 moóráwai séna anóndakoo Áánútu moórá-mora-kwaasiye suꞋmaiya kawer-ámpáꞋá métinkaniyo súwana Ísu séna 24 tiyáántámba égési úmaeꞋa sáwíyan-ontavimba usáveranaaowe. simátimeꞋa séꞋa sáwívarawai usáveranae sésa íyambanivo íma kanaán-umai usáveranaaowe. 25 naankó avowámá usásinena ontá úmarainaꞋa ontaráꞋá uméꞋa ááyeꞋa séꞋa anóndakoo ontayá tisinkaaó síyana íma tuwánáúnda-kwaasi náávakenaꞋoo sínaꞋa 26 kentáásí naaópaꞋa te enáái tasimásimenata eséya toómbá nombá naráundayaawe síyana 27 kwemá séna íma tuwánáúnda-kwaasi kentí naambárure kentóikare íma tuwánáúnda-kwaasin-ovo kóro naankó avowámá síníye Ísu simásuwena séna 28 Áánútu kwená kwaási kawááipaꞋa tiꞋmaráínaꞋa máápakemba awánáíyamba kentíkwáꞋná Ááváramuwe Áísákaawe Yákópowe Áánútun-aai simátímakowaiye Áánútu kwégawaaipaꞋa méwaꞋa tuwánéꞋa tíyántaveꞋa éꞋa iviꞋá tánááowe. 29 aaváúmá usaipakén-kwáásíyé aaváúmá kumpéráipaken-kwaasiye évarevar-awampaken-kwaasiye Áánútu kawááipaꞋa tésa tamésa nánááowe. 30 minkánááráꞋá naaén-kwaasivinkemba évakarawai aivaríꞋa ónááovo aiva-kwáásí naaéniꞋa ónááowe Ísu Áánútumo kawááintavena mináímbá siráiye.

Ísu arumbá umátínkarain-kwasai.

Mátíyu 23:37-39

31 mitáwai ámáán-kawaa-kwaasi évakarawai ÍsunopaꞋa tésa sésa anón-kwaasi áwíꞋa Éróti séna Ísumba tuvúwónana puwíníye kwésivo maankáꞋá tuwé óꞋom-bapaꞋa kówaao suwaná 32 Ísu séna Érótimba iyánaankaraama túwáín-kwaasi kosimámeꞋa séꞋa taraváá-kwámbá kwaási tirumpinkémbá kwémaitiyuweꞋa tíꞋa on-kwáásí kwéasovamatinkaunda-mayai ívéꞋa maéꞋa aaváyaa maéꞋa ayúnká kesí mayáí ánásanaumne. 33 Áánútun-aai simátímakaawai Yérúsaremu-naopare suꞋmai kwétinkamowasa kwévuwontaveꞋa ívéꞋa aaváyaa ayúnká aampaꞋá kwégweꞋa mayáí maivá kónaumne siyé Érótimba kosimáméro Ísu simásuwena 34 Yérúsaremu-naopaken-kwaasi arumbá umátinkena séna Yérúsaremu-naopaken-kwaasiyono. Áánútun-aai simátímakowai tínkambaeꞋa kwéiyuwasa pukáawe. Áánútu tiꞋmarówasa kurówai óntantamba tínkambaeꞋa kwéiyuwasa pukáawe. kokórigomo áráátombo ayóí-ándámpáꞋó tínkarenamo káátamatinkaintemba aasiyaasi-táwai kemá mirá ónaumne kwésundanivo tínaaemba kwéumasimewe. 35 ísáaro. Áánútu tiyuwáínaꞋa tuꞋnankáámbá ónááowe. simátimeꞋa séꞋa íma úwoi suwánanaaovo naaémbo séꞋo Áánútu aiꞋmáráísana kunkáiwaimba Áánútu kaweꞋá kwéumankaiye síyankaꞋa moórágwaraꞋa suwánanaaowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE