Luke 16

moóráwai mayáí sáwíꞋa uráin-kwasai.

Ísu kwená kwayó-kwáásíyávéna séna moórá-aimba ísáaro. moóráwai náaindaankwara-kwaasigo mayáí-kwáásíyávéna séna kesí náaindaankaꞋa kárákwiyuwo sisaná mirá kwéisasa évakarawai tésa sésa ená náaindaankaꞋa íma kaweꞋá umái kárákwiraisana ená óntamba áúyokaiye sewaná mindákó iséna kárákwiraiwaimba ááyaisana tisaná séna enáái sewaꞋá isáúnda po kesí náaindaankaꞋa íma kárákwiyiniyompo kesí náaindaankaꞋa kárákwiyonda-auvai agaimái símínaꞋa ená mayáígóná ááimba awánaano sisaná kwégwena imáyáa éna kesí anóndakomo siꞋmátuwainaꞋa nóra ónaumno. kemá íma asirayándáꞋá póꞋa mara-máyáí íma kanaán-umai mayánaunda póꞋa inaaimó siíyáváí sigaemá ínívo mirá éꞋa aasósóíꞋa úmae kwénaaonana siꞋmátuwainasa naaémba meéyán-ónaumne sésamo úwoimo mairáan-kwaasiti naaúmpaꞋa sínkaresa toómbá siménááowe-imayaa umásuwena kwená anóndakonopakembo naaémba meéyán-ónaumne sésamo úwoimo mairáan-kwaasi tááyaisana moóráwai tisaná séna kesí anóndakomba nóraumai-meyana amíníyono sisaná séna sáwívaꞋ-masawemba 1,000 masawemba ógwitamai aménaumne sisaná mindákó séna ená aúváívimba íma 1,000 iye se 500 iye simái agai-simiyó sisaná mirá isaná óꞋa moóráwai tisaná séna kesí anóndakomba nóraumai-meyana amíníyono sisaná séna sáwíva-ton-unamba 1,000 unamba aménaumne sisaná mindákó séna ená aúváívimba íma 1,000 iye se 800 iye simái agayaaó sisaná mináímbó simbá anóndakomba simáméwana iséna kwená náaindaankaꞋa sáwíꞋa umái kárákwiraiwaintavena séna kawer-ímáyáágwárá-kwáásí ontembá mirá óne siráiye. marapá-kwáásí kentí imáyáarakemba ásagwimai mirámó ondawáí kaweꞋá íníye simái kwémayaavo sámo kain-áyámpáꞋó máyáan-kwaasi íma mirá kwéowe. miráumai anóndako kwená náaindaankaꞋa kárákwiraiwaintavena séna kawer-ímáyáágwárá-kwáásí ontembá mirá óne siráiye Ísu siráiye.

Ísu simásuwena mináíntávéna séna ísáaro. marapáꞋá kentí óntandei túwaꞋnaa íyasa kentí kwaási-iꞋa íyaꞋa kentí óntambo ánásaindaraꞋa kwíyómpaꞋo ésa iyónááon-kanaa kwíyómpaꞋa minkwáásí tuwánésa aamoí umátinkanaaowe. 10 sáwíyan-tantaakaꞋa kaweꞋá umái kárákwiyowai anón-tantaakaꞋa kaweꞋá umái kárákwiyonaaowe. sáwíyan-tantaakaꞋa sáwíꞋa umái kárákwiyowai anón-tantaakaꞋa sáwíꞋa umái kárákwiyonaaowe. 11 marapá-tántáákáꞋó ímo kaweꞋó umáímo kárákwiraiyawaimo éna Áánútu kwíyómpaken-tantaaꞋa íma tiména kárákwiyoro síníye. 12 marapáꞋó Áánútumpaken-tantaakaꞋo ímo kaweꞋó umáímo kárákwiraiyawaimo éna Áánútu kwíyómpaken-tantaaꞋa íma tiména kendéímán-iye síníye. 13 íma kanaán-umai kae-káwáá-kwáásítí mayáí kwémayaawe. mirámó ésamo ésa moóráwaimba aamoí ésa moóráwaimba íma aamoí umánkanaaowe. mirámó ésamo ésa moóráwaina mayáí kaweꞋá umái maésa moóráwaina mayáí sáwíꞋa umái mayánááowe. miráumai Áánútuna mayáímó maéꞋo éꞋa sáwívar-ontamba mayánaumne-imayaa íma úmae iyónááowe. sáwívar-ontamba mayánaumne-imayaamo éꞋo éꞋa Áánútuna mayáí íma mayánááowe Ísu siráiye.

14 Ísu mináímbá súwasa ámáán-kawaa-kwaasi isésa óntantavai aamoí kwéesa pósa Ísuna awíráái suwaná 15 Ísu simátimena séna keinárawaꞋa kwaási túrankaꞋa kaweꞋ-máyáí kwémayaawasa tuwánésa sésa kawe-kwáásímán-owe kwésevo Áánútu kentí tááma kwétuwanaiye. amápa-tantaako áúmo mósá kwémaraan-tantaatavena Áánútu úwoisan-tantaaꞋan-iye kwésiye Ísu siráiye.

16 Ísu simásuwena séna Mósesi Áánútuna ámáámba simátímakaimba Áánútun-aaimo simátímakaawaimo agaimakáamba naaóváꞋá maémáen-kwaasiye minávúmpín-kwáásíyé naaén-kwaasiye Yónimo nombó pétinkaraiwaiye ména mináímbá taagwiyakáawe. ívéꞋa áséi-kwasai Áánútu kwená kwaási kawááin-aimba kwésimatimemba pósa kwaási Áánútu kawááipaꞋa tiyáántámba asirámaesa kwéusaveraawe. 17 maramá kwíyómba ánásanimbanivo Áánútuna ámáámba sáwíyan-aimba anón-aimba íma ánásena aasiyaasí kwaíkwaiꞋa íníye.

18 moóráwaimo awainínkómbó aiꞋmátuwenamo óꞋon-inimbo kwémayaimba umóyámbá kwémayaiye. moórá-kwaasigo aiꞋmátukain-inimbo kwémayaimba kwegwáráꞋá umóyámbá kwémayaiye Ísu siráiye.

óísankwara-kwaasigonte Árásárásintei kwaasái.

19 Ísu séna moórá-aimba ísáaro. óísankwara-kwaasigo ména kawer-únánkwátói sáwívaꞋa makéna kawe-tómbá námae kwéiyisana 20 moóráwai áwíꞋa Árásárási íma óísamba makáiwai anón-karevuꞋa kwégaisana máyáísasa ayáí-tómbá amínana náníye sésa óísankwara-kwaasigona ontaráꞋá móankaraawana máyáísana iyánkó téna minkárévúꞋá tauwáꞋnaraiye. 22 naaémba ímo óísambo makáin-kwaasigo púwísasa Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa kwíyómpakendarawaꞋa kunáíꞋmaesa Ááváramumo kaweꞋ-mápáꞋó máyáipaꞋa móankaraawana óísankwara-kwaasigo púwísasa utámakaawana 23 sáwí-marupaꞋo iramó kwégaipaꞋa anón-aiꞋa kwéisana ména mósá awánaimba némpaꞋa Ááváramuwe Árásárásiye máyaayana tuwánéna 24 aayamáívinkemba séna kesivoó Ááváramuwo sáwí-marupaꞋo iramó kwégaipaꞋa anó-siꞋa kwéisaꞋa máyaumpo arumbó umásinke Árásárásimba aiꞋmárénana kunkéna ayáánánáma nompí tuꞋmái simáávíraꞋa maráínana tasíyasi íno sisaná 25 Ááváramu séna kesááninko marapáꞋá máyaandaraꞋa amápa-kawe-tantaaꞋa makáampo Árásárási sáwíꞋa umái méraivo mindáyavai imáyáa uwó. ívéꞋa kwemá kaweꞋá umái máyaivo embá áíꞋa ipáꞋá máyaane. 26 senda-áínkwáráꞋá imáyáa uwó. avumpimbá kuvakamá anómba kwáyáivo maankákémbá íma kunámaatewasa mivákémbá íma usámaaisewasa ónááovo anón-kuvaka kwáyáiye sisaná 27 óísankwara-kwaasigo séna kesivoó Ááváramuwo emó sénda-aintaveꞋa simámeꞋa séꞋa Árásárásimba aiꞋmárénana kesivoná naaópaꞋa 28 évaꞋaasei kesívárawaisai méraavo kusimátimena sáwí-marupaꞋo iramó kaipáꞋá tevó simátimino sisaná 29 Ááváramu séna Mósesi siráin-aine Áánútun-aai simátímakaawai siráan-aine aúváívimba agaimakáamba pósa táápamai isánááowe sisaná 30 kesivoó Ááváramuwo ímanivo moóráwai pukáimpinkemba usásinena kusimátiminasa sáwí-imayaa tuwésa ÁánútumpaꞋa kónááowe sisaná 31 Ááváramu séna Mósesi siráin-aine Áánútun-aai simátímakaawai siráan-aine ímo isésamo ésa pukáimpinkemba usásinkaiwain-aai íma isánááowe Ááváramu siráiye Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE