Luke 17

sáwíꞋa kwéon-kwasai.

Mátíyu 18:6-7, Mátíyu 18:21-22, Mááka 9:42-48

Ísu kwená kwayó-kwáásíyávéna séna óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa kwaásitopaꞋa tínasa kesáái tuwánááowe. évakarawai tésa kesáái kwéisaawaima kampar-áímbá tasimátimiyasa kesáái tuwésa kówíyasa kampaꞋó síyawainopaꞋa sáwí-meyamba tíníye. miwímó tinumarampimbó anón-ontambo aríkwímaresamo nompímbó túwááwasamo kumésamo kumpuwésarakai kampar-áímbá íma simátíméwasa kesááimo ísaraan-iyampoi kesáái íma tuwésa sáwíꞋa osinó. mindáyaveꞋa kentúraꞋa kárákwiyoro.

kentí kwaásimo kembó sáwíꞋo umátinkaiyaꞋo éꞋa keinárawapaꞋa mindáyaveꞋa simátimiyasa sáwíꞋa únemo síyaꞋo éꞋa íma moórágwaraꞋa imáyáa éꞋa iváꞋá túwáaro.
kentí kwaásigomo kembó sáwíꞋo umántínkávaꞋo kwéiyesamo kentópaꞋo tésamo sáwíꞋa únemo símae kwéiyiyaꞋo éꞋa íma moórágwaraꞋa imáyáa éꞋa iváꞋá túwáaro. mimbórá-táwaimo avakaetéraꞋo mirámó íyaꞋo éꞋa íma imáyáa éꞋa iváꞋá túwáaro Ísu siráiye.

Ísuwe aráápamai máyáan-kwasai.

suwasá Ísóigona aantá-kwaasi kwentávésa sésa esé aráápamaiya máyaundaya súwaꞋnaa inatá esé aráápamaiya máyaundaya asiramáíya máéno suwaná Ísóigo séna moórá-taigo áwíꞋa másátati sáwíyan-aramba toꞋmakáawana áruma kwikéna anón-tainamba kwéiyintemba kesé kítokaꞋa aráápamai máyáamba póꞋa naaémba anónkaꞋa kesé aráápamai méꞋa anón-taiyaveꞋo séꞋo taawíꞋmae anón-dompimba kunkaruwuwómó síyanamo éna mirá íníye. Ísu mináímbá siráimba kwesé aráápamai máyáamba kwená mayáí mayánááontavena siraíye.

mayáí-kwáásítí mayáígóná kwaasái.

Ísu kwená kwayó-kwáásíyávéna séna mayáí-kwáásígómbá aiꞋmárááwana mayáímá kwémaena kígauvakenaꞋi. póíraꞋa kárákwiraindavakenaꞋi. timbá ená toómbá emá agaimái naaó íma sésa kavegavé umái kawer-únánkwátói uré toómbá agai-símíꞋa nasúwáana naaémba ená toómbá agaimái náníyone mirán-áímbá kwésewe. sintembá mayáí-kwáásí mirá kwéesa úwoi miwítí mayáí isasá mirá kwéomba pósa íma túwíꞋa mósá kwémaraawe. 10 miráumai keinárawaꞋa mirá kwéeꞋa simátíméndantemba umái méꞋa ánásanaaokaꞋa séꞋa úwoi kwená mayáí-kwáásíyá úndaya póta úwoi kentáásí mayáíyá mairáumne séꞋa íma kentúma maimaéꞋa íyóro Ísu siráiye.

Ísu túma karón-kwaasi kaweꞋá umátínkarain-kwasai.

11 Ísu Yérúsaremu-naor-ampaꞋa kúmba Sámériyaa-marawe Káríri-marawe avumpin-ámpáꞋá kwéena 12 moórá-naopaꞋa kwéguwasa túma karón-kwaasi siyáánkai-kwaasi kwétesa némpaꞋo Ísumo túmba awánésa 13 aayamái sésa anóndako Ísuwo kentáá arumbá umásinkaao suwaná 14 Ísu tuwánéna séna monoꞋ-máyáí-kwáásítópaꞋa kwéꞋa kentúma máagaraatinkewasa tuwánésa túma kawáúgwiye sénááowe súwasa aampaꞋá kumbá túma kaweꞋá umátinkowana 15 miwívínkémbá moóráwai áúma kaweꞋá umánkomba awánéna koyauweréna anónkaꞋa tasiréna Áánútu áwíꞋa mósá maréna 16 Ísu anóndakoman-iye séna aísamaivimba takívairena súwi séna minkwáásí íma Yútaa-kwaasi Sámériyaa-maravaken-kwaasigo súwi súwana 17 Ísu séna siyáánkai-kwaasi túma kaweꞋá umátinkaunda avaréíyain-kwaasi íma koyauwérááwana 18 kímborawai óꞋom-baravaken-kwaasigo koyauweréna Áánútu áwíꞋa mósá kwémaraiye simásuwena 19 minkwáásígóntávéna séna kentáváí súwaꞋnaa íníwaiman-iye sénda póna enáúma kaweꞋán-ivo kwaaó Ísu siráiye.

Áánútu kwená kwaási kawááin-kwasai.

Mátíyu 24:23-28, Mátíyu 24:37-41

20 súwasa ámáán-kawaa-kwaasi Ísumba áísaa esa sésa Áánútu kwená kwaási kwégawaain-kanaama nósa-tawaiya tíníyo suwaná Ísu séna Áánútu kwená kwaási kwégawaaimba íma kanaán-umai túrandei awánanaaovo 21 Áánútu kwená kwaási kwégawaaimba kwaási túraꞋa ááimba ásáraimba pósa maankáꞋá ópaꞋa kárákwiraiye íma kanaán-umai sénááowe Ísu siráiye.

22 Ísu simásuwena kwená kwayó-kwáásíyávéna séna naaémba kemá kwaási úrandako kúmónda-kanaa awánanae síyambanivo íma mirán-kánáámá suwánanaaowe. 23 évakarawai sésa maaváꞋá máyáivo tawánaaromo síyasa óꞋowima sésa maaváꞋá máyáivo tawánaaromo síyaꞋo íma áraire séꞋa kóyáwé oró. 24 kwíyómpaꞋo tawáombo úmae kwisasamó awánaantemba kemá kwaási úrandako miráumai avoraꞋá ókwaraꞋa kumónaumne. 25 misúnda-aimba íma paárurainasa aivaꞋá ívéꞋo máyáan-kwaasi tínaaemba umásinkesa síꞋa índaiꞋa umásinkanaaowe. 26 naaóváꞋá moóráwai áwíꞋa Nówaa máyonkaꞋa kwaási íma Áánútuna imáyáa ésa maémáentemba naaémba kemá kwaási úrandako kúmónda mirá ónááowe. 27 Nówaa máyonkaꞋa nombá toómbá kwénesa tiyáámúmbaaꞋa kwétokwaa-esa aaraí máyówasa kwaaí máyówasa kwéuwana Nówaa naaúmpaꞋa non-avóvomayaaꞋo kún-daumpaꞋa umáyowana anón-aꞋa téna kavirayán-dónkó amápa-kwaasi tínkamuwasa putásaraawe. 28 naaóváꞋá moóráwai áwíꞋa Áróti máyonkaꞋa íma Áánútuna imáyáa kwéesa mésa nombá toómbá kwénesa kwémeya úmae kwénaaesa kígauma naambá úmae naaémáémba 29 Áróti Sótómu-naopaꞋa tiyuwónkaꞋa Áánútu óntankwara iraronkwáráꞋá kwíyómpakemba tuwówana kuména tínkamuwasa putásaraawe. 30 Áróti máyonkaꞋa kwaási íma Áánútuna imáyáa ésa maémáyáantemba kemá kwaási úrandako ókwaraꞋa kumpaárondaraꞋa mirá ónááowe.

31 ókwaraꞋa kúmóndaraꞋa ontaráꞋó máyaiyan-kwaasi naaúmpakemba náaindaamba íma óꞋa umayánááowe. kígauvaꞋo máyaiyan-kwaasi náaindaamba naaúmpaꞋo kwáyainda óꞋa íma umayánááowe. 32 Áróti awainínkón-áái imáyáa oró. kwená náaindaamba tuwón-imayaa éna mógwantowana óntankwara iraronkwáráꞋá kuména tuvuwúwana pukáiye. 33 tirááímo táíndaiꞋo ésa íma kaweꞋá umái ménaaovo kentávésa imáyáa ésa tirááímo táínda-yantaaꞋa tuwésa puwésa aúnáiꞋa umái kwíyómpaꞋa maíꞋmaiꞋa ónááowe. 34 simátimeꞋa séꞋa ókwaraꞋa kúmóndaraꞋa mindóꞋwáámbá kae-kwáásí mimbóráváꞋá tuúmá kwéreyana Áánútu moóráwaimba auwéna moóráwaimba airáníye. 35 minkánáá kaer-ínínkáí toómbá kwégwanteyana Áánútu moórá-inimba auwéna moórá-inimba airáníye. [ 36 kaekóráí kígauvaꞋa méyana Áánútu moóráwaimba auwéna moóráwaimba airáníye Ísu súwasa] 37 kwená kwayó-kwáásí sésa Ísóigoo emó sénda-aimba náávatavai seénó suwaná póímo awáímó kaviraipáꞋó náíndayavenamo evontáán-dúmáómó torupamáímo máyáintenba Áánútu sínana súnda-aimba paáriniye Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE