Luke 19

Sákíyasina kwaasái.

Áánútu áwíꞋa mósá márówana Ísu Yéríko-naopaꞋa kóyaaitanae séna kúmba moóráwai áwíꞋa Sákíyasi táákísi-ontamba máyón-kwaasiti anón-kwaasigo póna sáwívar-ontamba makéna Ísumba awánanae séna úmba sáwíva-kwaasi úyatukowana ákí-kwaasigo póna íma kanaán-umai awánéna maanámpáꞋá tíníyone séna minkwáásí tínaaempakemba aivaꞋá úyaꞋmai moórá-taivaꞋa usáatena máyowana Ísu mintáígó ááimpaꞋa kwéna mósá awánéna séna Sákíyasiyo ená naaúmpaꞋa kónaumpo avekáámbá marapáꞋá kumuwó súwana aamoí umásuwena avekáámbá marapáꞋá móruna tuwéna kunáíꞋmaena kwená naaúmpaꞋa kúwasa minkwáásíyómbá awánésa tirunkó sáwíꞋa úwasa sésa sáwíꞋa in-kwáásígóná naaúmpaꞋa kwégwiye suwaná Sákíyasi kwená naaúmpaꞋa mósá ankena Ísóigontavena séna anóndakoo kesí óísamba avumpimbá taaínkaakai uréꞋa évakaꞋa ímo makáan-kwaasi timéꞋa évakarawai kampaꞋá simátiyuweꞋa óntamba umóyámbá mairáunda póꞋa éíyain-eiyain-umai tímaꞋmaeꞋa kónaumne súwana Ísu séna ívéꞋa maandáúmpáꞋó máyáan-kwaasi kawer-ámpáꞋá métinkaumne. Ááváramu aísaavutantambo uráandayaveꞋa mirá kwéune. 10 kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai enkáán-kwáásí tivakáá-umai sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métínkaandayaveꞋa kunkáumne Ísu siráiye.

siyáánkai-kwaasiti kwaasái.

11 mináímbá ísówana Ísu Yérúsaremu-naor-egwaaꞋa kúwasa kwesé kun-kwáásí imáyáa ésa sésa Áánútu kwená kwaásimo kwégawaaimba sáwíyankaꞋa paáriniye suntavéna kwántámai-aimba simátimena 12 séna moórá anóndakon-aai ísáaro. kámááni-kwaasi némpaꞋ-maravaꞋa máyáawana kotísaa onasamó kanaán-iye síyaꞋo éꞋa kesí kwaásiraꞋa takárákwiyonae séna 13 kwená mayáí-kwáásí siyáánkai-kwaasi tááyaisasa tewaná óntamba kae-támayo-tamayoꞋa tiména séna koméraanaꞋa minóntánkákémbá mayáí kwémayewaꞋa téꞋa évakar-ontankwaraꞋa tamáyáano séna kówisasa 14 kwenamááraawi tíyántavesa umánkesa kámááni-kwaasi kosimátimeꞋa séꞋa kentááráꞋá íma takárákwiyiniye kosimátíméro sewasá kuráawe. 15 ánivo minánóndákómbá kárákwiyi-mayai áméwana koyauweréna téna ááéma óntamba tímakain-kwaasi tááyaisasa tewaná séna tímakaunda-ontankakemba nóraumai-ontana mairáao sisaná 16 aivaꞋá ámakaiwai téna séna anóndakoo símakaanda-ontankakemba mayáí kwémaeꞋa moórá-unan-ontamba mairáumne sisaná 17 anóndako séna kesí mayáí-kwáásígó kaweꞋá óne. sáwíyan-tantaakaꞋa kaweꞋá umái kárákwiraanda po siyáánkai-nao-kwaasiraꞋa kárákwiyuwo sisaná 18 moórá-mayai-kwaasigo téna séna anóndakoo símakaanda-ontankakemba mayáí kwémaeꞋa siyáánkai-tamayor-ontamba mairáumne sisaná 19 ánivo évaꞋaasei-nao-kwaasiraꞋa kárákwiyuwo sisaná 20 moórá-mayai-kwaasigo téna séna anóndakoo símakaanda-ontamba ampantavímbá múꞋúmai aúpáꞋá makáunda po mayáníyone. 21 emá asirayán-kwáásí éma ímo makáanda-yantaaꞋa kwémae úwoi kwénaae óꞋowiti kígauvaken-tomba kwénaanaꞋa póꞋa enáároi inkaiséꞋa úwoi aúpáꞋá makáunda po mayáníyone sisaná 22 anóndako séna sáwí-mayai-kwaasigo ónda póꞋa kentáváímó séndantemba aaí simánkanaumne. kentáváí se asirayán-kwáásí éma ímo makáanda-yantaaꞋa kwémae úwoi kwénaae óꞋowiti kígauvaken-tomba kwénaane sénda po 23 kesí óntambo amápa-kwaasiti óntambo máráan-daumpaꞋo makáandarakai tiréꞋa kesí óntankwara aaꞋwáá-ontankwaraꞋa mayáúsino séna 24 máyáan-kwaasiyavena séna maanóntámbá mairéꞋa kae-támayor-ontamba tokáiwaimba áméro sisasá 25 miwí sésa ímanivo kae-támayor-ontamba áꞋa tokáiye sewaná 26 simátimeꞋa séꞋa sáwíva-tantaakaꞋo kaweꞋó umáímo kárákwisinkaawaima moórá-mora-yantaaꞋa tíménasa kárákwisinkanaaovo ímo kaweꞋó umáímo kárákwisinkaawaivakemba makáan-tantaaꞋa máyáanaꞋa 27 kesí namuro-kwáásí kentááráꞋá íma kárákwiyiniyone siráawai tíꞋmaeꞋa kesópaꞋa tiréꞋa tínkamiyasa púwóro siráiye Ísu siráiye.

Ísu Yérúsaremu-naopaꞋa kuráin-kwasai.

Mátíyu 21:1-11, Mááka 11:1-11, Yóni 12:12-19

28 Ísu mináímbá simásuwena aivaꞋá Yérúsaremu-naor-ampaꞋa kúmba 29 Óríve-omakar-egwaaꞋ-naokai moórá Pétévasi-naoꞋa úwana moórá Pétáni-naoꞋa úwana minkáéꞋ-náór-egwaaꞋa kwéna kwená kwayó-kwáásíráí kaeꞋá mátiꞋmarena séna 30 epín-dáópaꞋa kurékai moórá-poigo áwíꞋa tónki koawáneyambo kwaásimo ímo ayáákainda-poi ándáma iyátuwekai áíꞋmaekai tekaiyó. 31 moóránakomo tuwánénamo nóra óyáekai óyómo sínakai anóndako ayááꞋmaeꞋa kónáe siyé simámékaiyo súwasarai 32 kuyaná súntemba mimpóí máyowasarai koawánésarai 33 ándáma koiyátúwóyana mimpóígó avowámá awánéna séna nóra sékai mimpóígóná ándáma kwéiyatuwaaiyo súwasarai 34 mindárai sésarai anóndako ayááꞋmaena kwínkwáe simásuwesarai 35 áíꞋmaesarai ÍsunopaꞋa tuyasá kwená kwayó-kwáásí paákár-únánkwátói ayúꞋmái mimpóígó arósáánumpimba kwandaaí uwíꞋmárówana Ísu ayááꞋmaena kwéguwasa 36 sáwíva-kwaasi mésa anón-kwaasiye sésa paákár-únánkwátói ayúꞋmái aampaꞋá uwíꞋmaꞋmae kwéguwana minúnánkwátóiraꞋa augwétámai kwégwena 37 Óríve-omapinken-ampaꞋa kumúmba Yérúsaremu-naor-egwaaꞋa kúwasa Ísun-ánaaemba sáwíva-kwaasi kwaꞋmaé kwégwesa aamoí ésa óꞋon-oꞋom-bayai kaweꞋ-máyáí mayómba awárontavesa Áánútu áwíꞋa mósá marésa anónkar-anonkaꞋa sésa 38 Ísóigo aiꞋmáráísana kunkáiwaimba Áánútu minkáwáánáꞋá kaweꞋá kwéumankaiye. Áánútu kentááyavena séna paru umái máéro kwésimba póna kwenáwíꞋa anómba kwéiye anónkaꞋa suwasá 39 misáwívá-kwáásívínkémbá évakaꞋa ámáán-kawaa-kwaasi sésa anóndakoo enánaaemba kwaꞋmaé kwénaaon-kwaasiyavai se aaiseré nááóro siyó suwaná 40 Ísu séna simátimeꞋa séꞋa ímo aaimó senkákáí maanóntánkó kentáváíyé séna aaí sisinó Ísu siráiye.

Ísu arumbá umátínkarain-kwasai.

41 Ísu Yérúsaremu-naor-egwaaꞋa kwéna awánéna kwaásiti iviꞋá téna séna 42 paru umái kwémaewaina ááimba íma ísámai kawer-uráawe. ísarekaankasi paru umái máésino. ívéꞋa íma kanaán-umai kwéisaawe. 43 kentí namuro-kwáásí tésa kentí naaópaꞋa taúkúmakesa maramá uꞋmái ontavímbá karíꞋá tásuwesa 44 kentí aarai-iyámpóígwaraꞋa kwétinkamesa kentí naambá tawísíyuwanaaowe. Áánútu kawer-ámpáꞋá métinkanae séna tisaꞋá tínaaemba umánkáamba pósa kentí namuro-kwáásí tésa mirá ónááowe Ísu siráiye.

Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iráin-kwasai.

Mátíyu 21:12-17, Mááka 11:15-19, Yóni 2:13-22

45 Ísu mináímbá simásuwena Yérúsaremu-naopaꞋa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iyéna monoꞋ-náúmpáꞋó meéyámbó kwémayon-kwaasi utiꞋmátuwena 46 simátimena séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna mindá kesí naambá ÁánútumpaꞋo námúnaamo sen-dámbán-iye agaimaréna siráiye. ánivo umóyán-dáúmpáꞋó ontenkáámbá uráawe Ísu siráiye.

47 aasiyaasí anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa Ísu simátímaꞋmaena íyúwasa mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé anón-kwaasiye Ísuna ámááyu-aimba kwésuwasa 48 úwoi-kwaasi sáwívaꞋa Ísun-aai ísámae kwéiyuwasa tuvuwónááon-amba íma kanaán-umai avakáá uráawe.

Copyright information for `KZE