Luke 20

nááwa aiꞋmákaisa tiráano siráan-kwasai.

Mátíyu 21:23-27, Mááka 11:27-33

moórá-tawai Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa uména Áánútuna áséi-kwasai kwésimatimuwasa mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye tésa sésa nááwa aiꞋmákaisa tiréwa nááwampinkena mairéwa égési-mayai kwémayaanda simásimiyo suwaná Ísu séna aivaꞋá moórá-aimba tísaa onaꞋá simásíméro. ááéma Yóni nombá pétinkaraiwaima Áánútuwa simámakaisana nombá pétinkarai. kwaásiya simámakaawana nombá pétinkaraiyo súwasa miwímá keáímbá sésa nórayaawa sénaumno. Áánútu simámakaisana nombá pétinkaraiyemo senanayáámó éna nóra séra Yónin-aaiyaveꞋa íma áraire siráao síníye. kwaási simámakaawana nombá pétinkaraiyemo senasayáámó ésa úwoi-kwaasi sínkamonaaowe. úwoi-kwaasi sáwíva-kwaasi Yónintavesa sésa Áánútun-aai simásímakaiwai uráiye kwésemba pósa óntantamba mairésa sínkamonaaowe. Ísuntavesa sésa emó sísaa ónda-ainta íma ísaraumne suwaná Ísu séna ímo simásimiyaꞋa nááwampinkena mairéraꞋi. égési-mayai kwémayaunda-aimba íma simátimenaumne Ísu siráiye.

ándá-aran-kigauraꞋo tavíyéwaiti kwaasái.

Mátíyu 21:33-46, Mááka 12:1-12

Ísu kwántámai-aimba simátimena séna moóráwai ándá-aran-kigau úmarena ayáátáákaꞋa óꞋom-baravaꞋa koménae séna maankígáúráꞋó taviyíyawaimo éꞋa kesáváí évakar-aramba maéꞋa évakaꞋa kembá siyúwáaro simátimena óꞋom-bapaꞋa komáyáísana 10 arambó ávumo kain-kánáá tisaná aanávómá kesí ándá-aramba komayaaó séna kwená kwayóꞋnáꞋá aiꞋmáráísana minkígáúráꞋó tavíyéwaitopaꞋa tisasá tátoꞋmai tuvúꞋmaresa ándá-aramba íma ámémba aiꞋmátuwaawana kówisana 11 aanávómá moóráwaimba aiꞋmáráísana tisasá minkígáúráꞋó tavíyéwai tátoꞋmai tuvúꞋmaresa sáwíꞋa umánkesa ándá-aramba íma ámémba aiꞋmátuwaawana kówisana 12 aanávómá moóráwaimba aiꞋmáráísana tisasá tátoꞋmai tuvúꞋmárááwana naaemá kúmísasa awéntayuwaawana kówisana 13 aanávómá séna nóra ónaumno. kesááninko imáyáa ámakaundawaimba aiꞋmáráanana kwínasa kwenáái isánááowe séna aiꞋmáráísana tisasá 14 minkígáúráꞋó tavíyéwai awánésa keáímbá sésa aanávómbá ááninko kwétimba póta tuvúwónana puwéna maankígáú íma mayáínata kesáá mayánáe sésa 15 tátoꞋmai ándá-aran-kigauvakemba awéntáyuwesa tuvúwówana pukáiye. Ísu mináímbá simásuwena séna minkígáúgó aanávómá mirá íníye. 16 téna kígauraꞋo tavíyéwaima tínkaminasa puwíyana óꞋonkaa-kwaasi kesí kígauraꞋa tavíyéro síníye Ísu súwasa mináímbá isésa sésa íma mirá oró suwaná 17 Ísu árimba tuwánéna tísaa umai isánáe séna imáyáa oró séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba maarán-áímbá agaimaréna séna eróntan-damba on-kwáásí moórá-ontantavesa sáwíꞋa kwéiye sésa maisukáawe. aáno minóntánkó ávonkaamba uráiye

agaimaréna siráimba mináíntávéꞋa imáyáa oró.
18 kwíyamba minóntánkáꞋá tanaambá kovésa sáwíꞋa umái ménaaovo minóntánkó tuvúꞋmái sáwíꞋa umásuwaniye Ísu súwasa 19 mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé simbá kentááyávéna siyé sésa tátoꞋmai tuvuwónáe sésa umbá amápa-kwaasiyavena tááꞋa kówasa ivátukaawe.

táákísi-aintavesa áísaa uráan-kwasai.

Mátíyu 22:15-22, Mááka 12:13-17

20 ivátuwesa tátoranaaon-kanaa kárákwiyesa évakarawai tiꞋmarésa sésa Ísun-aai kwéisaan-kwaasimo ontembá téꞋa áísaa íyana sáwí-aimbo sínata tátoꞋmai kámááni-kawaanakonopaꞋa móankanaumne sésa tiꞋmárówasa ÍsunopaꞋa tésa 21 sésa anóndakoo árair-aimba kwése kwaási táároi íma inkaisé anón-kwaasiye úwoi-kwaasiye táároi íma inkaisé tirumbá airáꞋmái-aimba íma séma Áánútuna aambó kwáráan-aimba arupí umái kwésimatimendaya ísaraumne. 22 emá nóra se kwéisaano. kanaarátááwá táákísi-ontamba Árómáani-kamaani-kwaasiya timénaum. íya timénaumno. timénaundaya Yútaa-kwaasiya kentáásí ámáána araaisénaundayaꞋiyompo timénaum. íya timénaumno suwaná 23 Ísu miwí tááma iséna séna 24 moórá-ontamba maimái máagaraasinkaaro súwasa maimái máagaraarankowana séna nááwa óikaana uráinkara áwíꞋa kwáyáiyo súwasa Árómáani-kamaani-kawaanako óikaamba isaná áwíꞋa kwáyáiye suwaná 25 Árómáani-kamaani-kawaanakondei kwembá áméro. Áánútundei Áánútumba áméro súwasa 26 mináímbá ísówana tááꞋa kówasa íma aaí siráawe. Ísu kwaási túrankaꞋa ména íma sáwí-aimba súwasa pósa íma aaí sésa tátokaawe.

pukémpinkemba usásinanaaon-kwasai.

Mátíyu 22:23-33, Mááka 12:18-27

27 íma tátowasa Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásí púwómpinkemba íma usásinanaaowe kwésun-kwaasi pósa ÍsunopaꞋa tésa 28 sésa anóndakoo naaóváꞋá Mósesi séna moóráwai aaraí maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana ávákoma maimakéna awaaóná anondáwe séna iyámpói ankáníye siráiye. 29 moórá-aimba isaaó. moórá-tawai avakaeté-avarawainonda mésa tuwaaómá aaraí maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana 30 kwenánaaenkewai kwareꞋá maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana 31 kwenánaaenkewai kwareꞋá maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana mirá eémesa avakaeté-kwaasi putásaawana 32 minínímbá naaémba pukáiye simásuwesa 33 Ísumba áísaa esa sésa mirámó ombá kwaásimo puwíyampinkembo usásinaiya-tawai minínímbá avakaeté-kwaasi tuwainímbá póna nááwa mayáníyo suwaná 34 Ísu séna marapáꞋá máyáan-kwaasi aaraí máyáawasa kwaaí máyáawasa tiyáámúmbaaꞋa kwétokwaa-esa kwéowe. 35 Áánútu tááyena séna pukémpinkemba usásineꞋa kwíyómpaꞋa uménaaowe siráimba minínínákwáꞋá kwíyómpaꞋa uménaaomba aaraí íma mayáíyasa kwaaí íma mayáíyasa ónááowe. 36 Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋo kwíyómpaꞋo mésamo ímo kwévuwontemba minkwáásí mirá ésa íma ókwaraꞋa puwónááowe. pukémpinkemba usásinanaaomba Áánútuna kwaásiman-owe. 37 kwaási pukémpinkemba usásinanaaomba Mósesi mináíntávéna agaimakáiye. aúváívimba agaimaréna séna áru-tairaꞋa iramá kaimbá íma mintáímá kágwisana mintáívínkémbá Áánútu Mósesintavena séna Áánútu úne. enaíkwáꞋná Ááváramune Áísákaane Yákópone miwítí Áánútu úne siráiye. Áánútú mináímbá siráimba minkáúmbó-kwáásí áꞋa púwúwasa utamátínkaraambanivo 38 mináímbá siráimba pósa miwí úwoi máyáawe. Áánútu aúrankaꞋa amáparawai máyáawe Ísu súwasa 39 ámáámba sun-kwáásí sésa anóndakoo kawer-áímbá simásimakaane suwaná 40 Ísun-aaiyavena tááꞋa kóntavesa íma áísaa úmaesa iráawe.

Áánútumo usásinankaiwai Káráísitina kwaasái.

Mátíyu 22:41-46, Mááka 12:35-37

41 íma áísaa úmaesa íyúwana Ísu séna Káráísitima Tévíti-andaraken-kwaasiman-iye kwésevo 42 naaóváꞋá Tévítima Káráísitintavena séna kesí Ísóigoman-iye siráimba monor-ímá agaimakón-auvai-kwandaaivimba Tévíti agaimaréna séna erkesí Ísóigontavena Áánútu séna kesiyáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá 43 maraꞋá ménaꞋa ená namuro-kwáásí usáyaaitaanasa miwí ánásanaaowe

Áánútumo siráin-aimba Tévíti siráiye.
44 miráumai Tévíti Káráísitintavena séna kesí Ísóigoman-iye siráimbanivo nóraumaiya kwemá Tévítin-andaraken-kwaasiman-iye Ísu súmba Káráísiti Tévítina Ísóigoma éna Tévítin-andaraken-kwaasigoman-iye.

ámáámba sen-kwáásítí aambá kwáráavo siráin-kwasai.

Mátíyu 23:1-36, Mááka 12:38-40, Árúku 11:37-54

45 sáwíva-kwaasi mináímbá kwéisowana Ísu kwená kwayó-kwáásíyávéna séna 46 évakaꞋo ámáámbo sen-kwáásítí aambá kwáráávo. minkwáásí ayáátáár-ampantama iyésa naaópaꞋa avuvumpaꞋá kwénaaowasa pósa kwaási tuwánésa sésa anón-kwaasiman-owe kwésewe. minkwáásí monoꞋ-náúmpáꞋó umáyáapaꞋa anón-kwaasimo maí-áyámpáꞋá umésa tanómbo kaúvópaꞋo máyáapaꞋa kawer-áyámpáꞋá mésa kawe-tómbá kwénaawe. 47 minkwáásí ketor-íníntí óísankwara naankwaráꞋá umóyámbá kwémaesa kwaási suwánésa súwíꞋa mósá maráígwáe sésa kampakómbá tavisimái-namunaa kwésewe. mirámó owáíná anondá umbai-yántááꞋá mayánááowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE