Luke 21

ketor-ínínkó ÁánútumpaꞋa óntamba tukáin-kwasai.

Mááka 12:41-44

simásuwena Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa ména tuwánómba óntambo túwón-anaveumpimba sáwívar-oisankwara-kwaasi sáwívar-ontamba túwówana moórá-ketor-ininko íma óísamba makón-ininko téna sáwíyan-ontamba kae-tóyáráámbá tuwómba Ísu awánéna kwená kwayó-kwáásíyávéna séna áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa minkétór-ínínkómó túwáin-ontankoma amápa-kwaasimo tukáan-ontankomba usáyaaitaiye. miwímá sáwívar-oisampinkemba évakaꞋa tukáavo kwemá sáwíyan-oisampinkemba mútúꞋa túwáimba póna óísan-iyaaimba méniye Ísu siráiye.

anóm-bonoꞋ-namba tawisí-áímbá siráin-kwasai.

Mátíyu 24:1-2, Mááka 13:1-2

súwasa évakarawai anóm-bonoꞋ-nantavesa sésa kawer-óntánkákémbá úmakaawe. Áánútumba ámakaaan-tantaaꞋa konaarirí úmakaawata awánéta aamoiyá kwéune suwaná Ísu séna aáno kwaási tésa awánaan-tantaaꞋa amápaꞋa tawísíyuwesa amápar-ontankwarare tawísíyuwanaaowe Ísu siráiye.

sáwí-kanaa tíníye siráin-kwasai.

Mátíyu 24:3-14, Mááka 13:3-13

Ísu mináímbá súwasa áísaa esa sésa anóndakoo emó sénda nósa-tawaiya tíníyo. nóran-awaamera ínata séta ákíraꞋa Ísumo simbá mirá íníyeya sénaumno suwaná Ísu séna kampar-áímbá iséꞋa áraire sevó kárákwiyoro. sáwíva-kwaasi tóyo ésa kesúwíꞋa mágwétesa sésa Áánútumo usásisinkaiwai únda póna minkánáá sáwíyankaꞋa tíníye sénááowe. mirán-áímbá síyawai tínaaemba íma kwáráaro. ááiꞋo tíyáán-aimba némpakenaꞋi. egwaakénáꞋi. isáíyana íma tááꞋa kaíno. mirán-kánáámó tínda mindá íma amápa-tantaaꞋa ánásai-awaameꞋan-iye. 10 moórá-ayampa-kwaasimo ésa óꞋon-ayampa-kwaasiye ááiꞋa tiyánááowe. moórá-kawaa-kwaasigomo éna moórá-kawaa-kwaasigona amááraayavena usásimbai ááiꞋa tíyáaro sínasa usásinesa ááiꞋa tiyánááowe. 11 óꞋon-oꞋom-baravaꞋa anóm-barima táníye. óꞋon-oꞋom-baravaꞋa ayawaimá táníye. sáwíva-kwaasi tíꞋa íníye. kwíyómpaꞋa óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa paárínaꞋa awánéꞋa táátavai ónááowe. 12 mintántááꞋó ímo paárínasa keinárawaꞋa tátoꞋmai sáwíꞋa umátinkesa monoꞋ-náúmpáꞋá mono-káwáá-kwáásí aaivimbá maitinkésa ándávaꞋa mótinkanaaowe. kentáváímó asiramáímo máyáantavesa tátoꞋmai anón-kwaasitopare kámááni-kawaa-kwaasitopare mótinkesa aaí simátinkaiyaꞋa 13 minánón-kwáásí kesáái simátimenaaowe. 14 aaimó simátínkénkaꞋa nóran-aina sénaumno-imayaa íma anómba íyana tirunkó íma umbaí taíno. 15 minkánáá kawer-ímáyáá timéꞋa aaí táákaꞋa tínkáanaꞋa síyasa kentí namuro-kwáásí íma kanaán-umai kentááí araaisésa íma usáyaaitanaaowe.

16 kentinóvowiye kentíváꞋawaawiye kentimááraawiye kentí kwaásiye tíꞋmaesa anón-kwaasitopaꞋa mótinkesa aaí simátinkaiyasa keinárawapinkemba évakarawai tínkamiyaꞋa puwónááowe. 17 kentáváímó asiramáímo máyáantavesa amáparawai tíyámba umátinkanaaowe. 18 mirá ésa íma timambá tínkambai ánásanaaowe. 19 asiramáímo maéꞋo éꞋa kaweꞋá umái ménaaowe Ísu siráiye.

sáwí-kanaagona kwaasái.

Mátíyu 24:15-21, Mááka 13:14-19

20 Ísu mináímbá simásuwena séna Yérúsaremu-naopaꞋa namuro-kwáásí taúkúmaraiyaꞋa séꞋa amápa-tantaaꞋa tawísíyuwanaaon-kanaa tiyé sénááowe. 21 Yútiyaa-maravaꞋo máyaiyan-kwaasi omápata isaaisésa iyónááowe. naaópaꞋo máyaiyan-kwaasi mindáópaꞋa tuwésa kóyáwé ónááowe. kígauvaꞋo máyaiyan-kwaasi íma naaópaꞋa iyónááowe. 22 minkánáá Áánútu sáwí-meyamba timínana Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinken-aimba paáriniye. 23 tímúkwarar-inimba ívér-iyampoigwarar-inimba minkánáá sáwíꞋa ónááowe. Áánútu maankwáásíyávéna áwááꞋa tiyínana anón-umbai táníye. 24 óꞋom-baravakewai évakarawai ayáátááꞋ-mankaraꞋnei tínkamesa évakaꞋa tíꞋmaesa óꞋon-oꞋon-kwaasiti maraváꞋá mótinkesa óꞋonkaa-kwaasi Yérúsaremu-naopaꞋa kárákwiyesa sáwíꞋa íyana Áánútu séna kentí kanaamá ánásaiye síníye Ísu siráiye.

Ísu marapáꞋá kumínín-kwasai.

Mátíyu 24:29-35, Mááka 13:24-31

25 Ísu mináímbá simásuwena séna aaváúráꞋá kwíyónkaꞋa okáꞋá óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa paáriniye. marapáꞋá óꞋon-oꞋom-bapaken-kwaasi umbaí tiyáníye. uwí-nónkó anónkaꞋa áái kwésena tuvántááva ínasa kwaási inkaisénááowe. 26 kwíyónko toraꞋnaáraꞋa ínasa kwaási sésa nóra íníyo sésa tiyántámbá kwétainasa táátavai kwéesa anón-imayaa ónááowe. 27 kemá kwaási úrandako anón-asirayankwara ságayankwaraꞋa ainámpímbá kúmónaꞋa suwánanaaowe. 28 kemó súnda-yantaaꞋa ááimba ásámai paárínaꞋa mósá awánanaaowe. Áánútu kawer-ámpáꞋá métinkanin-kanaa sáwíyankaꞋa tínímba póꞋa toꞋmayaa umái méꞋa mósá awánaaro Ísu siráiye.

29 Ísu mináímbá simásuwena séna moórá-tai naí-táígó áwíꞋa víki mindágwara óꞋon-taigwaraꞋa imáyáa oró. 30 aráságáyómó agayáínda awánéꞋa séꞋa áúꞋo sínín-kanaa sáwíyankaꞋa tíníye sénááowe. 31 mirámó intembá kemá súnda-yantaaꞋa ínaꞋa awánéꞋa séꞋa Áánútu kwená kwaási kwégawaaimba sáwíyankaꞋa tíníye sénááowe. 32 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa ívéꞋo máyáan-kwaasi évakaꞋa íma pukáiyankaꞋa kemó súnda-yantaaꞋa paáriniye. 33 kwíyómba maramá ánásainana kesáái íma ánásena úwoi kwaíkwaiꞋa íníye Ísu siráiye.

34 Ísu simásuwena séna kentúraꞋa kárákwiyoro. uwoꞋaóꞋ-nómbá néꞋa kavóná méꞋa marapá-tántááꞋá anón-imayaa ováínivo. mirámó kwéꞋo éꞋa íma imáyáa kwéiyankaꞋa kumúnavainivo kárákwiyoro. 35 kívoꞋo aumakáawanamo ímo imáyáa imbó kwaígomo tavágwintemba óꞋon-oꞋom-baravaken-kwaasi íma kwéisenkaꞋa kumúnavainivo 36 kárákwiyoro. námúnaa símae kwéiyiyana kemó súnda-yantaaꞋa kentópaꞋo tínaꞋo éꞋa asiramái éꞋa kwaási úrandako súrankaꞋa ménaaowe Ísu siráiye.

37 minkánáávímbá aasiyaasi-táwai Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa uména kwenáái simátímaꞋmaena kwéiyena enónkaꞋa máápaꞋa kumbéna Óríve-omapaꞋa noꞋwáámba umaíꞋmai kwéuwasa 38 sáwíva-kwaasi aaváyaavimba ááéma Ísun-aai isánáe sésa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa umaíꞋmaiꞋa úmae iráawe.

Copyright information for `KZE