Luke 22

Yútási Ísuna kuntaruꞋá mairáin-kwasai.

Mátíyu 26:1-5, 14-16, Mááka 14:1-2, 10-11, Yóni 11:45-53

naaóváꞋó Áánútu Yútaa-kwaasi tíyótaasa í-tánómbá ímo intóráín-tantaakwara-pereti kwéagayon-kanaama sáwíyankaꞋa túwasa mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé Ísuna ámááyu-aimba suwaná úwoi-kwaasiyavena tááꞋa kówasa íma avoraꞋá tátoranaumne siráawe.

suwaná Ísuna kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasivinkewai áwíꞋa Yútási moórá-awiꞋa Isakéríóti póna Sáátáánigo kwenarumpimbá koména imáyáa amúwana mono-káwáá-kwáásítópare monoꞋ-nákáꞋó kárákwirowaitopare kwéna séna túwaꞋnaa onaꞋá Ísumba tátoranaaowe súwasa isésa aamoí kwéesa sésa mirámó inda-méyámbá óntanta aménaumne suwaná Yútási owé séna ímo kwaásimo mépaꞋo éꞋa nóraumai Ísumba agaráátínkáanasa tátoranaao-imayaa ááimba ásámai uráiye.

tíyótaasa í-tánómbá kauráan-kwasai.

Mátíyu 26:17-25, Mááka 14:12-21, Yóni 13:21-30

Yútaa-kwaasi ímo intóráin-tantaakwara-pereti kwéagayon-kanaa túntemba tíyótaasa í-tánón-kánáá sipisípi-araaꞋa tuvúꞋmái kwégauvunkaꞋa Ísu Pítaante Yóninte tiꞋmaréna séna tíyótaasa í-tánómbá kogwégauviyata komandaanó súwasarai mindárai sésarai náávara kogauvóyauyo suyaná 10 Ísu séna Yérúsaremu-naopaꞋa kwíyana moóráwaimo nonánámo maimaénamo kwíndawaimba kóánaaemba kwáráakaiyo. kwemó naaúmpaꞋo iyínanamo 11 naankó avowámó máyáinakai kosimámekai anóndakoma áísaa ena séna kesí kwayó-kwáásíyé náán-ayampara tíyótaasa í-tánómbá nánaumno kwésiye kosimámékaiyo. 12 kwemá avóvomayaaꞋ-nankomba anón-ayaampaꞋa agaráátinkaniye. kísuvuꞋo umándanaaon-tantaaꞋa mimpímbá kwáyáiye. amápa-tantaaꞋa arúsámarekai minkáꞋá kausínkáakaiyo súwasarai 13 mindárai isésarai Yérúsaremu-naopaꞋa kwésarai Ísumo sún-tantaaꞋa kwáyowasarai minkáꞋá tanómba mágauwankaraaiye.

Ísu kwená kwayó-kwáásí toómbá tímakain-kwasai.

Mátíyu 26:26-30, Mááka 14:22-26, 1 Kórínti 11:23-25

14 tanómba nánááon-kanaa túwasa Ísuwe kwená aantá-kwaasiye toómbó naíváꞋá komáyówana 15 Ísu simátimena séna sáwíyankaꞋa síꞋa índaiꞋa umásinkanaaon-kanaa íma tiráinaꞋa ááéma tíyótaasa í-tánómbá keinárawate nánaumne-imayaa úmae iráunda ívéꞋa minkánáá paárimba póta nánaumne. 16 simátimeꞋa séꞋa marapáꞋá maantánómbá íma ókwaraꞋa nánaumpo Áánútu kwená kwaási kwégawaaipaꞋa maantánónkóná ááimba avoraꞋá kwáyainaꞋa nánaumne séna 17 ándá-aran-dombo kwáyon-anaveumba maisoréna ÁánútumpaꞋa súwi séna maimái moórá-mora-umai naaró. 18 simátimeꞋa séꞋa ándá-aran-domba íma nánaumpo Áánútu kwená kwaási kwégawaaipaꞋa méꞋa ókwaraꞋa nánaumne séna 19 péréti maisoréna ÁánútumpaꞋa súwi séna topámbai tímatuwena séna mindá kesúman-ivo keinárawataveꞋa ísámai kesúma tuwánaumne. miráumai kentávéꞋa imáyáa kwéeꞋa námae íyóro súwasa 20 toómbá násúwówana ándá-aran-dombo kwáyon-anaveumba maisoréna pérétimo timúntemba miráumai ándá-aran-domba tiména séna mindá kesí naaemán-iye kesí naaemá keinárawatavena kumínímba póna Áánútu séna kesé tarúmai máyáawe séna mináúná-áímbá simái tarúmakaisaꞋa miráumai kentávéꞋa imáyáa kwéeꞋa námae íyóro.

21 kembó namuro-kwáásíráꞋó agaráátinkaniwai keséya ména toómbá kwénaiye. 22 naaóváꞋá Áánútu séna kwaási úrandako puwíníye siráintemba póꞋa púwónana namuro-kwáásímó agaráátinkaniwai sáwí-meyamba mayáníye Ísu súwasa 23 kwená kwayó-kwáásí keáímbá sésa nááwa mirá ínísana siyó siráawe.

aiva-kwáásítí kwaasái.

24 Ísuna kwayó-kwáásí keáín-keaimba sésa kentáávínkémbá nááwa aiva-kwáásí-íꞋa íníyo kwésuwana 25 Ísu séna marapár-ánón-kwáásíyómbá usáyaaitamai asirayán-áímbá simáti simati kwéuwasa kwenkóyai kwentáyaiꞋa ésa sésa kentáásí anón-kwaasi kaweꞋá kwéowe siráawe. 26 keinárawaꞋa miráumaimo anón-kwaasimo ontembá íma mirá oró. keinárawapinkemba anómba ménae síyawai amáparawaiti mayáí túwaꞋnaa oró. usáyaaitanae síyawai óꞋowiti kwayóꞋá márááro. 27 marapá-kwáásívínkémbó toómbó ménamo kwénaiwai anón-kwaasin-ivo kísuvuꞋo kwéumamiwai sáwíyan-kwaasi imbánivo kemá kentí anóndako íma mirá éꞋa kentí kwayóꞋnákááníꞋa kwéune.

28 mirá únaꞋa kembó sáwíꞋo umásínkáankaꞋa kesé méꞋa íma síyukaawe. 29 kesivo kentávéna séna kwaási kawááuwo siráintemba keinárawataveꞋa mirán-áímbá simátimenaumne. 30 kwaási kawáá ondaráꞋá méꞋa toómbá kwéneꞋa kawáá ondaráꞋá méꞋa Ísareri áánimbaaꞋa sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-aanimbaati minándárákén-kwáásí táái iséꞋa taaínkaaꞋa ónááowe Ísu siráiye.

Pítaa ánaaemba umásinkaniye siráin-kwasai.

Mátíyu 26:31-35, Mááka 14:27-31, Yóni 13:36-38

31 Ísu Sáímonimba arumbá umánkena séna Sáímoniyo isaaó. owáímó toꞋmáímo tuvimpí owanamó arúꞋó marapá kúmísasamo anónkaꞋa mósá máyáantemba kawe-tántááꞋá mósá maéꞋa sáwí-yantaaꞋa úwoi kwáyaindayavena Sáátáánigo tísaa umai isánáe sínaꞋa 32 mindáyaveꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa séꞋa kesémo aráápamai máyaanda siyuwáanavo séꞋa námúnaa siráumne. emá siyuwé koyauweré kesí kwaási asiramátinkaao Ísu súwana 33 Pítaa séna Ísóigoo ándávaꞋo áíꞋmaesamo kwíyaꞋo éꞋa kesé kóyauye. tuvuwíyamo puwínaꞋo éꞋa kesé puwóyauye Pítaa súwana 34 Ísu séna Pítaao simámeꞋa séꞋa ívéꞋa kokórigo íma áái siráindaraꞋa emá kaumboráꞋá kentáváí se íma awánáúnda-kwaasiye síníyone Ísu Pítaantavena siráiye.

35 Ísu simásuwena kwená kwayó-kwáásíyávéna séna óntambo inaainaaimó sií-únámbá íma maimaéꞋa toón-únámbá íma maimaéꞋa kwéꞋa tísamai ánáamba íma maimaéꞋa koró mináímbá ááéma séꞋa tiꞋmákaunda moórá-yantaataveꞋa aáváán-kuráinaꞋiyo súwasa miwí sésa ímaniye suwaná 36 Ísu séna ívéꞋa óntan-unamba makáiyawai minúnámbá maimaésa koró. toón-únámbá makáiyawai minúnámbá maimaésa koró. taánasatama íma makáiyawai miwítí paákákén-únánkwátói óꞋowima timésa óntamba mairésa taánasatama meéyán-uresa koró. 37 simátimeꞋa séꞋa naaóváꞋá Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba Áísáya agaimaréna séna eráíꞋmaesa sáwíꞋa uráan-kwaasi ermépaꞋa móankaraawe

agaimaréna siráimba kentávéna siráimba póna paáriniye Ísu súwasa
38 kwená kwayó-kwáásí sésa Ísóigoo kae-tánasatama makáumne suwaná kwemó sún-ainkona ááimba íma ísóntavena séna áꞋaniye Ísu siráiye.

Ísu KétésémanivaꞋa siráin-kwasai.

Mátíyu 26:36-46, Mááka 14:32-42

39 Ísu simásuwena máápaꞋa kuména Óríve-omapaꞋa umaéꞋmae kwéuntemba iyúwasa kwená kwayó-kwáásí ánaaemba kwaꞋmaésa 40 íyúwana Ísu simátimena séna Sáátáánigo tísaa umai isánáe-aimba kentópaꞋa síyáváínivo ÁánúmpaꞋa námúnaa seró séna 41 tiyuwéna egwaaꞋá kwéna Áánútu anóndaꞋan-iye séna maraꞋá kumbaéna námúnaavinkemba 42 séna kesivoó embó ankáinamo e maanúmbáí-yántááꞋó kesópaꞋo tínímba maisiyuwéma ánivo kesí imáyáa íma kwárénaꞋa ená imáyáa kwáráano súwana 43 Áánútuna kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewai paáréna asiramánkarowana 44 arunkó anón-umbai tówana ÁánútumpaꞋa námúnaa asiramái kwésuwana umisimá naaeráámbá marapáꞋá úmae kumúwana 45 námúnaa simásuwena usásinena kwená kwayó-kwáásíráútópaꞋa téna tayuwánómba tirunkó umbaí tówasa tuún-kwaigurówana 46 tayúsena tasimátimena séna tuúmó kwáyáamba usásineꞋa námúnaa seró. Sáátáánigo tísaa umai isánáe-aimba kentópaꞋa síyáváínivo ÁánútumpaꞋa námúnaa seró Ísu siráiye.

Ísumba tátokaan-kwasai.

Mátíyu 26:47-56, Mááka 14:43-50, Yóni 18:3-12

47 Ísu mináímbá kwésuwana sáwíva-kwaasi kwétuwana Ísuna kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasivinkemba moóráwai áwíꞋa Yútási kwemá misáwívá-kwáásívímbá aivaꞋá téna Ísumba paruvará umánkaindayavena Ísuna egwaaꞋá túwana 48 kampakómbá kwéuntavena Ísu séna Yútásiyo kemá kwaási úrandakomba kesí namuro-kwáásíráꞋó agaráátínkéndayavai paruvará kwéumasinkaane súwasa 49 Ísuwe máyówai moórá-yantaaꞋo paárinin-imayaa ésa sésa Ísóigoo taánasataneiya karánaumno suwaná 50 Ísuna kwayó-kwáásívínkémbá moóráwai taánasata maimaéna aivaꞋ-mónó-káwáánákóná kwayó-kwáásígón-ááꞋa agáúsuwowana 51 Ísu étuwaao séna minkwáásígón-ááꞋa maimái kaweꞋá umánkaraiye.

52 kaweꞋá umánkowasa mono-káwáá-kwáásíyé monoꞋ-nánká-káwáá-kwáásíyé anón-kwaasiye Ísumba tátoraiyanesa tamáyówana Ísu simátimena séna kentávéꞋa umóyán-kwáásímán-iye séꞋa póꞋa taánasatagwara ánáyatankwaraꞋa maimaéꞋa kembá tátoranae séꞋa kwétewe. 53 sáwíva-tawai anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa kesé máyaundaraꞋa íma kembá tátokaawe. ívéꞋa kentí kanaamá tisaꞋá tunínkóná asirayánkwáráꞋá méꞋa kembá tátoranaaowe Ísu siráiye.

Pítaa íma awánáúnda-kwaasiye siráin-kwasai.

Mátíyu 26:57-58, 69-75, Mááka 14:53-54, 66-72, Yóni 18:12-18, 25-27

54 súwasa Ísumba tátoresa áíꞋmaesa aivaꞋ-mónó-káwáánákóná naaúmpaꞋa móankowana Pítaa tínaaemba nénkaꞋa teémáyomba 55 mindánkóná naamaúvaꞋa iramá agaimarésa máyówana Pítaa miwísé maraꞋá tamáyowana 56 iramá kaweꞋá umái kwégowana moórá-kwayor-arasigo téna Pítaamba takarákéna séna minkwáásígó kwesé máíwain-iye súwana 57 Pítaa séna ímanivo kemá íma awánáúnda-kwaasiman-iye súwana 58 sáwíyankaꞋa moóráwai Pítaamba taawánéna séna kwená kwaásivinkendaꞋa óne súwana Pítaa séna kemá ímaniye súwana 59 sáwíyankaꞋa moóráwai Pítaantavena asiramái séna áraiꞋa súne. KárírivakendaꞋa póna kwená kwayó-kwáásívínkéndáꞋán-iye súwana 60 Pítaa séna emó sénda-aimba íma kwéisaumne kwésuwana kokórigoma áái súwana 61 Ísóigo kwanténa Pítaamba awánówana Pítaa Ísóigo simámun-aimba áákaꞋa maréna mirá siráinkaꞋa ívéꞋo kokórigomo ááimo ímo siráindaraꞋa emá kaumboráꞋá kentáváí se íma awánáúndanaꞋan-iye síníyone siráimba mináímbá áákaꞋa maréna 62 máápaꞋa kuména ávááraumai iviꞋá taráiye.

Ísumba kanaárááꞋa ánkaraan-kwasai.

Mátíyu 26:67-68, Mááka 14:65

63 Pítaa iviꞋá tówasa ÍsunkaꞋa kárákwirowai kanaárááꞋa ankésa tuvuwésa 64 aúrampaꞋa ampantanéí káátamakesa kwétuvuwesa sésa esáváí se Áánútumo usásisinkaiwai úne séndawai ómpo kemá nááwa kwétuvuwuna simásimiyo kwésesa 65 óꞋon-oꞋon-aimba simái sáwíꞋa umánkaraawe.

monor-ánón-kwáásítópaꞋa Ísumba ánkaraan-kwasai.

Mátíyu 26:59-66, Mááka 14:55-64, Yóni 18:19-24

66 aaváúmá usónkaꞋa Yútaa-kwaasiti anón-kwaasiye mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé torupamái máyówasa Ísumba áíꞋmaesa móankowasa 67 sésa Áánútumo usásinankaiwai KáráísitiyaꞋona simásimiyo suwaná simátíménaꞋo éꞋa íma kaweꞋá umái isánááowe. 68 moórá-aimbo tísaa onaꞋó éꞋa íma simásimenaaowe. 69 kemá kwaási úrandako Áánútu asirayáwáíná ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá uménaumne súwasa 70 amáparawai sésa ewá sé Áánútu ááninko úne kwéseno suwaná Ísu séna áꞋa sewé súwasa 71 miwí sésa kwesáváí siráimba póta mináíntávéta aavintá mayankéta óꞋon-aimbo simánkáamba avakáá únda póta ivátá tuwánaumne siráawe.

Copyright information for `KZE