Luke 24

Ísu pukáimpinkemba usásinkain-kwasai.

Mátíyu 28:1-10, Mááka 16:1-8, Yóni 20:1-10

agándon-kanaama úwoi máyówana ánásowasa aaváúmá usónkaꞋa áúraꞋo mápérankanae sésa áséi-kwiyum-basawemba toꞋmayaa úmakom-basawemba maimaésa Ísumbo utamánkaropaꞋa kwésa awánomba anón-ontamba óikakemba áꞋa akwátukowasa awánésa mimbúrí-áíráꞋá íyúmba Ísóigo Ísun-auma íma kwáyowasa awánésa anón-imayaa ésa awánomba kae-kwáásíráí túgáyáagaya ún-unankwatoi urésarai egwaaꞋá máyóyasa tuwánésa táátavai ésa kívairowasarai sésarai púwísaꞋo máankaraam-buri-aivimba íma máyáivo usásinena kóuraivo íma maampímbá avakáá-oro. kwemá KárírivaꞋa úwoimo máyáinkaꞋa simátímakain-aimba imáyáa oro. maará séna kembá kwaási úrandakomba sáwí-kwaasiraꞋa timíyasa sínkamiyaꞋa puwéꞋa kaumbo-táwai maisuwéꞋa usásinanaumne siráiye suyasá isésa simátímakain-aimba táákaꞋa marésa mimbúrí-áímá tuwésa kwésa Ísuna kwayó-kwáásí sísamaivakemba moórá kumbaimái-kwaasiye óꞋon-kwaasiye mináímbá kosimátimesa 10 minínímbá moórá Mágátáraa-naopaken-ininko áwíꞋa Máríyaa úwana moórá araámáó kwemá Yémésimba anówama úwana moórá Yóánana úwasa miwísé máyón-inimba Ísuna aantá-kwáásíyávésa mináímbá kosimátímúwasa 11 isésa sésa úwoi kampar-áímbá sewé simásuwesa úwoi máyówananivo 12 Pítaa usásinena isaaiséna utamánkóm-buri-aivimba kokívairena awánómba ampantanéímó asááúmaesamo máutamankaron-ampantawe suꞋmai kwáyowana awánéna koyauweréna mindáyavena anón-imayaa uráiye.

Éméyási-naor-ampaꞋa Ísumba awánaraayan-kwasai.

Mááka 16:12-13

13 anón-imayaa úwasarai mitáwai Ísuna kwaásivinkemba kaeꞋnárai Éméyási-naopaꞋa kóyáe siráái. mindáópaꞋa YérúsaremuvaꞋa ayáátáákakaamba kwáyowasarai Éméyási-naopaꞋa kóyáe sésarai YérúsaremuvaꞋa tuwésarai aampaꞋá kwégwesarai 14 Ísumbo éiron-aimba símaesarai kwéguyana 15 Ísu egwaaꞋá téna minkáéꞋnáraiye kwéguwasarai 16 awánoyana Áánútu túrampaꞋa túntinkarowasarai íma aúyamai kawer-uyaná 17 Ísu séna nóin-aina aampaꞋá símae kwégooiyo súwasarai minká komésarai tirunkó sáwíꞋa kwéuwasarai 18 moóráwai áwíꞋa Kéríyópasi kwemá séna ívé-kanaama Yérúsaremu-naopaꞋa tóyo ésa éiraan-tantaaꞋa awánaraavo eyááma íya awánaraano áísaa ena súwana 19 Ísu séna nóra éiraanaꞋiyo súwasarai mindárai sésarai Ísu Násáretivakewaintavairai kwésuye. Áánútun-aai siráiwai Áánútu aúrankaꞋa asirayám-báyáí kwémaena asirayán-áímbá kwésimasimisata ísaraumne. 20 kentáásí anón-kwaasiye mono-káwáá-kwáásíyé Ísumba tuvuwíyanesa Árómáani-kamaani-kwaasigomba áméwana owé sisasá taairaꞋá tuvúwówana pukáiye. 21 kesáá Ísareri-kwaasiya séta kentáásí kawáánáríꞋa éna Árómáani-kamaani-kwaasi usáyaaitaniyeya siráundaya tuvúwówana pukáiye. moórá-ainkwaraꞋa kwáyáiye. tuvúwówana pukáimba kaumbo-táwai maisukáiye. 22 évakar-inimbo simásímén-ainta sáátavaiya kwéune. ívéꞋa aaváyaavimba ááéma utamánkaraapaꞋa kombá 23 kwenáúma íma kwáyáísasa koawánésa koyauwerésa tésa sésa kwíyómpakendarai tuwánáúnasaraiya sésarai pukáimpinkemba usásinkaiye séye tasewatá 24 kentáávínkémbá évakarawai utamánkaraapaꞋa koawánaawana minínímbó sentembá mirá éna íma kwáyáísasa awánaawe suyaná 25 Ísu séna sáwí-imayaagwaraꞋa óye. naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai agaimarésa siráan-aintavekai íma ááéma áraire kwéseye. 26 Áánútu usásinankaiwaimba áíꞋa índaiꞋa umánkanaaombanivo ságayan-ayampaꞋa uméniye mirám-biran-aimba Áánútu siráiye. 27 Áánútun-aai aúváívinkemba kwentávésa siráan-ainkona ááimba simátímakaiye. mináímbá Mósesi agaimaréna siráin-ainkwara minkákémbá Áánútun-aai sirón-kwaasi agaimarésa siráan-ainkwaraꞋa simátímakaiye.

28 simátimuwasarai kuyan-dáókona egwaaꞋá kuyaná Ísu kógwéyaaitowasarai 29 mindárai tátoresarai asiramái sésarai sáwíyankaꞋa enánivo kesérai méniyone suyaná mindáraiye naaúmpaꞋa uména 30 toómbá náíyanesa kwéuwana toómbá maisoréna ÁánútumpaꞋa súwi séna topámbai timúwasarai 31 awánésarai Ísumba aúyoyana áúyokuwasarai 32 sésarai aampaꞋó túyanamo Áánútun-aai aúváívinkemba simásímísanarai sirunkó anón-aamoi kwéiye sirááiye.

33 mináímbá simásuwesarai usásinesarai koyauwerésarai Yérúsaremu-naopaꞋa tuyambá Ísuna kwayó-kwáásí sísamaivakemba moórá kumbaimái-kwaasiye óꞋon-kwaasiye torupamái máyómba tuwánoyasa 34 miwí sésa áraiꞋa Ísóigo pukáimpinkemba usásinena SáímoninopaꞋa paárisana awánériye suwasaráí 35 mindárai aampaꞋó kuyan-áímbá simátimesarai sésarai toómbá topámbai símísakai Ísóigomba aúyarauye sirááiye.

Ísuna kwaási kwembá awánaraan-kwasai.

Mátíyu 28:16-20, Mááka 16:14-18, Yóni 20:19-23

36 mináímbá kwésuyana Ísu paáréna miwítí avumpimbá ména aánoumai máéro súwasa 37 inkaisésa kwaántá sewé sésa táátavai uwaná 38 Ísu séna íma tááꞋa kaíno. íma kaer-ímáyáá éꞋa 39 siyáánarumpin-avigwara sísamaivin-avigwaraꞋa awánéꞋa kentávéꞋa kwemán-iye seró. kwaántá-kwaasi amagwárá ayáántánkwaraꞋa íma kwáyáivo kembá úwoi kwáyáivo suwánéꞋa sineꞋá tátoraaro 40 Ísu simásuwena ayáánarumpin-avigwara aísamaivin-avigwaraꞋa agaráátinkowasa 41 anón-aamoi kwéesa táátavai ésa anón-imayaa kwéuwana kwaántán-iye sevó séna Ísu naí-yántááꞋá makáao tísaa ena súwasa 42 agaimakón-doyaaꞋa ámúwana 43 maimái túrankaꞋa naráiye.

44 násuwena simátimena séna kesé úwoi máyaundaraꞋa maará séꞋa kentávéna Mósesi agaimaréna siráin-ainkwara Áánútun-aai sirón-kwaasi agaimarésa siráan-ainkwara monor-ímá agaimarésa siráan-ainkwaraꞋa áraiꞋa paáriniye simátímakaundawe. 45 Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkemba kaweꞋá umái isánááontavena miwítí imáyáa kaweꞋá umátínkaraiye. 46 Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna Áánútumo usásinankaiwaimba áíꞋa índaiꞋa umánkaiyana puwínímbanivo kaumbo-táwai maisuwéna usásinainasa 47 kwená asirayánkwáráꞋá mésa aivaꞋá Yérúsaremu-naopaꞋa simátimesa minkákémbá óꞋon-oꞋom-baravaken-kwaasi mósimatim-besimatin-esa sésa kentí sáwí-imayaa tuwéꞋa ÁánútumpaꞋa tíyana kentí sáwí-imayaa maitiyuwáníye agaimaréna siráiye. 48 awánaan-aimba simátímaꞋmaeꞋa koró. 49 kesivo asiramái séna tíméndawaimba aiꞋmáráanana keinárawate kumbéniye. Yérúsaremu-naopaꞋa máyaiyana keinárawapimba kumbéna kwíyómpaken-asirayamba timínaꞋa awánaan-aimba simátímaꞋmaeꞋa koró Ísu siráiye.

Áánútu Ísumba airówana iráin-kwasai.

Mááka 16:19-20, aantá-kwaasi 1:9-12

50 simásuwena Ísu tíꞋmaena YérúsaremuvaꞋa tuwéna Pétáni-naor-egwaaꞋa koména ayáándei káátarena séna Áánútu kaweꞋá umátinkaiye 51 kwésimatimuwana Áánútu airówana kwíyómpaꞋa iyúwasa 52 Ísuna imáyáa ésa áwíꞋa mósá marésa tirunkó anón-aamoi kwéuwasa koyauwerésa Yérúsaremu-naopaꞋa tésa 53 aasiyaasi-táwai anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa kwéiyesa Áánútu áwíꞋa mósá makáawe.

Árúku kemá súnda-aimba ánásaiye.

Copyright information for `KZE