Luke 4

Sáátáánigo Ísumba áísaa umai isánáe siráin-kwasai.

Mátíyu 4:1-11, Mááka 1:12-13

Yóni Ísumba nombá pérankaronkaꞋa Áánútun-amankoma Ísumba anómba kwéumankena simámuwana Ísu Yótáni-nomba tuwéna kavóná-maravaꞋa komáyowana Sáátáánigo Ísu sáwíꞋo índa awánanae kwésuwana Ísu íma toómbá nombá ména kae-kwááí aíyayaan-doꞋwaamba 40 noꞋwaamba kwaúwana ávááran-aai ankówana Sáátáánigo séna emá Áánútu áánimba úne kwésempo maanóntánkóntáváí toómbá aúrénaꞋa naanó siyó súwana Ísu séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkemba séna

  • toómbó náíyawaiye suꞋmai kwaási íma tátoranivo Áánútu siráiniꞋa amápaꞋa íyana tátoraniye
siráimba póꞋa emó sénda íma mirá ónaumne súwana
Sáátáánigo Ísumba áíꞋmaena iyéna avekáán-umai amápaꞋ-maravaꞋa kárákwiron-kwaasi agaráárankena séna amápaꞋ-maravaꞋo kárákwiyuwo sénamo símakaimba moóráwaimba kesí imáyáavinkemba kanaán-umai timénaunda isaꞋá embá áménana enáwíꞋa iyíníye. kesí imáyáamo mósá márénaꞋo éꞋa kárákwiyi-mayai áména kárákwiyiniyone Sáátáánigo súwana Ísu séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkemba séna

  • kesí Ísóigo Áánútumba imáyáa éꞋa kwenáwíre suꞋmai mósá maréꞋa kwená mayáíyé suꞋmai máyáaro
siráimba póꞋa emó sénda íma mirá ónaumne súwana
Sáátáánigo Ísumba áíꞋmaena Yérúsaremu-naopaꞋa kwéna anóm-bonoꞋ-nankona ávúmayaapaꞋa móankena séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkemba séna

  • Áánútu kwíyómpakemba kwená kwayóꞋnárawaꞋa
  • tiꞋmaráínasa enkáꞋá kárákwiyonaaowe.
óꞋomba séna

  • óntankaꞋa aísamaima turaráanavo
  • sésa tiyáándei aramónááowe
siráiye. miráumai emá Áánútu áánimba úne kwésempo maankákémbá ásávenasa kwíyómpakendarawaꞋa arámbaesa marapáꞋá móru ankánááowe Sáátáánigo súwana
12 Ísu séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkemba áꞋa mirá siréna moórá-ainkwaraꞋa séna

  • kentí Ísóigo Áánútumba áísaa umai
  • isánáe íma seró
siráimba emó séndantembo mirámó ékai Áánútumba áísaa umai isáúsino. mindáyavai emó sénda íma mirá ónaumne Ísu súwana
13 Sáátáánigo amápa-tantaatavena Ísumba áísaa umai ísáiyuwena séna sáwíyankaꞋa óꞋa taáísaa umai isánaumne séna auwéna kuráiye.

Ísu kwená mayáímó ááimbo ásárain-kwasai.

Mátíyu 4:12-17, Mááka 1:14-15

14 kúwana Áánútun-amankona asirayámbá Ísumpimba kwáyowana Ísu kavóná-maravaꞋa tuwéna Káríri-maravaꞋa komáyowasa kwenááigo amápaꞋ-mapaꞋa kóyáwé úwana 15 miwítí monoꞋ-náúmpímpáꞋá Ísu simátimuwasa amáparawai kwenáwíꞋa mósá makáawe.

Násáretivakewai Ísumba tínaaemba umánkaraan-kwasai.

Mátíyu 13:53-58, Mááka 6:1-6

16 minkákémbá Ísu kítokomo maémáin-daopaꞋa Násáreti-naopaꞋa koména Yútaa-kwaasi monor-áímbá kwéison-kanaama aasiyaasi-táwai monoꞋ-náúmpáꞋá umaémáintemba miráumai uména Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkemba simátimindayavena usásinowasa 17 naaóváꞋá Áánútun-aai sirówai Áísáya agaimakón-kwandaai ámúwana mairéna kwéarirena moórá-aimba awánéna táámpamai séna

18 
  • Ísóigon-amanko kesé máyáiye. úwoi-kwaasiyavai kesí áséi-kwasai kosimátimiyo séna siꞋmákaimba póna Ísóigon-amanko kesé máyáiye. tátokaan-kwaasiyaveꞋa kemá ayútínkáanaꞋa máéro siyé-áímbá kosimátimiyo. túrambo kavíkáin-kwaasiyavai óꞋa túramba awánamai kaweꞋá umátinkaao-aimba kosimátimiyo. tirumbó umbaimó táínda-kwaasiyavena minúmbáí-yántááꞋá ánásaniye siyé-áímbá kosimátimiyo.
19 Ísóigo kwená kwaási kaweꞋá umátinkanin-kanaagon-aai kosimátimiyo séna siꞋmákaiye agaimaréna siráiye Ísu simásuwena 20 mináúváí-kwándááí tavúmai kárákwirowaimba aména aaí simátimindayavena maraꞋá máyowasa mindáúmpáꞋá máyón-kwaasi aaí síníye úwasa aúrampimba karákówana 21 Ísu séna mináímbá táámpamai súnaꞋa iséiraan-aimba avoraꞋá kwévaariye súwasa 22 isésa aivaꞋá kawer-áímbá kwésiye sésa aamoí umánkesa naaémba anón-imayaa ésa sésa Yósépi ááninko éna maankákéwáí póna kesáámó úndanten-kwaasiman-ivo nóra séna mirán-áímbá kwésiyo suwaná 23 Ísu séna kwaási kwántámai-aimba sésa emá sontaa-kwáásí ómpo enáúraꞋa eyááríkaꞋa kaweꞋá uwó kwésewe. mináímbá kentávéꞋa simásuweꞋa séꞋa Kápénéamu-naopaꞋa kaweꞋ-máyáí mairáanata ísaraumpo maanká ená naaópakwaraꞋa mirám-báyáí mayaaó kentávéꞋa sénááombanivo 24 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa Áánútun-aai simátímíwai kwená kwaásitopaꞋa Áánútun-aai kosimátiminiyenamo kwimbá kwenamááraa sésa kesáámó úndanten-kwaasiman-iye sésa kwenáwíꞋa íma mósá kwémaraawe. 25 árair-aimba sénaumpo ísáaro. naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Íráiyaa máyonkaꞋa kaumbo-ímá umái avaꞋmoraé-kwiyomba maisuwéna íma aaꞋá téna ayawaimá tówana minkánáámá Ísareri-kwaasiti maraváꞋá ketor-ínímbá sáwívaꞋa máyówana 26 Áánútu íma minkétór-ínímbá kotúwaꞋnaa íníyone séna óꞋom-baravaken-ketor-inimba Sáítóni-maravaꞋa Sárévati-naopaken-inimba koáwaꞋnaa uwó séna Áánútu Íráiyaamba aiꞋmarówana kuráiye. 27 naaóváꞋá moóráwai Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Íráisa máyonkaꞋa Ísareri-kwaasiti maraváꞋá túma karón-kwaasi sáwívaꞋa máyówana Áánútu minkwáásíyómbá íma asóvamatinkaraimbanivo óꞋom-baravaꞋa Síriyaa-maravaken-kwaasi áúma karón-kwaasi áwíꞋa Néamanimba asóvamankaraiye Ísu súwasa 28 mimbónóꞋ-náúmpáꞋá máyówai isésa imáyáa ésa kentááyávéna Áánútu íma túwaꞋnaa íníye Ísu siyé sésa tirunkó ikaaꞋá vówasa 29 usásinesa Ísumba tátokesa tavisímaesa máápaꞋa kunákáruwesa miwítí naaór-omapaꞋa ámémpaꞋa améntáyuwanae uwaná 30 ánivo Ísu minkwáásímívinkemba tuvíyuwena kóuraiye.

arumpimbá taraváá-kwámbá máyowaina kwaasái.

Mááka 1:21-28

31 Ísu Káríri-maravaꞋa Kápénéamu-naopaꞋa koména Yútaa-kwaasi monor-áímbá kwéison-kanaaraꞋa monoꞋ-náúmpáꞋá uména aaí simátimuwasa 32 isésa asiramái súntavesa anón-kwaasigoraamba siyé sésa táátavai uráawe.

33 táátavai uwaná mimbónóꞋ-náúmpáꞋá moóráwai taraváá-kwámbá kwenarumpimbá máyon-kwaasigo ména anónkaꞋa séna 34 Ísu Násáretivakewai óne. kentáá nóra éwa tasínkambaiya ánásaniyono. embá awánáúndawai Áánútuna kawe-kwáyóꞋnáꞋá óne súwana 35 Ísu taraváá-kwántávéna asiramái séna aaiseré minkwáásí tiyuwé kóaao súwana mintáráváá-kwánkó minkwáásí tokáꞋmái túrankaꞋa tuvámbarena íma sáwíꞋa umánkena úwoi kóúwasa 36 awánésa táátavai ésa keáímbá sésa nóran-aina kwésiyo. asirayán-áímbá taraváá-kwántávéna asiramái kwésimatimisasa tirumpinkémbá kwégowe suwaná 37 mirán-áímbá Ísun-aai mináyámpáꞋá kóyáwé úwasa ísaraawe.

Ísu tíꞋo ún-kwaasi asóvamatinkarain-kwasai.

Mátíyu 8:14-17, Mááka 1:29-34

38 ísówana Ísu mimbónóꞋ-náúmpáꞋá tuwéna Sáímonina naaúmpaꞋa íyúmba Sáímoni aísáankomba kokotámba kwéankowana máyowasa Ísumba simámúwana 39 iséna kwenópaꞋa téna kokotánkontavena séna ánásaao súwana minkókótámba ánásowana usásinkwena toómbá agaimái tímakaiye.

40 toómbá agai-timúwasa enónkaꞋa óꞋon-oꞋon-tiꞋo ún-kwaasi tíꞋmaesa ÍsunopaꞋa mátínkówana ayáámba tátorowasa asóvaraawe. 41 mirá úwasa taraváá-kwámbá sáwíva-kwaasi tirumpinkémbá tiyuwésa anónkaꞋa sésa Áánútu ááninko óne simásuwesa kóuraawe. taraváá-kwámbá imáyáa ésa Ísuntavesa Áánútumo usásinankaiwaima iyé-ímáyáá untávéna Ísu aaiséráaro súwasa tiyuwésa kóuraawe.

Yútiyaa-ayampaꞋa Ísu simátímakain-kwasai.

Mááka 1:35-39

42 kóuwana aaváúmá usónkaꞋa Ísu mindáópaꞋa tuwéna námúnaa síndayavena íma kwaási máyópaꞋa komáyowasa avakáá-umai awánésa sésa kónavo keséya maiyó suwaná 43 Ísu séna óꞋon-daopimpakwaraꞋa áséi-kwasai Áánútu kwená kwaási kwégawaain-aimba kosimátimenaumne. mirá ónaundayavena Áánútu siꞋmákaisaꞋa kunkáumne séna 44 tiyuwéna Yútiyaa-ayampaꞋa koména monoꞋ-náúmpímpáꞋá simátímaꞋmaena iráiye.

Copyright information for `KZE