Luke 5

Ísu kwená kwayóꞋnárawaꞋa tááyarain-kwasai.

Mátíyu 4:18-22, Mááka 1:16-20

moórá-tawai Ísu nonkwaaúnkón-awampaꞋa áwíꞋa Kénésáréti-kwaaunkon-awampaꞋa máyowasa Áánútun-aai isánáe sésa tóyo ésa kwenkuvaráꞋá úmaesa tuwaná kaeꞋá sáwíyan-dompi-sipi nonáámááívaꞋa kwáyowana moórá Sáímonindei kwáyowana awánówasa noyááꞋa tóróyan-kwaasi mindómpí-sípí tuwésa kwase-únámbá kwésese uwaná misípí úwoi kwáyowana awánéna Sáímonina nompí-sípívímbá usáatena Sáímonintavena séna egwaaꞋá maimaé kwaaó súwana egwaaꞋá avúsúmaena nonawámpáꞋá kúwana Ísu mimpímbá maraꞋá ména amápa-kwaasi simátímakaiye.

simásuwena Sáímonintavena séna nompí-sípí avúsúmae nonavuvumpáꞋá kuré egwárá ená kwaásigwaraꞋa kwase-únámbá túwéwana nompímbá kumínaꞋa noyááꞋa asínáaro súwana Sáímoni séna anóndakoo ívéꞋ-noꞋwaamba mirá úmae iyúndaya íya noyááta asinéta úwoiya máyaundayaanivo emó séndantemba ónaumne séna nonavuvumpáꞋá kwésa kwase-únámbá túwówana nompímbá kumúwana sáwívaꞋ-noyaaꞋa minúnámpímbá ógwitena tarárááraꞋnaraamba úwasa moórá-nompi-sipivimba miwítí kwaási máyówasa awánésa tiyáán-tuwaaꞋa ésa tasúwaꞋnaa oro suwasá tésa minkáé-sípívímbá noyááꞋa mósá márówana ógwitena umbaí téna nompímbá kunávekoraꞋnaraamba úwana Sáímoni Pítaa mirámó úmba awánéna Ísuma anóndakoman-iye séna aísamaivimba kívairena séna Ísóigoo sáwí-kwaasi úmpo siyuwé kwaaó siráiye. sáwívaꞋ-noyaaꞋa asínóntavena Pítaawe kwesé máyón-kwaasiye táátavai uwasá 10 Sáímoniye noyááꞋa toꞋmaésarai nááúyawai Sépéti ááninkai túwíꞋa moóráwai Yémési úwana moóráwai Yóni mindáraiye táátavai uyaná Sáímoni Pítaa Ísuntavena séna Ísóigoo sáwí-kwaasi úmpo siyuwé kwaaó súwana Ísu séna íma ááꞋa kaíno. noyááꞋo toꞋmaé kwénaaomba mimbáyáí ivátuweꞋa ívéꞋa kwaási tavisíyasa kesirááíma kwáráaro súwasa 11 mindómpí-sípí tavisímaesa nonáámááívaꞋa mámaresa miwítí mayáímá ivátuwesa Ísun-ánaaemba kwaꞋmaésa kwénaaowe.

Ísu áúma karón-kwaasi kaweꞋá umánkarain-kwasai.

Mátíyu 8:1-4, Mááka 1:40-45

12 moórá-tawai Ísu moórá-naopaꞋa máyowana moóráwai amápa-kuvaꞋa áúma karón-kwaasi Ísumba awánéna anóndakoman-iye séna aísamaivimba takívairena séna kentávénamo ankáínamo e kanaán-umai aúnáiꞋa umásinkaniyone súwana 13 Ísu ayáámba aneꞋá tátorena séna mirá ónaumpo enáúraꞋa karevúꞋa kawáúgwiye súwana avekáámbá kawáúguwana 14 Ísu asiramái séna enáúraꞋa kawáúgwimba po naaóváꞋó Mósesimo siráintemba monoꞋ-máyáí-kwáásítópaꞋa kwéma enáúma máagaraatinke póíma tímínasa Áánútuntavesa ísámai tuvúꞋmái agayáíyasa amáparawai awánésa áúrakemba kawáúgwiye sénááowe. ánivo enáúraꞋo umánkaunda-aimba simátimunavo se kwaaó Ísu súwana 15 ivátuwena kaweꞋá umánkon-aimba simátímaꞋmaena iyúwana mináínkó naaóꞋ-naoꞋa kóyáwé úwasa sáwívarawai tóyo ésa kwenáái kwéiseꞋa onaná tíꞋo in-kwáásí asóvamatinkainkwae sésa tóyo uwaná 16 ánivo Ísu ÁánútumpaꞋa námúnaa síndayavena kavóná-maravaꞋa kóyo uráiye.

Ísu aísamai pukówaimba kaweꞋá umánkarain-kwasai.

Mátíyu 9:1-8, Mááka 2:1-12

17 moórá-tawai évakarawai ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé Yérúsaremu-naopakemba Káríri-ayampakemba Yútiyaa-ayampakemba tóyo ésa Ísu moórá-naumpaꞋa aaí kwésimatimumba taísaraawe. Áánútu Ísumba asóvamatinkanin-asirayamba ámakowana máyowasa 18 évakarawai aísamaimo pukówaimba kwandaaivímbá marésa taagwiyaꞋmaésa tésa ÍsunopaꞋa máánkáananaya kaweꞋá ínkwáe sésa tumbá 19 mindáúmpáꞋá sáwíva-kwaasi sisipáá uwasá íma kanaán-umai íyóraꞋnaraan-esa naanamivaꞋá taagwiyaꞋmaésa umésa avaaꞋá akósámaresa ándára tátoresa túwówana kumeémena kwaásivimbo Ísumo máyompimba aúrankaꞋa kumúwana 20 Ísu taagwiyaꞋmaésamo tun-kwáásímó áraiꞋa kaweꞋá umánkaniye-imayaamo umbá Ísu tuwánéna aísamaimo pukón-kwaasiyavena séna kesí kwaásiyo ená sáwí-imayaa mayauwáúmne súwasa 21 ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé iséise esa sésa Áánútu kweyáá sáwí-imayaa maitiyuwánívo kwaási íma mirá ónááovo Áánútumba akáꞋáámba kwésimankaiye suwaná 22 Ísu minímáyáámó umbá awánéna séna nóra éra mirán-ímáyáá kwéoo. 23 moóráwaimo aísamaimo pukáindawaintavaimo sénamo ená sáwí-imayaa mayauwáúmne sínasamo ésa áraira sií. kampará siíyo sénááowe. ánivo moóráwaimo aísamaimo pukáindawaintavaimo sénamo eyááríkaꞋa usásine kwaaó sínasamo ésa áraira sií. kampará siíyo awánanaaowe. 24 kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai marapáꞋá máyaunda kwaásiti sáwí-imayaa maitiyuwáúnda-asirayamba tokáunda póꞋa agaráátínkáanda awánanaaowe séna aísamaimo pukón-kwaasiyavena séna isaaó. usásinke ená kwandaaimá maimaé ená naaópaꞋa kwaaó súwana 25 túrankaꞋa usásinkwena kwená kwandaaimá kwémaena Áánútu áwíꞋa mósá kwémarena kwená naaópaꞋa kúwasa 26 amáparawai táátavai ésa Áánútu áwíꞋa mósá marésa sésa íma awánaraundaiꞋa isaꞋá awánáúmne sésa táátavai ésa tiyáámba tóipimba áákaawe.

Ísu Áríváimba ááyarain-kwasai.

Mátíyu 9:9-13, Mááka 2:13-17

27 naaémba Ísu aampaꞋá kwégwena awánómba táákísi-mayai kwémayowai áwíꞋa Árívái táákísimo máyón-daumpaꞋa máyowana Ísu awánéna séna usásine kesé tiyó súwana 28 usásinena amápa-tantaaꞋa tuwéna kwenánaaemba kwaꞋmaéna kwéna 29 Ísuwe náíndayavena kwená naaúmpaꞋa anón-tomba agayówasa táákísimo máyón-kwaasiye óꞋon-oꞋon-kwaasiye Áríváina naaúmpaꞋa tamésa mindáraiye tamésa tagwémandowasa 30 ámáán-kawaa-kwaasiye miwítí ámáámba sun-kwáásíyé Ísuna kwayóꞋnárawatavesa áwááꞋa tiyésa tísaa esa sésa táákísi máyáan-umoyan-kwaasiye sáwíꞋa on-kwáásíyé toómbá kwénaao suwaná 31 Ísu iséna séna sontaa-kwáásígó kaweꞋó umáímo máyáan-kwaasi íma kwétuwaꞋnaa-ivo tíꞋo in-kwáásí kwétuwaꞋnaa-iye. 32 mindáyaveꞋa arupí umái máyáan-kwaasi tááyaanasa ÁánútunopaꞋa tígwáe séꞋa íma kunkáumpo sáwíꞋo umáímo máyáan-kwaasi tááyaanasa ÁánútunopaꞋa tígwáe séꞋa kunkáumne Ísu siráiye.

toómbá aawesuráan-kwasai.

Mátíyu 9:14-17, Mááka 2:18-22

33 suwasá évakarawai Ísuntavesa sésa Yóni nombó pétinkaiwaina kwayóꞋnárawaꞋa moórá-mora-tawai Áánútuntavesa imáyáa ésa toómbá íma kwénesa námúnaawe suꞋmai kwésewasa ámáán-kawaa-kwaasiti kwayóꞋnárawakwaraꞋa mirá kwéovo ená kwayóꞋnárawaꞋa íma mirá ésa toómbá nombá úwoi kwénaawe. nóra ésa mirá kwéoo suwaná 34 Ísu séna moóráwai aaraí mayáíndawai amááraawi tanómba kauntimínímba miwísé máyainasa aamoí ésa mintómbá íma aꞋáo sénááovo úwoi nánááowe. 35 naaémba minkwáásígómbá áíꞋmaesa kówíyasa minkánáámá amááraawi tirunkó sáwíꞋa ínasa toómbá aꞋáo sénááowe Ísu séna kwemó ménamo naaémbo tiyuwénamo iyíníntavena mináímbá siráiye.

36 Ísu mináímbá simásuwena maarán-áímbá kwántámai-aimba séna ááéraan-ampantamo avaaꞋó kwáyáísasamo ombá aúná-ampanta íma kárámai kwéaraapaawe. mirámó íyana aúná-ampanta sáwíꞋa ínana ááéraan-ampantao aúná-ampantaraaniꞋa íma íníye. 37 aúná-anda-aran-domba ááéraa-sipisipi-auwarasi-anaveumpimba íma kwéatimaraawe. mirámó íyanamo éna aúná-anda-aran-domba anón-éna ááéraan-anaveumba kavámbaena sáwíꞋa ínana mindómbá úwoivaꞋa atígwiniye. 38 mindáyavesa aúná-anda-aran-domba aúná-sipisipi-auwarasi-anaveumpimba kwéatimaraawe. 39 ááéraan-anda-aran-domba naawáímó ombá sésa ááéraan-anda-aran-domba áséi kwéiye kwésesa aúná-anda-aran-domba íma kwésinkaiye kwésewe.

Copyright information for `KZE