Luke 6

Ísu savaatirár-áímbá siráin-kwasai.

Mátíyu 12:1-8, Mááka 2:23-28

moórá-tawai Yútaa-kwaasi agándon-kanaaraꞋa Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé kígauvimba úwíti-ton-kigauvimba kwégwesa kwená kwayó-kwáásí úwíti-aramba kútúmai ásima pítuwesa kwénowasa ámáán-kawaa-kwaasi évakaꞋa tuwánésa sésa agándaan-kanaama aambá áúmbakaawaꞋa nóra era mirá kwéoo suwaná Ísu séna naaóváꞋá Tévítimo urómba aúváívimba agaimarón-ainkona ááimba íma ísaraawe. Tévítiye kwená kwaásiye táái kwétinkowana Tévíti Áánútuna monoꞋ-náúmpáꞋá iyéna Áánútu aúrankaꞋo makón-tomba umairéna kwénena kwená kwaási timúwasa narááwe. mintómbá úwoi-kwaasi íma némáembanivo monoꞋ-máyáí máyón-kwaasi némáembani. Tévíti mintómbá umairéna timúwasa nonkáꞋá Áánútu íma áwááꞋa siráimbanivo kesí kwaási mirá kwéowaꞋa áwááꞋa ímo seráámbá áwááꞋa kwésewe. kwíyómpakemba kwaási úrandaꞋa póꞋa agándai-kanaaraꞋo kárákwiraundawai úmpo agándai-kanaamo kwaásimo mayáí kwémayaamba kendéímán-iye Ísu siráiye.

ayáámba kawévaigurain-kwaasigona kwaasái.

Mátíyu 12:9-14, Mááka 3:1-6

moórá-tawai Yútaa-kwaasi agándon-kaaaraꞋa Ísu monoꞋ-náúmpáꞋá iyéna kwésimatimuwana moóráwai ayáánúrapar-ayaamba kawévaiguron-kwaasi máyowasa ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé mésa Ísuntavesa agándairaꞋa póna minkwáásímó kaweꞋó umánkainataamo éta tátoꞋmaiya aaivintá mayankánaumne sésa Ísumba awánomba Ísu minímáyáámó umbá awánéna ayáámba kawévaiguron-kwaasiyavena séna usásine kemó máyaundaraꞋa umaiyó súwana usásinena ÍsunopaꞋa túrankaꞋa umaúwana Ísu miwíyávéna séna moórá-aintaveꞋa tísaa ónáeꞋa súne. kentáásí ámáán-aimpimba nóin-aina kwáyáiyo. agándai-kanaaraꞋa póta kaweꞋ-máyáíyá kwémayaum. sáwí-mayaiya kwémayaumno. kwaási áwaꞋnaa onanayá kawerá umáíya méni. inkámónanaya puwíníyo tísaa ena súwasa íma aaí suwaná 10 Ísu móyuwana meyuwana éna ayáámba kawévaiguron-kwaasiyavena séna enayáámba árútuwaao súwana ayáámba árútuwowana kaweꞋá umánkowasa 11 miwí tirumbá ávááraumai sáwíꞋa úwasa nóra umáíya inkamónaumno sésa kemó máyómpimba iséise uráawe.

Ísu kwená kwayóꞋnárawaꞋa tááyarain-kwasai.

Mátíyu 10:1-4, Mááka 3:13-19

12 minkánáávímbá Ísu enónkaꞋa omápaꞋa uména íma aúmá kwaéna ÁánútumpaꞋa námúnaa símaena kwéiyuwana 13 móirarowana Ísun-ánaaemba kwarón-kwaasi tááyowasa íyúwana minkwáásívínkémbá sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi táámpámarena séna kesí aantá-kwaasin-owe séna túwíꞋa taráiye.

14 miwí túwíꞋa téna moóráwai áwíꞋa Sáímoniye séna aúná-kwiꞋa tamámena Pítaawe súwana séna moóráwai Pítaa áváko áwíꞋa Éndaru moóráwai áwíꞋa Yémési moóráwai áwíꞋa Yóni moóráwai áwíꞋa Vírípi moóráwai áwíꞋa Pátóromu 15 moóráwai áwíꞋa Mátíyu moóráwai áwíꞋa Tómáasi moóráwai Árávíási ááninko áwíꞋa Yémési moóráwai áwíꞋa Sáímoni kwemá Árómáani-kamaani-kwaasi tiꞋmátuwanae siráiwai 16 moóráwai Yémési ááninko áwíꞋa Yútási moóráwai Yútási Isakéríóti kwemá naaémba Ísumba kwená namuro-kwáásíráꞋá agaráátínkaraiwai miráumai-kwaasi Ísu tááyaraiye.

Ísu sáwíva-kwaasivimba mayáí mairáin-kwasai.

Mátíyu 4:23-35

17 omápakemba Ísu miwísé arúváꞋá kumbáyowasa kwenánaaemba kwarón-kwaasi sáwívarawaiye Yútiyaa-ayampakemba Yérúsaremu-naopakemba uwí-nón-awampakemba Táyaa-naopakemba Sáíntóni-naopakemba sáwíva-kwaasiye tamésa 18 Ísun-aai isánáe sésa tíꞋa ún-kwaasigwaraꞋa asóvamatinkainkwae sésa tóyo ésa taraváá-kwámbá tirumpimbá máyón-kwaasigwaraꞋa tóyo uwaná Ísu taraváá-kwámbá tirumpinkémbá maitiyuwówasa 19 tíꞋa ún-kwaasi Ísun-aneꞋa tátoraanana síꞋa ánásainkwae sésa mirá uwaná asirayámbá tokéna póna mintíꞋá asóvamatinkaraiye.

tirunkó kaweꞋá éna sáwíꞋa éna ínín-kwasai.

Mátíyu 5:1-12

20 Ísu mirá umátiyuwena kwená kwayó-kwáásí tuwánéna séna keinárawaꞋa Áánútu súwaꞋnaa ínkwáe sewáí Áánútu kaweꞋá kwéumatinkena kwégawaaiye. 21 ívéꞋa táái kwétinkaiwai tirumbá etóyóí umái máéro. Áánútu kanaa umátinkaniye. ívéꞋa tirumbá sáwíꞋa kwéisasa iviꞋá kwétaawai tirumbá etóyóí umái máéro. tirumbá kaweꞋá ínaꞋa kwíráái sénááowe. 22 keinárawaꞋa kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawaintaveꞋa asiramái máyáawai kwaási tínaaembo umátinkesa tíyámbo umátinkesa sáwí-aimbo simátinkesa sáwí-kwaasin-owe sénááomba tirumbá etóyóí umái máéro. 23 mirá íyaꞋa tirunkó kaweꞋá kwéinaꞋa imá kwéteꞋa kwíyómpakemba kentí kaweꞋ-méyámbá mayánááowe. naaóváꞋá miwítíkwáꞋná mirá ésa Áánútun-aai simátímakowai sáwíꞋa umátínkaraawe. 24 ánivo marapákén-tántááꞋá makáawaima kárákwiyoro. tirunkó kaweꞋá kwéin-tantaaꞋa áꞋa makáamba póꞋa íma moóráma kaweꞋ-méyámbá mayánááowe. 25 ívéꞋa tímúꞋa vaiwáí kárákwiyoro. naaémba táái tinkáníye. ívéꞋa kwíráái kwésewai kárákwiyoro. naaémba iviꞋá tánááowe. 26 naaóváꞋá kentíkwáꞋná kampar-áímbá simátímakowai túwíꞋa mósá makáamba pósa mirámó kwésesamo kentúwíꞋo mósá kwémarewaꞋo éꞋa kárákwiyoro Ísu siráiye.

namuro-kwáásí kaweꞋá umátínkáaro-kwasai.

Mátíyu 5:38-48

27 Ísu simásuwena séna kemó simátíménda-aimba ísáaro. kesááimo iséꞋo éꞋa kentí namuro-kwáásí tirumbá kaweꞋá umátinkeꞋa tíyámbo umátínkéwai kaweꞋá umátínkáaro. 28 sáwí-aimba simátínkéwai kaweꞋá umátínkáaro. sáwíꞋa umátínkéwaimo éꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa simái miwí túwaꞋnaa oro. 29 tááꞋo tuwausíyaꞋo éꞋa íma tinkaméꞋa ókwaraꞋa kwántá-timiyasa tuwausónááowe. kentí unáánkwátói mairésa sésa ókwaraꞋa mayánáe síyaꞋo éꞋa íma aꞋáo seró. 30 moórá-yantaatavaimo simiyó síyaꞋo éꞋa úwoi tíméro. kendéímo moórá-yantaaꞋo máyáíyaꞋo éꞋa íma usisiꞋá síméro seró. 31 kembó tirááímo táínda-iꞋo umáímo kwétuwaꞋnaa-iyaꞋa miwí miráumai túwaꞋnaa oro Ísu siráiye.

32 Ísu simásuwena séna amáparawai kentí kwaásiti imáyáamo kwéowasamo ombá anondá miwítí imáyáa kwéowe. sáwíꞋo kwéon-kwaasi íma kawe-kwáásí ombánivo miwítí kwaásiti imáyáamo kwéowasamo ombá anondá miwítí imáyáa kwéowe. miráumaimo kentí kwaásiti imáyáawe suꞋmaimo kwéiyanamo éna Áánútu íma kaweꞋ-méyámbá timínívo kentí namuro-kwáásígwáráꞋá imáyáa tíméro. 33 amáparawai kaweꞋá kwéumatinkaan-kwaasi kaweꞋá kwéumatinkaawe. sáwí-kwaasigwaraꞋa mirá kwéowe. mirámó onten-umái kaweꞋó kwéumatinkaan-kwaasiye suꞋmaimo kaweꞋó umátínkéwanamo éna Áánútu íma kaweꞋá owé síníye. kentí namuro-kwáásígwáráꞋá kaweꞋá umátínkáaro. 34 sáwí-kwaasi naaémba siménááowe-imayaa ésa kwétimewe. naaémbo timénááon-kwaasiye suꞋmaimo timíyanamo éna Áánútu íma kaweꞋá owé síníye. naaémba siménááowe-imayaa íma éꞋa úwoi tíméro. 35 kentí namuro-kwáásí kaweꞋá umátinkeꞋa imáyáa tíméro. anondá simígwáe-imayaa íma éꞋa úwoi tíméro. mirámó íyambo éꞋa Áánútumpakemba kaweꞋ-méyámbá mayánááowe. Áánútu kwentávésa íma súwi sen-kwáásí úwoi kwétuwaꞋnaa-ena sáwí-kwaasigwaraꞋa mirá kwéisasa pósa kwaási keinárawaꞋa mirámó ombá tuwánésa sésa Áánútu kwíyómpakewai áánimbaaꞋa owé sénááówe. 36 kentivomá arumbá kwéumatinkaintemba mirá oró Ísu siráiye.

íma sáwí-aimba simátíméro siráin-kwasai.

Mátíyu 7:1-5

37 tuwánéꞋo éꞋa sáwí-kwaasiye síyanamo éna Áánútu kentáváígwáráꞋá mirá sínívo tuwánéꞋo éꞋa sáwí-kwaasiye sevó. umbai-yántááꞋó timíyanamo éna Áánútu kenkwáráꞋá mirá ínívo umbai-yántááꞋá tímévo. sáwíꞋo umátinkaiyaꞋo éꞋa mináímbá íma táákaꞋa maréꞋa tuwinkásuwaaro. mirámó íyanamo éna Áánútu kemó sáwíꞋo ombá maitiyuwáníye. 38 timíyantemba Áánútu anondá kembá timíníye. toómbó tíméwasamo nawááesamo aráávaraꞋo ontembá Áánútu mirá umái sáwíva-tantaaꞋa timíníye. miráumai tíméntemba Áánútu miráumai timíníye Ísu siráiye.

39 Ísu simásuwena kwántámai-aimba séna moórá aúgavitawai moórá aúgavitawaimba ayáán-toꞋmaesarai íma kanaán-umai kóyááoivo mirámó ésaraimo ésarai aísavaꞋa tuvamóyááoiye. 40 kwená iyámpóímo agaráátínkáiwaimbo ombá íma kwembá kwéusayaaitaavo kwenáái ísámaesa kwemó inteníꞋa kwéowe Ísu siráiye.

41 Ísu simásuwena séna kentúrampimba irarumbá kwáyáísaꞋo ombá íma awánaamba kentí kwaási tuwánéꞋa enaúrampimba ayaantambá kwáyáiye kwésevo íma mirá seró. 42 kentúrampimbo irarumbó ímo awánaamba nóra sera kentí kwaási túrampinkemba tiyaantambá maitiyuwánáe kwéseo. kaumbo-káér-ainkwara-kwaasin-ovo kentúrampinkemba irarumbá maisukéꞋa tuwánéꞋa kentí kwaási túrampinkemba tiyaantambá kanaán-umai maitiyuwánááowe Ísu siráiye.

taaigónté arankóntéi kwaasái.

Mátíyu 7:17-20, Mátíyu 12:33-35

43 Ísu simásuwena séna kawe-táígó íma sáwí-aramba iyáísana sáwí-taigo íma kawer-árámbá kwéiyaivo 44 mintáígó arambá awánésa sáwí-taiye kawe-táíyé kwésewe. tekómo éna íma áwí-yantaaꞋa iyánívo téꞋa iyáníye. ampaantarígo avoꞋárén-aramba íma iyánívo ampaantarí-aramba iyáníye. 45 miráumai kawe-kwáásí kawer-ímáyáávínkémbá kaweꞋ-máyáí kwémayaavo sáwí-kwaasi sáwí-imayaavinkemba sáwí-mayai kwémayaawe. tirumpimbá kwáyáin-imayaanei kwésewe Ísu siráiye.

naambá kwéoyawairaiti kwaasái.

Mátíyu 7:24-27

46 Ísu simásuwena séna kentáváí anóndako óne kwésembanivo kemó simátimunda-aimba íma kwaꞋmái kaweꞋá kwéowe. 47 kesópaꞋo tésa kesáái isésa kaweꞋá umái kwégwaraiyawai mirán-kwáásímó simátíméndaraꞋa ísáaro. 48 naambá ónáe sésa maravímbá maiꞋá uꞋmaésa kumeémesa óntamba kunavakáá-ésa minkáꞋá naamayáámba aimái naambá úmaraiyana aaꞋá téna anón-kavirayan-domba kumínana mindámbá íma tawisínda asiramái kwéena óntankaꞋ-namba póna úwoi kwéniye. miráráán-umai kwaásimo kesópaꞋo tésa kesáái isésa kaweꞋá umái kwégwaraawai asiramái ménaaowe. 49 ánivo kesáímo isésamo ímo kaweꞋó umáímo kwéisaawaima mirán-kwáásímó simátíméndaraꞋa ísáaro. naambá ónáe sésa íma maiꞋá ukésa íyamba paákáꞋá úmakaiyana anón-aꞋa téna kavirayán-dómbá kuména mindámbá tawísíyuwainana sáwíꞋa íníye. miráráán-umai ímo kesááimo ísámaimo kaweꞋó íyawai íma asiramái ménaaowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE