Luke 7

Árómáani-kwayoꞋnakona kwaasái.

Mátíyu 8:5-13

Ísu mináyáátáár-áímbá simátímatuwena Kápénéamu-noapaꞋa komáyowana Árómáani-i-kwaasiti kawáánáꞋá ména kwená kwayóꞋnáꞋá aráái tówaimba áíꞋa kwéuwana puwíndayavena kwéena máyowana minkáwáánákó Ísumo tamáyon-aimba iséna Yútaa-anon-kwaasiyavena séna Ísumba koáíꞋmaeꞋa tíyana taasóvamankaino séna tiꞋmarówasa ÍsunopaꞋa asiramái kosésa minkáwáánákó Yútaa-kwaasiya kwésuwaꞋnaa-ena kentáásí monoꞋ-námbá úmakaimba póna kawe-kwáásí po kaweꞋá umái koáwaꞋnaa íníyone suwaná Ísu iséna miwísé kwéna minkáwáánákóná naambá egwaaꞋá kwáyonkaꞋa kúwana minkáwáánákó kwená kwaási simátimena séna ÍsunopaꞋa kosimámeꞋa maará simáméro. anóndakoo kentáásí kawáánákó séna kemá sáwíyan-kwaasi úmpo emá anón-kwaasi ómpo ivátuwe kesí naaúmpaꞋa íyínda uwóvíꞋa íníyone. mindáyavai íma enópaꞋa kosimámakaunda po íma kesí naaúmpaꞋa iyé úwoi aaiyé suꞋmai sinaná kesí kwayóꞋnáꞋá asóváíno. kegwáráꞋá kawáá-máyáígóná ááimba awánaraunda kesí kawáánákó sisaꞋá kwená mayáí kwémaeꞋa kesí i-kwáásíyávéꞋa súnasa kesí mayáí kwémayaawe. moóráwaintaveꞋa séꞋa kwaaó súnana kwégwisaꞋa moóráwaintaveꞋa séꞋa tiyó súnana kwétisaꞋa kesí kwayóꞋnátávéꞋa mirá uwómó súndantemba mirá kwéiye siyé. Ísumba kosimáméro súwasa tiꞋmarówai tésa tasimámúwana Ísu mináímbá iséna áátavai éna kogwanténa kwenánaaembo kwaꞋmaésamo kun-kwáásíyóntávéna séna simátimeꞋa séꞋa minkwáásí Árómáani-kwaasigo kentávéna súwaꞋnaa ií-ásíráyámbá tokáiye kwésivo kesí kwaási Ísareri-kwaasivinkene óꞋon-kwaasivinkene íma mirán-áímbá kwésewe Ísu súwasa 10 tiꞋmarón-kwaasi koyauwerésa tésa taawánomba kwayóꞋnáꞋá kaweꞋá umái máyowasa taawánaraawe.

Ísu moóráwaimba usásinankarain-kwasai.

11 Ísu sáwíyankaꞋa ména tiyuwéna kwená kwayó-kwáásíyé sáwíva-kwaasiye kúmba Néni-naopaꞋa kwéna 12 mindáókona óntan-kurigona ontaraꞋá kúnkaꞋa moórá-ketor-ininko ááninko puwúwasa taagwiyaꞋmaésa sáwíva-kwaasi anówae kwétuwana 13 Ísóigo anówamba awánómba arumbá umánkena séna íma iviꞋá taaó séna 14 kúkútaa-tairaꞋa kotátorowasa taagwiyaꞋmaésa tun-kwáásí tamáúwana Ísu séna ívé-kwaasigoo usásinaao súwana 15 pukómpinkemba usásinena aaí kwésuwana Ísu anówantavena áíꞋmae kwaaó súwasa 16 amáparawai táátavai ésa Áánútu áwíꞋa mósá marésa sésa ívéꞋa Áánútun-aai sin-kwáásí anón-kwaasi kentáávímbá kwévaariye. Áánútu aiꞋmáráísana kwená kwaásiya súwaꞋnaa ií-kwáásíyá kúmiye suwaná 17 mináímbá Ísuntavesamo sun-áínkó Yútiyaa-ayampaꞋa évarevar-awampaꞋa kóyáwé uráiye.

Yóni nombó pétinkaraiwaina kwaasái.

Mátíyu 11:2-19

18 mináínkó kóyáwé úwasa Yónina kwayó-kwáásí isésa Yónimba kosimámúwana kwená kwayóꞋnárai tááyowasarai tuyaná 19 simátimena séna Ísumba maanáímbá koáísaa okaiyó. emá kumíníyonemo siráawaiyaꞋono. áꞋowawa ónómpo kemá kumíníwaina amuꞋmaránaumno siyé. kosekaiyó Yóni súwasarai isésarai 20 ÍsunopaꞋa tasimámesarai Yóni nombá pétinkaiwai siꞋmáráísakai enópaꞋa túye. Yónimo simbá kumíníyonemo siráawaiyaꞋono. áꞋowawa ónómpo kemá kumíníwaina amuꞋmaránaumno siyé. Ísumba tasimámúyana 21 minkánáávímbá Ísu sáwíva-kwaasi óꞋon-oꞋon-tiꞋa ún-kwaasi kaweꞋá umátinkena taraváá-kwámbá tirumpinkémbá kwémaitiyuwena túramba kavíkón-kwaasi túramba awánamai kaweꞋá uwaná 22 Ísu Yónimo tiꞋmarón-kwaasiyavena séna tayauwerékai awánaan-tantaaꞋa ísáán-aimba Yónimba kosimámekai sékai túramba kavíkáiwai túramba awánamai kaweꞋá owaná tááꞋa kaúnkaiwai tááꞋa kwéisaawana tísamaima pukáiwai kaweꞋá umái tísamaima kwétaawana túma karáiwai kaweꞋá kwéumatinkena puwón-kwaasi kwéusasintinkena úwoi-kwaasi áséi-kwasai kwésimatimena séna 23 kentávéna íma kaer-ímáyáá íyawai tirunkó kaweꞋá kwéiye siyé. Yónimba kosimámékaiyo Ísu súwasarai kurááiye.

24 Yónina kwayóꞋnárai tayauwerésarai kuyaná Ísu Yónin-aai amápa-kwaasi simátimena séna Yóni kavóná-maravaꞋa máyáísaꞋa koawánéꞋa nóran-imayaa kwéera koawánaraao. úndá toréna umá mómaꞋmemaꞋo intenkáán-kwáásí Yónima iyé-ímáyáá uráao. ímanivo Yóni íma mirán-kwáásímán-ivo asirayán-kwáásímán-iye. 25 nóran-imayaa kwéera koawánaraao. kawer-únánkwátói úmakainda-kwaasi Yónima iyé-ímáyáá uráao. ímanivo mirán-kwáásí kawer-únánkwátóigwara óísankwara-kwaasi anón-kwaasiti naaúmpaꞋa kwémaewe. 26 nóran-imayaa kwéera koawánaraao. Áánútun-aai kwésiwai Yónima iyé-ímáyáá uráao. owé. Áánútun-aai kwésiwaiman-iye. áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa kwemá Áánútun-aai siráawai usáyaaitaraiye. 27 Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba Yónin-aai simái agaimaréna séna

  • Áánútu séna isaaó. moóráwaimba aiꞋmáráanana kesáái maimaéna ená aivaꞋá kwéna ená aambá kwiyíníye siráiye
agaimaréna siráimba Yónintavena siráiye.
28 simátimeꞋa séꞋa Yónina mayáígó amápa-kwaasiti mayáígómbá usáyaaitaisana Áánútu kaweꞋá umánkaraivo Áánútu kwená kwaásiraꞋo kawááin-kwaasi anón-kwaasiye úwoi-kwaasiye anómba kaweꞋá umátinkaniye Ísu siráiye. [ 29 táákísi kwémayon-kwaasiye úwoi-kwaasiye mináímbá isésa Áánútumo siráin-aimba árair-aimba póta konanayá nombá pésinkainkwae sésa YóninopaꞋa kuráawe. 30 ánivo Yóni Áánútuna aambá agaráátínkaraimba ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé minámbá tínaaemba umámesa íma nombá perómba kóuraawe.] 31 Ísu moórá-ainkwaraꞋa simátimena séna ívéꞋa máyáan-kwaasi nóran-kwaasiraane sénaumno. 32 mirán-kwáásírááníꞋa kwéomba iyámpóíyomba naaópaꞋa marupímbá mésa aávéima kwétesa moórá-ayampaꞋo máyáan-iyampoi tááyesa imá tiréꞋa taseró. moórá-iya súnaꞋa íma táásá uráawe. iviꞋó taan-íyá súnaꞋa íma iviꞋá taráawe. miníyámpóí uráantemba maamáyáan-kwaasi mirá kwéowe. 33 Yóni nombá pétinkaiwai ména ándá-aran-domba íma kwénena Áánútuntavena ísámai toónkwáráꞋá íma kwénaisaꞋa kwentávéꞋa séꞋa taraváá-kwámbá arumpimbá máyáiwaiman-iye kwésewe. 34 kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai méꞋa ándá-aran-donkwara toónkwáráꞋá kwénaunaꞋa kentávéꞋa séꞋa ándá-aran-donte toónté námae íyíwaima póna táákísi máyáan-umoyan-kwaasiye sáwíꞋa on-kwáásítí kwaásiman-iye kwésewe. 35 ánivo Áánútu simátímakaintemba kwéowai sésa Áánútu kawer-ímáyáágwáráwáímán-iye kwésewe Ísu siráiye.

Ísu aísamairaꞋa masawémba atírain-kwasai.

36 moórá-tawai ámáán-kawaa-kwaasigo áwíꞋa Sáímoni kwemá Ísuntavena séna kesí naaúmpaꞋa toómbá tamandaaó súwana kwená naaúmpaꞋa iréna toómbá ugwénowana 37 mindáópaken-inimba eénánkáꞋá naaún-ininko Ísu ámáán-kawaa-kwaasigona naaúmpaꞋa ména toómbá kwénaiye-aimba minínínkó iséna óntan-anaveumpimba áséi-kwiyumba úm-basawemba kwáyomba maimaéna 38 mindáúmpáꞋá iyéna Ísun-ánaaempaꞋa aísamaivimba uména iviꞋá kwétowana aꞋnumá kaꞋmaéna Ísu aísamairaꞋa kumúwana minínínkó ayáátáár-aꞋnontaunei aísamairakemba kwéuwaena aísamai kwéamoꞋnena áséi-kwiyumbo úm-basawemba aísamairaꞋa atímarowana 39 ámáán-kawaa-kwaasigo Ísumbo ááyowai awánéna imáyáa éna séna minkwáásígómó Áánútun-aai kwésiwaimo inkákáí aísamairaꞋo uyátokain-inimba eénánkáꞋá naaín-ininko iyé-ímáyáá isinó séna mirán-ímáyáá úwana 40 Ísu minkwáásígóntávéna séna Sáímoniyo moórá-aimba simámenae súwana minkwáásígó séna anóndako siyó súwana 41 Ísu séna moóráwai óntamba kwétimiwai ména moóráwaimba sáwívar-ontamba siyáánkai-tamayor-ontamba aména moóráwaimba sáwíyan-ontamba moórá-tamayor-ontamba ámísana 42 aanávómbó amí-kánáá tisasaráí óntamba íma kwáyáísasarai avakáá uwááesarai kwenópaꞋa tíyana séna kanaánivo íma meéyámbá mayánaumpo keináraiti meéyán-túwíꞋa tawígauvatuwaumpo kokaiyó siráiye-aimba Ísu Sáímonimba simámena séna mindáyavena mirámó sintávéna minkáé-kwáásígóráí tirunkó aamoí kwéumankaiye. moóráwai ávááraumai aamoí kwéumankaimba nááwaꞋiyo Ísu áísaa ena súwana 43 Sáímoni séna sáwívar-ontambo mairénamo aanávómbó ímo máamisanamo meéyán-áwíꞋa tawígáúvatuwaiwai anón-aamoi kwéumankaiye Sáímoni súwana Ísu séna mindáyaveꞋo súnda áꞋa séne simásuwena 44 kogwanténa minínínkómbá awánéna Sáímontavena séna minínínkómbá awánaao. ená naaúmpaꞋa iyúnda kentáásí ááimba sísamaimo sese ií-nómbá íma siménana minínínkó iviꞋá kwétaisana aꞋnumá sísamairaꞋa kúmísana kwenaꞋnónáunei uwákaiye. 45 paruvará íma umásinkaanana minínínkó sísamaima taamóꞋnamoꞋna uráiye. 46 kentáásí ááimba íma siꞋnómpáꞋá masawémba asinkáánana minínínkó sísamairaꞋa áséi-kwiyumba im-básáwémbá atímai asínkaraiye. 47 mináímbá simámeꞋa séꞋa minínínkóná amápa-sawi-imayaa mayauwáúnda póna kembá anón-aamoi umásinkena mirán-tántááꞋá kaweꞋá umásínkáiye. ánivo moóráwaimbo kíto-sawi-yantaaꞋo mayauwáúnda sáwíyan-aamoi kwéumasinkaiye Ísu Sáímonintavena simásuwena 48 minínínkóntávéna séna ená sáwí-imayaa mayauwáúmne súwasa 49 kwesémo toómbó kwénon-kwaasi keáímbá sésa kwaásiti sáwí-imayaa kwémaitiyuwaiwaima mindá nóran-kwaasiyaꞋiyo suwaná 50 Ísu minínínkóntávéna séna kentáváí áraire sénaꞋa ená sáwí-imayaa mayauwéꞋa kaweꞋá umánkaumpo aánoumai paru umái kwaaó Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE