Luke 8

évakar-inimba Ísuwe kwénaaon-kwasai.

minkákémbá Ísu naaóꞋ-naoꞋa anón-daopimpare sáwíyan-daopimpare kwénaaena Áánútu kwená kwaási kwégawaain-aimba áséi-aimba simátímaꞋmaena iráiye. Ísuwe kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi kwénaauwasa évakar-ininte kwénaaesa miníníntómbá évakaꞋa tíꞋa úwana Ísu kaweꞋá umátínkaron-inimba uwasá évakaꞋa tirumpinkémbá taraváá-kwámbá maitíyukain-inimba uwaná moórá-inimba Mágátáraa-naopakemba áwíꞋa Máríyaa Ísu kwenarumpinkémbá avakaeté-taravaa-kwamba mayáúkon-ininko úwana moórá-ininko áwíꞋa Yóánana awaikó áwíꞋa Súsa kwemá Érótina naankáꞋá kárákwirowai úwana moórá-ininko áwíꞋa Súsáana úwasa évakar-ininkwaraꞋa uwasá miráumai-inimba pósa kentí náaindaampinkemba Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé túwaꞋnaa úmaesa kuráawe.

moóráwai ánáyumba tuꞋmakáin-kwasai.

Mátíyu 13:1-23, Mááka 4:1-20

naaóꞋ-naoken-kwaasi sáwívaꞋa ÍsunopaꞋa tóyo uwaná Ísu simátimena séna moóráwai ánáyumba maimaéna kígauvaꞋa kwégwena máyuꞋmaraisana évakar-anayumba aampaꞋá kunkwáyáísasa kwaási tísamaigo tavútukaawana numaómá túkúnasukaiye. évakar-anayumba óntankwaraꞋ-maravimba kunkwéna karuwéna anoníyaim-baravaꞋa póna aáyánkaraiye. évakar-anayumba karaampimbá kunkwéna kárúraisana karaan-tantáákó araꞋnásukaiye. évakar-anayumba kaweꞋ-márávímbá kunkwéna karúmai anón-éna arambá imái sáwívar-aramba iráiye. kwéisaawai ísámai kaweꞋá oró Ísu siráiye.

súwasa Ísuna kwayó-kwáásí Ísuntavesa minkwántámáí-áínkóná ááimba sinatá ísáano suwaná 10 Ísu séna Áánútu kwená kwaási kawááin-ainkona ááimba kwésimatimunda Áánútu keinárawaꞋa imáyáa tímísaꞋa kwéisaavo óꞋon-kwaasi kwántámai-aine suꞋmai kwésimatimumpo kwéisaambanivo íma ísámai kaweꞋá kwéowe. kwéawanaambanivo íma awánamai kaweꞋá kwéowe Ísu siráiye.

11 Ísu simátímatuwena séna mináínkóná ááimba súnda ísáaro. moóráwaimo ánáyumbo tuꞋmáráinten-umai Áánútun-aai simátímísana 12 évakar-anayumbo aampaꞋó kúmímba kwaási tirumpintá kúmísasa Áánútun-aai ísááwana Sáátáánigo imáyáa éna Áánútun-aaiyavesa áraire síyana sáwí-ampakemba kawer-ámpáꞋá métínkáivo séna tirumpinkémbá tamaimái úwoivaꞋa kwétiyuwaiye. 13 évakar-anayumbo óntankwaraꞋ-maravimba kúmímba kwaási tirumpintá kúmísasa Áánútun-aai isésa aamoí ombánivo íma tirumpimbá tátoꞋmai kaweꞋá ontávésa sáwíyankaꞋa áraire kwésewana óꞋon-oꞋon-tantaako tisasá miwáná imáyáa ésa Áánútun-aai ivátukaawe. 14 évakar-anayumbo karaampimbó kúmímba kwaási tirumpintá kúmísasa Áánútun-aai ísáámbanivo marapár-úmbáí-yántáátávésa imáyáa úmae naaésa óísan-imayaama úmae kwénaaesa óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa mayánáe kwésimae naaésa mirán-ímáyááó Áánútun-aai káátasuwaisasa íma Áánútuna mayáí kwémayaawe. 15 évakar-anayumbo kaweꞋ-márávímbó kúmímba kwaási tirumpintá kúmísasa Áánútun-aai isésa kawer-ímáyáágwárá-kwáásí isésa tirumpimbá tátoꞋmai kaweꞋá ésa asiramái mésa Áánútuna mayáí kwémaesa óꞋowima kwétuwaꞋnaa-owe Ísu siráiye.

oómbá kúrakain-kwasai.

Mááka 4:21-25

16 Ísu simásuwena séna oómbó kúraꞋmaraamba íma aúpáꞋá marésa íma asípáa-amendaampaꞋa marésa avoraꞋá mósá makéwasa amáparawai naaúmpaꞋo iyíyamba awánanaaowe. 17 mirámó onten-umái aúpáꞋó kwáyáin-tantaaꞋa amápaꞋa avoraꞋá paárínasa awánanaaowe. túnkaipaꞋa kwáyáin-tantaaꞋa avoraꞋá paárínasa awánanaaowe. 18 kwéisaan-aimba imáyáa umái kaweꞋá oró. Áánútun-aaimo ísámaimo kaweꞋó kwéowai Áánútu túwaꞋnaa ínasa moórá-ainkwaraꞋa isánááowe. Áánútun-aaimo ímo ísámaimo kaweꞋó ésa kampaꞋá sésa kaweꞋá umái kwéisaumne kwésewai tirumpinkémbá maimayáínana íma kwéniye. mindáyaveꞋa ísáan-aimba imáyáa umái kaweꞋá oró Ísu siráiye.

Ísun-anówawe áúnavaꞋmaati kwaasái.

Mátíyu 12:46-50, Mááka 3:31-35

19 súwasa Ísun-anówawe Ísun-áúnavaꞋmaate tésa sáwíva-kwaasi Ísuwe mésa sisipáá uróntavesa íma naaúmpaꞋa íyúmba máápata tamáyówana 20 mindáúmpáꞋó máyon-kwaasigo Ísuntavena séna enanówe enáúnavare embá awánanae sésa máápaꞋa tamáyáawe súwana 21 Ísu amáparawaiyavena séna Áánútun-aaimo isésa kaweꞋá kwéowai kesinówe kesúnavaꞋmaaꞋan-owe Ísu siráiye.

anón-unda torówana Ísu maivairáin-kwasai.

Mátíyu 8:23-27, Mááka 4:35-41

22 moórá-tawai Ísu kwená kwayó-kwáásíyé nompí-sípívímbá usáatena nonkwaaúnkóná menávápáꞋá kónáe séna miwísé kúmba 23 Ísu aún-kwaigurówana minkwááúmpáꞋá anón-unda torówana nonkó tuvántááva éna nompí-sípívímbá ógwitowasa kunávekunavo sésa 24 inkaisésa Ísumba koaúsesa sésa anóndakoo puwúnavaiyaawe suwaná Ísu usásinena asiramái séna úndáonte nonkóntéyavena maiváyáakaiyo súwasarai úndáoe nonkóe maiváyóyana nonkómá kararépaguwana 25 Ísu simátimena séna kentávéꞋa nóra séra íma kesí imáyáa onkákémbá kwéseo súwana tááꞋa kówasa keáímbá sésa nóran-kwaasiya énawa úndáoe nonkóe kwenáái kwéisaiyo sésa tiyáámba uvakésa táátavesa ésa siráawe.

taraváá-kwámbá arumpinkémbá mayáúkain-kwasai.

Mátíyu 8:28-34, Mááka 5:1-20

26 simásuwesa mindómpí-sípívímbá kumbá Káríri-marama tínaaempaꞋa kwáyowana Kégésaa-marama túrampaꞋa kwáyowasa 27 mimbáráváꞋá kumbá Ísu mindómpí-sípívínkémbá mimbáráváꞋá ásávowana moóráwai mindáópakewai ÍsunopaꞋa téna kwenarumpimbá taraváá-kwámbá máyowana póna ayáátáákaꞋa unáánkwátói-iyaaimba ména íma kwená naaúmpaꞋa maéna kwaásimo utamátínkóm-buri-aivaꞋa máyowana 28 sáwíva-tawai mintáráváá-kwánkó sáwíꞋa umánkowasa kwaási kárákwiresa aíyayaankaꞋa asááúmarowana minándá tarátuwena mintáráváá-kwánkó áíꞋmaena kavóná-maravaꞋa máánkarowana ména Ísumo túmba awánéna kwááꞋa túwana Ísu taraváá-kwánkóntávéna séna auwé kóaao súwana Ísuma anóndakoman-iye séna aísamaivimba kumbéna anónkaꞋa séna Ísuwo usáyaaitamai-Isoigo ááninko ómpo sínkamonavainivo nóra umásinkaniyono súwana 30 Ísu séna enáwíꞋa nááwaꞋono súwana minkwáásígó sáwíva-taravaa-kwamba kwenarumpimbá máyontavena séna kesúwíꞋa sáwívarawai úne séna máyowasa 31 omákaꞋa sáwíva-poima mésa umá kwénowasa minkwáásígó arumpinkén-táráváá-kwántómbá Ísuntavesa asiramái sésa kwaántái naaópaꞋa íma siꞋmaraaó. mimpóí tirumpimbá siꞋmaraaó suwaná mirá oró súwasa 33 taraváá-kwántómbá minkwáásígó arumpinkémbá kárúwesa póí tirumpimbá kovérówasa mimpóíyómbá amápaꞋa ámémpakemba isaaisésa nonkwaaúmpíntá kumpérómba putásowasa 34 póíraꞋo tavíkówai úmba awánésa avekáán-umai naaópaꞋa kwésa kígauvimpaꞋo máyón-kwaasi mósimati mesimati uwasá 35 isésa koawánanae sésa kumbá ÍsunopaꞋa koyorupésa awánomba taraváá-kwámbá arumpinkémbá kóun-kwaasigo unáánkwátói úmarena Ísu aísamaivimba kaweꞋá umái máyowasa koawánésa táátavai uwasá 36 Ísumo minkwáásígómbó kaweꞋó umánkowasamo awánon-aimba simátímúwasa 37 isésa ávááraumai táátavai ésa pósa Kégésaa-maravaken-kwaasi amáparawai Ísuntavesa sésa maambáráváꞋá ivá siyuwéya kóaao suwaná nompí-sípívímbá usámaaisowana 38 taraváá-kwámbó arupinkémbó mayauwón-kwaasigo Ísuntavena asiramái séna esé kónáe súwana ímanivo 39 ená naaópaꞋa kuré Áánútumo embó kaweꞋó umánkáin-aimba kosimátimiyo súwana Ísumo umánkon-aimba mindáópaꞋa simátímaꞋmaena kuráiye.

inaamarúgónté aaraigóntéi kwaasái.

Mátíyu 9:18-26, Mááka 5:21-43

40 Ísuma Káríri-kwaaunkona menávápákémbá nompí-sípívímbá koyauweréna túmba sáwíva-kwaasi amuꞋmarésa máyówana túwasa aamoí uwaná 41 moóráwai monoꞋ-nánkáꞋó kárákwirowai áwíꞋa Yáírasi téna Ísu anóndakoman-iye séna aísamaivimba kumbéna asiramái séna kímbora kesiyáámúmba puwíndayavena kwéivo tiré aneꞋá koyátorenana asóváíno súwana minínáámárúgó sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-ima tásukain-arasigontavena avowá tasúwana Ísu kwesé kúmba sáwíva-kwaasi Ísumba taúkúraaꞋnamai kwaꞋmaé kuwaná 43 moórá-ininkomba áíꞋa kwéun-ininko sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-ima naaeyámba kwéankowasa íma kanaán-umai asóvamankowana mináíꞋá úwoi kwáyowana 44 minínínkó sáwíva-kwaasivimba Ísun-ánaaemba kwaꞋmaéna kwégwena kwená unáánkwátói-ayaairaꞋa koyátorowana mindááéyánkoma érankowana 45 Ísu séna nááwawa kesí unáánkwátóiraꞋa tátorainaꞋiyo súwasa amáparawai sésa ímaniye suwaná Pítaa séna anóndakoo sáwíva-kwaasi kwenkuvaráꞋa úmaesa íyómpimba tátokaawe súwana 46 Ísu séna kempínkén-ásíráyánkó moóráwaimba kaweꞋá umánkáimba awánareꞋa séꞋa moóráwai kesí unáánkwátóiraꞋa tátokaiye kwésune súwana 47 minínínkó imáyáa éna íma aúpáꞋá úmpo áꞋa suwánaraiye-imayaa éna ayántámbá kwétowana Ísu aísamaivimba kumbaéna amáparawai túrankaꞋa kwená unáánkwátóiraꞋo tátorowanamo asóvamankon-aimba simátimuwana 48 Ísu séna kesímánaako kentáváí se áraiꞋa súwaꞋnaa íníwaiman-iye sénda póna áíꞋa éránkáivo kaweꞋá umái kwaaó Ísu siráiye.

49 Ísu mináímbá kwésuwasa monoꞋ-nánkáꞋó kárákwirowaina naaópaken-kwaasi tésa Yáírasintavesa sésa enayáámúnko pukáivo anóndakontavai ténavo simámiyo suwaná 50 Ísu mináímbá iséna Yáírasintavena séna mináíntáváí íma áákar-aakaꞋa éma kentáváí ísénana enayáámúmba kaweꞋá umái méniye Ísu séna kúmba 51 Yáírasina naan-egwááꞋá kwéna kwaꞋmaésamo kun-kwáásíyóntávéna maankáꞋá méwaro séna Pítaawe Yóniye Yémésiye minárásígó anóvowiye tíꞋmaena naaúmpaꞋa usávéꞋmai iyúmba 52 mindáúmpáꞋó máyón-kwaasi anón-iviꞋa kwétowana Ísu séna íma iviꞋá taaró. minárásígó íma pukáivo úwoi aúmá kwaiguráiye súwasa 53 minkwáásíyómbá áꞋa pukuráiye-imayaa ésa Ísuna awíráái suwaná 54 Ísu minárásígó ayáánkaꞋa tátorena séna inaamarúgóo usásinaao súwana 55 minárásígón-amanko arupimbá túwana avekáámbá usásinowana Ísu séna toómbá amíyana naíno súwasarai 56 anóvowi táátavai uyaná Ísu asiramái séna kemó únda-aimba íma simátímékaiyo siráiye.

Copyright information for `KZE