Luke 9

Ísu kwená kwaási mayáíráꞋá tiꞋmákain-kwasai.

Mátíyu 10:5-15, Mááka 6:7-13

naaémba Ísu kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi tááyowasa tuwaná kwaási tirumpinkémbá taraváá-kwámbá maitíyuꞋmaeꞋa nááóro-asirayamba tiména tíꞋo ún-kwaasi asóvamatinkai-asirayamba tiména séna Áánútu kwená kwaási kawááin-aimba kogwésimatimeꞋa tíꞋo índa-kwaasi kwéasovamatinkeꞋa oró séna aampaꞋó kwíyamba íma moórá-yantaaꞋa maimaéꞋa koró. tááúmba íma maimaéꞋa kwéꞋa toón-únámbá íma maimaéꞋa kwéꞋa toómbá íma maimaéꞋa kwéꞋa óntamba íma maimaéꞋa koró. moórá-mora-umai unáánkwátói timantenká umái kuvéꞋmaeꞋa koró. Áánútun-aai simátimenaaontaveꞋa moórá-naopaꞋo kwíyasamo naambó timíyaꞋa mindáúmpáré suꞋmai méꞋa mindánkó avowá arunkó sáwíꞋan-ivai mindáúmpáꞋá méꞋa kentí mayáí maimái ánáseꞋa mindámbá tuwéꞋa óꞋon-daopaꞋa koró. moórá-naopaꞋo kwíyasamo ímo naambó timíyana Áánútu mindáópaken-kwaasi íma aamoí umátinkanivo umásítaiꞋa éꞋa tísamaivakem-baramo uwáéntemba untéꞋa koró Ísu simátimuwasa kwená kwayó-kwáásí tuwésa naaóꞋ-naoꞋa kwénaaesa Áánútuna áseí-kwasai simátímaꞋmaesa kwégwesa tíꞋo ún-kwaasi asóvamatinkamae kuráawe.

Éróti Ísun-aai ísarain-kwasai.

Mátíyu 14:1-2, Mááka 6:14-16

Ísuna mayáígón-áái símae íyúwana Káríri-marara-kawaanako áwíꞋa Éróti mináímbá iséna anón-imayaa urái. Ísuntavesa évakarawai sésa kwemá Yóni nombó pétinkaraiwai pukáimpinkemba usásinkaiye suwasá évakarawai sésa kwemá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Íráiyaa pukáimpinkemba usásinena máyáiye suwasá évakarawai sésa kwemá naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakaawaivinkemba moóráwai pukáimpinkemba usásinkaiye suwaná Éróti minámápár-áímbá iséna séna kemá simátinkaunasa Yónimba anumarambá arátúwááwana pukáivo mináímbó kwésemba nááwaꞋiyompo awánanaumne Éróti símae iráiye.

sáwíva-kwaasi toómbá tímakain-kwasai.

Mátíyu 14:13-21, Mááka 6:30-44, Yóni 6:1-13

10 Ísuna aantá-kwaasi Ísumo timúm-bayai maisuwésa kwenópaꞋa tésa amápaꞋ-mayaimo un-áímbá simámúwana Ísu miwíyé suꞋmai tíꞋmaena Pétésáítaa-naopaꞋa komáyowasa 11 ánivo sáwíva-kwaasi isésa kwaꞋmaésa kuwaná Ísu tuwánéna aamoí éna Áánútu kwená kwaási kawááin-aimba simátimena tíꞋo ún-kwaasi asóvamatinkaraiye.

12 asóvamatinkowasa enónkaꞋa kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi ÍsunopaꞋa tésa sésa íma sáwíva-kwaasi máyáapaꞋan-ivo enáíndaraꞋa tiꞋmárénasa egwaaꞋ-náópimpaꞋa kwénaaesa toón-ávákáí naan-avákáí oró suwaná 13 Ísu simátimena séna kemá toómbá tíméro súwasa miwí sésa sáwíyan-tomba évaꞋaaseigwara kaeꞋ-nóyáákwáráꞋá kwáyáivo sáwíva-kwaasivimba íma kanaán-ínívo toómbá komeéyán-oro-aina kwéseno áísaa esa suwasá 14 sáwíva-kwaasi 5,000 kwaaima uwasá aaraiyé iyámpóíye máyówana Ísu kwená kwayó-kwáásíyávéna séna inkwimaꞋmái taaínkaa taainkaarumai 50 50 umai maraꞋá máéro simátíméro súwasa 15 isésa mirá umátinkowana 16 Ísu évaꞋaasei-tonkwara kaeꞋ-nóyáákwáráꞋá maisokéna kwíyómpaꞋa karákéna Áánútuntavena súwi simásuwena mintómbá topán-topan-umai kwená kwayó-kwáásí timúwasa misáwívá-kwáásí tímúwasa 17 amáparawai nowaná tímúꞋa vówasa Ísuna kwayó-kwáásí mintón-ayai sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-unampimba áítumai ógwitaraawe.

Pítaa Ísuna ááimba siráin-kwasai.

Mátíyu 16:13-19, Mááka 8:27-29

18 moórá-tawai Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé máyówana Ísuwe suꞋmai ÁánútumpaꞋa námúnaa simásuwena tísaa ena séna kentávésa amáparawai nóran-kwaasiye kwéseo súwasa 19 miwí sésa évakarawai sésa emá Yóni nombá pétinkaandawai óne sewasá évakarawai sésa naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakaandawai áwíꞋa Íráiyaama óne sewasá évakarawai sésa naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakaiwai pukáandavinkemba usásinkaandawai óne kwésewe suwaná 20 Ísu séna keinárawaꞋa kentávéꞋa nóran-kwaasiye kwéseo súwana Pítaa séna Áánútu usásinankaiwaimba Yútaa-kwaasiya kwéamuꞋmaraundawaiya óne súwana mináímbá íma simátíméro Ísu asiramái siráiye.

Ísu pukéꞋa usásinanaumne siráin-kwasai.

Mátíyu 16:20-28, Mááka 8:3O-9:1

21 Ísu séna mináímbá íma simátíméro simásuwena 22 séna kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai síꞋa índaiꞋa umásinkesa Yútaa-anon-kwaasiye mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sen-kwáásíyé tínaaemba umásimesa sínkamiyaꞋa puwónaundanivo kaumbo-táwai maisuwéna Áánútu usásisinkaniye Ísu siráiye.

23 Ísu simásuwena amáparawai simátimena séna kesínaaemba kwaránáe síyawai tirááímo táínda-yantaaꞋa íma tátoraaro. kemá puwónaunda-taima súgwaataꞋmaeꞋa kondantembá kesínaaemba kwaránááowaima umbai-yántááꞋá aasiyaasi-táwai timíyasa minúmbáí-yántááꞋá úwoi maimaésa sínaaemba kwaránááowe. 24 tirááímo táíndaiꞋo ésa íma kaweꞋá umái ménaaovo kentávésa ísámai tirááímo táínda-yantaaꞋo tuwésa puwésa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe. 25 marapákémbó amápa-tantaaꞋo kwémaesamo puwíyambo éna mintántáákó íma túwaꞋnaa íníye. 26 kesááiyavaigwara kentáváígwáráꞋó tigaemó umásínkáámba póꞋa aáno kemó marapáꞋó kúmónda miwí sigaemá umátinkanaumne. kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai aáno kesí ságayankwara kesivoná ságayankwara kwíyómpakembo Áánútuna kwayóꞋnárawati ságayankwaraꞋo marapáꞋó kúmónda miwí sigaemá umátinkanaumne. 27 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa évakaꞋa maankáꞋó máyáan-kwaasi íma aivaꞋá puwéꞋa Áánútu kwená kwaási kwégawaaimba awánéꞋa naaémba puwónááowe Ísu siráiye.

Ísu óꞋon-kuwawaaꞋa aúkáin-kwasai.

Mátíyu 17:1-13, Mááka 9:2-13

28 Ísu simásuwena avakaumboé-noꞋwaamba kwaéna Pítaante Yóninte Yémésinte tíꞋmaena námúnaa síndayavena omápaꞋa uména 29 námúnaa kwésuwana óiꞋa óꞋon-oiꞋa auvúwana kwená unáánkwátóirakemba kwayáníꞋa kéna túgáyáagaya kwéuwasa 30 awánomba kae-kwáásíráí kwíyómpakemba paárésarai mindárai túwíꞋa Mósesiye Íráiyaae Yútaa-kwaasi tíkwáꞋnárai Ísuwe kwaasái kwésuyana kwíyómpake-sagayamba kwáyowarasarai naaóváꞋá Áánútu Ísuntavena YérúsaremuvaꞋa puwíníye siráimba sáwíyankaꞋa mirá íníye-aimba kwésuyasa 32 Pítaae máyóyan-kwaasiye tuún-kwáyómba usásinesa Ísuna ságayamba Ísuwe máyóyan-kwaasi tuwánomba 33 mindárai Ísumba íma auwésarai íyúyana Pítaa Ísuntavena séna anóndakoo maankáꞋó maúndaya kaweꞋá imbá póta kwááyu-namba kaumbomá ónaundaya moórá endéín-éta moórá Mósesindei éta moórá Íráiyaandei éta mirá ónaundayaawe Pítaa íma imáyáa úmba úwoi siráiye.

34 mirá kwésunkaꞋa ainánkó kuména káátaguwasa táátavai uwaná 35 ainámpínkémbá aaigówé suꞋmai séna maawámá kesáánimba éna kemá usásinankaundawain-ivo kwenáái ísáaro 36 simásuwowasa awánomba mindárai kwíyómpaꞋa íyúyana Ísuwe suꞋmai máyowasa awánaraamba minkánáá íma simátimesa mináímbá úwoi tátokaawe.

Ísu taraváá-kwámbá mayáúkain-kwasai.

Mátíyu 17:14-21, Mááka 9:14-29

37 aaváyaaraamba omápakemba kúmúmba ÍsunopaꞋa sáwívarawai tóyo uwaná 38 minkwáásíyómpínkémbá moóráwai anónkaꞋa séna anóndakoo maandáꞋá kímbora kesáánimban-ivo arumbá umánkaao. 39 moórá-taravaa-kwamba arumpimbá taména kwááꞋa kwétena amentánaanta isaná tanaambá váguvagu kwéena áwááyaamba akékúndena aigareó nonkáánéna aíyayaamba sápísimagwisana mirá úmaena kwéiyena sáwíꞋa kwéumankaisaꞋa 40 ená kwayó-kwáásíyávéꞋa séꞋa taraváá-kwámbá arupinkémbá mayaúwáaro súnasa íma kanaán-umai mayáúkaawe súwana 41 Ísu séna kentí imáyáa kaeꞋnáér-imayaa isaꞋá kentáváí íma imáyáa kwéowana póna sirumbá umbaí kwétaivo nóraumai-tawaiya kesé ménaumno simásuwena miníyámpóígó avowántávéna séna enáánimba áíꞋmae tiyó Ísu súwana 42 áíꞋmaena túwana mintáráváá-kwánkó miníyámpóí améntayuwowana tanaambá vówana aíyayaamba sápísimaguwana aigareó nonkáánúwana Ísu awánéna mintáráváá-kwánkóntávéna séna auwé kóaao séna miníyámpóí kaweꞋá umánkena avowántávéna séna áíꞋmae kwaaó súwasa 43 Ísumo mirámó úmba Áánútuna anón-asirayamba awánésa amáparawai táátavai ésa tiyáámba tóipimba áákaawe.

Ísu puwínín-aimba siráin-kwasai.

Mátíyu 17:22-23, Mááka 9:30-32

44 Ísu amápaꞋ-mayaimo mayómba awánésa táátavai uwaná kwená kwayó-kwáásíyávéna séna simátíménda táákaꞋa márááro. kembá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawaimba óꞋon-kwaasi timíyasa sínkamiyaꞋa puwónaumne súwasa 45 kwemó sún-ainkona ááimba íma isésa miwítí imáyáa umbaí tówana mináínkóná ááimba aúpáꞋá kwáyowasa íma ísámai kaweꞋá ésa áísaa ónáe sésa umbá tááꞋa kówasa íma áísaa uráawe.

nááwa kwéusayaaitaiyo siráan-kwasai.

Mátíyu 18:1-5, Mááka 9:33-37

46 Ísuna kwayó-kwáásí keáín-keaimba sésa kentáávínkémbá nááwa aiva-kwáásí-íꞋa íníyo sésa keíyáí kwésuwana 47 Ísu miwítí imáyáamo umbá awánéna moórá-iyampoi áíꞋmai akwámpaꞋa ankéna 48 simátimena séna kentáváí imáyáa kwéesa iyámpói áwaꞋnaa onten-umái kwésuwaꞋnaa-owe. súwaꞋnaa onten-umái Áánútu siꞋmákaiwaimba kwéawaꞋnaa-owe. keinárawapinkemba évakarawai séꞋa kemá sáwíyan-kwaasima úne kwésiyawai Áánútu minkwáásíyávéna kwéusayaaitaawe kwésiye Ísu siráiye.

kentí mayáí íma sáwíꞋa kwéiwaina kwaasái.

Mááka 9:38-40

49 súwana Yóni Ísuntavena séna anóndakoo moóráwai kwénaaena taraváá-kwántóntávéna séna Ísuna asirayámbá kwáyáintavena auwé kóaao simátímapaꞋa kwégwisasa mintáráváá-kwámbá kóuraawe. minkwáásígó íma kentáávínkén-kwáásímá ómpo íma miráne étuwaaoya siráumne Yóni súwana 50 Ísu séna íma tuvínankaaro. kentáásí maiyáígómbá íma sáwíꞋa kwéowai úwoi kwésuwaꞋnaayaan-owe Ísu siráiye.

Sámériyaa-kwaasi Ísumba íma naambá ámakaan-kwasai.

51 Áánútu Ísumba airáínana kwíyómpaꞋa iyínín-kanaama sáwíyankaꞋa tíníye úwana Ísu kwenarumpin-ímáyáá éna asiramái séna Yérúsaremu-naopaꞋa kónáe séna kwéna 52 kwená kwaásiyavena kogwaénááon-damba koavakáá kwéiyaro séna tiꞋmarówasa aivaꞋá Sámériyaa-kwaasiti naaópaꞋa kuwasá 53 Ísu Yérúsaremu-naopaꞋa kwíníye-aimba isésa tirunkó sáwíꞋa úwasa íma naambá tímúwasarai 54 kwená kwayó-kwáásívínkémbá kae-kwáásíráí Yémésiye Yóniye mináímbá isésarai sésarai Ísóigo Áánútu kwíyómpakemba iramá tuwáínana kuména minkwáásí kavúkoro-aimbo kwésuyamba kwéankaiyo suyaná 55 Ísu mégwantena asiramái séna íma mirá sekaiyó súwasa 56 mindáópaꞋa tuwésa óꞋon-daopaꞋa kuráawe.

Ísun-ánaaemba kwaránáe siráan-kwasai.

Mátíyu 8:19-22

57 aampaꞋá kwéguwana moóráwai Ísuntavena séna amápaꞋ-naopaꞋo nááíndavaꞋa esé naaónaumne súwana 58 Ísu minkwáásígómbá áísaa umai isánáe séna kwaankó taaiyaivimbá kwégwaisana numaómá ánáamba úmarena kwégwaivo kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai íma naambá úmareꞋa kwégaumne séna 59 minkákémbá moóráwaintavena séna kesínaaemba kwaꞋmaé kwíníyone súwana anóndakoo máyáanana kesivo puwínaꞋa utamánkeꞋa enánaaemba kwaránaumne súwana 60 Ísu séna ímanivo kesáái ímo isésamo pukáan-kwaasiraamba owáímá puwíyan-kwaasi utamátinkanaaovo emá Áánútumo kwená kwaásimo kwégawaain-aimba simátímaꞋmae kwíníyone súwana 61 moóráwai Ísuntavena séna anóndakoo enánaaemba kwaránaunda póꞋa aivaꞋá kesimááraa siyáámba tímatuweꞋa naaémba enánaaemba tágwaranaunda kanaawáꞋiyo súwana 62 Ísu séna Áánútuna mayáímó ááimbo ásámaimo kwémaesamo ivátuwesamo óꞋon-imayaamo owáí Áánútu kwená kwaási kwégawaaipaꞋa íma kanaán-umai mayáí mayánááowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE