Mark 1

Yóni nombá pétinkowai simátímakain-kwasai.

Mátíyu 3:1-12, Árúku 3:1-9, Yóni 1:19-28

Áánútu ááninko Ísu Káráísiti kwená áséi-kwasai maarámán-iye. naaóváꞋá moóráwai áwíꞋa Yóni íma máyonkaꞋa Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Áísáya Yónin-aai simái agaimaréna séna

  • Áánútu séna isaaó. moóráwaimba aiꞋmáráanana kesáái maimaéna ená aivaꞋá kwéna ená aambá kwirankéna
kavóná-maravaꞋa ména aayamáírakemba séna ísóigona aambá kwirankánááomba kwená aambá arupí íyana minámpáꞋá kwíno Áánútu siráiye Áísáya agaimaréna sirónkaꞋa Yóni paárúwana mináímbá paáruraiye. Yóni nombá pétinkowai kavóná-maravaꞋa komáyowasa Yútiyaa-ayampake Yérúsaremu-naopaken-kwaasi amápaꞋa YóninopaꞋa tuwaná simátimena séna kentí sáwí-imayaa tuwéꞋa ÁánútumpaꞋa tíyana sáwí-imayaa maitiyuwáínaꞋa nombá pétinkanaumne súwasa sáwíꞋo uráamba paárumai avoraꞋá simámúwana Yóni Yótáni-nompimba nombá pétinkaraiye.

Yóni póígo áwíꞋa káámeri kwená áyáu-kwatoi iréna aúwarasinei ámúr-anda uréna aꞋnóríné kwantáámíkóná aúwé mintóné suꞋmai kwénena simátimena séna moóráwai kesínaaemba tíníwai kwemá anóndakoma kembá usáyaaitaraimba póꞋa kwemó aaimó síndavimba kemá aaimá sendamá uvóvíꞋa ónaumne. kemá nombá pétinkaundanivo kwemá Áánútu amankómbá aiꞋmaráínana kuména keinárawapimba anómba umátinkaniye siráiye.

Ísumba nombá pérankarain-kwasai.

Mátíyu 3:13-17, Árúku 3:21-22

minkánáá Káríri-ayampakemba Násáreti-naopakemba Ísu túwana Yótáni-nompimba Yóni kwembá nombá pérankowana 10 Ísu nompínkémbá usásinowana sokón-tawaai taaínkar-úwana Yóni awánómba Áánútun-amanko mááiraamba úmaena Ísu aneꞋá kumbáyowana 11 kwíyómpakemba aaigówé suꞋmai séna emá kesááninko ónaꞋa ená imáyáa kwéeꞋa ávááraumai aamoí umánkaumne siráiye.

Sáátáánigo Ísumba áísaa umai awánanae siráin-kwasai.

Mátíyu 4:1-11, Árúku 4:1-13

12 súwana Áánútun-amankoma Ísumba simámuwana kavóná-maravaꞋa komáyowana 13 kae-kwááí aíyayaan-doꞋwaamba 40 noꞋwaamba komáyowana Sáátáánigo Ísu sáwíꞋo índa awánanae séna óꞋon-oꞋon-aimba súwana Ísu íma sáwíꞋa éna aváá-kwánkáán-umai máyowasa kwíyómpakemba Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa kumbésa áwaꞋnaa umánkaraawe.

Ísu éíyain-kwaasi tááyarain-kwasai.

Mátíyu 4:12-22, Árúku 4:14-15

14 naaémba Yóni Káríri-marara-kawaanako áwíꞋa Érótintavena séna sáwíꞋa uráiye siróntavena Yónimba ándávaꞋa máankowana máyowana Ísu Káríri-ayampaꞋa kwéna Áánútuna áséi-kwasai simátimena séna 15 Áánútu kwená kwaásiraꞋo kawááimba ááimba kwéasaivo kentí sáwí-imayaa tuwéꞋa Áánútuna áséi-aintaveꞋa áraire seró siráiye.

16 mináímbá simásuwena Káríri-kwaaunkon-awampakavamba kúmba kae-kwáásíráí mésarai awaaó áwíꞋa Sáímoni úwana áváko áwíꞋa Éndaru umái mésarai miwítí mayáímá pósarai noyááꞋa toꞋmái tímapaꞋa kwénaaesarai kwase-únámbá nompí tukóyana 17 Ísu simátimena séna kesé tekaiyó. noyááꞋo toꞋmáímo tímapaꞋo kwénaaoyantemba aúná-mayai tíménakai kwénaaekai kesáái simátímapaꞋa kwénaaiyasa kesópaꞋa teró súwasarai 18 minkwásé-únámbá tuwésarai kwesé kurááiye.

19 kwesé kuyaná Ísu sáwíyankaꞋa kúmba kae-kwáásíráí mésarai Sépéti ááninkai awaaó áwíꞋa Yémési úwana áváko áwíꞋa Yóniye nompí-sípívímbá mésarai kwase-únámbá toꞋmayaa kwéuyana 20 Ísu tuwánéna tááyowasarai mindómpí-sípívímbá tivowáné kwená mayáí-kwáásíyé tiyuwésarai Ísuwe kurááiye.

arumpimbá taraváá-kwámbá máyowaina kwaasái.

Árúku 4:31-37

21 Kápénéamu-naopaꞋa komáyómba Yútaa-kwaasi monor-áímbó kwéison-kanaa túwana Ísu monoꞋ-náúmpáꞋá uména kwenáái simátimuwasa 22 isésa asiramái súntavesa sésa ámáámba sentenkááníꞋa íma kwésivo anón-kwaasigoraamba kwésiye sésa táátavai uráawe.

23 táátavai uwaná mimbónóꞋ-náúmpáꞋá moóráwai kwenarumpimbá taraváá-kwámbá máyon-kwaasigo ména 24 anónkaꞋa séna Ísu Násáretivakewaima óne. kentáá nóra taéwa tasínkambaiya ánásaniyono. embá awánáúndawai Áánútuna kawe-kwáyóꞋnáꞋá óne súwana 25 Ísu taraváá-kwántánéna asiramái séna aaiseré minkwáásí tiyuwé kóaao súwana 26 mintáráváá-kwánkó minkwáásí tokáꞋmái tuvámbarowana aíyayaanko sápísimaguwana kwááꞋa túmaena arumpinkémbá kóúwasa 27 awánésa táátavai ésa keáímbá sésa mindóraꞋiyo. aúnáiꞋan-iye. kwemá taraváá-kwántávéna asiramái kwésisasa sintembá kwéowe suwaná 28 mirá úwasa Káríri-ayampaꞋa Ísun-aai kóyáwé úwasa ísaraawe.

Ísu tíꞋo ún-kwaasi asóvatinkarain-kwasai.

Mátíyu 8:14-17, Árúku 4:38-41

29 ísówasa monoꞋ-náúmpáꞋá tuwésa Sáímoninte Éndaruntei mindáraiti naaúmpaꞋa íyúmba Yémésiye Yóniye Ísuwe umái íyúmba 30 Sáímoni aísáankomba kokotámba kwéankowana máyowasa Ísumba simámúwana 31 iséna kwenópaꞋa téna ayáánkaꞋa tátoꞋmai usásinankowana kokotámba ánásowana usásinkwena toómbá agaimái tímakaiye.

32 toómbá agai-timúwasa enónkaꞋa tíꞋo ún-kwaasiyonkwara taraváá-kwámbó tirumpimbó máyón-kwaasiyonkwaraꞋa tíꞋmaesa ÍsunopaꞋa mátínkówasa 33 mindáópaken-kwaasiyomba amápaꞋa ontaráꞋá torupowaná 34 Ísu óꞋon-oꞋon-tiꞋo ún-kwaasiyomba asóvamatinkena taraváá-kwámbá tirumpinkémbá maituyuwówasa mintáráváá-kwántómbá Ísuntavesa Áánútu ááninkoman-iye sésa kwembá awánontavena aaiséráaro Ísu súwasa kóuraawe.

Ísu KárírivaꞋa simátímakain-kwasai.

Árúku 4:42-44

35 kóuwana irataróꞋá Ísu usásinena mindáópaꞋa tuwéna námúnaa síndayavena íma kwaási máyópaꞋa koména námúnaa kwésena máyowana 36 Sáímoni kwená kwaásiye Ísumba avakáá-umai 37 awánésa sésa amápa-kwaasi embá kwéavakaa-owe suwaná 38 Ísu séna óꞋon-daopimpakwarata kwénaaeta kesáái simátímapaꞋa koónaumne. mirá ónaundayaveꞋa túne séna 39 Káríri-ayampaꞋa monoꞋ-náúmpímpáꞋá kosimátímapaꞋa kwénaaena tirumpinkémbá taraváá-kwámbá maitiyuwówasa kóuraawe.

Ísu áúma karón-kwaasi kaweꞋá umánkarain-kwasai.

Mátíyu 8:1-4, Árúku 5:12-16

40 moórá-tawai ÍsunopaꞋa áúma karón-kwaasigo téna anóndakoman-iye séna aísamaivimba takívairena séna kentávénamo ankáínamo e kanaán-umai aúnáiꞋa umásinkaniyono súwana 41 Ísu arumbá úwana ayáándei aneꞋá tátorena séna mirá ónaumpo enáúraꞋa karevúꞋa kawáúgwiye séna 42 avekáámbá kaweꞋá umánkowana kawáúguwana 43 Ísu asiramái séna enáúraꞋa kawáúgwimba po Mósesimo siráintemba monoꞋ-máyáí-kwáásítópaꞋa kwéma enáúma máagaraatinke póíma tímínasa Áánútuntavesa ísámai tuvúꞋmái agayáíyasa amáparawai awánésa áúrakemba kawáúgwiye sénááowe. ánivo enáúraꞋo umánkaunda-aimba simátimunavo se kwaaó Ísu súwana 45 minkwáásígó ivátuwena kaweꞋá umánkon-aimba simátímaꞋmae iyúwana mináínkó kóyáwé úwasa sáwívarawai Ísu tíníye sésa kentí naaópimpaꞋa torupamái máyówana mindáyavena Ísu íma naaóꞋ-naoꞋa kúmba kwaási íma máyónkavamba máyowasa naaóꞋ-naoken-kwaasi kwenópaꞋa tóyo uráawe.

Copyright information for `KZE