Mark 11

Ísu Yérúsaremu-naopaꞋa kuráin-kwasai.

Mátíyu 21:1-11, Árúku 19:28-40, Yóni 12:12-19

Ísu kwená kwayó-kwáásíyé kumbá Yérúsaremu-naor-ampaꞋa kumbá Óríve-omakar-egwaaꞋ-naokai moórá Pétévasi-naoꞋa úwana moórá Pétáni-naoꞋa úwasa minkáéꞋ-náór-egwaaꞋa kwésa kwená kwayó-kwáásí kaeꞋá mátiꞋmarena séna epín-dáópaꞋa kurékai moórá-poigo áwíꞋa tónki koawáneyambo kwaásimo ímo ayáákainda-poi ándáma iyátuwekai áíꞋmaekai tekaiyó. moóránankomo tuwánénamo nóra óyáekai óyómo sínakai anóndako ayááꞋmaeꞋa konasá áíꞋmaesa koyauweránááowe siyé simámékaiyo súwasarai kuyaná mimpóímá ontaráꞋá ándánei anumarampimbá kwímarowana máyowasarai koawánésarai minándá koiyatúwóyana minkáꞋá máyón-kwaasi sésa nóra sékai mimpóígóná ándáma kwéiyatuwaaiyo suwasaráí Ísumo sún-aimba simátímúyasa kanaán-ivo mirá okaiyó suwasaráí áíꞋmaesarai ÍsunopaꞋa tuyasá kwená kwayó-kwáásí paákár-únánkwátói ayúꞋmái mimpóígó arósáánumpimba kwandaaí uwíꞋmárówana Ísu ayááꞋmaena kwéguwasa sáwíva-kwaasi mésa anón-kwaasiye sésa évakarawai paákár-únánkwátói ayúꞋmái évakarawai taayánáma ayáiresa aampaꞋá uwíꞋmaꞋmae kwéguwana minúnánkwátóirare mintááyánáravane augwétámai kwéguwasa aivaꞋá nááún-kwaasiye Ísun-ánaaemba nááún-kwaasiye anónkar-anonkaꞋa sésa Ísóigo aiꞋmáráísana kunkáiwaimba Áánútu kaweꞋá kwéumankaiye. 10 kentáá síkwáꞋná Tévítimo kawáá-uraintemba miráráámbá íníye. kwenáwíꞋa mósá kwémaraumne anónkar-anonkaꞋa suwaná 11 Ísu Yérúsaremu-naopaꞋa kúmba anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa uména amápa-tantaaꞋa awánéna enónkaꞋa kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi tíꞋmaena Pétáni-naopaꞋa kuráiye.

taaigóná kwaasái.

Mátíyu 21:18-19

12 Pétáni-naopaꞋa kogwáúmba usá aaváyaavimba mindáópaꞋa tuwésa aampaꞋá kumbá Ísumba ááima ankówana 13 moórá-taigo áwíꞋa víkima kwáyowana mintáéramba nánáe séna ááimpaꞋa kwéna awánómba arambó iyáí-kánáámó ímo túmba íma iyéna ánáwe suꞋmai kwáyowana avakáá uwááena 14 mintáígóntávéna séna ená arambá íma iyáníyone. moórágwaraꞋa kwaási ená arambá íma nánááowe súwasa kwená kwayó-kwáásí mináímbá ísaraawe.

Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iráin-kwasai.

Mátíyu 21:12-17, Árúku 19:45-48, Yóni 2:13-22

15 Ísumo sún-aimba isésa Yérúsaremu-naopaꞋa kumbá Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iyéna monoꞋ-náúmpáꞋó meéyámbó kwémayon-kwaasi tuwánéna utiꞋmátuwena monoꞋ-nánkóná óntambo meéyámbárón-kwaasiti taareimá tawísíyuwena Áánútuntavai imáyáa ésa máái-numama kwéamun-dumama meéyámbárón-kwaasiti taareimá tawísíyuwena 16 simátimena séna ókwaraꞋa íma monoꞋ-náúmpáꞋá mirán-tántááꞋá maimaéꞋa iré kunke oro. 17 Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna kesí naantaváí sésa ÁánútumpaꞋo námúnaamo sen-dámbá isasá óꞋon-oꞋom-barapaken-kwaasi tésa námúnaa kwésewe agaimaréna siráiye. ánivo umóyán-dáúmpáꞋó ontenkáámbá uráawe Ísu siráiye.

18 Ísu súwasa mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé Ísuna ámááyu-aimba kwésesa sáwíva-kwaasimo Ísun-aaimo ísámae kwéiyuntavai táátavai ésa Ísumba tuvuwónááon-amba kwéavakaa-uwasa 19 enónkaꞋa Ísu kwená kwayó-kwáásíyé Yérúsaremu-naopaꞋa tuwésa kuráawe.

taaigó aáyánkarain-kwasai.

Mátíyu 21:20-22

20 Ísu kwená kwayó-kwáásíyé kogwaésa usásinesa aampaꞋá kumbá víki-taima awánomba ánúka toꞋmai amápaꞋa móayankagurowana 21 Pítaa Ísumo sún-aimba áákaꞋa maréna séna awánaao. aaimó simámakaanda-taima áꞋa aáyánkagwiye súwana 22 Ísu séna ÁánútunkaꞋa aráápamai máéro. 23 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa maanómátáváímo séꞋo iré mapámbai nompáꞋá kumuwómó síyawai ímo kaer-ímáyáámó tokésamo súndantemba áraiꞋa íníye síyanamo éna áraiꞋa mirá íníye. 24 mindáyavai ÁánútumpaꞋa námúnaa séꞋa óꞋon-oꞋon-tantaatavai áísaa eꞋa sembá áraiꞋa Áánútu kanaán-umai súwaꞋnaa umásinkaiye sembá kanaán-umai kwétuwaꞋnaa-iye. 25 ÁánútumpaꞋa námúnaa sembá sáwíꞋo umátínkaraamba anondá sáwíꞋa ónaumne-imayaa íma éꞋa ivátuwaaro. mirámó íyanamo éna kentivo kwíyómpakewai keinárawaꞋa sáwíꞋo kwéomba maitiyuwáníye. [ 26 ánivo sáwíꞋo umátínkaraamba úwoimo imáyáamo úmae iyéꞋo ímo ivátuwaiyanamo éna kentivo kwíyómpakewai sáwíꞋo kwéomba íma maitiyuwáníye] Ísu siráiye.

nááwa aiꞋmákaisa tiráano siráan-kwasai.

Mátíyu 21:23-27, Árúku 20:1-8

27 Ísu kwená kwayó-kwáásíyé ókwaraꞋa Yérúsaremu-naopaꞋa kumbá anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa kwénaauwasa mono-káwáá-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé ÍsunopaꞋa tésa 28 sésa nááwa aiꞋmákaisa tiréwa nááwampinkena mairéwa asirayám-báyáí kwémayaanda simásimiyo suwaná 29 Ísu séna aivaꞋá moórá-aimba tísaa onaꞋá anondámo síyaꞋo éꞋa sísaa on-áímbá simátimenaumne. 30 ááéma Yóni nombá pétinkaraiwaima Áánútuwa simámakaisana nombá pétinkarai. kwaásiya simámakaawana nombá pétinkaraiyo súwasa 31 miwímá keáímbá sésa nórayaawa sénaumno. Áánútu simámakaisana nombá pétinkaraiyemo senanayáámó éna nóra séra Yónin-aaiyavai íma áraire siráao síníye. 32 kwaási simámakaawana nombá pétinkaraiyemo senasayáámó ésa úwoi-kwaasi sínkamonaaowe. úwoi-kwaasi sáwíva-kwaasi Yónintavai sésa Áánútun-aai simásimakaiwai uráiye kwésemba pósa áwááꞋa siyénááowe mirá keáímbá sésa 33 Ísuntavesa sésa emó sísaa ónda-ainta íma ísaraumne suwaná Ísu séna ímo simásimiyaꞋa nááwampinkena mairéraꞋi. asirayám-báyáí kwémayaunda-aimba íma simátimenaumne Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE