Mark 12

ándá-aran-kigauraꞋo tavíyéwaiti kwaasái.

Mátíyu 21:33-46, Árúku 20:9-19

Ísu kwántámai-aimba simátimena séna moóráwai óntan-kurima úmakena ándá-aran-kigau úmarena ándá-arankona tááveꞋa úmarena ándá-arambo mapándáápá ínana anombó kumínín-taaveꞋa úmarena óntan-damba kígauvaꞋo taviyí-námbá úmarena ayáátáákaꞋa óꞋom-baravaꞋa koménae séna maankígáúráꞋó taviyíyawaimo éꞋa kesáváí évakar-aramba maéꞋa évakaꞋa kembá siyúwáaro simátimena óꞋom-bapaꞋa komáyáísana arambó ávumo kain-kánáá tisaná aanávómá kesí ándá-aramba komayaaó séna kwená kwayóꞋnáꞋá aiꞋmáráísana minkígáúráꞋó tavíyéwaitopaꞋa tisasá tátoꞋmai tuvúꞋmaresa ándá-aramba íma ámémba aiꞋmátuwaawana kówisana aanávómá moóráwaimba aiꞋmáráísana tisasá minkígáúráꞋó tavíyéwai tátoꞋmai aꞋnómbá tuvámbai sáwíꞋa umánkówana kówisana aanávómá moóráwaimba aiꞋmáráísana tisasá tátoꞋmai tuvúꞋmárááwana púwísana aanávómá moórá-mora-umai tiꞋmáráintemba tewasá tínkamba tinkamba kwéowasa évakaꞋa púwówasa évakaꞋa tayauwéráawana aanávómá kímborawai kwenááninkomba póna kwená imáyáama ámakaiwaima máyáimba ayáátáákaꞋa imáyáa eémena kesááninkon-aai isánááowe séna aiꞋmáráísana tisasá minkígáúráꞋó tavíyéwai awánésa keáímbá sésa aanávómbá ááninko kwétimba póta tuvúwónana puwéna maankígáú íma mayáínata kesáá mayánáe sésa tátoꞋmai tuvúwówana púwísasa maimái aaumépaꞋa tukáawe. Ísu mináímbá simásuwena séna minkígáúgó aanávómá mirá íníye. téna kígauraꞋo tavíyéwaima tínkaminasa puwíyana óꞋonkaa-kwaasi kesí kígauraꞋa tavíyéro síníye. 10 Áánútun-aai aúváívimba awánaraawe. maarán-áímbá agaimaréna séna

  • óntan-damba on-kwáásí moórá-ontantavesa sáwíꞋa kwéiye sésa maisukáawe. aáno minóntánkó ávonkaamba uráiye.
11 mindá Ísóigo isatá awánéta séta óꞋoran-kaweꞋa uráiye kwésune agaimaréna siráiye Ísu súwasa 12 mono-káwáá-kwáásí mináímbá isésa kentááyáváíyá siyé sésa tátoꞋmai tuvuwónáe sésa umbá amápa-kwaasiyavai tááꞋa kówasa ivátuwesa kuráawe.

táákísi-aintavai áísaa uráan-kwasai.

Mátíyu 22:15-22, Árúku 20:20-26

13 mono-káwáá-kwáásí kwésa Ísumba áísaa íyana sáwí-aimbo sínasa aaivimbá mayankánááontavai ámáán-kawaa-kwaasivinkemba évakarawaiye Éróti amááraawivinkemba évakarawaiye tiꞋmárówasa 14 ÍsunopaꞋa tésa sésa anóndakoo árai-kwaasi po kwaási táároi íma inkaisé anón-kwaasiye úwoi-kwaasiye táároi íma inkaisé tirumbá airáꞋmái-aimba íma séma Áánútuna aambó kwáráan-aimba arupí umái kwésimatimendaya ísaraumne. emá nóra se kwéisaano. kanaarátááwá táákísi-ontamba Árómáani-kamaani-kwaasiya timénaum. íya timénaumno. timénaundaya Yútaa-kwaasiya kentáásí ámáána araaisénaundayaꞋiyompo 15 timénaum. íya timénaumno suwaná Ísu miwí tááma iséna kaumbo-káér-ainkwara-kwaasin-owe séna kentáváí sáwí-aimbo síndawe séꞋa kwésisaa-owe. moórá-ontamba maimái máagaraasinkaaro súwasa 16 maimái máagaraarankowana séna nááwa óikaana uráinkara áwíꞋa kwáyáiyo súwasa miwí sésa Árómáani-kamaani-kawaanako óikaamba isaná áwíꞋa kwáyáiye suwaná 17 Ísu séna Árómáani-kamaani-kawaanakondei kwembá áméro. Áánútundei Áánútumba áméro súwasa mináímbá ísówana tááꞋa kówasa íma aaí siráawe.

pukémpinkemba usásinanaaon-kwasai.

Mátíyu 22:23-33, Árúku 20:27-40

18 suwasá Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásí púwómpinkemba íma usásinanaaowe kwésun-kwaasi pósa ÍsunopaꞋa tésa sésa 19 anóndakoo naaóváꞋá Mósesi séna moóráwai aaraí maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana ávákoma maimakéna awaaóná anondáwe séna iyámpói ankáníye siráiye. 20 moórá-aimba isaaó. moórá-tawai avakaeté-avarawainonda mésa tuwaaómá aaraí maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana 21 kwenánaaenkewai kwareꞋá maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana kwenánaaenkewai kwareꞋá maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana mirá eémesa 22 avakaeté-kwaasi putásaawana minínímbá naaémba pukáiye simásuwesa 23 Ísumba áísaa esa sésa mirámó ombá kwaásimo puwíyampinkembo usásinaiya-tawai minínímbá avakaeté-kwaasi tuwainímbá póna nááwa mayáníyo suwaná 24 Ísu séna Áánútun-aai aúváívimba agaimakón-aimba íma kaweꞋá umái iséꞋa Áánútuna asirayámbá íma awánéꞋa póꞋa miráumai sáwísawaa-aimba kwésewe. 25 pukémpinkemba usásinesa kwíyómpaꞋa uménaaon-kanaa aaraí íma mayáíyasa kwaaí íma mayáíyasa ésa Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋo kwíyómpaꞋo máéwaimo ontembá minínínákwáꞋá miráumai aaraí íma mayáíyasa kwaaí íma mayáíyasa ónááowe. 26 kwaási pukémpinkemba usásinaaomba Mósesi mináíntáváí agaimakáiye. aúváívimba agaimaréna séna áru-tairaꞋa iramá kaimbá íma mintáímá kágwisana mintáívínkémbá Áánútu Mósesintavena séna Áánútu úne. enaíkwáꞋná Ááváramune Áísákaane Yákópone miwítí Áánútu úne siráiye. Áánútu mináímbá siráimba minkáúmbó-kwáásí áꞋa púwúwasa utamántínkaraambanivo 27 mináímbá siráimba pósa miwí úwoi máyáawe. ánivo kentááima sáwísawaa-aimba siráawe Ísu siráiye.

aivar-ámáánkóná kwaasái.

Mátíyu 22:34-40

28 súwana ámáámba sún-kwaasigo ména amápa-kwaasimo sumbá iséna Ísuna usáyaaitamai-kwasai iséna Ísumba áísaa ena séna Áánútuna ámáámpinkemba nóran-amaana aivar-ámáámbán-iyo súwana 29 Ísu séna aivar-ámáámbá sénaumpo Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • Ísareri-kwaasi maísáaro. Áánútu kentáásí Ísóigo éna mimbórá-Ísóígómán-iye.
30 ÁánútumpaꞋa kentí Ísóigomba kentiruné kentí imáyáawe kentimané kentí asirayáné áméro agaimaréna siráiye. 31 miwá ánaaenken-amaamba sénaumpo ísáaro. Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • kesáváí-ímáyáámó ontembá kentí
  • kwaásiti imáyáagwaraꞋa oró
agaimaréna siráiye. minkáér-ámáánkómá amápar-amaamba usáyaaitaraiye Ísu simámuwana
32 minkwáásígó séna anóndakoo áraiꞋa sénda Áánútu kweyáá Ísóigoman-ivo óꞋon-oꞋon-isoima íma máyáawe. 33 kesáámá ÁánútumpaꞋa kesirumbá imáyáama kesí asirayámbá kwempáꞋá tuwéta mirá onó. kesáváí-ímáyáámó úndantenta kesí kwaásiti imáyáagwaraꞋa onó. minkáér-ámáánkómá amápar-amaamba usáyaaitaraiye. toómbá sipisípima iravímbá agaimái Áánútumba amúndanivo mindágwaraꞋa usáyaaitaraiye séna 34 mindáꞋó súmba kawer-ímáyáávínkémbá súwana póna Ísu iséna séna Áánútumo kawááimba kwená egwaaꞋá máyáane súwasa ísómba Ísun-aaiyavai tááꞋa kóntavai íma áísaa úmaesa iráawe.

Áánútumo usásinankaiwai Káráísitina kwaasái.

Mátíyu 22:41-46, Árúku 20:41-44

35 íma áísaa úmaesa íyúwana Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa uména kwésimatimena séna ámáámbo sen-kwáásí sésa Káráísitima Tévíti-andaraken-kwaasiman-iye kwésevo 36 naaóváꞋá Áánútun-amanko Tévítimba imáyáa amúwana Tévíti Káráísintavai séna kesí Ísóigoman-iye siráimba monor-ímá agaimakón-auvaivimba Tévíti agaimaréna séna

  • kesí Ísóigontavena Áánútu séna kesiyáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá maraꞋá ménaꞋa ená namuro-kwáásí usáyaaitaanasa miwí ánásanaaowe
Áánútumo siráin-aimba Tévíti siráiye.
37 miráumai Tévíti Káráísitintavai séna kesí Ísóigoman-iye siráimbanivo nóraumaiya kwemá Tévítin-andaraken-kwaasiman-iye Ísu súmba Káráísiti Tévítina Ísóigoma éna Tévítin-andaraken-kwaasigoman-iye. úwoi-kwaasi amápaꞋa Ísun-aai isésa aamoí uráawe.

ámáámba sen-kwáásítí aambá kwáráavo siráin-kwasai.

Mátíyu 23:1-36, Árúku 11:37-54, Árúku 20:45-47

38 úwoi-kwaasi amápaꞋa Ísun-aai isésa aamoí kwéuwana Ísu kwésimatimena séna évakaꞋo ámáámbo sen-kwáásítí aambá kwáráavo. minkwáásí ayáátáár-ampantama iyésa naaópaꞋa avuvumpaꞋá kwénaauwasa pósa kwaási tuwánésa sésa anón-kwaasin-owe kwésewe. 39 minkwáásí monoꞋ-náúmpáꞋó umáyáapaꞋo anón-kwaasimo maí-áyámpáꞋá umésa tanómbo kaúvópaꞋo máyáapaꞋa kawer-áyámpáꞋá mésa kawe-tómbá kwénaawe. 40 minkwáásí ketor-íníntí óísankwara naankwaráꞋá umóyámbá kwémaesa kwaási suwánésa súwíꞋa mósá maráígwáe sésa kampakómbá tavisimái-namunaa kwésewe. mirámó owáíná anondá umbai-yántááꞋá mayánááowe Ísu siráiye.

ketor-ínínkó ÁánútumpaꞋa óntamba tukáin-kwasai.

Árúku 21:1-4

41 simásuwena Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa ména óntambo túwón-anaveunkona egwaaꞋá ména tuwánómba kwaásiyomba tésa óntamba túwómba sáwívar-oisankwara-kwaasi sáwívar-ontamba túwówana 42 moórá-ketor-ininko íma óísamba makón-ininko téna sáwíyan-ontamba kae-tóyáráámbá tuwówana 43 Ísu kwená kwayó-kwáásí tááyena séna áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa minkétór-ínínkómó túwáin-ontankoma amápa-kwaasimo tukáan-ontamba usáyaaitaiye. 44 miwímá sáwívar-oisampinkemba évakaꞋa tukáavo kwemá sáwíyan-oisampinkemba mútúꞋa túwáimba póna óísan-iyaaimba méniye Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE