Mark 13

anóm-bonoꞋ-namba tawisí-áímbá siráin-kwasai.

Mátíyu 24:1-2, Árúku 21:5-6

Ísu mináímbá simásuwowasaya anóm-bonoꞋ-naumpakemba kárúwesa kúmúmba kwená kwayó-kwáásívínkémbá moóráwai anóm-bonoꞋ-nantavai séna úwé awánaao. maanóntán-dámbá kaweꞋá kwáyáísana minóntámbá anón-ontamba kwáyáiye súwana Ísu séna maanánón-dámbá awánaaro. aáno kwaási tésa mindámbá amápaꞋa tawísíyuwesa amápar-ontankwaraꞋa tawísíyuwanaaowe Ísu siráiye.

sáwí-kanaa tíníye siráin-kwasai.

Mátíyu 24:3-14, Árúku 21:7-19

Ísu mináímbá simásuwena Óríve-omakaꞋa uména anóm-bonoꞋ-namba awánómba Pítaawe Yémésiye Yóniye Éndaruwe kíraumai-kwaasi Ísumo kweyáá máyonkaꞋa tésa áísaa esa sésa emó sénda nósa-tawaiya tíníyo. nóran-awaamera ínata séta ákíraꞋa Ísumo simbá mirá íníyeya sénaumno suwaná Ísu séna kampar-áímbá iséꞋa áraire sevó kárákwiyoro. sáwíva-kwaasi tóyo ésa kesúwíꞋa mágwétesa sésa Áánútumo usásisinkaiwai úne síyasa sáwívarawai minkámpár-áíntáváí áraire sénááowe. ááiꞋo tíyáán-aimba némpakenaꞋi. egwaakénáꞋi. isáíyana íma tááꞋa kaíno. mirán-kánáámó tínda mindá íma amápa-tantaaꞋa ánásai-awaameꞋan-iye. moórá-ayampa-kwaasimo ésa óꞋon-ayampa-kwaasiye ááiꞋa tiyánááowe. moórá-kawaa-kwaasigomo éna moórá-kawaa-kwaasigona amááraayavai usásimbai ááiꞋa tíyáaro sínasa usásinesa ááiꞋa tiyánááowe. óꞋon-oꞋom-baravaꞋa anóm-barima táníye. óꞋon-oꞋom-baravaꞋa ayawaimá táníye. mirán-tántááꞋó paárínaꞋa séꞋa amápa-tantaaꞋo ánásanin-kanaa íma tiráivo iyámpóímo tinkánáe owanamó anón-tiꞋo intembá umbai-kánáámó tínímba miráumai ááimba ásáiye seró.

mirán-áíntáváí kárákwiyoro. mono-káwáá-kwáásí keinárawaꞋa tíꞋmaesa anón-kwaasitopaꞋa mótinkesa aaivimbá maitinkésa monoꞋ-náúmpáꞋá mótinkesa tínkamesa kentáváímó asiramáímo máyáantavai tátoꞋmai tíꞋmaesa kámááni-anon-kwaasitopare kawááon-kwaasitopare mótinkesa aaí simátinkaiyaꞋa minánón-kwáásí kesáái simátimenaaowe. 10 aivaꞋá áséi-kwasai amápaꞋ-maravaken-kwaasi simáti simati kwéiyana naaémba amápa-tantaaꞋa ánásai-kanaama tíníye. 11 tátoꞋmai aaimó simátínkénkaꞋa nóran-aina sénaumno-imayaa íma anómba éꞋa íma kentí imáyáavinken-aimba sénááovo Áánútun-amanko sénááon-aimba úwoi tááka tinkáínaꞋa mináímbá sénááowe.

12 évakarawai tíváꞋawaawi tíꞋmai óꞋowiraꞋa timíyasa tínkamiyasa puwónááowe. tivoísáímo ésa tíráámaaꞋa tíꞋmai óꞋowiraꞋa timíyasa tínkamiyasa puwónááowe. iyámpóíyombo ésa tinóvowima tíꞋmai óꞋowiraꞋa timíyasa tínkamiyasa puwónááowe. 13 kentáváímó asiramáímo máyáantavai amáparawai tíyámba umátinkanaaowe. ímo ivátuwesamo kentáváímó asiramáímo méwai ánásai-kanaaraꞋa Áánútu tíꞋmai kawepáꞋá métinkaniye.

sáwí-kanaagona kwaasái.

Mátíyu 24:15-28, Árúku 21:20-24

14 Ísu mináímbá simásuwena séna naaémba ávááraumai inkaisí-yántáákómá uwóvíꞋa ií-márúkáꞋá paáriniye Ísu siráiye. kemá Mááka séꞋa maanáúváímó torausíyawai tááko pééi sínaꞋa ísáaro kwésune. Ísu séna uwóvíꞋa ií-márúkáꞋá paárínasa awánanaaomba Yútiyaa-maravaꞋo máyaiyan-kwaasi omápata isaaisésa iyónááowe. 15 ontaráꞋó máyaiyan-kwaasi íma naaúmpaꞋa iyíyamba óísamba ivátuwesa úwoi isaaisésa iyónááowe. 16 kígauvaꞋo máyaiyan-kwaasi íma naaópaꞋa iyíyamba unáánkwátói ivátuwesa úwoi isaaisésa iyónááowe. 17 tímúkwarar-inimba ívér-iyampoigwarar-inimba minkánáámá sáwíꞋa ónááowe. 18 isaaiséꞋo iyónááomba táúgwi-kanaa iyéꞋa únavo séꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa seró. 19 minkánáámá tínímba anón-umbai táníye. naaóváꞋá Áánútu maramá tarórumba ívéka toꞋmái mirán-úmbáí-yántááꞋá íma tiráiye. aánogwaraꞋa mirán-úmbáí-yántááꞋá íma tíníye. 20 mirán-úmbáí-yántááꞋó kwénin-kanaa Ísóigo ákíse úmakaiye. mirán-úmbáí-yántááꞋó kwénin-kanaamo ayáátáákaꞋo kwéininkakai amápa-kwaasi íma úwoi túvamai máésino. Áánútu ítámakain-kwaasiyavai imáyáa éna mirá-úmbáí-yántááꞋá ákíse uráiye.

21 ákísemo ínasa évakarawaimo simátimesamo sésamo Áánútumo usásinankaiwai miváꞋ-maavaꞋa máyáiye síyaꞋo éꞋa íma ísáaro. 22 évakarawai paárésa kampaꞋá sésa Áánútumo usásisinkaiwai úne síyasa évakarawai kampaꞋá sésa Áánútun-aai simátimundawai úne simátímaꞋmaesa naaónááomba ímo awánem-bayai kwémaesa Áánútumo ítámakain-kwaasi kampaꞋá simátiyuwanae sésa mirán-ánóm-báyáí mayánááowe. 23 miwíyáváí árai-kwaasin-owe sevó séꞋa íma paáruraankaꞋa aivaꞋá simátimumpo kárákwiyoro Ísu siráiye.

Ísu marapáꞋá kumínín-kwasai.

Mátíyu 24:29-35, Árúku 21:25-33

24 Ísu mináímbá simásuwena séna mirán-úmbáí-yántááꞋá tínín-kanaama ánásainana aaváúmá túnkwinana kwíyómba íma sán-káínana 25 oꞋá kwíyómpakemba kuntínana kwíyónko toraꞋnaáraꞋa ínasa 26 kemá kwaási úrandako anón-asirayankwara ságayankwaraꞋa ainámpímbá kúmónaꞋa suwánanaaowe. 27 kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa tiꞋmáráanasa Áánútumo ítámakain-kwaasi amápaꞋ-maravakemba tíꞋmaesa moórávimba torupanááowe Ísu siráiye.

28 Ísu mináímbá simásuwena séna moórá-tai naí-táígó áwíꞋa víki-taigontavai imáyáa umái ísáaro. aráságáyómó agayáínda awánéꞋa séꞋa áúꞋo sínín-kanaa sáwíyankaꞋa tíníye sénááowe. 29 mirámó intembá kemá súnda-yantaaꞋa ínaꞋa awánéꞋa séꞋa sáwíyankaꞋa kumíníye sénááowe. 30 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa ívéꞋo máyáan-kwaasi évakaꞋa íma pukáiyankaꞋa kemó súnda-yantaaꞋa paáriniye. 31 kwíyómba maramá ánásainana kesáái íma ánásena úwoi kwaíkwaiꞋa íníye Ísu siráiye.

kúmónda-kanaa kwaási íma ísaraan-kwasai.

Mátíyu 24:36-44, Árúku 17:26-30, 34-36

32 Ísu mináímbá simásuwena séna kúmónda-kanaama aaváúvímbá kwaási íma isááwasa kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa íma isááwaꞋa kemá Áánútu ááninkoma íma isáúnana kesivo kweyáá ísaraiye. 33 kemó kumónaunda-kanaa íma ísaraiyankaꞋa kumónaumpo kárákwimai máéro. 34 mirámó íníntenkaan-umai maarán-áímbán-iye. moórá-anondako némpaꞋa kwááyu koménae séna éna kwená mayáí-kwáásíyávéna mayáí máyáaro séna tiꞋmáꞋmai kwégwena ontaráꞋó kawááiwaintavena séna taviyiyó séna kóuraiye. 35 naankóná aanávómó tínímbo ímo ísaraantemba kéꞋnaamba kemá kúmónda-kanaama íma ísaraavo kárákwimai máéro. enáíndararaꞋi. noꞋwáámpinaꞋi. irataróráꞋi. kwáyáꞋwáiyaꞋi. kumónaumno minkánáá íma ísaraavo 36 kentáváí íma imáyáa kwéiyankaꞋa kumúnavainivo kwétoꞋmayaa-eꞋa simuꞋmaréꞋa máéro. 37 kemó simátimunda amápa-kwaasiyaveꞋa súmpo taviyéꞋa máéro Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE