Mark 14

Ísuna ámááyu-aimba siráan-kwasai.

Mátíyu 26:1-5, Árúku 22:1-2, Yóni 11:45-53

Ísu mináímbá simátimuwana naaóváꞋó Áánútu Yútaa-kwaasi tíyótaasa í-tánómbá ímo intóráin-tantaakwara-pereti kwéagayon-kanaama ayúnkaraamba kauvónaumpo sésa kae-táwaima úwoi mésa mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwááíyé sésa nóraumaiya Ísumba aúpáꞋá tátoꞋmai inkamónaundayaꞋiyo. amápa-kwaasi ááiꞋa tíyáávainivo tanómbo kauvíyan-kanaaraꞋa íma tuvuwónaumne siráawe.

Ísumba áséi-masawemba pérankarain-kwasai.

Mátíyu 26:6-13, Yóni 12:1-8

suwaná Ísu Pétáni-naopaꞋa koména moóráwai áwíꞋa Sáímonina naaúmpaꞋa áúma kárúkokovaaꞋa uréna ánásarowaina naaúmpaꞋa ména toómbá kwénowana moórá-ininko iyéna áséi-kwiyumba úm-basawemba anón-ontankakemba meéyámbakaim-basawemba maimaéna iyúmba minánávéúnkó óiꞋa móankaisuwena Ísu aꞋnómpímbá atímarowasa évakarawai keáímbá sésa áwááꞋa aéésa nóra séna mimbásáwémbá úwoi atíyankaiyo. mimbásáwémbó óꞋowimo timénamo anón-ontambo mairénamo ímo óísambo makáan-kwaasi tíméraambaniye sésa minínínkómbá áwááꞋa áúwana Ísu séna ivátuweꞋa íma áwááꞋa aééro. kaweꞋá umái pésinkaiye. ímo óísambo máráan-kwaasi keséma maíꞋmaiꞋa kwéiyaꞋa túwaꞋnaa ónáe séꞋa túwaꞋnaa ónááombanivo kemá keséma marapáꞋá íma maíꞋmaiꞋa ónaumne. minínínkómá kwená imáyáavinkemba kaweꞋá umái pésinkaiye. púwóndaraꞋa masawémba pésinkesa utamásinkanaaovo minínínkó áꞋa masawémba pésinkaiye. áraiꞋa súmpo maísááro. kesí áséi-aimba amápaꞋ-mapaꞋa kwésimatimewasa minínínkómá umásinkain-aimba kwésimatimiyasa táákaꞋa maránááowe Ísu siráiye.

Yútási Ísuna kuntaruꞋá mairáin-kwasai.

Mátíyu 26:14-16, Árúku 22:3-6

10 súwana Ísuna kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasivinkemba moóráwai áwíꞋa Yútási moórá-awiꞋa Isakéríóti mono-káwáá-kwáásítópaꞋa kwéna séna túwaꞋnaa onaꞋá Ísumba tátoranaaowe súwasa 11 isésa aamoí kwéesa sésa mirámó inda-méyámbá óntanta aménaumne suwaná nóraumai Ísumba agaráátínkáanasa tátoranaao-imayaa ááimba ásámai uráiye.

tíyótaasa í-tánómbá kauráan-kwasai.

Mátíyu 26:17-25, Árúku 22:7-14, 21-23, Yóni 13:21-30

12 Yútaa-kwaasi ímo intóráin-tantaakwara-pereti kwéagayon-kanaa túntemba tíyótaasa í-tánón-kánáá sipisípi-araaꞋa tuvúꞋmái kwégauvunkaꞋa kwená kwayó-kwáásí Ísumba taáísaa esa sésa náávara tíyótaasa í-tánómbá kogauvónaundayaꞋiyo suwaná 13 kaeꞋá tiꞋmaréna séna Yérúsaremu-naopaꞋa kwíyana moóráwaimo nonánámó maimaénamo kwíndawaimba kóánaaemba kwáráakaiyo. 14 kwemó naaúmpaꞋo iyínanamo naankó avowámó máyáinakai kosimámekai anóndakoma áísaa ena séna kesí kwayó-kwáásíyé náán-ayampara tíyótaasa í-tánómbá nánaumno kwésiye kosimámékaiyo. 15 kwemá avóvomayaaꞋ-nankomba anón-ayampaꞋa agaráátinkaniye. kísuvuꞋo umándanaaon-tantaaꞋa mimpímbá kwáyáiye. amápa-tantaaꞋa arúsámarekai minkáꞋá kausínkáakaiyo súwasarai 16 mindárai isésarai Yérúsaremu-naopaꞋa kwésarai Ísumo sún-tantaaꞋa kwáyowasarai minkáꞋá tanómba mágauwankaraaiye.

17 tanómba mágaumakoyasa enónkaꞋa Ísu kwená kwayó-kwáásíyé mindáúmpáꞋá umésa 18 toómbá kwémandesa uwaná Ísu séna keinárawapinkemba moóráwai keséya toómbá kwénaiwaima kembá namuro-kwáásíráꞋá agaráátinkaniye súwana 19 tirunkó umbaí tówasa moórá-mora-umai áísaa esa sésa kewáꞋiyo sinté kuwaná 20 Ísu séna moóráwai kwená toón-ayai maimaéna kesé moórá-taavepimba tuꞋmái náíndawai kwemá kembó namuro-kwáásíráꞋó agaráátinkaniwaiman-iye. 21 naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna kwaási úrandako kumpaáríndawai puwíníye siráintemba póꞋa púwónana namuro-kwáásíráꞋó agaráátinkaniwai sáwí-meyamba mayáníye. kwembó ímo maránkaraankakaankasi kaweꞋá isinó Ísu siráiye.

Ísu kwená kwayó-kwáásí toómbá tímakain-kwasai.

Mátíyu 26:26-30, 1 Kórínti 11:23-25

22 súwasa toómbá kwénowana Ísu péréti maisoréna ÁánútumpaꞋa súwi séna topámbai tímatuwena séna mindá kesúman-ivo maimái naaró séna 23 ándá-aran-dombo kwáyon-anaveumba maisoréna ÁánútumpaꞋa súwi séna timúwasa amáparawai nowaná séna mindá kesí naaemán-iye. 24 kesí naaemá sáwívarawaiyavai kumínímba póna Áánútu kesé tarúmai máyáawe séna mináúná-áímbá simái tarúmakaiye. 25 simátimeꞋa séꞋa ókwaraꞋa ándá-aran-domba íma nánaumpo Áánútu kwená kwaási kwégawaaipaꞋa méꞋa ándá-aran-domba aúná-nomba nánaumne Ísu súwasa 26 Áánútuntavai ísámai monor-ímá simásuwesa mindáúmpáꞋá tuwésa Óríve-omapaꞋa iráawe.

Pítaa ánaaemba umásinkaniye siráin-kwasai.

Mátíyu 26:31-35, Árúku 22:31-34, Yóni 13:36-38

27 Óríve-omapaꞋa umáyówana Ísu simátimena séna Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna Áánútu séna

  • sipisípiraꞋo kawááiwaimba tuvúwónana puwínasa
  • sipisípiyomba kóyáwé ónááowe Áánútu siráiye
siráimba póna tááꞋa káínaꞋa siyuwéꞋa kóyáwé ónááowe.
28 ánivo púwónasa utamásinkaiyaꞋa usásineꞋa kentí aivaꞋá Káríri-ayamapaꞋa konaꞋá kesínaaemba kónááowe Ísu súwana 29 Pítaa séna amáparawai auwésa kóyáwé íyambanivo kemá íma mirá ónaumne súwana 30 Ísu séna áraiꞋa simámeꞋa séꞋa ívéꞋ-noꞋwaamba kokórigo íma kaekáꞋá áái siráindaraꞋa emá kaumboráꞋá kentáváí se íma awánáúnda-kwaasiye síníyone Ísu Pítaantavai súwana 31 Pítaa asiramái séna entémo sínkamonae íyaꞋo éꞋa íma auwéꞋa kónaumne súwasa kwená kwayó-kwáásí amápaꞋa mirá simásaraawe.

Ísu KétésémanivaꞋa námúnaa siráin-kwasai.

Mátíyu 26:36-46, Árúku 22:39-46

32 amápaꞋa mirá simásuwesa Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé taai-kanáágúnéyómbá áwíꞋa KétésémanivaꞋa komésa Ísu simátimena séna maankáꞋá máyaiyaꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa kosénaumne séna 33 Pítaawe Yémésiye Yóniye tíꞋmaena komáyowana umbai-yántáákómá arumbá sáwíꞋa kwéuwana 34 simátimena séna kesirunkómá umbaiyé taisaꞋá póꞋa puwóraꞋnaraamba umái máyaumne. maankáꞋá méꞋa kárákwimai máéro séna 35 tiyuwéna egwaaꞋá kwéna Áánútu anóndaꞋan-iye séna maraꞋá kumbaéna námúnaavinkemba séna kesivoó amápa-tantaaꞋa kanaán-umai kwéonda po kanaán-iye sémo e maanúmbáí-yántááꞋó kesópaꞋo tínímba maisiyuwéma ánivo kesí imáyáa íma kwarénaꞋa ená imáyáa kwáráano Ísu siráiye.

37 Ísu námúnaa simásuwena kwená kwayó-kwáásíráútópaꞋa téna tayuwánómba tuún-kwaigurówana tayúsena Pítaantavena séna Sáímoniyo aún-kwaiguréma íma kanaaráꞋá sáwíyankaꞋa kárákwimai máyáane. 38 Sáátáánigo tísaa umai isánáe-aimba kentópaꞋa síyáváínivo ÁánútumpaꞋa námúnaa seró. imáyáago kató isaná áúgomo umbaimó taimbá mindá aúgávaaꞋa kwéiye simásuwena 39 moórágwaraꞋa tiyuwéna egwaaꞋá kwéna kéꞋnaamba ÁánútumpaꞋa námúnaa kosimásuwena 40 kwená kwayó-kwáásítópaꞋa téna tayuwánómba tuún-kwaigurésa túgávaate kwéuwasa nóran-ainaꞋi. anondá íma simámuwana 41 tiyuwéna kéꞋnaamba námúnaa kosimásuwena koyauweréna minkáúmbónárauyavai séna tuúmó kwaiguréꞋo máyáamba áꞋanivo kemá kwaási úrandakomba sáwíꞋo kwéon-kwaasiraꞋa agaráátinkainasa tátoranaaon-kanaa kwétivo 42 usásinewata kwétiyapata konó. kembó agaráátinkaniwai kwétiye Ísu siráiye.

Ísumba tátokaan-kwasai.

Mátíyu 26:47-56, Árúku 22:47-53, Yóni 18:2-12

43 Ísu mináímbá kwésuwana kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasivinkemba moóráwai áwíꞋa Yútási túmba kwesé sáwíva-kwaasi taánasatagwara ánáyatankwaraꞋa maimaésa tumbá mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye miwímá tiꞋmárówasa tumbá 44 ááéma Yútási Ísumbo agaráátinkanintavai simátimena séna paruvará umánkáandawaimba tátoꞋmai áíꞋmaeꞋa tavíꞋmaeꞋa koró siráimba 45 póna Yútási ÍsunopaꞋa téna séna anóndakoo máyaano kwésena paruvará kwéumankowasa 46 kwesé tuwáí Ísumba tátórówana 47 Ísuna kwayó-kwáásívínkémbá moóráwai taánasatama maimaéna aivaꞋ-mónó-káwáánákóná kwayó-kwáásígó ááꞋa agáúsuwowana 48 tun-kwáásíyávéna séna kentáváí umóyán-kwáásímán-iye séꞋa póꞋa taánasatagwara ánáyatankwaraꞋa maimaéꞋa kembá tátoranae séꞋa kwétewe. 49 sáwíva-tawai anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa kesé méꞋa kesáái kwésimatimundaraꞋa íma kembá tátokaawe. naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimakáan-aimba kembó mirámó umásínkéneꞋa kwétewe súwasa 50 kwená kwayó-kwáásí amápaꞋa inkaisésa auwésa kóyáwé uwasá tun-kwáásí Ísumba áíꞋmaesa kwéguwana 51 moórá ívé-kwaasigo ampaantawé suꞋmai úsúrena Ísun-ánaaemba kwéguwasa tátorankowana 52 ampaantamá kwatuwéna kwátóiyaaimba kuráiye.

anón-kwaasi Ísumba aaí simánkaraan-kwasai.

Mátíyu 26:57-68, Árúku 22:54-71, Yóni 18:13-24

53 kúwasa Ísumba tátorowai áíꞋmaesa aivaꞋ-mónó-káwáánákóná naaúmpaꞋa móankesa mindáúmpáꞋá mono-káwáá-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé torupamái máyón-daumpaꞋa móankowana 54 Pítaa tínaaemba nénkaꞋa teémáyomba aivaꞋ-mónó-káwáánákóná máápar-ontavinkemba iréna naamaúvaꞋa ména i-kwáásíyé iraráꞋá koména irá kwégauviye.

55 Pítaa irá kwégauvuwasa mono-káwáá-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye amáparawai Ísumba tuvuwíyana puwíní-ainkona ááimba avakáá-uwana íma kwáyowasa 56 Ísuntavesa mósi-mesi-aimba sésa íma moórá-aimba suwasá 57 évakarawai usásinesa kampaꞋá sésa 58 kwemó sisatáámó isáúndaya anóm-bonoꞋ-namba kwaási uráan-damba tawísíyuweꞋa kaumbo-táwai kwaisuwéꞋa kwaásimo ímo íyan-damba ónaumne siráiye suwasá 59 minkwáásí íma moórá-aimba suwaná 60 aivaꞋ-mónó-káwáánákó usásinena Ísumba áísaa ena séna simánkáan-aimba anondá íya síníyono súwana 61 Ísu iséna íma aaí súwana aivaꞋ-mónó-káwáánákó áísaa ena séna kesáámó áwíꞋo mósá maráúndawai ááninko e Áánútumo usásinankaiwai KáráísitiyaꞋona simásimiyo súwana 62 Ísu séna kemá úne. suwánáínaꞋa kemá kwaási úrandako Áánútu asirayáwáímá ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá uméꞋa ainámpímbá kumónaumne Ísu súwana 63 aivaꞋ-mónó-káwáánákó arumbá sáwíꞋa kwéuwana kwená unáánkwátói tarátuwena séna Áánútumba akáꞋáámba simánkena kwesáváí simbá póta mináíntáváí aaivimbá mayankéta óꞋon-aimbo simánkáamba avakáá únda póta ivátá tuwéta 64 Áánútumbo simáímo sáwíꞋo umánkáintavaiya nóraya ónaumno súwasa sáwíꞋan-ivo tuvuwíyana puwíno sésa 65 Ísumba tuwirááíma kwirankésa aúrampaꞋa ampantanéí káátamakesa kwétuvuwesa sésa esáváí se Áánútu usásisinkaiwai úne séndawai ómpo kemá nááwa kwétuvuwuna simásimiyo kwésuwasa i-kwáásí áíꞋmai tiyáándei tuvúkáawe.

Pítaa íma awánáúnda-kwaasiye siráin-kwasai.

Mátíyu 26:69-75, Árúku 22:56-62, Yóni 18:15-27

66 Pítaa naamaúvaꞋa ména iraráꞋá kwégauvuwana aivaꞋ-mónó-káwáánákóná kwayór-árásígó téna Pítaamba takarákéna séna Ísu Násáretivakewaise maéndawai óne súwana 68 emó sénda-aimba sáákoma íma kaweꞋán-iye simásuwena máápar-ontavimba komáyowana 69 minárásígó moórágwaraꞋa awánéna máyón-kwaasiyavena séna evíwána kwaásivinkendaꞋan-iye súwana 70 moórágwaraꞋa Pítaa séna ímaniye simásuwena máyowasa sáwíyankaꞋa máyómba Pítaantavesa sésa áraita súne. KárírivakendaꞋa po kwená kwayó-kwáásívínkéndáꞋá óne suwaná 71 Pítaa aikaꞋá maréna séna kampar-áímbó kwésenanamo éna Áánútu sínkaminiye. síyawaimba íma awánáúndanaꞋan-iye kwésuwana 72 kokórigoma moórágwaraꞋa áái súwana Pítaa Ísumo simámun-aimba áákaꞋa maréna mirá siráinkaꞋa kokórigomo kaekáꞋó ááimo ímo siráindaraꞋa emá kaumboráꞋá kentáváí se íma awánáúnda-kwaasiman-iye síníyone siráimba mináímbá áákaꞋa maréna ávááraumai iviꞋá taráiye.

Copyright information for `KZE