Mark 15

Ísumba PáírátinopaꞋa máánkaraan-kwasai.

Mátíyu 27:1-2, 11-14, Árúku 23:1-5, Yóni 18:28-38

iviꞋá tówasa aaváúmá usónkaꞋa mono-káwáá-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé mimbórá-áímbá símaresa Ísumba ayáánkaꞋa asááúmaresa áíꞋmaesa Árómáani-kamaani-kawaanako áwíꞋa PáírátinopaꞋa máánkarowana Páíráti Ísumba áísaa ena séna Yútaa-kwaasiti kawáánárá oónó súwana Ísu séna áꞋa séne súwasa mono-káwáá-kwáásí óꞋon-oꞋon-aintavai aaivimbá mayánkówana Páíráti Ísumba áísaa ena séna sáwívar-aimba kwésimankaavo anondáma íya moórá-aimba síníyono súwana Ísu iséna íma anondá aaí súwana kámááni-kawaanaꞋa Páíráti sáwívar-imayaa uráiye.

Ísumba arááꞋa tuvúwóro siráin-kwasai.

Mátíyu 27:15-26, Árúku 23:13-25, Yóni 18:39-19:16

naaóváꞋá Áánútu Yútaa-kwaasi tíyótaasa í-tánón-kánáá tóyo úntemba Árómáani-kamaani-kawaanako séna amáparawai torupamái mésa aamoí ésa ándávaꞋo máyáin-kwaasi áwíꞋa tewaꞋá ayúrankanaumne séna minkánáá miráumai ándá-kwaasi kwéayurankaiye. Ísumba PáírátinopaꞋa máánkónkaꞋa moóráwai áwíꞋa Párápási ándávaꞋa ména évakarawai kámááni-kwaasiye ááiꞋa tíyónkaꞋa kwemá moóráwaimba tuvuwúwana puwúwasa ándávimba ánkarowana máyowasa sáwíva-kwaasi torupamái mésa Páírátintavai sésa moóráwaimba ayúrankaao suwaná Páíráti imáyáa éna séna mono-káwáá-kwáásí Ísuntavai íma anón-kwaasi-iꞋa ínkwáe sésa tátoꞋmaesa kesópaꞋa máánkaraawe séna tísaa ena séna Yútaa-kwaasiti kawáánárá ayúrankanaumno súwasa 11 mono-káwáá-kwáásí úwoi-kwaasi sáwívarawai kwakwiyésa sésa Ísumba íma ayúrankaniyompo Párápásimba ayúrankaao simáméro suwasá isésa mináímbá simámúwana 12 Páíráti séna Ísumba Yútaa-kwaasiti kawáánáꞋá iyémó sewáímbá nóra ónaumno súwasa 13 anónkaꞋa sésa taairaꞋá tuvuwíyana puwíno suwaná 14 Páíráti séna nóra-sawira uráinaꞋiyo súwasa anónkar-anonkaꞋa sésa taairaꞋá tuvuwíyana puwíno símae íyúwana 15 Páíráti miwí táái owé senasá aamoí umásinkaigwae séna Párápásimba ayúrankena i-kwáásí simátimuwasa Ísumba áwí-andanei áwírukuꞋnowana Páíráti séna áíꞋmai taairaꞋá mátuvuwiyana puwíno séna Ísumba i-kwáásíráꞋá tímakaiye.

i-kwáásí Ísumba simái sáwíꞋa uráan-kwasai.

Mátíyu 27:27-31, Yóni 19:2-3

16 Ísumba i-kwáásíráꞋá timúwasa áíꞋmaesa kámááni-kwaasiti naaúmpaꞋa móankesa amápar-i-kwaasi tááyowasa tamésa 17 naaeyayán-únánkwátói anón-kwaasiti unáánkwátóiman-iye sésa Ísumba umánkesa anón-kwaasiti kánumoꞋan-iye sésa áwí-andama owepamái Ísu aꞋnómpímbá kuvérankesa 18 kanaárááꞋa ankésa moórá-mora-umai kívairesa sésa Yútaa-kwaasiti kawáánáꞋá óne sésa tááúndei aꞋnómbá tuvántoꞋna kwéesa tuwirááíma kwirankésa 20 kanaárááꞋa ánkáyuwesa naaeyayán-únánkwátói ayúꞋmaesa kwená unáánkwátói umánkesa tuvuwíyanamo puwíndavaꞋa áíꞋmaesa kuráawe.

Ísumba arááꞋa tuvúkáan-kwasai.

Mátíyu 27:32-44, Árúku 23:26-43, Yóni 19:17-27

21 i-kwáásí Ísumba áíꞋmaesa kumbá moóráwai Sáíríni-naopakewai áwíꞋa Sáímoni kwemá Arekesándaawe Árúvusinte tivowámá kwemá Yérúsaremu-naor-ampaꞋa túwasa i-kwáásí tátoresa Ísumbo tuvuwónááon-taima áúgwaatarankesa sésa áwaꞋnaa úmae tiyó suwaná mirá úwasa 22 kwésa moórá-marago áwíꞋa KórígótaavaꞋa kwésa mináwíkóná ááimba aꞋnómayaapare supaꞋá kwésa 23 ándá-aran-domba mairésa áíꞋa ánásainkwae sésa ikaaꞋó vaí-yántááꞋá mimpímbá marésa Ísumba ámúwana íma naráiye.

24 Ísu íma nówasa áíꞋmaesa taairaꞋá aíyayaampimba máyuvusumaresa kwená unáánkwátói mayánáe sésa aávéiya kwétiyaananaya nááwa usáyaaitaindawai mayáníye sésa mirá ésa 25 aakaakáꞋó máún-kanaa-avauraꞋa tuvúwúmba 26 Ísumbo tuvúwúwanamo puwún-ainkona ááimba aúváívimba agaimarésa sésa Ísu Yútaa-kwaasiti kawáánáꞋán-iye agaimarésa taairaꞋá mósá marésa 27 umóyántémo uyan-kwáásíráí tíꞋmaesa Ísumba évarevar-akwampaꞋa taairaꞋá tuvúsúmarowana [ 28 naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna kwemá sáwíꞋa on-kwáásí máépaꞋa máyáísasa awánaraawe agaimaréna sirónkaꞋa pósa mirá uráawe.] 29 taairaꞋá tuvúsúmarowasa évakarawai tésa tiyáámba tóipimba áákesa timánáantataꞋa umánkesa akáꞋáámba simánkesa sésa úwé emá séma anóm-bonoꞋ-namba tawísíyuweꞋa kaumbo-táwai kwaisuwéꞋa óꞋomba ónaumne siráampo 30 esáváí enáúma áwaꞋnaa ema eyááríkaꞋa taairakémbá taútuwe marapáꞋá kumuwó suwasá 31 miráumai mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé sésa óꞋowi túwaꞋnaa ena kwesáváí kwenáúma íma kanaán-umai áwaꞋnaa íníye. 32 Áánútumo usásisinkaiwai éꞋa Ísareri-kwaasiti kawáánáꞋá úne seémáyáimba póna áraiꞋo seémáyáindamo éna kweyááríkaꞋa taairakémbá kumínata awánéta séta áraiꞋa Áánútu áánimban-iye sénaumne suwasaráí miwímó suntembá umóyántémo uyan-kwáásíráí évarevar-akwampaꞋa taairaꞋá tuvúsúmarowairai Ísumba kanaárááꞋa ánkaraaiye.

Ísu pukáin-kwasai.

Mátíyu 27:45-56, Árúku 23:44-49, Yóni 19:28-30

33 Ísumba kanaárááꞋa ánkówana kwáyáꞋwái amápaꞋ-mapaꞋa túnkwena aaváúmá kaapa marówana túnkumba 34 Ísu anónkaꞋa Yútaa-kwaasi tááivinkemba séna eroi eroi rama sapakataniyemo sún-aimba maarán-áímbá séna Áánútu kesí Áánútuwo nóra séwa siyuwáánó súwasa 35 minkáꞋó máyón-kwaasi isésa évakarawai sésa naaóváꞋó Áánútun-aai simátímakaiwaimba Íráiyaamba kwéaayaiye suwaná 36 moóráwai isaaiséna paru-táyánáma maimaéna ándá-aran-domba ikaaꞋ-nómpímbá tuꞋmaéna oviyen-támayopimba kinúvaimaena naínkwáe séna Ísu óikaꞋa mósá maréna séna Íráiyaama kuména taairakémbá kunayútuwani. íya kunayútuwaniyo séta amuꞋmaréta máyaumne súwana 37 Ísu anónkaꞋa kwésena puwúwana 38 anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa ampanta-óntámá úmakomba sanaan-áyáírákémbá utavááꞋmaena marapáꞋá móru taváákaar-umai kaesé umágúwana póna ÁánútunopaꞋa iyónááon-amba kwiꞋmakáiye. 39 Ísu anónkaꞋa kwésena puwúmba i-kwáásítí kawáánákó Ísumo anónkaꞋo sénamo miráumai puwúmba awánéna séna áraiꞋa kwemá Áánútu ááninkoman-iye siráiye.

40 mináímbá súmba sáwívar-inimba awánanae sésa tumbá némpaꞋa tamésa awánara. miníníntómpínkémbá moórá-inimba Mágátáraa-naopaken-ininko áwíꞋa Máríyaa úwana moórá-inimba aú-kwaasi Yémésinte Yósisinte tinówama áwíꞋa Máríyaa úwana moórá-inimba áwíꞋa Sárómi 41 miráumai-inimba Ísumo Káríri-ayampaꞋo naaúpaꞋo kwenánaaembo kwaꞋmaésamo áwaꞋnaa úmaesamo kuráan-inimba Ísu YérúsaremuvaꞋa túmba miníníntómbá tésa taairaꞋá tuvúsúmaronkaꞋa némpaꞋa tamésa awánaraawe.

Ísumba utamánkaraan-kwasai.

Mátíyu 27:57-61, Árúku 23:50-55, Yóni 19:38-42

42 miníníntómbá tamáyówana Yútaa-kwaasi monor-áímbá kwéison-kanaa aaváyaaraamba kwáyowana ívékaamba enónkaꞋa moóráwai áwíꞋa Yósépi Árímátíyaa-naopakewai 43 kwemá anón-kwaasi éna kawe-kwáásí éna Áánútu kwená kwaási kawááiniye séna amuꞋmaréna máyowai íma ááꞋa kómba PáírátinopaꞋa téna Ísun-auma utánáivo simiyó súwana 44 Páíráti imáyáa éna ára pukuráínaꞋiyo séna i-kwáásítí kawáánákómbá ááyena séna Ísu ára pukuráínaꞋiyo súwana 45 owé áꞋa pukuráiye simámuwana Páíráti séna kanaampó Ísun-auma mayáníyone súwana 46 Yósépi aúná-ampantama komaimaéna tiréna Ísun-auma taairakémbá tamaimái minámpáántávímbá asááumai maimaéna aúsámakon-ontam-buri-aivimba mámarena óikaꞋa anón-ontandei awááumasuwena kúwasarai 47 Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko úwana araámáó Yósisimba anówama úwasarai mésarai Ísumbo utamánkomba taawánésa kurááiye.

Copyright information for `KZE