Mark 2

Ísu aísamai pukówaimba kaweꞋá umánkarain-kwasai.

Mátíyu 9:1-8, Árúku 5:17-26

évakaꞋ-noꞋwaamba kwaéna Ísu Kápénéamu-naopaꞋa kúmba kwená naaúmpaꞋa máyowasa sáwíva-kwaasi isésa torupésa mindáúmpáꞋá sisipáá ésa pááimpakwaraꞋa sisipáá umásowana Ísu kwenáái kwésimatimuwasa éíyain-kwaasi aísamaimo pukówaimba taagwiyaꞋmaésa tumbá mindáúmpáꞋá sáwíva-kwaasi sisipáá uwasá íma kanaán-umai íyóraꞋnaraan-esa naanamivaꞋá taagwiyaꞋmaésa umésa avaaꞋá akósámaresa ándára tátoresa túwówana kumeémena Ísumo máyonkaꞋa aúrankaꞋa kumúwana Ísu taagwiyaꞋmaésamo tun-kwáásímó áraiꞋa kaweꞋá umánkaniye-imayaa umbá Ísu tuwánéna aísamaimo pukón-kwaasiyavena séna kesí kwaásiyo ená sáwí-imayaa mayauwáúmne súwasa ámáámba sun-kwáásí mésa imáyáa ésa sésa nóra séna mirá siyó. Áánútu kweyáá sáwí-imayaa maitiyuwánívo kwaási íma mirá ónááovo Áánútumba akáꞋáámba kwésimankaiye-imayaa ésa suwaná Ísu minímáyáámó umbá awánéna simátimena séna nóra séra mirán-ímáyáá kwéoo. moóráwaimo aísamaimo pukáindawaintavaimo sénamo ená sáwí-imayaa mayauwáúmne sínasamo ésa áraira sií. kampará siíyo sénááowe. ánivo moóráwaimo aísamaimo pukáindawaintavaimo sénamo eyááríkaꞋa usásine ená kwandaaimá maimaé kwaaó sínasamo ésa áraira sií. kampará siíyo awánanaaowe. 10 kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai marapáꞋá máyaunda kwaásiti sáwí-imayaa maitiyuwáúnda-asirayamba tokáunda póꞋa agaráátínkáanda awánanaaowe séna aísamaimo pukón-kwaasiyavena séna 11 isaaó. usásinke ená kwandaaimá maimaé naaópaꞋa kwaaó súwana 12 amápa-kwaasi túrankaꞋa usásinkwena kwená kwandaaimá maimaéna kúwasa amáparawai táátavesa ésa Áánútu áwíꞋa mósá marésa sésa íma awánaraundaiꞋa isaꞋá awánáúmne sésa táátavesa ésa tiyáámba tóipimba áákaawe.

Ísu Áríváimba ááyarain-kwasai.

Mátíyu 9:9-13, Árúku 5:27-32

13 Ísu tuwéna Káríri-nonkwaaunkon-awampaꞋa kúwasa sáwíva-kwaasi kwenópaꞋa torupowaná kwenáái simátimena 14 kwéna awánómba Árávíási ááninko áwíꞋa Árívái táákísimo máyón-daumpaꞋa máyowana Ísu awánéna séna usásine kesé tiyó súwana usásinena kwenánaaemba kwaꞋmaéna kuráiye.

15 kúwasa Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé Áríváina naaúmpaꞋa umésa toómbá nowasá táákísimo máyón-kwaasiye sáwíꞋo un-kwáásíyé sáwívaꞋa Ísun-ánaaemba kwaꞋmaésa Áríváina naaúmpaꞋa umésa nowasá 16 ámáán-kawaa-kwaasivinkemba ámáámba sun-kwáásí Ísumo táákísimo máyón-kwaasiye sáwíꞋo un-kwáásíyé toómbó kwénomba tuwánésa Ísuna kwayó-kwáásíyávésa tísaa esa sésa nóra sénawa táákísimo máyáan-umoyan-kwaasiye sáwíꞋo on-kwáásíyé Ísu toómbá kwénaiyo suwaná 17 Ísu iséna séna sontaa-kwáásígó kaweꞋó umáímo máyáan-kwaasi íma kwétuwaꞋnaa-ivo tíꞋo in-kwáásí kwétuwaꞋnaa-iye. mindáyaveꞋa arupí umái máyáan-kwaasi tááyaanasa ÁánútunopaꞋa tígwáe séꞋa íma kunkáumpo sáwíꞋo umáímo máyáan-kwaasi tááyaanasa ÁánútunopaꞋa tígwáe séꞋa kunkáumne Ísu siráiye.

toómbá aawesuráan-kwasai.

Mátíyu 9:14-17, Árúku 5:33-39

18 moórá-tawai Yóni nombó pétinkowaina kwayó-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye Áánútuntavesa imáyáa ésa toómbá íma kwénesa námúnaawe suꞋmai kwésuwasa évakarawai Ísumba taáísaa esa sésa Yónina kwayó-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiti kwayó-kwáásíyé moórá-mora-tawai Áánútuntavesa imáyáa ésa toómbá íma kwénesa námúnaawe suꞋmai kwésevo ená kwayó-kwáásí íma mirá ésa toómbá úwoi kwénaawe. nóra ésa mirá kwéoo suwaná 19 Ísu séna moóráwai aaraí mayáíndawai amááraawi tanómba kautimínímba miwísé máyainasa aamoí ésa mintómbá íma aꞋáo sénááovo úwoi nánááowe. 20 naaémba minkwáásígómbá aíꞋmaesa kówíyasa minkánáámá amááraawi tirunkó sáwíꞋa ínasa toómbá aꞋáo sénááowe. Ísu séna kwemó ménamo naaémbo tiyuwénamo iyíníntavena mináímbá siráiye.

21 Ísu mináímbá simásuwena séna ááéraan-ampantamo avaaꞋó kwáyáísasamo ombá aúná-ampanta íma kárámai kwéaraapaawe. mirámó íyana aúná-ampanta sáwíꞋa ínana ááéraan-ampantao aúná-ampantaraaniꞋa íma íníye. 22 aúná-anda-aran-domba ááéraa-sipisipi-auwarasi-anaveumpimba íma kwéatimaraawe. mirámó íyanamo éna aúná-anda-aran-domba anón-éna ááéraan-anaveumba kavámbaena sáwíꞋa ínana mindómbá úwoivaꞋa atígwiniye. mindáyavesa aúná-anda-aran-domba aúná-sipisipi-auwarasi-anaveumpimba kwéatimaraawe Ísu siráiye.

Ísu savaatirár-áímbá siráin-kwasai.

Mátíyu 12:1-8, Árúku 6:1-5

23 moórá-tawai Yútaa-kwaasi agándon-kanaaraꞋa Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé úwíti-ton-kigauvimba kwégwesa kwená kwayó-kwáásí úwíti-aramba kútúmai ásima pítuwesa kwénowasa 24 ámáán-kawaa-kwaasi tuwánésa Ísuntavesa sésa maisaaó. ená kwayó-kwáásí agándaan-kanaama aambá áúmbakaawasa mirá kwéowe suwaná 25 Ísu séna naaóváꞋá Tévítimo urómba aúváívimba agaimarón-ainkona ááimba íma ísaraawe. aivaꞋ-mónó-káwáánáꞋá áwíꞋa Ápáyata máyonkaꞋa Tévítiye kwená kwaásiye táái kwétinkowana Tévíti Áánútuna monoꞋ-náúmpáꞋá iyéna Áánútu aúrankaꞋo makón-tomba umairéna kwénena kwená kwaási timúwasa naráawe. mintómbá úwoi-kwaasi íma némáembanivo monoꞋ-máyáí máyón-kwaasi némáembani. Tévíti mintómbá umairéna timúwasa nonkáꞋá Áánútu íma áwááꞋa siráimbanivo kesí kwaási mirá kwéowaꞋa áwááꞋa ímo seráámbá áwááꞋa kwésewe. 27 Áánútu kwaásiyavena imáyáa éna túwaꞋnaa íníntavena agándain-kanaa maréna kwaási aiva-tántááꞋá maréna agándain-kanaama naaén-tantaaꞋa póna túwaꞋnaa íníntavena makáiye. 28 kwíyómpakemba kwaási úrandaꞋa póꞋa agándai-kanaaraꞋo kárákwiraundawai úmpo agándai-kanaamo kwaásimo mayáí kwémayaamba kendéímán-iye Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE